1996R1255 — ET — 01.01.2011 — 029.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1255/96,

27. juuni 1996,

millega ajutiselt peatatakse teatavatele ►M9  tööstus-, põllumajandus- ja kalatoodetele ◄ kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud

(EÜT L 158, 29.6.1996, p.1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

  L 341

1

30.12.1996

 M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

  L 172

1

30.6.1997

 M3

COUNCIL REGULATION (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

  L 355

1

30.12.1997

 M4

COUNCIL REGULATION (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

  L 186

1

30.6.1998

 M5

COUNCIL REGULATION (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

  L 352

1

29.12.1998

 M6

COUNCIL REGULATION (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

  L 165

1

30.6.1999

 M7

COUNCIL REGULATION (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

  L 8

1

12.1.2000

 M8

COUNCIL REGULATION (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

  L 153

1

26.6.2000

►M9

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2801/2000, 14. detsember 2000,

  L 331

1

27.12.2000

 M10

COUNCIL REGULATION (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

  L 169

1

23.6.2001

 M11

COUNCIL REGULATION (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

  L 340

1

21.12.2001

 M12

COUNCIL REGULATION (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

  L 171

1

29.6.2002

 M13

COUNCIL REGULATION (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

  L 350

1

27.12.2002

 M14

COUNCIL REGULATION (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

  L 161

1

30.6.2003

 M15

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2285/2003, 22. detsember 2003,

  L 341

1

30.12.2003

 M16

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1241/2004, 5. juuli 2004,

  L 238

1

8.7.2004

 M17

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2271/2004, 22. detsember 2004,

  L 396

13

31.12.2004

 M18

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 989/2005, 27. juuni 2005,

  L 168

1

30.6.2005

 M19

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 300/2006, 30. jaanuar 2006,

  L 56

1

25.2.2006

 M20

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 963/2006, 27. juuni 2006,

  L 176

3

30.6.2006

 M21

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR 1897/2006, 19 detsember 2006

  L 395

1

30.12.2006

 M22

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 729/2007, 25. juuni 2007,

  L 166

4

28.6.2007

 M23

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1527/2007, 17. detsember 2007,

  L 349

7

31.12.2007

 M24

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 595/2008, 16. juuni 2008,

  L 164

1

25.6.2008

 M25

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1/2009, 18. detsember 2008,

  L 1

1

5.1.2009

 M26

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 564/2009, 25. juuni 2009,

  L 168

4

30.6.2009

►M27

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 12/2010, 22. detsember 2009,

  L 4

1

8.1.2010

►M28

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 566/2010, 29. juuni 2010,

  L 163

4

30.6.2010

►M29

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1265/2010, 20. detsember 2010,

  L 347

9

31.12.2010(*)

Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1255/96,

27. juuni 1996,

millega ajutiselt peatatakse teatavatele ►M9  tööstus-, põllumajandus- ja kalatoodetele ◄ kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksudEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 28,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

selles määruses piiritletud toodete tootmine on ühenduses käesoleval ajal ebapiisav või puudub; seega ei suuda tootjad rahuldada ühenduse töötleva tööstuse vajadusi;

ühenduse huvides on osaliselt või täielikult peatada ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine nimetatud toodete suhtes;

ühendusel tuleks vastu võtta ühepoolsete tollimaksude peatamise otsus;

seniste määrustega, mis ajutiselt peatavad teatavatele ►M9  tööstus-, põllumajandus- ja kalatoodetele ◄ kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud, on suures osas jätkatud varasemaid meetmeid; seepärast on kõnealuste meetmete rakendamise huvides otstarbekas käesoleva määruse kehtivusaega mitte piirata, sest vajaduse korral saab nõukogu määrusega selle reguleerimisala kohandada ning tooteid nimekirja lisada või sealt kõrvaldada;

koondnomenklatuuri ja TARIC-koodide muutmine ei too kaasa sisulisi muudatusi; lihtsustamise huvides tuleks kehtestada säte, millega volitatakse komisjoni pärast tolliseadustiku komitee arvamuse saamist tegema käesoleva määruse lisas vajalikke muudatusi ja tehnilisi kohandusi, sealhulgas avaldama konsolideeritud redaktsiooni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Käesolevas lisas loetletud toodete ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud peatatakse iga toote puhul näidatud ulatuses.

Artikkel 2

Komisjon võtab artiklis 3 sätestatud menetluse kohaselt vastu koondnomenklatuuri ja TARIC-koodide muutmisest põhjustatud tehnilised kohandused ja avaldab konsolideeritud redaktsiooni.

Artikkel 3

1.  Komisjoni abistab vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 ( 1 ) artiklile 247 asutatud tolliseadustiku komitee.

2.  Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

3.  Komisjon võtab meetmed vastu ning neid kohaldatakse viivitamata.

Kui meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas, teatab komisjon sellest viivitamata nõukogule. Sellisel juhul lükkab komisjon vastuvõetud meetmete kohaldamise edasi kolme kuu võrra alates kõnealusest teatamisest.

Eelmises taandes osutatud tähtaja jooksul võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega teha teistsuguse otsuse.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamist.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 1996.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M27
LISACN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Ühepoolse tollimaksu määr

Kehtivusperiood

ex030269 99

30

Punakas riffahven (Lutjanus purpureus), värske, jahutatud või külmutatud, töötlemiseks (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Värske, jahutatud või külmutatud kalamari

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Kalamari, soolatud või soolvees

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Kaunades herned liigi Pisum sativum sordist Hortense axiphium, külmutatud, läbimõõduga kuni 6 mm, kasutatakse, koos kaunadega, toiduainete tootmisel (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Bambusevõrsed, külmutatud, jaemüügiks pakendamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Seened, välja arvatud liikidest Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum ja Tricholoma, lühiajaliseks säilitamiseks soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud, konservitööstusele (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Seened, välja arvatud liigist Agaricus, kuivatatud tervelt, viilutatult või tükeldatult, muuks töötluseks kui lihtsalt jaemüügiks ümberpakendamiseks (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Datlid, värsked või kuivatatud, jaemüügiks pakendamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Värsked marjad liigist Vaccinium macrocarpon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Liigi Vaccinium külmutatud viljad, värsked, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusainelisandita

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Külmutatud vamplid, suhkruta, jaemüügiks pakendamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananass (Ananas comosus), tükkidena, külmutatud

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Külmutatud kibuvitsamarjad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusainelisandita

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Palmi-, kookospähkli- (kopra-) ja palmituumaõli valmistamiseks:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  alamrubriigi 3823 19 10 tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped,

ex151311 10

10

—  rubriigi 2915 või 2916 rasvhapete metüülestrid,

ex151319 30

10

—  alamrubriikide 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasvalkoholid kosmeetikatoodete, pesemisvahendite või farmaatsiatoodete valmistamiseks,

ex151321 10

10

—  alamrubriigi 2905 16 rasvalkoholid, puhtad või segatud, kosmeetikatoodete, pesemisvahendite või farmaatsiatoodete valmistamiseks,

ex151329 30

10

— alamrubriigi 3823 11 00 stearhape või

— rubriigi No 3401 kaubad (1)

▼M28

ex151519 10

10

Linaseemneõli, mille joodiarv mõõdetuna vastavalt ISO standardile 150-2006 on vähemalt 190

0 %

1.7.2010–31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Taimeõlid, rafineeritud, mis sisaldavad arahhidoonhapet vähemalt 35 %, kuid mitte üle 50 % massist või dokosaheksaeenhapet vähemalt 35 %, kuid mitte üle 50 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Rafineeritud, pleegitatud, hüdrogeenitud sojaoaõli helvestena, mida kasutatakse kosmeetikatoodete valmistamiseks

0 %

1.7.2010–31.12.2010

ex151620 96

20

Jojoobiõli, hüdrogeenitud ja esterdatud, kuid keemiliselt täiendavalt modifitseerimata ja tekstureerimata

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Taimeõli, rafineeritud, mis sisaldab arahhidoonhapet vähemalt 35 massi %, kuid mitte üle 50 massi %, või dokosaheksaeenhapet vähemalt 35 massi %, kuid mitte üle 50 massi %, ning mis on standarditud kõrge oleiinhappe sisaldusega päevalilleõliga (HOSO)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Lõhe (Oncorhynchus spp.), töötlevale tööstusele pasteetide või võiete tootmiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Kalamari, pestud, puhastatud muudest elunditest ja lihtsalt soolatud või soolvees, töötlemiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Krabid liigist “King” (Paralithodes camchaticus), “Hanasaki” (Paralithodes brevipes), “Kegani” (Erimacrus isenbecki), “Queen” ja “Snow” (Chionoecetes spp.), “Red” (Geryon quinquedens), “Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, “Mud” (Scylla serrata), “Blue” (Portunus spp.), vees keedetud ja kooritud, külmutatud või külmutamata, kontaktpakendis netomassiga vähemalt 2 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Läbipaistvad nuudlid, tükkideks lõigatud, ubadest (Vigna radiata (L.) Wilczek) valmistatud, jaemüügiks pakendamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Bambusevõrsed, toiduks valmistatud või konserveeritud, kontaktpakendites netomassiga üle 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Maguskirsid piirituselisandiga, suhkruta või suhkrusisaldusega 9 massi %, läbimõõduga kuni 19,9 mm, kiviga, kasutamiseks šokolaaditoodetes (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Magustatud kuivatatud jõhvikad

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex200899 49

30

Piirituselisandita seemneteta vamplipüree, suhkrulisandiga või ilma

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Ananassimahl, v.a pulbrina:

— Brixi arvuga vahemikus 20 kuni 67,

— 100 kg netomassi väärtusega üle 30 euro

— suhkrulisandiga

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Kontsentreeritud jõhvikamahl Brixi arvuga 40 kuni 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Vamplimahla külmutatud kontsentraat Brixi arvuga vähemalt 61, kuid mitte rohkem kui 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Töötlemata külmutatud kookosmahl, jaemüügiks pakendamata

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Sojavalgu isolaat, mis sisaldab kaltsiumfosfaati vähemalt 6,6 %, kuid mitte üle 8,6 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

2,4,4-trimetüülpent-1-eeni ja 2,4,4-trimetüülpent-2-eeni isomeeride segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Telluur puhtusastmega 99,99 kuni 99,999 massiprotsenti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Tseeriumi ja muude haruldaste muldmetallide sulam, tseeriumisisaldusega vähemalt 47 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Haruldased muldmetallid skandium ja ütrium, puhtusega vähemalt 98,5 massiprotsenti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Sulfamiidhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Ränidioksiid pulbrina, kasutamiseks kõrgsurvevedelikkromatograafia (HPLC) kolonnide ja proovide ettevalmistuspadrunite valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Amorfsest silikoonist 5 μm (± 1 μm) suurused mikrokerakesed, mida kasutatakse kosmeetikatoodete valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Poorse valge ränidioksiidi vähemalt 1 μm suurused kuulikesed, mida kasutatakse kosmeetikatoodete valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Lämmastiktrifluoriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Ränitetrafluoriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Aktiveeritud alumiiniumoksiid eripinnaga vähemalt 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Alumiiniumhüdroksiidoksiid pseudobömiidi kujul

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Kroomtrioksiid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Titaandioksiid puhtusega vähemalt 99,9 %, terakeste keskmise suurusega vähemalt 1,2 mm, kuid mitte üle 1,8 mm, rubriikide 8532 ja 8533 kaupade valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Vask(I või II)oksiid, vasesisaldusega vähemalt 78 % massist ja kloriidisisaldusega kuni 0,03 % massist

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Vaskmonokloriid, puhtusega vähemalt 96 %, kuid mitte üle 99 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Antimonpentakloriid, puhtusega vähemalt 99 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Mangaandikloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Hüdrateeritud tsirkooniumdikloriidoksiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Dinaatriumtetrasulfiid naatriumisisaldusega kuni 38 % kuivaine massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Mangaansulfaatmonohüdraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Naatriumhüpofosfiti monohüdraat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Liitiumkarbonaat, mis sisaldab ühte või mitut järgmist lisandit märgitud kontsentratsioonis:

— vähemalt 2 mg/kg arseeni,

— vähemalt 200 mg/kg kaltsiumi,

— vähemalt 200 mg/kg kloriide,

— vähemalt 20 mg/kg rauda,

— vähemalt 150 mg/kg magneesiumi,

— vähemalt 20 mg/kg raskmetalle,

— vähemalt 300 mg/kg kaaliumi,

— vähemalt 300 mg/kg naatriumi,

— vähemalt 200 mg/kg sulfaate,

määratud vastavalt Euroopa farmakopöas esitatud meetoditele

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Tsirkoonium(IV)hüdroksiidkarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Vasktsüaniid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Tetranaatriumheksatsüanoferraat (II)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Dinaatriumdisilikaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Pliisilikaathüdraat pulbrina, pliisisaldusega (84,5 +/– 1,5) % massist, arvutatuna pliimonooksiidile

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Kaltsiumsilikaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Naatriumdikromaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Diammooniumvolframaat (ammooniumparavolframaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Liitium-koobalt(III)oksiid koobaltisisaldusega vähemalt 59 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Sünteetilise beeta-tseoliidi pulber

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Sünteetilise kabasiittseoliidi pulber

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Naatriumselenaat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Hõbeoksiid, nitraadi- ja karbonaadivaba, hõbedasisaldusega vähemalt 99,99 massi % metalli massist, hõbeoksiidakude valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Raske vesi (deuteeriumoksiid) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Deuteerium ja selle ühendid; deuteeriumiga rikastatud vesinik ja selle ühendid; neid aineid sisaldavad segud ja lahused (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Heelium-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Hapnik-18ga vähemalt 95 %-liselt rikastatud vesi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Süsinikmonooksiid 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Raudboriid boor-10 rikastusastmega üle 95 massiprotsendi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Haruldaste muldmetallite kontsentraat, mis sisaldab haruldaste muldmetallide oksiidide vähemalt 60 %, kuid mitte üle 95 % massist ja tsirkooniumoksiidi, alumiiniumoksiidi või raudoksiidi igaühte mitte üle 1 % massist ja mille põletuskadu on vähemalt 5 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Ditseeriumtrikarbonaat, hüdraaditud või mitte

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Tseeriumlantaankarbonaat, hüdraaditud või mitte

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Tseeriumlantaanneodüümpraseodüümkarbonaat, hüdraaditud või mitte

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Haruldaste muldmetallide, ütriumi ja skandiumi või nende metallide segude anorgaanilised või orgaanilised ühendid, v.a alamrubriiki 2846 10 00 kuuluvad ühendid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arsaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Titaannitriid osakeste suurusega kuni 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Naatriumasiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Süsiniktetrafluoriid (tetrafluorometaan)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluoroetaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-difluoroetaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluoropropaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2-tetrafluoroetaan, lõhnatu, mis sisaldab maksimaalselt:

— 600 ppm massist 1,1,2,2-tetrafluoroetaani

— 2 ppm massist pentafluoroetaani

— 2 ppm massist klorodifluorometaani

— 2 ppm massist kloropentafluoroetaani

— 2 ppm massist diklorodifluorometaani

surveainete tootmiseks meditsiiniliste dosaatorinhalaatorite valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-een

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Heksafluoropropeen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Triklorotrifluoroetaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekakloropentatsüklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dieen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Oktafluorotsüklopenteen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Di- või tetraklorotritsüklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1[12],4,6,10,13,15-heksaeeni isomeeride segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-bis(pentabromofenüül)etaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-diklorotolueen puhtusega vähemalt 99 % massist, sisaldab:

— kuni 0,001 mg/kg tetraklorodibensodioksiine,

— kuni 0,001 mg/kg tetraklorodibensofuraane,

— kuni 0,2 mg/kg tetraklorobifenüüle

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluorobenseen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Kloro(etüül)tolueenid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

Naatrium-p-stüreensulfonaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

Tolueen-4-naatriumsulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

Naatrium-2-metüülprop-2-een-1-sulfonaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitrometaan

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroetaan

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex290420 00

30

1-nitropropaan

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-nitropropaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trikloronitrometaan alamrubriigi 3808 92 kaupade valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Kloro-2,4-dinitrobenseen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Tosüülkloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

Kaalium-tert-butanolaat (kaalium-tert-butoksiid), lahusena tetrahüdrofuraanis või mitte

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-dimetüülheptaan-4-ool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetüülheptaan-2-ool

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimetüülheks-1-üün-3-ool

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Dets-9-een-1-ool

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propaan-1,3-diool

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Etüülidüüntrimetanool

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoroetanool

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Mentool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Tsükloheks-1,4-üleendimetanool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-isopropülideenditsükloheksanool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-fenüleen)dipropaan-2-ool

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hüdroksümetüül-4-metüül-2,3,5,6-tetrafluorobenseen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetüülfenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenüül-4-ool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Resortsinool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-trimetüültsükloheksülideen) difenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-etülidüüntrifenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-tritsükloheksüül-4,4′,4″-butaan-1,1,3-triüültri(-m-kresool)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Heksa-tert-butüül-α,α’,α’’-(mesitüleen-2,4,6-triüül)tri-p-kresool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Fluoroglütsinool, hüdraaditud või mitte

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrofenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Bis(2-kloroetüül)eeter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Nonafluorobutüülmetüüleetri või nonafluorobutüületüüleetri isomeeride segu, puhtusega vähemalt 99 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Etoksü-perfluoro-2-metüülheksaan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Metoksüheptafluoropropaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Bis(pentabromofenüül)eeter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(fenüülmetoksü)naftaleen

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metüül-fenoksü)etaan

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Metoksüetüül)fenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubikinool

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimetüülbensüül)peroksiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoksüpropaan-1-ool (glütsidool)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoksüoktadekaan puhtusega vähemalt 82 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimetüülbenseenpropanaal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Vanilliin (4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-fenoksübensaldehüüd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hüdroksübensaldehüüd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptaan-2-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Metüülbutanoon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentaan-2-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Kamper

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Tsükloheksadets-8-enoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-menta-1(6),8-dieen-2-oon

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoüül-bensoüülmetaan

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Bensofenoon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenüülpropaan-1,3-dioon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-fenüülbensofenoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Metüülbensofenoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3’-hüdroksüatsetofenoon

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hüdroksüatsetofenoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Dimetoksü-2-fenüülatsetofenoon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoksü-3β-hüdroksüpregn-5-een-20-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2’,6'-dihüdroksüatsetofenoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Etüülantrakinoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentüülantrakinoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihüdroksüantrakinoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Kloro-3,3-dimetüülbutaan-2-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluoro(2-metüülpentaan-3-oon)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Kloropropiofenoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4’-tert-butüül-2’,6’-dimetüül-3’,5’-dinitroatsetofenoon

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Antimontriatsetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

tert-Butüülatsetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-atsetüülfenüülatsetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Nonaanhape (pelargoonhape)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Allüülheptanaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

Etüül-6,8-diklorooktanaat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

2-tert-butüül-6-(3-tert-butüül-2-hüdroksü-5-metüülbensüül)-4metüülfenüülakrülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Etoksüetüülakrülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Isobutüülakrülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-Di-tert-pentüül-6-[1-(3,5-di-tert-pentüül-2-hüdroksüfenüül)etüül]fenüülakrülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Hüdroksütsinkmetakrülaadi pulber

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Tsinkdimetakrülaat pulbrina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Epoksüpropüülmetakrülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Metüül-3,3-dimetüülpent-4-enaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Etüül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülpropenüül)tsüklopropaankarboksülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

3-tsükloheksüülpropioonhape

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Diklorobensoüülkloriid

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

2-metüül-3-(4-fluorofenüül)-propionüülkloriid

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex291639 00

30

2,4,6-trimetüülbensoüülkloriid

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

Vinüül-4-tert-butüülbensoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

2-Klorobensoehape

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Dimetüülbensoüülkloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

4-tert-Butüülbensoehape

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Etüülbensoüülkloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

2-(4-nitrofenüül)võihape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofeen (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Etüül-2-(4-nitrofenüül)butüraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Bis(p-metüülbensüül)oksalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Koobaltoksalaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex291719 10

10

Dimetüülmalonaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

Naatrium-1,2-bis(tsükloheksüüloksükarbonüül)etaansulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Etüleenbrassülaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Tetradekaandihape

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Itakoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dikarboksüülanhüdriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

3-Metüül-1,2,3,6-tetrahüdroftaalanhüdriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Diallüülftalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-etüülheksüül)-1,4-benseendikarboksülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutüül-1,4-benseendikarboksülaat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex291739 95

30

Benseen-1,2:4,5-tetrakarboksüüldianhüdriid

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-õunhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Monohüdroksünaftohape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Oktadetsüül-3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Heksametüleen-bis[3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Metüül-2-bensoüülbensoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Ftaalaldehüüdhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Metüül-(3-okso-2-pentüültsüklopentüül)atsetaat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoksütsükloheksüülmetüül-3,4-epoksütsükloheksaankarboksülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Metüül-3-metoksüakrülaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

Metüül-2-(4-hüdroksüfenoksü)propionaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

trans-4-Hüdroksü-3-metoksükaneelhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Metüül-3,4,5-trimetoksübensoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Trimetoksübensoehape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Allüül-(3-metüülbutoksü)atsetaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Metüleenbis(4,6-di-tert-butüülfenüül)fosfaat, mononaatriumsool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Alumiinium hüdroksübis[2,2’-metüleenbis(4,6-di-tert-butüülfenüül)fosfaat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-heksüülfosfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrotioon (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Metüültolklofoss (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Dietüülsulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Diallüül-2,2′-oksüdietüüldikarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Dimetüülkarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Di-tert-butüüldikarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

Trimetüülfosfit (trimetoksüfosfiin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Trietüülfosfit

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O’-Dioktadetsüülpentaerütritoolbis(fosfit)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Dietüülamino-trietoksüsilaan

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Etüül(2-metüülallüül)amiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Allüülamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(dietüülamido)-tert-butüülimidotantaal (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(etüülmetüülamino)hafnium(IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(etüülmetüülamino)tsirkoonium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-tetrabutüülheksametüleendiamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetüülamino)propüül]amiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetüülamino)propüül]metüülamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Dekametüleendiamiin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Ditsükloheksüül(metüül)amiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Tsükloheks-1,3-üleenbis(metüülamiin), nõudepesemisvahendite valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-tsükloheksaandimetaanamiin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dikloro-4-nitroaniliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

4-amino-3-nitrobenseensulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Naatriumvesinik-2-aminobenseen-1,4-disulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroaniliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trikloroaniliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

3-Aminobenseensulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

2-aminobenseen-1,4-disulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-kloro-2-nitroaniliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dikloroaniliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

5-Amino-2-klorotolueen-4-sulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

4-Amino-6-klorotolueen-3-sulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

4-Aminotolueen-3-sulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Difenüülamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Naatriumhüdrogeen-3-aminonaftaleen-1,5-disulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

2-Aminonaftaleen-1,5-disulfoonhape ja selle naatriumisoolad

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naftüülamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimetaliin (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naftüülaniliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Bensüül-N-etüülaniliin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-klorobensüülamiin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Tolueendiamiin (TDA), mis sisaldab vähemalt 78massi %, kuid mitte rohkem kui 82massi % metüül-m-fenüleendiamiini ja vähemalt 18 massi %, kuid mitte rohkem kui 22massi % 2-metüül-m-fenüleendiamiini ja milles tõrva jääksisaldus on kuni 0,23massi %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Metüül-p-fenüleendiamiinsulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenüleendiamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

P-fenüleendiamiini ja p-diaminotolueeni mono- ja dikloroderivaadid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

3,5-Dietüültolueendiamiini isomeeride segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3’-diklorobensidiindihüdrokloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

4,4′-Diaminostilbeen-2,2′-disulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Etüül-N’,N’-dimetüül-N-fenüül-etüleen-1,2-diamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-tetrametüül-2,2′-oksübis(etüülamiin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimetüülamino)etüülbensoaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-metoksüfenoksü)etüülamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimetüül-N’-(2-hüdroksoetüül)-2,2’-oksübis(etüülamiin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenüül)propaan-1,3-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetüülamino)etoksü]etüül]-N-metüül-1,3-propaandiamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

2-Amino-5-hüdroksünaftaleen-1,7-disulfoonhape, puhtusega vähemalt 60 %, ja selle soolad

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

6-Amino-4-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

7-Amino-4-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Naatriumvesinik-4-amino-5-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Metüül-N-fenüül-p-anisidiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminofenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-kresool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

Naatrium-2-amino-4,6-dinitrofenolaat, mis sisaldab vähemalt 20 % vett

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anisidiinid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

p-Anisidiin-3-sulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Metoksü-m-toluidiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

3-Amino-4-hüdroksübenseensulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluorometoksüaniliin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-aminoetüül)fenool

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Dietüülaminofenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

1-Amino-4-bromo-9,10-dioksoantratseen-2-sulfoonhape ja selle soolad

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-amino-5-klorobensofenoon

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Kloroetüül)etüülamino]bensaldehüüd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Antraniilhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Ornitiinaspartaat (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

DL-asparagiinhape, mida kasutatakse toidulisandite valmistamiseks (1)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norvaliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihüdrofenüülglütsiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Etüül-4-dimetüülaminobensoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-etüülheksüül-4-dimetüülaminobensoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksüfenüül)-etüül]-tsükloheksanoolvesinikkloriid

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimetoksübutüülamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Hüdroksütsükloheksüül)-2-(4-metoksüfenüül)etüülammooniumatsetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Tetrametüülammooniumhüdroksiid vesilahusena, mis sisaldab:

— tetrametüülammooniumhüdroksiidi (25 +/- 0,5) % massist,

— kuni 500 mg/kg karbonaati,

— kuni 200 mg/kg kloriidi ja

— kuni 5 mg/kg kaaliumi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimetüülditetradetsüülammoonium)molübdaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Tetrabutüülammooniumfluoriid, trihüdraat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Tetrabutüülammooniumhüdroksiid vesilahusena, mis sisaldab 55 ± 1 massiprotsenti tetrabutüülammooniumhüdroksiidi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropüülammooniumhüdroksiid vesilahusena, mis sisaldab:

— tetrapropüülammooniumhüdroksiidi (40 +/- 2) % massist,

— kuni 0,3 % massist karbonaati,

— kuni 0,1 % massist tripropüülamiini,

— kuni 500 mg/kg bromiidi ja

— kuni 25 mg/kg kaaliumi ja naatriumi kokku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Diallüülmetüülammooniumkloriid, mis sisaldab diallüülmetüülammooniumkloriidi vähemalt 63 % massist, kuid mitte üle 67 % massist, vesilahusena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

2-Akrüülamido-2-metüülpropaansulfoonhape ja selle naatrium- või ammooniumsoolad

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Metüül-2-atseetamido-3-kloropropionaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-dimetüül-3-oksobutüül)akrüülamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Akrüülamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimetüülakrüülamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Metüülkarbamaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

4,4’-Dihüdroksü-7,7’-ureüleendi(naftaleen-2-sulfoonhape) ja selle naatriumsoolad

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alakloor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Atsetokloor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Kloro-N-(2-etüül-6-metüülfenüül)-N-(propaan-2-üüloksümetüül)atseetamiid

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Dietüülaminoatseetaniliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propakloor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hüdroksüfenüül)atseetamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisaniliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Kloro-3-hüdroksü-2’,4’-dimetoksü-2-naftaniliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobensamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Antraniilamiid, puhtusega vähemalt 99,5 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paratsetamool (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5’-Kloro-3-hüdroksü-2’-metüül-2-naftaniliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hüdroksü-2′-metoksü-2-naftaniliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hüdroksü-2-naftaniliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hüdroksü-2′-metüül-2-naftaniliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Etoksü-3-hüdroksü-2-naftaniliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Kloro-3-hüdroksü-2′,5′-dimetoksü-2-naftaniliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

1,1-Tsükloheksaandietaanhappe monoamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Sahhariin ja selle naatriumsool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Fenüülmaleiinimiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Ditsükloheksüülkarbodiimiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Bensoüülfenüül)propiononitriil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Bromo-2(bromometüül)pentaandinitriil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-tsüanoatseetamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Tsüanoäädikhappe alküül- või alkoksüalküülestrid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Metüül-2-tsüano-2-fenüülbutüraat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Tsüanoäädikhape kristallidena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

m-(1-Tsüanoetüül)bensoehape

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Tsüanoatsetüül)-3-etüülkarbamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenvaleraat puhtusega vähemalt 83 %, sama aine isomeeride segus

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitriil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Metakrüülnitriil

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Klorotaloniil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Etüül-2-tsüano-2-etüül-3-metüülheksanoaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

Etüül-2-tsüano-2-fenüülbutüraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-aminobensonitriil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Etüleendiamiintetraatsetonitriil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrilotriatsetonitriil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propüleendiamiintetraatsetonitriil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butüronitriil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-dimetüül-2,2′-asodipropioonamidiindihüdrokloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Anilino-2-metoksübenseendiasooniumvesiniksulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

4’-Aminoasobenseen-4-sulfoonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hüdroksünaftaleen-1-diasoonium-4-sulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hüdroksü-6-nitronaftaleen-1-diasoonium-4-sulfonaat puhtusega vähemalt 60 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

4,4’-Ditsüano-4,4’-asodipentaanhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

Tetranaatrium-3,3’-[asoksübis[(2-metoksü-4,1-fenüleen)aso]]bis[4,5-dihüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat]

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)-N,N′-bipropioonamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hüdroksüimino)bis-(2-propanool)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Triklorofenüülhüdrasiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Atseetaldehüüdoksiim vesilahuses

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Etüülhüdroksüülamiin vesilahusena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adipohüdratsiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanoonoksiim

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Tsüflufenamiid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Metüleenditsükloheksüüldiisotsüanaadid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-dimetüülbifenüül-4,4’-diüüldiisotsüanaat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

m-Isopropenüül-α,α-dimetüülbensüülisotsüanaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Fenüleendiisopropülideendiisotsüanaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Trimetüülheksametüleendiisotsüanaat, isomeeride segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(isotsüanatometüül)benseen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Etoprofoss (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Metüültiofanaat (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Isopropoksüfenüülsulfonüül)fenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutatioon

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3’-Tiodi(propioonhape)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenüül)sulfonüül]etüülvesiniksulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-amino-1-[4-(metüültio)-fenüül]-1,3-propaandiool

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Metüülfenüülsulfiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Tsinkbis(benseensulfinaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

3-Kloro-2-metüülfenüülmetüülsulfiid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Difenüülsulfiid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

3-Bromometüül-2-kloro-4-(metüülsulfonüül)-bensoehape

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Clethodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metüülsulfonüül-N-metüülaniliin

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Trifenüülsulfooniumkloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

2,2’-Ditiodibensoehape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-propenüüloksü)fenüülsulfonüül]fenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Merkaptometüül-3,6-ditia-1,8-oktaanditiool

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Kaptaan (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Dinaatriumheksametüleen-1,6-bistiosulfaatdihüdraat

3 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Naatriumtolueen-4-sulfinaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Metüül-p-tolüülsulfoon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

2-Kloro-4-(metüülsulfonüül)bensoehape

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hüdroksübenseentiool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

3-Sulfinobensoehape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

O-etüül-, O-isopropüül-, O-butüül-, O-isobutüül- või O-pentüülditiokarbonaatide kaalium- või naatriumsool

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Dimetüülmetüülfosfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butüületüülmagneesium lahusena heptaanis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Dietüülmetoksüboraan

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293100 99

15

Trietüülboraan

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Metüültsüklopentadienüülmangaantrikarbonüül, mis sisaldab kuni 4,9 massiprotsenti tsüklopentadienüülmangaantrikarbonüüli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Metüül-tris(2-pentanoonoksiim)silaan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

N-(Fosfonometüül)iminodiäädikhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Bis(2,4,4-trimetüülpentüül)fosfaanhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimetüül[dimetüülsilüüldiindenüül]hafnium

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimetüülaniliintetrakis(pentafluorofenüül)boraat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Tributüül(tetradetsüül)fosfooniumkloriid, ka vesilahusena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

9-Ikosüül-9-fosfabitsüklo[3.3.1]nonaani ja 9-ikosüül-9-fosfabitsüklo[4.2.1]nonaani isomeeride segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-metüülpentaan-2-oksimino)metüülsilaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutüülfosfooniumatsetaat, vesilahusena

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimetüülsilaan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimetüülboraan

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Hüdroksüfenüül-fosfinoüül)propioonhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

Kaalium-4-tolüülfosfinaat, vesilahusena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Tetrahüdrofurfurüülalkohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furaan puhtusega vähemalt 99 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2-di(tetrahüdrofurüül)propaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dikloro-1,6-didesoksü-β-D-fruktofuranosüül-4-kloro-4-desoksü-α-D-galaktopüranosiid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-metüülfuraan

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfurüülamiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahüdro-2-metüülfuraan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilino-6′-[etüül(isopentüül)amino]-3′-metüülspiro[isobensofuraan-1(3H),9′-ksanteen]-3-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Dietüülamino-3′-metüül-2′-(2,4-ksülidino)spiro[isobensofuraan-1(3H),9′-ksanteen]-3-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimetüülamino-3,3-bis(4-dimetüülaminofenüül)ftaliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(dibutüülamino)-3′-metüül-2′(fenüülamino)-spiro[isobensofuraan-1(3H),9′-[9H]ksanteen]-3-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-bis(etüülamino)-2′,7′-dimetüülspiro[isobensofuraan-1(3H),9′-[9H]-ksanteen]-3-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(dietüülamino)-3′-metüül-2′(fenüülamino)-spiro[isobensofuraan-1(3H),9′-[9H]ksanteen]-3-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[bis(fenüülmetüül)amino]6’-(dietüülamino)-spiro[isobensofuraan-1(3H),9’-[9H]ksanteen]-3-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Giberelliinhape puhtusega vähemalt 88 protsenti mahust

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Dekahüdro-3a,6,6,9a-tetrametüülnaft[2,1-b]furaan-2(1H)-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Heksaan-4-oliid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiokarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Karbofuraan (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Tridesoksü-4,6:5,7-bis-O-[(4-propüülfenüül)metüleen]-nonitool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetüülbensülideen)-D-glütsitool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-metüül-3,4-dihüdro-2H-1,5-bensodioksepiin-3-oon

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-tetrametüül-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahüdro-1H-benso[e][1]bensofuraan

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Bensülideen-D-glütsitool

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Metüleendioksüfenüül)-2-metüülpropanaal

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metüülbensülideen)-D-glütsitool

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Metüül-1-p-tolüül-5-pürasoloon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravoon (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Feenpüroksimaat (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Püraflufeen-etüül (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-diamino-1-(2-hüdroksüetüül)-pürasoolsulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hüdantoiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetüülhüdantoiin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hüdroksüfenüülhüdantoiin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-metoksübensoüül)-α-(1-bensüül-5-etoksü-3-hüdantoinüül)-2-kloro-5-dodetsüüloksükarbonüülatseetaniliid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumisool (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimetüülimidasolidiin-2-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Püridiin-2,3-dikarboksüülhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Vaskpüritiooni pulber

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-Klorometüül-4-metoksü-3,5-dimetüülpüridiinvesinikkloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imasetapüür (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluasinaam (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopüraliid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Kloropüridiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluorometoksü-2-[[(3,4-dimetoksü-2-püridüül)metüül]tio]-1H-bensimidasool

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorofenüül)-3-hüdroksümetüül-N-metüülpiperidiin

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293339 99

48

Flonikamiid (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-metüül-4-(2,2,2-trifluoroetoksü)-2-püridinüül]metüül]tio]-1H-bensimidasool

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluoro-2,6-dikloropüridiiniumtetrafluoroboraat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Püriproksüfeen (ISO) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometüül)püridiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

2-klorometüül-4-metoksü-3,5-dimetüülpüridiinvesinikkloriid

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Picolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-difluorometoksü-2-[[(3,4-dimetoksü-2-püridüül)metüül]tio]-1H-bensimidasool

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Kvinmerak (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

3-Hüdroksü-2-metüülkinoliin-4-karboksüülhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Kinoliin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293349 90

40

Isokinoliin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Metüül 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-kloro-2-kinolüül)vinüül]fenüül}-3-hüdroksüpropüül]bensoaatmonohüdraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahüdrokinoliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Kinoliin-8-ool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonüüluurea (barbituurhape)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

(2R)-4-okso-4-[3-(trifluorometüül)-5,6-dihüdro[1,2,4]triasolo[4,3-a] pürasiin-7(8H)-üül]-1-(2,4,5-trifluorofenüül)butüül-2-ammooniumfosfaadi monohüdraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-kloropürimidiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihüdroksüpürimidiinmonohüdrokloriidmonohüdraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipüriim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dikloropürimidiin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Guaniin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hüdroksümetüül)püridiin-2-üül]-4-metüül-2-fenüülpiperasiin

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperasiin-1-üületoksü)etanool

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293359 95

55

Tiopentaal (INNM)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopürimido[5,4-d]pürimidiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

1-Klorometüül-4-fluoro-1,4-diasooniumbitsüklo[2.2.2]oktaanbis(tetrafluoroboraat)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Etüül-2,3-dioksopiperasiin-1-üülkarbonüül)-D-2-fenüülglütsiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Kloro-5-fluoropürimidiin-4-üül)-2-(2,4-difluorofenüül)-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)butaan-2-ool-vesinikkloriid

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)metüül]-1,3,5-triasiin-2,4,6(1H,3H,5H)-trioon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[(3-(dimetüülamino)propüül]heksahüdro-1,3,5-triasiin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropüül)-1,3,5-triasinaan-2,4,6-trioon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Tsüanuurhape

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hüdroksüetüül)-1,3,5-triasiintrioon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Ezetimibe (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinüül-2-pürrolidoon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Bromo-3-metüül-3H-dibens(f,ij)isokinoliin-2,7-dioon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-pentametüleen-4-butürolaktaam

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(dietüülamino)metüül]-α-etüül-2-okso-1-pürrolidiinatseetamiid-L-(+)-tartraat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Bensotriasool-2-üül)-4,6-di-tert-butüülfenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Bensotriasool-2-üül)-4,6-di-tert-pentüülfenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Bensotriasool-2-üül)-4,6-bis(1-metüül-1-fenüületüül)fenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-bensotriasool-2-üül-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)-2,2′-metüleendifenool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Kvisalofop-P-etüül (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Bromometüül)bifenüül-2-üül]-2-tritüül-2H-tetrasool

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimetüül-2-metüleenindoliin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Kloro-5,10-dihüdro-11H-dibenso[b,e][1,4]diasepiin-11-oon

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hüdroksü-L-proliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Maleiinhüdrasiid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metkonasool (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Püridabeen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-isotsüanatometüülfenüül)-1,3-diasetidiin-2,4-dioon(dimeerne 2,4-tolueendiisotsüanaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Kandesartaantsileksetiil (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-Klorobensüül)-7-fluoro-5-(metüülsulfonüül)-1,2,3,4-tetrahüdrotsüklopenta[b]indool-3-üül]äädikhape

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihüdro-5H-tsüklopenta[b]püridiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-metoksüiminostilbeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-trimetüül-1,4,7-triasatsüklononaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(atsetoatsetüülamino)bensimidasoloon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Imidaso[1,2-b]püridasiinvesinikkloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Mangaan(2+), bis(oktahüdro-1,4,7-trimetüül-1H-1,4,7-triasoniin-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, atsetaat (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Mangaan(2+), bis(oktahüdro-1,4,7-trimetüül-1H-1,4,7-triasoniin-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, sulfaat (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

3-Amino-3-asabitsüklo-(3.3.0)-oktaanvesinikkloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Bensotriasool

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Tolütriasool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Diklorokinoksaliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Karbendasiim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Heksütiasoks (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Metüültiasool-5-üül)etanool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-t-butoksükarbonüülaminotiasool-4-üül)-2-penteenhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

2-(2-formüülaminotiasool-4-üül)äädikhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fostiasaat (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Kloro-1,3-bensotiasool-2(3H)-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (bensisotiasolinoon (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Bensotiasool-2-üül)-(Z)-2-(2-aminotiasool-4-üül)-2-(atsetüüloksüimino)tioatsetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Bensotiasool-2-üül-(Z)-2-tritüüloksüimino-2-(2-aminotiasool-4-üül)-tioatsetaat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-bis(1,3-bensotiasool-2-üülsulfanüül)-2-metüülpropaan-2-amiin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Karboksiin (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Tiofeen

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-dietüül-9H-tioksanteen-9-oon

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibenso[b,f][1,4]tiasepiin-11(10H)-oon

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimeteenamiid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-tiofeenetüülamiin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoksüpropüül)-1,3,5-triasinaantrioon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-bifenüül]-4-üül-2-(1-metüületüül)-9-okso-9H-tioksanteenium-heksafluorofosfaat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartaanmedoxomil (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Homotsüsteiintiolaktoonhüdrokloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Metüül-3-aminotiofeen-2-karboksülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

Tetrahüdrotiofeen-1,1-dioksiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furüül)allüülideneamino]imidatsolidiin-2,4-tioon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-isopropüültioksantoon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetüületüül-6-[2[2-(4-fluorofenüül)-5-(1-isopropüül)-3-fenüül-4-[(fenüülamino)karbonüül]-1H-pürrool-1-üül]etüül]-2,2-dimetüül-1,3-dioksaan-4-atsetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Tiofeendiüülbis(5-tert-butüül-1,3-bensoksasool)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Kaalium-5-metüül-1,3,4-oksadiasool-2-karboksülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

1,2,4-Tiadiasool-3-äädikhape-5-[(etoksükarbonüül)amino]-metüülester

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Tiofeen-2-etanool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

2-(5-amino-1,2,4-tiadiasool-3-üül)-(Z)-2-metoksüiminoäädikhape

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-metüül-1-[4-(metüültio)fenüül]-2-morfolinopropaan-1-oon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioksasiin (ISO) puhtusega vähemalt 96 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoksasool (ISO) puhtusega vähemalt 94,8 massiprotsenti

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupüürsulfuroonmetüülnaatrium (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Tolueensulfoonamiidid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Metüültriflusulfuroon (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

N-Etüültolueen-2-sulfoonamiidi ja N-etüültolueen-4-sulfoonamiidi isomeeride segu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Klorosulfuroon (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuroon (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oksüdi(benseensulfonohüdrasiid)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

2,4-Dikloro-5-sulfamoüülbensoehape

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Metüültiofeensulfuroon (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nikosulfuroon (ISO) puhtusega vähemalt 91 massiprotsenti

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Metüültribenuroon (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metüülmetsulfuroon (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Tolueensulfonüülkarbamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Etüül-2,5-dihüdro-4-metüül-2-okso-1H-pürrool-1-üül)karbonüül]amino]etüül]fenüül]sulfonüül]-karbaamhappe etüülester

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenüül)benseensulfoonamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-dimetoksü[1,2,4]triasolo[1,5-a]pürimidiin-2-üül)-2-metoksü-4-(trifluorometüül)püridiin-3-sulfoonamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-amino-N,N-dietüül-4-metoksübenseensulfoonamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Isopropüülaminoatsetüül)fenüül]metaansulfoonamiidhüdrokloriid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolüülamino)püridiin-3-sulfoonamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etüül-m-toluidino)etüül)metaansulfoonamiidseskvisulfaatmonohüdraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metüülindool-1-üülsulfonüül)-N,N-dimetüül-1,2,4-triasool-1-sulfoonamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Ammooniumglütsürrisaat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidiin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Austraalia akaatsia ekstrakt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Gambiiri- ja mürobalaaniviljadest saadavad parkaineekstraktid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Värvaine C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Värvaine C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Värvaine C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Värvaine C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Värvaine C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Värvaine C.I. pigment yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Värvaine C.I. pigment yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Fotokroomne värvaine 3-(4-butoksüfenüül-6,7-dimetoksü-3-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-11-karbonitriil

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-3-üül]fenüül}morfoliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Fotokroomne värvaine 4-(3-(4-butoksüfenüül)-6-metoksü-3-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-11-(trifluorometüül)-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-7-üül)morfoliin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Tsükloheksüül-8-metüül-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Fotokroomne värvaine N-heksüül-6,7-dimetoksü-3,3-bis(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-11-karboksamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Fotokroomne värvaine 4,4’-(13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-3,3-diüül)difenool

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Fotokroomne värvaine 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetüül-3-fenüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f ]kromeen-3-üül)fenüül)morfoliin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Fotokroomne värvaine 3-(4-butoksüfenüül)-6,7-dimetoksü-3-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-11-(trifluorometüül)-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f ]kromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Metoksü-7-morfolino-13-etüül-13-metoksü-3,3-bis-(4-metoksüfenüül)-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Värvaine C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimethoxy-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis-(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

6,7-Dimetoksü-13-etüül-13-[2-(2-metoksüetoksü)-etoksü]-3-(4-metoksüfenüül)-3-(4-fluorofenüül)-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeeni R- ja S-isomeerid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorofenüül)-3-(4-piperidinofenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimetoksü-11-tsüano-3,3-di-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Värvainest valmistatud alumiiniumlakid pigmentide valmistamiseks ravimitööstuses (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Titaandioksiid, mis on pinnatud isopropoksütitaantriisostearaadiga ja mis sisaldab isopropoksütitaantriisostearaati vähemalt 1,5 %, kuid mitte üle 2,5 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Litopoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Valmistis, mis sisaldab:

— kuni 85 protsenti mahust hõbedat,

— vähemalt 2 protsenti mahust pallaadiumi,

— baariumtitanaati,

— terpineooli ja

— etüültselluloosi,

mida kasutatakse serigraafias mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Klaashelbed, pealistatud hõbedaga, keskmise läbimõõduga 40 (+/- 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Klaasfritt, elektronkiiretorude tootmiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Peegeldust vähendav kattematerjal, mis koosneb estril põhinevast, kromofoorirühmaga modifitseeritud polümeerist, kas 2-metoksü-1-propanooli, 2-metoksü-1-metüületüülatsetaadi või metüül-2-hüdroksüisobutüraadi lahusena, mis sisaldab kuni 10 % polümeeri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

N-vinüülkaprolaktaami, N-vinüül-2-pürrolidooni ja dimetüülaminoetüülmetakrülaadi kopolümeer, lahusena etanoolis, kopolümeerisisaldusega vähemalt 34 %, kuid mitte üle 40 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Lahus kattekihtide sukeldusmeetodil pealekandmiseks, sisaldab 2–15 % fluoreeritud kõrvalahelatega akrülaat-metakrülaat-alkeensulfonaatkopolümeeri n-butanooli ja/või 4-metüül-2-pentanooli ja/või diisoamüüleetri lahuses

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Polü(1H,1H-heptafluorobutüülmetakrülaat), lahus metüülperfluorobutüüleetri ja metüülperfluoroisobutüüleetri segus

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Malehappe ja metüülvinüüleetri kopolümeer, mis on monoesterdatud etüül- ja/või isopropüül- ja/või butüülrühmadega, etanoolilahusena, etanooli- ja butanoolilahusena, isopropanoolilahusena või isopropanooli- ja butanoolilahusena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Modifitseeritud klooritud polüolefiinid lahuses või dispersioonis või mitte

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Metüülsiloksaani polümeer, lahusena atsetooni, butanooli, etanooli ja isopropanooli segus, metüülsiloksaani polümeeri sisaldusega vähemalt 5 %, kuid mitte üle 11 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Lahus, mis sisaldab:

— (65 +/- 10) % massist γ-butürolaktooni,

— (30 +/- 10) % massist polüamiidvaiku,

— (3,5 +/- 1,5) % massist naftokinoonestri derivaati ja

— (1,5 +/- 0,5) % massist arüülränihapet

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Hüdroksüstüreeni kopolümeer ühe või mitme järgmise komponendiga:

— stüreen,

— alkoksüstüreen,

— alküülakrülaadid,

lahustatud etüüllaktaadis

0 %

1.1.2011–31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Atsenaftaleenkopolümeer etüüllaktaadi lahuses

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Segu, mis sisaldab massist:

— 30~45 % polüamiidvaiku;

— 2~10 % diasonaftokinooni;

— 50~65 % γ- butürolaktooni.

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Polühüdroksüamiidi baasil preparaat, mis sisaldab vähemalt γ-butürolaktoonis lahustatud naftokinoonestri derivaati või –tosülaati ja/või 2-metoksü-1-metüületüülatsetaati

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Keemiliselt modifitseeritud looduslike polümeeride baasil valmistatud lahus, mis sisaldab kahte või enamat järgmistest värvainetest:

— metüül-8’-atseetoksü-1,3,3,5,6-pentametüül-2,3-dihüdrospiro[1H-indool-2,3’-nafto[2,1-b][1,4]oksasiin]-9’-karboksülaat,

— metüül-6-(isobutürüüloksü)-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaat,

— 13-isopropüül-3,3-bis(4-metoksüfenüül)-6,11-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-13-ool,

— etoksükarbonüülmetüül-8-metüül-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaat,

— 13-etüül-3-[4-(morfoliin)fenüül]-3-fenüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-13-ool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Keemiliselt modifitseeritud looduslike polümeeride baasil valmistatud lahus, mis sisaldab kahte või enamat järgmistest värvainetest:

— 4-[4-(13,13-dimetüül-3-fenüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-3-üül)fenüül]morfoliin,

— 4-{4-[3-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen-3-üül]fenüül}morfoliin,

— tsükloheksüül-8-metüül-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaat,

— etoksükarbonüülmetüül-6-atseetoksü-2,2-difenüül-2H-benso[h]kromeen-5-karboksülaat,

— 2-pentüül-7,7-difenüül-7,8-bensokromeno[6,5-d]-1,3-dioksiin-4(7H)-oon,

— 13-butüül-13-etoksü-6,11-dimetoksü-3,3-bis(4-metoksüfenüül)-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen,

— 3-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3-fenüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen,

— 6,7-dimetoksü-3,3-bis(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Vedel trükivärv, mis koosneb vinüülakrülaatkopolümeeri ja värvipigmentide isoparafiinidispersioonist, milles on kuni 13 % massist vinüülakrülaatkopolümeeri ja värvipigmente

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Tindisegu, mõeldud kasutamiseks jugaprinterite kassettides (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Plastkilele kinnitatav soojustundlik tint

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Trükivärv, mis sisaldab 5–10 massiprotsenti amorfset ränidioksiidi, villitud ühekordselt kasutatavatesse kassettidesse, tähistuste kandmiseks integraallülitustele (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Apelsinist saadud eeterlik õli, terpeenidest puhastamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Naatriumlauroüülmetüülisetionaat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Polüpropüleenglükooli alusel valmistatud vinüülkopolümeeril põhinev pindaktiivne aine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Pindaktiivne aine, mis sisaldab 1,4-dimetüül-1,4-bis(2-metüülpropüül)-2-butüün-1,4-diüüleetrit, oksiraaniga polümeeritud, metüüliga termineeritud

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Dokusaatnaatriumi (INN) ja naatriumbensoaadi segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Pindaktiivne valmistis, mis kujutab endast naatriumdokusaadi ja etoksüülitud 2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-diooli segu

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Amfoteerne fluoritud pindaktiivne aine vee ja etanooli segus, mis sisaldab pindaktiivset ainet vähemalt 25 %, kuid mitte rohkem kui 30 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Pindaktiivne valmistis, mis kujutab endast polüsiloksaani ja polüetüleenglükooli segu

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Pindaktiivne valmistis, mis sisaldab 2-etüülheksüüloksümetüüloksiraani

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Pindaktiivne valmistis, mis sisaldab etoksüülitud 2,4,7,9-tetrametüül-5-detsüün-4,7-diooli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Jahutus-määrdevedelik sünteetiliste polüpeptiidide vesilahuse baasil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Avidiin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

Hüdrolüüsitud maisitärklise O-(2-hüdroksüetüül)-derivaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Dimeeritud kampoli ning etüleeni ja vinüülatsetaadi (EVA) kopolümeeri segu vesidispersioonil põhinev liimaine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Kahekomponendiline epoksüliim mikrokapslites, dispergeeritud lahustis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Rõhutundlik akrüülkleeplint paksusega vähemalt 0,076 mm, kuid mitte üle 0,127 mm, rullides, laiusega vähemalt 45,7 cm, kuid mitte üle 132 cm, varustatud eraldatava kaitsekihiga, millelt esialgseks lahtitõmbamiseks vajalik jõud on vähemalt 15/25 mm (mõõdetud meetodiga ASTM D3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Kõrgtrükiplaat ajalehepaberile trükkimiseks, vähemalt 0,2 mm, kuid mitte üle 0,8 mm paksuse fotopolümeerikihiga kaetud metallalusel, pealt eemaldatava kaitsekilega katmata, kogupaksusega kuni 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Valgustundlik plaat, mis koosneb fotopolümeerikihist polüesterkilel, üldpaksusega 0,43–3,18 mm

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Veevaba ofsettrüki alumiiniumist trükiplaat:

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex844250 80

10

—  plastkattega,

—  ilma trükikujutiseta

▼M27

ex370199 00

10

Kroomkilega kaetud ja valgustundliku või elektrontundliku vaiguga pealistatud kvarts- või klaasplaat, maskide valmistamiseks rubriigi 8541 või 8542 kaupadele (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Fotomaskid elektroonikaskeemide fotograafiliseks ülekandmiseks pooljuhtplaatidele

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Valgustundlik emulsioon pseudoketta sensibiliseerimiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Valgustundlik emulsioon, mis sisaldab:

— kuni 12 massiprotsenti diasooksonaftaleensulfoonhappeestrit,

— fenoolvaike,

lahuses, mis sisaldab vähemalt 2-metoksü-1-metüületüülatsetaati või etüüllaktaati või metüül-3-metoksüpropionaati või 2-heptanooni

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Valgustundlik emulsioon, mis sisaldab:

— fenool- või akrüülvaike,

— valgustundlike hapete prekursoreid kõige rohkem 2 % massist,

lahuses, mis sialdab 2-metoksü-1-metüületüülatsetaati või etüüllaktaati

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Valgustundliku akrüüli sisaldaval polümeeril põhinev valmistis, mis sisaldab värvipigmente, 2-metoksü-1-metüületüülatsetaati ja tsükloheksanooni ning mis võib sisaldada etüül-3-etoksüpropionaati

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Valgustundlik emulsioon või valmistis, mis sisaldab üht või mitut järgmist polümeeri:

0 %

1.1.2011–31.12.2011

ex370790 90

70

—  akrülaatpolümeerid,

—  metakrülaatpolümeerid,

—  stüreenpolümeeride derivaadid

ja kuni 7 massiprotsenti valgustundlikke happelisi lähteaineid, mis on lahustatud orgaanilises lahustis, mis sisaldab vähemalt 2-metoksü-1-metüületüülatsetaati

▼M27

ex370710 00

40

Valgustundlik emulsioon, mis sisaldab:

— mitte rohkem kui 10 % massist naftokinoondiasiidestreid,

— vähemalt 2 %, kuid mitte rohkem kui 20 % massist hüdroksüstüreeni kopolümeere ja

— mitte rohkem kui 7 % massist epoksüderivaate,

lahustatuna 1-etoksü-2-propüülatsetaadis ja/või etüüllaktaadis

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Tsüklilise polüisopreeni valgustundlik emulsioon, mis sisaldab järgmisi koostisosi:

— 55–75 massiprotsenti ksüleeni ja

— 12–18 massiprotsenti etüülbenseeni

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Valgustundlik emulsioon, mis sisaldab järgmisi koostisosi massi järgi:

— 20–45 % akrülaatide ja/või metakrülaatide ja hüdroksüstüreeni derivaatide kopolümeere,

— 25–50 % orgaanilist lahustit, mis sisaldab vähemalt etüüllaktaati ja/või propüleenglükoolmetüüleetri atsetaati,

— 5–30 % akrülaate,

— kuni 12 % fotoinitsiaatorit

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Polüetüleentereftalaatkile rullid:

— mis on ühelt poolt kaetud akrüülfotopolümeervaigu kuiva kihiga,

— mis on kaetud polüetüleenkaitsekilega

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Tooner pulbrina, mis koosneb stüreeni ja butüülakrülaadi kopolümeerist ning magnetiidist või gaasitahmast, kasutamiseks ilmutina faksiaparaatide kassettide valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Tooner pulbrina, mis põhineb polüoolvaigul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Polüestervaikudel põhinev tooner, mis on valmistatud polümerisatsiooniprotsessi teel ning on mõeldud kasutamiseks ilmutina arvutiprinterite ja koopiamasinate kassettide valmistamisel. (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Peegeldumisvastane kate, mis koosneb muudetud metakrüülpolümeerist, polümeerisisaldusega kuni 10 % massist, lahusena 2-metoksü-1-metüületüülatsetaadis ja 1-metoksüpropaan-2-oolis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Peegeldumisvastane kate vesilahusena, mis sisaldab:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Peegeldumisvastane kate vesilahusena, mis sisaldab kuni:

— 2 % massist halogeenivaba alküülsulfoonhapet ja

— 5 % massist fluoropolümeeri

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Peegeldumist vähendav kattematerjal, mis koosneb kas siloksaanpolümeerist või orgaanilisest polümeerist, millel on fenoolne hüdroksürühm, mis on modifitseeritud kromofoorirühmaga, kuni 10 massiprotsenti polümeeri sisaldava lahusena orgaanilises lahustis, mis sisaldab kas 1-etoksü-2-propanooli või 2-metoksü-1-metüületüülatsetaati

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— kuni 2 % massist sulfoonhappe perhalogeenderivaate,

— kuni 1 % massist vinüülpolumeeri

 
 

ex380120 90

10

Kolloidgrafiit vesisuspensioonina, värviliste elektronkiiretorude sisemiseks katmiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

Männiõli

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoksakarb (ISO) ja selle (R)isomeer, ränidioksiidkandjal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Endospoore või spoore ja valgukristalle sisaldav valmistis, mis on saadud:

— alamliikidest Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai ja kurstaki või

— Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki või

— Bacillus thuringiensis subsp. israelensis või

— Bacillus thuringiensis subsp. aizawai või

— Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Spodoptera exigua nukleaarse polühedroosi viiruse (SeNPV) suspensioon vee-glütserooli segus

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Fungitsiid pulbrina, mis sisaldab hümeksasooli (ISO) vähemalt 65 %, kuid mitte üle 75 % massist, jaemüügiks pakendamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Püritioontsingi (INN) vesisuspensioonist koosnev valmistis, mis sisaldab:

— püritioontsinki (INN) vähemalt 24%, kuid mitte üle 26 % massist või

— püritioontsinki (INN) vähemalt 39%, kuid mitte üle 41 % massist

0 %

1.7.2010–31.12.2013

ex380892 90

50

Valmistised vaskpüritiooni baasil

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Valmistis, mis põhineb kontsentraadil, mis sisaldab 45–55 massi % herbitsiidse toimeaine penokssulaami suspensiooni vees

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Herbitsiid, mis sisaldab toimeainena flasasulfurooni (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Kletodiimi (ISO) orgaaniline lahus kletodiimisisaldusega 37 % (± 2 %) või 70 % (± 2 %) massist

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Valmistis graanulite kujul, mille koostis on järgmine:

— 38,8–41,2 massiprotsenti giberelliini A3 või

— 9,5–10,5 massiprotsenti giberelliine A4 ja A7

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Oksamüül (ISO) lahusena tsükloheksanoonis ja vees

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

5-etüül-2-metüül-2-okso-1,3,2l 5-dioksafosforaan-5-üülmetüülmetüülmetüülfosfonaadi ja bis(5-etüül-2-metüül-2-okso-1,3,2l 5-dioksafosforaan-5-üülmetüül)metüülfosfonaadi segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Paberi pleegitusvastane vahend, mis koosneb magneesiumtrisilikaadi ja 2,2′-metüleenbis(4,6-di-tert-butüülfenüül) fosfaadi mononaatriumsoola segust

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Vahutamise takistaja või vahueemaldaja, mis koosneb oksüdipropanooli ja 2,5,8,11-tetrametüüldodets-6-üün-5,8-diooli segust

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Pehmejoodisjootmisel kasutatav metalli ja vaigu segust koosnev pasta, mis sisaldab massi järgi:

— 70–90 % tina,

— kuni 10 % ühte või mitut järgmistest metallidest: hõbe, vask, vismut, tsink, indium,

kasutamiseks elektrotehnikas (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Lahus, mille koostis on järgmine: 61–63 massiprotsenti metüültsüklopentadienüülmangaantrikarbonüüli ja aromaatseid süsivesinikke sisaldav lahusti, milles on kuni:

— 4,9 massiprotsenti 1,2,4-trimetüül-benseeni,

— 4,9 massiprotsenti naftaleeni ja

— 0,5 massiprotsenti 1,3,5-trimetüül-benseeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Dinonüülnaftaleensulfoonhappe soolad lahusena mineraalõlides

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Määrdeõlilisandid molübdeenorgaaniliste ühendite kompleksi baasil, lahusena mineraalõlis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Dinonüülnaftüülsulfoonhappe sool lahusena mineraalõlis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Korrosiooni inhibiitor, mis sisaldab ühendeid, mis tekivad rasvhapete ja tallõli reaktsioonil formaldehüüdi ja (Z)-N-9-oktadetsenüül-1,3-propaandiamiiniga

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Peamiselt bis(2,2,6,6-tetrametüül-1-oktüüloksü-4-piperidüül)sebatsaati sisaldav segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Stabilisaatorisegud, mis sisaldavad massist vähemalt 15 %, kuid mitte üle 40 % naatriumperkloraati ja mitte üle 70 % 2-(2-metoksüetoksü)etanooli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Järgmiste komponentide segu:

— 80 ± 5massiprotsenti 2-etüülheksüül-10-etüül-4,4-dimetüül-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanaati ja

— 20 ± 5massiprotsenti 2-etüülheksüül-10-etüül-4-[[2-[(2-etüülheksüül)oksü]-2-oksoetüül]tio]-4-metüül-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanaati

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Segu, mis sisaldab:

— 1-metoksüpropaan-2-ooli vähemalt 69 %, kuid mitte üle 71 % massist,

— 2-metoksü-1-metüületüülatsetaativähemalt 29 %, kuid mitte üle 31 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Nonafluorobutüülmetüüleetri ja/või nonafluorobutüüldietüüleetri isomeere sisaldavad aseotroopsed segud

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalüsaator graanulite või rõngastena, mille läbimõõt on vähemalt 3 mm, kuid mitte üle 10 mm ning mis kujutab endast hõbedat alumiiniumoksiidkandjal ja sisaldab hõbedat vähemalt 8 %, kuid mitte üle 40 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Katalüsaator pulbrina, mis kujutab endast metalloksiidide segu ränidioksiidkandjal ja mis sisaldab molübdeeni, vismutit ja rauda koos arvestatuna vähemalt 20 %, kuid mitte üle 40 % massist, akrüülnitriili valmistamiseks

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Katalüsaator pulbrina, mis kujutab endast metalloksiidide segu ränidioksiidkandjal ja sisaldab massist vähemalt 20 %, kuid mitte üle 40 % molübdeeni, vismutit ja rauda koos arvestatuna ning on mõeldud kasutamiseks akrüülnitriili valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalüsaator, mis kujutab endast titaantetrakloriidi magneesiumdikloriidkandjal, polüpropüleeni valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Katalüsaator keradena, mille läbimõõt on vähemalt 4,2 mm, kuid mitte üle 9 mm, ning mis kujutab endast metalloksiidide segu, sisaldades peamiselt molübdeen-, vanaadium- ja vaskoksiide, ränidioksiid- ja/või alumiiniumoksiidkandjal, akrüülhappe valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalüsaator tabletina, mis sisaldab 60 (± 2) massi % vaskoksiidi alumiiniumoksiidist alusel

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalüsaator, mis kujutab endast titaani, magneesiumi ja alumiiniumi metallorgaanilisi ühendeid ränidioksiidkandjal, suspensioonina tetrahüdrofuraanis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalüsaator, mis kujutab endast dikroomtrioksiidi alumiiniumoksiidkandjal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalüsaator, mis kujutab endast ränidioksiidkandjaga keemiliselt seotud fosforhapet

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Katalüsaator, mis kujutab endast alumiiniumi ja tsirkooniumi metallorgaanilisi ühendeid ränidioksiidkandjal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalüsaator, mis kujutab endast alumiiniumi ja kroomi metallorgaanilisi ühendeid ränidioksiidkandjal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalüsaator, mis kujutab endast magneesiumi ja titaani metallorgaanilisi ühendeid ränidioksiidkandjal, suspensioonina mineraalõlis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalüsaator, mis kujutab endast alumiiniumi, magneesiumi ja titaani metallorgaanilisi ühendeid ränidioksiidkandjal, pulbrina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalüsaator, mis kujutab endast titaantetrakloriidi magneesiumdikloriidkandjal, kasutamiseks polüolefiinide valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Dimetüülaminopropüüluureal põhinev initsiaator

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Pulbriline katalüsaator, mis kujutab endast titaantrikloriidi ja alumiiniumkloriidi segu ja mis sisaldab massist:

— vähemalt 20 %, kuid mitte üle 30 % titaani ja

— vähemalt 55 %, kuid mitte üle 72 % kloori

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalüsaator, mis sisaldab titaantrikloriidi, suspensioonina heksaanis või heptaanis, ja mis sisaldab heksaani- või heptaanivabas aines titaani vähemalt 9 %, kuid mitte üle 30 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalüsaator, mis kujutab endast (2-hüdroksüpropüül)trimetüülammooniumformiaadi ja dipropüleenglükoolide segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalüsaator, sisaldab N-(2-hüdroksüpropüülammoonium)diasabitsüklo(2,2,2)oktaan-2-etüülheksanaati, lahustatuna etaan-1,2-dioolis

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Katalüsaatoripulbri suspensioon vees; pulber sisaldab massi järgi:

— 1–3 % pallaadiumi,

— 0,25–3 % pliid,

— 0,25–0,5 % pliihüdroksiidi,

— 5,5–10 % alumiiniumi,

— 4–10 % magneesiumi,

— 30–50 % ränidioksiidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalüsaator, mis kujutab endast peamiselt dinonüülnaftaleendisulfoonhapet lahusena isobutanoolis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalüsaator, mis sisaldab vähemalt 69 %, kuid mitte üle 79 % massist (2-hüdroksü-1-metüületüül)trimetüülammoonium-2-etüülheksanaati

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Katalüsaator pulbrina, mis sisaldab vähemalt 96 % massist vask-, kroom- ja raudoksiidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Katalüsaator, mis põhineb alumosilikaadil (tseoliidil), aromaatsete süsivesinike alküülimiseks, alküülaromaatsete süsivesinike ümberalküülimiseks või olefiinide oligomeerimiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalüsaator vardakeste kujul, mis põhineb alumosilikaadil (tseoliidil), sisaldades vähemalt 2 % kuid alla 3 % massist haruldaste muldmetallide oksiide ja vähem kui 1 % massist dinaatriumoksiidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Reaktsiooni initsiaator, mis koosneb diisopropüülperoksiidkarbonaadi, diallüül-2,2′-oksüdietüüldikarbonaadilahusest

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalüsaator, mis koosneb titaantetrakloriidist ja magneesiumkloriidist, sisaldades õli- ja heksaanivabast massist:

— vähemalt 4 %, kuid mitte üle 10 % titaani ja

— vähemalt 10 %, kuid mitte üle 20 % magneesiumi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Ensüüme sisaldav polüakrüülamiidgeelis või vees suspendeeritud Rhodococcus rhodocrous J1 bakter, mida kasutatakse katalüsaatorina akrüülnitriili hüdraatimisel akrüülamiidi tootmisprotsessis (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Alküülbenseenide (C14–26) segu, mis sisaldab massist:

— 35–60 % eikosüülbenseeni,

— 25–50 % dokosüülbenseeni,

— 5–25 % tetrakosüülbenseeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Alküülnaftaleenide segu, mis sisaldab massist:

— 88–98 % heksadetsüülnaftaleeni

— 2–12 % diheksadetsüülnaftaleeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Hargahelaga alküülbenseenide segu, mis sisaldab peamiselt dodetsüülbenseene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Fosfaatestril põhinev tulekindel hüdrovedelik

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Happeline alumosilikaat (Y-tüüpi tehistseoliit) vardakeste kujul, naatriumivormis, mis sisaldab naatriumi kuni 11 % massist naatriumoksiidi arvestuses

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Ksüleenis ja butüülatsetaadis lahustatud metüülmetakrülaadi monomeeri ja butüülakrülaadi monomeeri segu, mis sisaldab 54–56 massiprotsenti lahusteid

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex382490 97

06

Vähemalt 70 % klooritud parafiin

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Akrüülsideaines baarium- või kaltsiumoksiidi ja kas titaan- või tsirkooniumoksiidi sisaldav kile

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Divinüülbenseeni isomeeride ja etüülvinüülbenseeni isomeeride segu, mis sisaldab 56–80 massiprotsenti divinüülbenseeni

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Korrosioonivastased vahendid, mis koosnevad dinonüülnaftaleensulfoonhappe sooladest kas:

— mineraalvahast kandjal, mis on keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata, või

— lahusena orgaanilises lahustis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Kaltsineeritud boksiit (tulekindlat liiki)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Muu kui pulbriline fütosteroolide segu, mis sisaldab massiprotsentides:

— 40–58 % beta-sitosteroole,

— 20–28 % kampesteroole,

— 14–23 % stigmasteroole,

— kuni 15 % muid steroole

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Tetrafluoroetüleeni oligomeer ühe jodoetüül lõpprühmaga

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Valmistised, mis sisaldavad 1,3:2,4-bis-O-(4-metüülbensülideen)-D-glütsitooli vähemalt 92 massi %, kuid mitte üle 96,5 massi %, ning samuti karboksüülhapete derivaate ja alküülsulfaati

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Kaltsiumfosfonaatfenaat, lahus mineraalõlis

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Struktureeritud alumosilikaat-fosfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Järgmiste ainete segu: bis{4-(3-(3-fenoksükarbonüülamino)tolüül)ureido}fenüülsulfoon, difenüültolueen-2,4-dikarbamaat ja 1-[4-(4-aminobenseensulfonüül)-fenüül]-3-(3-fenoksükarbonüülamino-tolüül)-karbamiid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

65–90 massiprotsenti 3-butüleen-1,2-dioolatsetaate sisaldav segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

4-Metüülmandelhape, puhastamata

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Valmistis, mis sisaldab vähemalt 83 % massist 3a,4,7,7a-tetrahüdro-4,7-metanoindeen(ditsüklopentadieeni), sünteetilist kautšukit, kas vähemalt 7 % tritsüklopentadieenisisaldusega massist või mitte ja:

— kas mõnda alumiinium-alküülühendit,

— või orgaanilist volframikompleksi

— või orgaanilist molübdeenikompleksi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

2-Propeenhappe (1-metüületülideen)bis(4,1-fenüleenoksü-2,1-etaandiüüloksü-2,1-etaandiüüli) estri, 2-propeenhappe (2,4,6-triokso-1,3,5-triasiin-1,3,5(2H,4H,6H)-triüül)tri-2,1-etaandiüüli estri ja 1-hüdroksü-tsükloheksüül-fenüülketooni segu metüületüülketooni ja tolueeni lahuses

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Valmistised, mis sisaldavad vähemalt 47 massi % 1,3:2,4-bis-O-bensülideen-D-glütsitooli

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Uretaanakrülaatide, tripropüleenglükooldiakrülaadi, etoksüülitud bifenool-A-akrülaadi ja polüetüleenglükool-400-diakrülaadi segu

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

(Klorometüül)bis(4-fluorofenüül)metüülsilaani lahus tolueenis nimikontsentratsiooniga 65 %

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Legeerimata liitiumtantalaatvahvlid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Valmistis, mis kujutab endast 2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-diooli ja propaan-2-ooli segu

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex382490 97

28

Valmistis, mille koostis massiprotsentides on järgmine:

— 85–95 % α-4-(2-tsüano-2-butoksükarbonüül)vinüül-2-metoksü-fenüül-ω-hüdroksüheksa(oksüetüleeni) ja

— 5–15 % polüoksüetüleen(20)sorbitaanmonopalmitaati

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Valmistis, mis koosneb peamiselt γ-butürolaktoonist ja neljaliasendatud ammooniumsooladest, elektrolüütkondensaatorite valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

Hüdroksüetüülitud 2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-diool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Kristalse vahaja pulbri kujul fütosteroolide segu, mis sisaldab vähemalt

— 36 % massist, kuid mitte üle 79 % massist sistosterooli, vähemalt

— 15 % massist, kuid mitte üle 34 % massist sitostanooli, vähemalt

— 4 % massist, kuid mitte üle 25 % massist kampesterooli, vähemalt

— 0 % massist, kuid mitte üle 14 % mahust kampestanooli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

2,5,8,11-Tetrametüül-6-dodeküün-5,8-diooletoksülaadi baasil preparaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Vedelkristallisegu, mida kasutatakse kuvarite valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Alküülkarbonaatide baasil preparaat, mis sisaldab ka UV-absorbenti, kasutatakse prilliklaaside valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Segu, mis sisaldab vähemalt 40 %, kuid mitte üle 50 % massist 2-hüdroksüetüülmetakrülaati ja vähemalt 40 %, kuid mitte üle 50 % massist boorhappe glütseroolestrit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Aselahape puhtusega vähemalt 75 %, kuid mitte üle 85 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Metallide oksiidide segud, pulbrina, mis sisaldab massist:

— kas vähemalt 5 % baariumi, neodüümi või magneesiumi ja vähemalt 15 % titaani,

— või vähemalt 30 % pliid ja vähemalt 5 % nioobiumi,

dielektrilise kile valmistamiseks või kasutamiseks dielektriliste materjalidena mitmekihilistes keraamilistes kondensaatorites (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Muu kui pulbriline fütosteroolide segu, mis sisaldab:

— steroole vähemalt 75 % massist ja

— stanoole kuni 25 % massist

ning mida kasutatakse stanoolide/steroolide või stanool-/steroolestrite tootmisel (1)

0 %

1.7.2010–31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Valmistised, mis koosnevad peamiselt etüleenglükoolist ja:

— kas dietüleenglükoolist, dodekaandihappest ja ammoniaakveest,

— või N,N-dimetüülformamiidist,

— või γ-butürolaktoonist,

— või ränioksiidist,

— või ammooniumvesinikaselaadist,

— või ammooniumvesinikaselaadist ja ränioksiidist,

— või dodekaandihappest, ammoniaakveest ja ränioksiidist,

elektrolüütkondensaatorite valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Karboksüülhappeanhüdriidil põhinev epoksüvaigu vedel kõvendi, mahukaaluga 25 °C juures vähemalt 1,15 g/cm3, kuid mitte üle 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Metoksüsalitsüülaldehüüd, lahustatud N-metüülpürrolidoonis

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Polü(tetrametüleenglükool)-bis[(2-bensoüül-fenoksü)atsetaat], mille ahela keskmine pikkus on vähem kui 5 monomeerühikut

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Polü(etüleenglükool)-bis(p-dimetüül)aminobensoaat, mille ahela keskmine pikkus on vähem kui 5 monomeerühikut

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hüdroksübensonitriil, lahusena N,N-dimetüülformamiidis, mis sisaldab vähemalt 45 %, kuid mitte üle 55 % massist 2-hüdroksübensonitriili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-fenoksükarbonüül-ω-fenoksüpolü[oksü(2,6-dibromo-1,4-fenüleen)isopropülideen(3,5-dibromo-1,4-fenüleen)oksükarbonüül]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Trietüülboraan lahusena tetrahüdrofuraanis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Alumiiniumnaatriumsilikaat keradena, kas läbimõõduga

— vähemalt 1,6 mm, kuid mitte üle 3,4 mm või

— vähemalt 4 mm, kuid mitte üle 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Primaarsete tert-alküülamiinide segu

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Pasta, mis sisaldab 75–85 massi % vaske ja lisaks anorgaanilisi oksiide, etüültselluloosi ja lahustit

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Lahus, mis sisaldab vähemalt 80 % massist 2,4,6-trimetüülbensaldehüüdi atsetoonis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Ränidioksiidi osakesed, mille pinnale on kovalentselt seotud orgaanilised ühendid, kõrgvedelikkromatograafia kolonnide (HPLC) ja proovide ettevalmistuspadrunite valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Polü(tetrametüleenglükool)-bis[(9-okso-9H-tioksanteen-1-üüloksü)atsetaat], mille ahela keskmine pikkus on vähem kui 5 monomeerühikut

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Dietüülmetoksüboraan lahusena tetrahüdrofuraanis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Fütosteroolide segu, mis on saadud puidust ja puidupõhistest õlidest (tallõli), pulbrina, mille osakeste suurus on kuni 300 μm ja mis sisaldab:

— 60–80 massi % sitosteroole,

— kuni 15 % kampesteroole,

— kuni 5 % stigmasteroole ja

— kuni 15 % beetasitostanoole

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Segu, mis sisaldab 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksü)etoksü]but-2-üülamiini ja 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksü)etoksü]metüül}propoksü)but-2-üülamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribromofenüül)-ω-(2,4,6-tribromofenoksü)polü[oksü(2,6-dibromo-1,4-fenüleen)isopropülideen(3,5-dibromo-1,4-fenüleen)oksükarbonüül]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Reaktsioonisaadus, mis sisaldab:

— vähemalt 1 %, kuid mitte üle 40 % massist molübdeenoksiidi,

— vähemalt 10 %, kuid mitte üle 50 % massist nikkeloksiidi,

— vähemalt 30 %, kuid mitte üle 70 % massist volframoksiidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Oligomeerne reaktsioonitoode, mis moodustub bis(4-hüdroksüfenüül) sulfoonist ja 1,1’-oksübis(2-kloroetaanist)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Tetrafluoroetüleeni oligomeer, milles on tetrafluorojodoetüüli lõpprühmi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Sulatatud alumosilikaadist õõnsad kuulikesed, mis sisaldavad 65–80 % amorfset alumosilikaati ja millel on järgmised omadused:

— sulamistäpp vahemikus 1 600 °C ja 1 800 °C,

— tihedus 0,6–0,8 g/cm3,

mootorsõidukites kasutatavate tahkete osakeste filtrite valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Valmistis, mis koosneb 2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-dioolist ja ränidioksiidist

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Fütosteroolide segu helveste ja kuulikestena, sisaldab vähemalt 80 massiprotsenti steroole ja kuni 4 massiprotsenti stanoole

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Valmistis, mis sisaldab vähemalt 10 %, kuid mitte üle 20 % massist liitiumfluorofosfaati või vähemalt 5 %, kuid mitte üle 10 % liitiumperkloraati orgaaniliste ühendite segudes

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polüetüleen graanulitena, suhtelise tihedusega 0,925 (± 0,0015), sulavoolavusindeksiga 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), puhutud kilede valmistamiseks, hägususväärtusega kuni 6 % ja murdevenivusega (MD/TD) 210/340 (1)

0 %

1.7.2010–31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polüetüleen grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul suhtelise tihedusega vähemalt 0,945, kuid mitte üle 0,985, kirjutusmasinalindi või samalaadse lindi valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polüetüleen, vilgusisaldusega vähemalt 35 %, kuid mitte üle 45 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Ioonvahetusvaik, mis koosneb etüleeni ja metakrüülhappe kopolümeeri soolast

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Kloroväävelhappega töödeldud polüetüleen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Etüleeni, vinüülatsetaadi ja süsinikmonooksiidi kopolümeer, kasutamiseks plastifikaatorina katusepleki valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Polüstüreeni ja etüleen-butüleeni kopolümeeri A-B plokk-kopolümeeri ning polüstüreeni, etüleen-butüleeni kopolümeeri ja polüstüreeni A-B-A plokk-kopolümeeri segud, mis sisaldavad stüreeni kuni 35 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Klooritud polüetüleen, pulbrina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polüpropüleen, mis ei sisalda plastifikaatorit ja sisaldab:

— alumiiniumi kuni 7 mg/kg,

— rauda kuni 2 mg/kg,

— magneesiumi kuni 1 mg/kg,

— kloriidi kuni 8 mg/kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polüpropüleen, mis ei sisalda plastifikaatorit,

— sulamistemperatuuriga üle 150 °C (ASTM D 3417 meetodil määratud),

— sulamissoojusega vähemalt 15 J/g, kuid mitte üle 70 J/g,

— murdevenivusega vähemalt 1 000 % (ASTM D 638 meetodil määratud),

— tõmbemooduliga vähemalt 69 MPa, kuid mitte üle 379 MPa (ASTM D 638 meetodil määratud)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polüpropüleen, mis sisaldab alumiiniumi kuni 1 mg/kg, rauda kuni 0,05 mg/kg, magneesiumi kuni 1 mg/kg ja kloriidi kuni 1mg/kg, ühekordse kasutusega kontaktläätsete pakendi valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polüpropüleen, mis ei sisalda plastifikaatorit,

— tõmbetugevusega 32-44 MPa (määratud ASTM D638 meetodiga);

— paindetugevusega 50-66 MPa (määratud ASTM D790 meetodiga);

— sulavoolavusindeksiga 5-15 g 10 min jooksul 230 °C ja 2,16 kg juures (määratud ASTM D1238 meetodiga)

— sisaldab 40–80 massiprotsenti polüpropüleeni,

— sisaldab 10–30 massiprotsenti klaaskiudu,

— sisaldab 10–30 massiprotsenti vilgukivi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Kõrge isotaktilisusastmega polüpropüleen (HIPP), võib olla värvitud, on ette nähtud õhuvärskendaja plastikosade valmistamiseks ning on järgmiste omadustega:

— tihedus 0,880–0,913 g/cm3 (määratud katsemeetodiga ASTM D1505);

— tõmbetugevus voolavuspiiril 350–390 kg/cm2 (määratud katsemeetodiga ASTM D638);

— koormuse 0,45 MPa juures läbipaindetemperatuur 135 °C või enam (määratud katsemeetodiga ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Polüisobutüleen, mille arvkeskmine molekulmass (Mn) on 700 kuni 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Vedel hüdrogeenitud polüisobuteen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

Polüstüreeni ja etüleen-propüleeni kopolümeeri A-B plokk-kopolümeer, mis sisaldab stüreeni kuni 40 % massist, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Amorfne polü-α-olefiini kopolümeeri segu, mis koosneb polü(propüleen-ko-1-buteenist) ja nafta süsivesinikpolümeerist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Termoplastiline elastomeer, mis on polüstüreeni, polüisobutüleeni ja polüstüreeni plokk-kopolümeer struktuuriga A-B-A, sisaldab 10–35 massiprotsenti polüstüreeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

100-protsendiliselt alifaatne hüdrogeenimata vaik (polümeer) järgmiste omadustega:

— on toatemperatuuril vedel

— on saadud C-5-alkeenmonomeeride katioonsel polümerisatsioonil;

— arvkeskmine suhteline molekulmass (Mn) on 370 (± 50);

— massikeskmine suhteline molekulmass (Mw) on 500 (± 100)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

4-Metüülpent-1-eeni polümeerid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Sünteetiline polü-alfa-olefiin viskoossusega vahemalt 38 × 10-6m2s-1 (38 sentistoksi) temperatuuril 100 °C mõõdetuna ASTM D 445 meetodit kasutades

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Sünteetiline polü-α-olefiin viskoossusega 3–9 sentistoksi temperatuuril 100 °C (mõõdetud ASTM D 445-meetodil), mis on saadud dodetseeni ja kuni 40 % tetradetseeni sisaldava segu polümerisatsioonil

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Valged vahtpolüstüreenhelmed soojusjuhtivusega kuni 0,034 W/mK tiheduse 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3) juures, sisaldavad 50 % ulatuses ringlussevõetud materjali

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Kristalliline polüstüreen, mille sulamispunkt on vähemalt 268 °C, kuid mitte üle 272 °C ja hangumispunkt vähemalt 232 °C, kuid mitte üle 242 °C, lisaainete ja täitematerjali sisaldusega või ilma

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

α-Metüülstüreeni ja stüreeni kopolümeer, pehmenemistemperatuuriga üle 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Stüreeni ning α-metüülstüreeni ja akrüülhappe kopolümeer arvkeskmise molekulmassiga (Mn) 500 kuni 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Stüreeni ja p-metüülstüreeni kristalne kopolümeer:

— sulamistemperatuur 240–260 °C,

— sisaldab 5–15 massiprotsenti p-metüülstüreeni

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Stüreeni, butüülakrülaadi, butüülmetakrülaadi, metüülmetakrülaadi ja akrüülhappe kopolümeer pulbrina, mis sisaldab massist (81 +/– 1) % stüreeni, (6 +/– 1) % butüülakrülaati, (5 +/– 1) % butüülmetakrülaati, (7 +/– 1) % metüülmetakrülaati ja (1 +/– 0,5) % akrüülhapet

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Stüreeni ja vinüülpürrolidooni kopolümeer, mis sisaldab naatriumdodetsüülsulfaati kuni 1 % massist, vesiemulsioonina, alamrubriigi 3305 20 00 kaupade või alamrubriigi 3305 90 90juuksevärvide valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Stüreeni ja divinüülbenseeni kopolümeeri graanulid läbimõõduga vähemalt 150 μm ja kõige rohkem 800 μm, mis sisaldavad:

— vähemalt 65 % massist stüreeni,

— kuni 25 % massist divinüülbenseeni

kasutamiseks ioonvahetusvaikude valmistamisel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Segu, mis sisaldab massist:

— 45–65 % stüreeni polümeere,

— 35–45 % polü(fenüleeneetrit),

— kuni 10 % muid lisaaineid

ja mida iseloomustab üks või mitu järgmist spetsiaalset värvusefekti:

— metalne või pärlmutriline vaatenurgametamerism, mida põhjustab vähemalt 0,3 % helvespigmenti,

— fluorestsents, mis väljendub selles, et aine neelab ultravioletset kiirgust ja kiirgab samal ajal valgust,

— erevalge värvus, mida iseloomustab CIELab’i värvusskaala: L on vähemalt 92, b on kuni 2 ja a on vahemikus –5 kuni 7

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Polüvinüülkloriidpulber, mis ei sisalda muid aineid ega vinüülatsetaadi monomeere ja mille omadused on järgmised:

— polümerisatsiooniaste 1 000 (± 300) monomeerühikut,

— soojusjuhtivuskoefitsient (K-väärtus) on 60–70,

— lenduva materjali sisaldus on alla 2,00 massiprotsendi,

— avasuurusega 120 μm sõela mitteläbiva fraktsiooni sisaldus kuni 1 massiprotsent,

patareide vaheseinte valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Vinüülkloriidi vinüülatsetaadi ja malehappe kopolümeer, mis sisaldab:

— vinüülkloriidi vähemalt 80,5 %, kuid mitte üle 81,5 % massist,

— vinüülatsetaati vähemalt 16,5 %, kuid mitte üle 17,5 % massist ning

— malehapet vähemalt 1,5 %, kuid mitte üle 2,5 % massist,

kasutamiseks plasti kinnisulatamisel terasest aluskihile tööstuslikul otstarbel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Vinüülkloriidi ja vinüülatsetaadi ning vinüülalkoholi kopolümeer, mis sisaldab:

— vinüülkloriidi vähemalt 87 %, kuid mitte üle 92 % massist,

— vinüülatsetaati vähemalt 2 %, kuid mitte üle 9 % massist ja

— vinüülalkoholi vähemalt 1 %, kuid mitte üle 8 % massist,

grupi 39 märkuse 6 punktides a või b nimetatud kujul, rubriikide 3215 või 8523 kaupade valmistamiseks või toidu ja joogi säilitamiseks kasutatavate mahutite ja sulgurite pinnete valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Vinüülkloriidi ja metüülakrülaadi kopolümeer, mis sisaldab vinüülkloriidi (80 +/– 1) % massist ja metüülakrülaati (20 +/– 1) %, vesiemulsioonina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Vinülideenkloriidi-metakrülaadi kopolümeer monofilamentide valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Polütetrafluoroetüleeni ja vilgu segu, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Tetrafluoroetüleeni ja trifluoro(heptafluoropropoksü)etüleeni kopolümeer, mis sisaldab trifluoro(heptafluoropropoksü)etüleeni vähemalt 3,2 %, kuid mitte üle 4,6 % massist ja alla 1 mg/kg ekstraheeritavaid fluoriidioone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Polütetrafluoroetüleen pulbrina, eripinnaga vähemalt 8 m2/g kuid mitte üle 12 m2/g, osakeste suuruse järgi jaotumisega 10 % vähem kui 10 μm ja 90 % vähem kui 35 μm ja osakeste keskmise suurusega 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Polüvinülideenfluoriid

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex390469 80

93

Etüleeni ja klorotrifluoroetüleeni kopolümeer, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390469 80

94

Etüleeni ja tetrafluoroetüleeni kopolümeer

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390469 80

96

Polüklorotrifluoroetüleen, grupi 39 märkuse 6 punktides a ja b nimetatud kujul

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390469 80

97

Klorotrifluoroetüleeni ja vinülideendifluoriidi kopolümeer

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390599 90

92

Vinüülpürrolidooni ja dimetüülaminoetüülmetakrülaadi polümeer, mis sisaldab vinüülpürrolidooni vähemalt 97 %, kuid mitte üle 99 % massist, vesilahusena

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Heksadetsüülitud või eikosüülitud polüvinüülpürrolidoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Vinüülformaali polümeer grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul, massikeskmise molekulmassiga (Mw) 25 000 kuni 150 000, mis sisaldab:

— atsetüülrühmi vähemalt 9,5 %, kuid mitte üle 13 % massist vinüülatsetaadi arvestuses ja

— hüdroksürühmi vähemalt 5 %, kuid mitte üle 6,5 % massist vinüülalkoholi arvestuses

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidoon (INN)-jood

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Polü(vinüülpürrolidoon), mis on osaliselt asendatud triakontüülrühmadega, sisaldades vähemalt 78 % massist kuid alla 82 % massist triakontüülrühmi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Kopolümeer, mis koosneb metüülakrülaadist, etüleenist ja asendajana külgahelas karboksürühma sisaldavast monomeerist, mis sisaldab metüülakrülaati vähemalt 50 % massist, ränidioksiidiga segatud või segamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Akrüülhappe ja vähese koguse polüküllastumata monomeeri polümerisatsioonisaadus, rubriikide 3003 või 3004 ravimite valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Valgustundlik vaik, mis koosneb modifitseeritud akrülaadist, akrüülmonomeerist, katalüsaatorist (fotoinitsiaator) ja stabilisaatorist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Akrüülhappe ja vähese koguse polüküllastumata monomeeri polümerisatsioonisaadus, kasutamiseks stabilisaatorina emulsioonides ja dispersioonides, mille pH on üle 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Veega segunematu läbipaistev vedelik, mille koostis on järgmine (massiprotsentides):

— 50–51 % polü(metüülmetakrülaadi) kopolümeeri;

— 37–39 % ksüleeni;

— 11–13 % n-butüülatsetaati

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Stüreeni, hüdroksüetüülmetakrülaadi ja 2-etüülheksüülakrülaadi kopolümeer arvkeskmise molekulmassiga (Mn) 500 kuni 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

1,2-etaandiooldimetakrülaadi-metüülmetakrülaadi kopolümeer, vees lahustumatu valge pulber terasuurusega kuni 18 μm

0 %

1.7.2010–31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Läbipaistev akrüülpolümeer kuni 1-kilogrammises mitte jaemüügiks ettenähtud pakendis; polümeeri omadused on järgmised:

— viskoossus kuni 50 000 puaasi 120 °C juures (määratud ASTM D 3835 meetodil),

— massikeskmine molekulmass (Mw) 500 000– 1 200 000 vastavalt geelkromatograafia andmetele,

— monomeeri jääksisaldus alla 1 %

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Polüalküülakrülaat, mille estrirühmas on C10–30-alküülahel

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Akrüülhappeestrite polümeerid, mille ahelas on üks või mitu järgmist monomeeri:

— klorometüülvinüüleeter,

— kloroetüülvinüüleeter,

— klorometüülstüreen,

— vinüülkloroatsetaat,

— metakrüülhape,

— butaandihappe monobutüülester,

mis sisaldab iga monomeerset lüli kuni 5 % massist, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Koobaltiga keemiliselt modifitseeritud polüalküülakrülaat sulamistemperatuuriga Tm = 65 °C (± 5 °C), mis on määratud dünaamilise diferentsiaalkalorimeetria (DSC) meetodil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polüdimetüülsiloksaani-pook-(polüakrülaadid; polümetakrülaadid)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Akrüülhappe estrite mitteveedispersiooni polümeerid, millel on hüdrolüüsitav silüülrühm polümeeri ühes või mõlemas otsas

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Polü(etüleenoksiid) arvkeskmise molekulmassiga (Mn) vähemalt 100 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Bis[metoksüpolü[etüleenglükool)]-maleimidopropioonamiid, keemiliselt modifitseeritud lüsiiniga, arvkeskmine molekulmass (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

Bis[metoksüpolü[etüleenglükool)], keemiliselt modifitseeritud lüsiiniga, sisaldab bis(maleiinimiid)-lõpprühmi, arvkeskmine molekulmass (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polüetüleenglükool, mille etüleenoksiidahela pikkus on kuni 30 ja millel on butüül-2-tsüano-3-(4-hüdroksüfenüül)akrülaat-lõpprühmad, kasutatakse UV-tõkkena vedelates alussegudes (1)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Segu, mis sisaldab vähemalt 70 %, kuid mitte üle 80 % massist glütserooli ja 1,2-epoksüpropaani polümeeri ning vähemalt 20 %, kuid mitte üle 30 % massist dibutüülmaleaadi ja N-vinüül-2-pürrolidooni kopolümeeri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Tetrahüdrofuraani ja tetrahüdro-3-metüülfuraani kopolümeer, mille arvkeskmine molekulmass (Mn) on 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Polü(oksüpropüleen), millel on alkoksüsilüüllõpprühmad

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

1-Kloro-2,3-epoksüpropaani (epiklorohüdriini) homopolümeer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polüetüleenglükool, mis on karbodiimiidrühma sisaldava isotsüanaatrühmaga keemiliselt modifitseeritud, lahusena 2-metoksü-1-metüületüülatsetaadis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Aminopropüül ja metoksülõpprühmadega etüleenoksiidi ja propüleenoksiidi kopolümeer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Vinüül-silüül-lõpprühmadega perfluoropolüeeterpolümeer või kahekomponendiline segu, mis sisaldab sama tüüpi vinüül-silüül-lõpulist perfluoropolüeeterpolümeeri kui põhikomponent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Metoksüpolü(etüleenglükool)propioonhappe suktsiinimidüülester arvkeskmise molekulmassiga (Mn) 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Epoksüvaik, mis sisaldab ränidioksiidi vähemalt 70 % massist, rubriikide 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 või 8548 kaupade kapseldamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

2-propeennitriil/1,3-butadieen-epoksiidi kopolümeeri vedel epoksüvaik, mis ei sisalda ühtki lahustit ning mille

— tsinkboraathüdraadi sisaldus ei ületa 40 protsenti mahust,

— ja diantimontrioksiidi sisaldus ei ületa 5 protsenti mahust

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Tereftaalhappe ja isoftaalhappe ning etüleenglükooli kopolümeer, butaan-1,4-diooli ja heksaan-1,6-diooli kopolümeer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Hapnikku siduv kontsentraat, mis koosneb järgmistest koostisosadest:

— kopolümeer, mis on saadud polüetüleentereftalaadist, püromelliitdianhüdriidist ja asendajana hüdroksüülrühma sisaldavast polübutadieenist,

— eraldav kopolümeer (määratud ASTMi meetodi F1115-95 (2001) järgi), mis on saadud ksülüleeni diamiinidest ja adipiinhappest, ning

— orgaanilised värvained ja/või orgaanilised ja anorgaanilised pigmendid

ja milles on domineerivaks esimene kopolümeer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Polü(piimhape)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Diallüülftalaadi eelpolümeer, pulbrina

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Polü(oksü-1,4-fenüleenkarbonüül), pulbrina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Vedelkristallkopolüester sulamistemperatuuriga vähemalt 270 °C, võib sisaldada täiteaineid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Polü(hüdroksüalkanaat), koosneb peamiselt polü(3-hüdroksübutüraadist)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Poolkristalne polütsükloheksüleendimetüleentereftalaatpolümeer, mis sisaldab klaaskiudu graanulite või teradena vähemalt 10 massi %, kuid mitte üle 40 massi %

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Tereftaalhappe ja isoftaalhappe kopolümeer bisfenool A-ga

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Polü(etüleentereftalaadi) ja tsükloheksaandimetanooli kopolümeer, mis sisaldab üle 10 % massist tsükloheksaandimetanooli

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Polü(iminometüleen-1,3-fenüleenmetüleeniminoadipoüül), grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Alifaatse polüeeterdiamiiniga polümeriseeritud oktadekaankarboksüülhapete segude reaktsioonisaadused

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Hapnikku siduv kontsentraat, mis koosneb järgmistest koostisosadest:

— kopolümeer, mis on saadud polüetüleentereftalaadist, püromelliitdianhüdriidist ja asendajana hüdroksüülrühma sisaldavast polübutadieenist,

— eraldav kopolümeer (määratud ASTMi meetodi F1115-95 (2001) järgi), mis on saadud ksülüleeni diamiinidest ja adipiinhappest, ning

— orgaanilised värvained ja/või orgaanilised ja anorgaanilised pigmendid

ja milles on domineerivaks teine kopolümeer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Fenooli ja formaldehüüdi polükondensatsioonisaadus, õõnsate keradena, läbimõõduga alla 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

UV-valgusega kõvastuv vedel fotopolümeer, mis kujutab endast segu, mis sisaldab massi järgi vähemalt 60 % polüuretaane ja 30 % (± 8 %) akrülaate

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Polü(metüül-3,3,3-trifluoropropüülsiloksaani) ja polü[metüül(vinüül)siloksaani] plokk-kopolümeer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Bioühilduvad silikoonid pikaajaliste kirurgiliste implantaatide valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Silikoonipõhine rõhutundlik liim, sisaldab kopolü(dimetüülsiloksaan/difenüülsiloksaan)kummi ja lahustit

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polüdimetüülsiloksaan, võib olla polüetüleenglükool- ja trifluoropropüülasendustega, metakrülaatlõpprühmadega

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Hüdrogeenimata süsivesinikvaik, mis on saadud C5–C10-alkeenide, tsüklopentadieeni ja ditsüklopentadieeni polümeriseerimisel ning mille puhul puhta toote värvus on Gardneri skaalal > 10 või 50 % (mahu järgi) tolueenilahuse värvus on Gardneri skaalal > 8 (määratud ASTMi meetodi D6166 järgi)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Polü(oksü-1,4-fenüleensulfonüül-1,4-fenüleenoksü-4,4′-bifenüleen)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Etüleenimiini ja etüleenimiinditiokarbamaadi kopolümeer naatriumhüdroksiidi vesilahuses

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Vinüültolueeni ja a-metüülstüreeni kopolümeer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Butadieeni ja maleiinhappe kopolümeerid, võivad sisaldada maleiinhappe ammooniumsooli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Malehappe ja metüülvinüüleetri kopolümeeri kaltsium- ja naatriumsoola segu, kaltsiumisisaldusega vähemalt 9 %, kuid mitte üle 16 % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Malehappe ja metüülvinüüleetri kopolümeer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Malehappe ja metüülvinüüleetri kopolümeeri kaltsiumtsinksool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Metüülvinüüleetri ja maleiinhappe anhüdriidi kopolümeer

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Tselluloostriatsetaat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex391211 00

40

Tselluloosdiatsetaatpulber

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Plastifitseerimata etüültselluloos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Etüültselluloos, heksadekaan-1-ooli ja naatriumdodetsüülsulfaati sisaldava vesidispersioonina, etüültselluloosisisaldusega (27 +/– 3) % massist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Tselluloos, mis on hüdroksüetüülitud ja alküülitud, alküüliahela pikkusega vähemalt 3 süsinikuaatomit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Plastifitseerimata tselluloosatsetaatpropionaat, pulbrina:

— propionüülisisaldusega vähemalt 25 % massist (ASTM D 817-72 meetodil määratud) ja

— viskoossusega kuni 120 puaasi (ASTM D 817-72 meetodil määratud),

trükivärvide, värvisegude, lakkide ja muude pinnakattematerjalide ning reprograafiliste pinnakattematerjalide valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Hüdroksüpropüülmetüültselluloosftalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Tsüanoetüülpullulaani ja tsüanoetüülpolü(vinüülalkoholi) segu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Steriilne naatriumhüaluronaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Valk, mida on keemiliselt modifitseeritud karboksüülimise ja/või ftaalhappe lisamise teel ning mille massikeskmine molekulmass (Mw) on 100 000–300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Graanulid, mis sisaldavad:

— maisitärklisest valmistatud kõrge amüloosisisaldusega ekstrudeeritud biopolümeeri vähemalt 35 massi %, kuid vähem kui 75 massi %,

— polüvinüülalkoholi vähemalt 5 massi %, kuid vähem kui 16 massi %,

— polüoolplastifikaatoreid vähemalt 10 massi %, kuid vähem kui 46 massi %,

— steariinhapet vähemalt 0,25 massi %, kuid vähem kui 3 massi %,

— võivad sisaldada 30 % (± 10 %) biolagunevat polüestervaiku, kuid selle sisaldus ei tohi ületada kõrge amüloosisisaldusega biopolümeeri sisaldust

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Kondroitiinväävelhape, naatriumsool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Pulber koostisega 90 massi % (± 5 %) maisitärklisest valmistatud ja kõrge amüloosisisaldusega ekstrudeeritud biopolümeeri, 10 massi % (± 5 %) sünteetilist polümeeri ja 0,5 massi % (± 0,25 %) steariinhapet

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Sulundkonstruktsioonide ja vooderdiste valmistamiseks ettenähtud polü(vinüülkloriidist) profiilid, mis sisaldavad järgmisi lisaaineid:

— titaandioksiid;

— polü(metüülmetakrülaat);

— kaltsiumkarbonaat;

— sideained

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Polütetrafluoroetüleeni ja polüperfluoroalkoksütrifluoroetüleeni plokk-kopolümeerist koosnev toru, pikkusega kuni 600 mm, läbimõõduga kuni 85 mm ja seina paksusega vähemalt 30 mm, kuid mitte üle 110 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Plastühendusdetailid, mis koosnevad O-rõngastest, lukustusklambrist ja vabastussüsteemist, auto kütusevoolikusse panemiseks

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Peegeldav kile, mis koosneb ühelt poolt sissepressitud turvamärgistuse ja sissesurutud klaaskuulikestega ning teiselt poolt adhesiivkihiga kaetud polüuretaankihist, mis on ühelt või mõlemalt poolt eemaldatava kaitsekilega kaetud

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Rullides kahepoolselt kleepuv lint, mis:

— on kaetud vulkaniseerimata loodusliku või sünteeskautšukiga,

— on laiusega 20–40 mm

— sisaldab silikooni, alumiiniumhüdroksiidi, akrüüli ja uretaani,

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Peegeldav

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex391990 00

21

—  polükarbonaat- või akrüülpolümeerkile, mille üks pool on täielikult kaetud sissepressitud korrapärase mustriga,

ex392061 00

20

—  mis on mõlemalt poolt kaetud ühe või mitme plastikkihiga,

—  mis võib olla ühelt poolt kaetud isekleepuva kihiga ja eemaldatava kaitsekilega

▼M28

ex391910 80

23

Peegeldav kile, mis koosneb mitmest kihist, sh:

— polü(vinüülkloriid)kiht;

— polüuretaankiht, millel on ühel poolel andmete võltsimise, muutmise või asendamise või reprodutseerimise vastane sissepressitud turvamärgistus ja teisel pool mikroklaaskuulide kiht;

— kiht, millel on turva- ja/või ametlik märk, millel olev kujutis muutub sõltuvalt vaatenurgast;

— alumiiniumiga metalliseeritud kiht

— ja liimikiht, mis on ühelt poolt kaetud eraldatava kaitsekihiga

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex391910 80

27

Polüesterkile:

— mis on ühelt poolt kaetud akrüültermoplastliimiga, mis kaotab nakkevõime temperatuurivahemikus 90–200 °C, ja polüesterkaitsekihiga, ning

— on teiselt poolt katmata või kaetud rõhutundliku akrüülliimiga või akrüültermoplastliimiga, mis kaotab nakkevõime temperatuurivahemikus 90–200 °C, ja polüesterkaitsekihiga

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Kahepoolne isekleepuv modifitseeritud epoksüvaigust foolium rullides laiusega 10–20 cm, pikkusega 10–210 m ja kogupaksusega 10-50 μm, jaemüügiks pakendamata

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Polütetrafluoroetüleenkile:

— mille paksus on vähemalt 110 μm,

— mille ASTM D 257 meetodil määratud pindtakistus on 102–1014 oomi,

— mis on ühelt küljelt kaetud rõhutundliku akrüülliimiga

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Peegeldav kile, mis koosneb polü(vinüülkloriid)kihist ja alküüdpolüesterkihist, millel on ühel pool andmete võltsimise, muutmise või asendamise või reprodutseerimise vastane sissepressitud turvamärgistus või ametlik märge ettenähtud kasutamise kohta, mis on nähtav üksnes retroreflektiivvalguses, ja sissepeidetud klaashelmed ning teisel pool adhesiivkiht, mis on ühelt või mõlemalt poolt kaetud adhesioonivaba kaitsekilega

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Polütetrafluoroetüleenkile:

— mille paksus on vähemalt 100 μm,

— mille pikenemine purunemisel on kuni 100 %,

— mis on ühelt küljelt kaetud rõhutundliku silikoonliimi kihiga

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Must polü(vinüülkloriid)kile:

— mille läige on ASTM D2457-meetodil mõõdetuna üle 30 kraadi,

— mis võib olla ühelt poolt kaetud polüetüleentereftalaadist kaitsekilega ning teiselt poolt rõhutundliku liimiga, milles on kanalid, ja eraldatava kaitsekihiga

0 %

1.7.2010–31.12.2011

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Tugevdatud polüetüleenvahtlint, mis on mõlemalt poolt kaetud rõhutundliku akrüülliimiga, milles on mikrokanalid, ja ühelt poolt kattekihiga ning mille kasutamispaksus on vähemalt 0,38 mm, kuid mitte üle 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Isekleepuv kile, mis koosneb etüleeni ja vinüülatsetaadi (EVA) kopolümeerist alusest paksusega vähemalt 70 μm ja millel on vähemalt 5 μm paksune akrüülne kleepuv kiht, kasutatakse räniketaste lihvimisel ja/või lõikamisel (1)

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Akrüülvahtlint, kaetud ühelt poolt soojusele aktiviseeruva liimiga või rõhutundliku akrüülliimiga ja teiselt poolt rõhutundliku akrüülliimi ja eemaldatava kilega, mille kleepuvus 90 ° nurga alt mõõdetuna on rohkem kui 25 N/cm (ASTM D 3330 meetodil määratuna)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Korrapärase mustriga peegeldav laminaatkile, mis koosneb järjestikku polü(metüülmetakrülaat)kilest, mikroprismasid sisaldavast akrüülpolümeeri kihist, polü(metüülmetakrülaat)kilest, adhesiivkihist ja adhesioonivabast kihist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Isekleepuv peegeldav kile (võib olla segmenteeritud tükkidena):

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex391990 00

57

—  millel on korrapärane muster;

—  mis võib olla varustatud pealekandmislindi kihiga;

—  mis koosneb akrüülpolümeerkilest, millele järgneb polümetüülmetakrülaadikiht, mis sisaldab mikroprismasid;

—  mis võib olla varustatud täiendava polüestrikihiga; ja

—  mis on varustatud eemaldatava kaitsekilega

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Läbipaistev isekleepuv polü(etüleentereftalaat)kile:

— lisandite ja vigadeta,

— kaetud ühelt poolt rõhutundliku akrüülliimi ja kaitsekilega ning teiselt poolt ioonipõhise orgaanilise koliiniühendi antistaatilise kihiga,

— modifitseeritud pikaahelalise orgaanilise alküüliühendi tolmumatu kihiga, millele on võimalik trükkida, või ilma selle kihita

— kogupaksusega ilma kaitsekileta 54–64 μm ning

— laiusega üle 1 295 mm, kuid mitte üle 1 305 mm

0 %

1.7.2010–31.12.2013

ex391990 00

22

Must polüpropüleenkile:

— mille läige on ASTM D 2457-meetodil mõõdetuna üle 20 kraadi,

— mis võib olla ühelt poolt kaetud polüetüleentereftalaadist kaitsekilega ning teiselt poolt rõhutundliku liimiga, milles on kanalid, ja eraldatava kaitsekihiga

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Film, mis koosneb ühest kuni kolmest lamineeritud polü(etüleentereftalaat) kihist ja tereftalaathappe, sebasiinhappe ja etüleenglükooli kapolümeerist, kaetud ühelt poolt abrasioonikindla akrüülkihiga ja teiselt poolt rõhutundliku akrüülliimiga, vesilahuse metüültselluloosikihi ja polü(etüleentereftalaat) kaitsekilega

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Peegeldav laminaatkile:

— mis koosneb epoksüakrülaatkihist, mis on ühelt poolt kaetud korrapärase surutrükimustriga,

— on mõlemalt poolt kaetud ühe või mitme plastkihiga ja

— on ühelt poolt kaetud adhesiivkihi ja eemaldatava kaitsekilega

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Mitmekihiline polü(etüleentereftalaadi) ning butüülakrülaadi ja metüülmetakrülaadi kopolümeeri kihtidest koosnev kile, mis on ühelt poolt kaetud kulumiskindla akrüülkattega, mis sisaldab antimontinaoksiidi ja tahma nanoosakesi, ning teiselt poolt rõhutundliku akrüülliimiga ja silikoonitud polü(etüleentereftalaadist) kaitsekihiga

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Etüleen-vinüülatsetaatkile:

— mille paksus on vähemalt 100 μm,

— mis on ühelt poolt kaetud akrüülse rõhutundliku või UV-tundliku liimiga ja polüesterkaitsekihiga

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Polüetüleenterftalaatkile, mille adhesioonitugevus ei ületa 0,147 N/25 mm ja elektrostaatiline lahendus 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Polü(vinüülkloriid)- või polüetüleen- vms polüolefiinkile:

— paksusega vähemalt 65 μm,

— ühelt poolt kaetud UV-tundliku akrüülliimiga ja polüesterkaitsekihiga

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Polüesterkile, mis on mõlemalt poolt kaetud akrüüli- või kummipõhise rõhutundliku liimiga, rullides, laiusega vähemalt 45,7 cm, kuid mitte üle 132 cm (varustatud eraldatava kaitsekihiga)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Läbipaistev isekleepuv polü(etüleen)kile, lisandite ja vigadeta, kaetud ühelt poolt rõhutundliku akrüülliimiga, paksusega 60–70 μm ning laiusega üle 1 245 mm, kuid mitte üle 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Peegeldav mitmekihiline kile rullides, laius üle 20 cm, millel on korrapärane surutrükimuster ja mis koosneb polüvinüülkloriidkilest, mis on ühelt poolt kaetud järgmiste kihtidega:

— polüuretaankiht, mis sisaldab klaasist mikrohelmeid,

— polü(etüleenvinüülatsetaat)kiht,

— adhesiivkiht ning

— eemaldatav kaitsekile

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

UV-kiirgust neelav polü(vinüülkloriid)kile:

— paksusega vähemalt 78 μm,

— ühelt poolt kaetud liimikihi ja eraldatava kaitsekihiga,

— nakkejõuga vähemalt 1 764 mN/25 mm

0 %

1.1.2011–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Polü(vinüülkloriid)kile paksusega alla 1 mm, kaetud adhesiivkihiga, millesse on surutud klaaskuulid läbimõõduga kuni 100 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Polariseeriv kile rullides, koosneb mitmekihilisest polüvinüülalkoholkilest, mida mõlemalt poolt toetab triatsetüültsellulooskile, üks pool on kaetud isenakkuva ja eemaldatava kaitsekilega

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Peegeldav laminaatkile, mis koosneb polü(metüülmetakrülaat)kihist, mille ühele poolele on sisse pressitud korrapärane muster, polümeerikihist, mis sisaldab ümmargusi klaasist mikrohelmeid, adhesiivkihist ja eemaldatavast kaitsekilest

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Kahesuunaliselt orienteeritud polü(metüülmetakrülaat)kile paksusega vähemalt 50 μm, kuid mitte üle 90 μm, ühelt poolt liimikihi ja eemaldatava kaitsekilega kaetud või katmata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Kahesuunalise orientatsiooniga polüpropüleenkile:

— millel on isekleepuv kattekiht,

— mille laius on 363–507 mm,

— mille üldpaksus on 10–100 μm,

mida kasutatakse LCD-ekraanide kaitseks LCD-moodulite tootmise ajal (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Peegeldav kile, mille koostisosad on järgmised:

— polüvinüülkloriidkiht,

— polüuretaankiht,

— mikroklaaskuulikeste kiht,

— kiht, millel võib olla turva- ja/või ametlik märk, mille nähtav kujutis muutub sõltuvalt vaatenurgast;

— alumiiniumiga metalliseeritud kiht ja

— liimikiht, mis on ühelt poolt kaetud eraldatava kaitsekihiga

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex391990 00

65

Kleepuv kile paksusega 40–400 μm, koosneb ühest või mitmest läbipaistvast, metalliseeritud või värvitud polüetüleentereftalaatkihist, mis on ühelt poolt kaetud kriimustuskaitsekattega ja teiselt poolt rõhutundliku liimiga ning eraldatava silikoonkaitsekihiga

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex391990 00

70

Mikropoorsest polüuretaanist isekleepuvad poleerimiskettad, padjaga või ilma

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Kile paksusega kuni 0,20 mm polüetüleeni ja etüleeni ja okt-1-eeni kopolümeeri segust, kaetud korrapärase sissepressitud rombimustriga, vulkaniseerimata kautšukikihi mõlemapoolseks katmiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Polüetüleenkile, mida kasutatakse kirjutusmasina lintide puhul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Polü(etüleen)kile paksusega 19 μm (± 1), millele on trükitud graafiline kujutis, mis koosneb kaheksast eri värvist kile ühel poolel ja ühest värvist teisel poolel ning mis on:

— korduv ja kile pikkuses võrdsete vahedega,

— kile mõlemalt poolt vaadatuna ühtmoodi mustriks sobitatud

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Liitkile, mis sisaldab akrüülkihti ja on lamineeritud suure tihedusega polüetüleenkihiks kogupaksusega vähemalt 0,8 mm, kuid mitte üle 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Kahesuunalise orientatsiooniga polüpropüleenkile polüetüleeni koekstrudeeritud kihiga ühel poolel ning kogupaksusega vähemalt 11,5 μm, kuid mitte üle 13,5 μm.

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Üheteljeliselt orienteeritud kahe- või kolmekihiline kile kogupaksusega mitte üle 75 μm, mille iga kiht sisaldab polüpropüleeni ja polüetüleeni segu, sisemine kiht sisaldab titaandioksiidi või mitte ning mille:

— tõmbetugevus valmistussuunas on 140–270MPa ning

— tõmbetugevus ristsuunas on vähemalt 20–40MPa,

määratuna ASTMi katsemeetodi D882/ISO 527–3 järgi

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Üheteljeliselt orienteeritud kolmekihiline kile, mille iga kiht koosneb polüpropüleeni ning etüleeni ja vinüülatsetaadi kopolümeeri segust:

— paksusega vähemalt 55 μm, kuid mitte üle 97 μm,

— tõmbemooduliga valmistussuunas vähemalt 0,75 Gpa, kuid mitte üle 1,45 GPa ja

— tõmbemooduliga põikisuunas vähemalt 0,20 Gpa, kuid mitte üle 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Lamineeritud lehed või ribad, mis koosnevad vähemalt 181 μm, kuid mitte üle 223 μm paksusega kilest, mis koosneb propüleeni ja etüleeni kopolümeeri ning stüreen-etüleen-butüleen-stüreeni (SEBS) kopolümeeri segust ja mis on ühelt poolt pealistatud või kaetud stüreen-etüleen-butüleen-stüreeni kopolümeeri kihi ja polüesterkihiga

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Polü(vinüülkloriid)kile, ultraviolettkiirguse eest vastupidavaks tehtud, ilma (ka mikroskoopiliste) aukudeta, paksusega vähemalt 60 μm, kuid mitte üle 80 μm, ja mis sisaldab 100 osa polü(vinüülkloriidi) kohta vähemalt 30, kuid mitte üle 40 osa plastifikaatorit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Kile, mille läikefaktor on vähemalt 70 ühikut läikemõõturil 60 ° nurga alt mõõdetuna (ISO 2813:2000 meetodil määratud), mis koosneb ühest või kahest polü(vinüülkloriid)kihist, mis on pealistatud mõlemalt poolt vähemalt 0,26 mm, kuid mitte üle 1,0 mm paksuse plastkihiga, ja mille läikepool on kaetud kaitsva polüetüleenkilega, vähemalt 1 000 mm, kuid mitte üle 1 450 mm laiustes rullides, rubriigi 9403 kaupade valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Peegeldav laminaatkile, mis koosneb polü(vinüülkloriid)kihist ja mõnest teisest plastkihist, millele on üleni sisse pressitud korrapärane püramiidimuster, ühelt poolt eemaldatava kaitsekilega kaetud

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Kile, mille läige on vähemalt 70 ühikut läikemõõturil 60 ° juures mõõdetuna (ISO 2813:2000 meetodil määratud), mis koosneb polü(etüleentereftalaat)kihist ja värvilisest polü(vinüülkloriid)kihist, kodumasinate valmistamisel kasutatavate paneelide ja uste katmiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Kile, mida on sisse pressitud kuni 12 μm sügavusele, mille läikefaktor on vähemalt 7, kuid mitte üle 17 ühiku läikemõõturil 60 ° nurga alt mõõdetuna (ISO 2813:2000 meetodil määratud), mis koosneb vähemalt kahest polü(vinüülkloriid)kihist, mille kogupaksus on kuni 0,5 mm, mida on sissepressitud poolelt kaetud kaitsekilega, vähemalt 1 400 mm, kuid mitte üle 1 420 mm laiustes rullides, rubriigi 9403 kaupade valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Polü(metüülmetakrülaat)plaat antistaatilise pinnakattega, mõõtudes 738 × 972 mm (+/– 1,5 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Polü(metüülmetakrülaat)plaat, mis sisaldab alumiiniumtrihüdroksiidi, paksusega vähemalt 3,5 mm, kuid mitte üle 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Polümetüülmetakrülaatplastist lehed, mis vastavad standarditele EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) ja EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Mittepoorne ja lamineerimata akrülonitriil-metüülakrülaadi modifitseeritud kopolümeerist leht, mille paksus on vähemalt 1,0 mm, kuid mitte rohkem kui 1,3 mm, rullidena

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Peegeldav laminaatkile, mis koosneb ühelt poolt korrapärase surutrükimustriga kaetud epoksüakrülaatkihist, on mõlemalt poolt kaetud ühe või mitme plastkihiga

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Koekstrusiooni teel valmistatud läbipaistmatu polü(etüleentereftalaat)kile, paksusega vähemalt 50 μm, kuid mitte üle 350 μm, mis koosneb peamiselt gaasitahma sisaldavast kihist

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Polü(etüleentereftalaat)kile, liimiga katmata, paksusega kuni 25 μm, kas:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— üksnes massis värvitud

— või massis värvitud ja ühelt poolt metallitatud

ex392062 19

11

Üksnes polü(etüleentereftalaadist) valmistatud kile, kogupaksusega kuni 120 μm, mis koosneb ühest või kahest kihist, millest kumbki sisaldab värvainet ja/või ultraviolettkiirgust neelavat materjali kogu massis, liimi või muu ainega katmata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Polü(etüleentereftalaat)kile paksusega vähemalt 20 μm, kuid mitte üle 150 μm, ühelt poolt silikooniga kaetud, aknakile valmistamiseks (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Üksnes polü(etüleentereftalaadist) valmistatud laminaatkile, kogupaksusega kuni 120 μm, mis koosneb ühest ainult metallitatud kihist ja ühest või kahest kihist, millest kumbki sisaldab värvainet ja/või ultraviolettkiirgust neelavat materjali kogu massis, liimi või muu ainega katmata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Peegeldav polüesterkile, millele on sisse pressitud püramiidimuster, mõeldud turvakleebiste ja helkurite, kaitserõivaste ja nende manuste ning kooliranitsate, -kottide vms toodete valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

21

Polü(etüleentereftalaat)kile, ühelt või mõlemalt poolt kaetud modifitseeritud polüestri kihiga, kogupaksusega vähemalt 7 μm, kuid mitte üle 11 μm, metallpigmendist magnetkihiga 8 mm või 12,7 mm laiuste videolintide valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Polü(etüleentereftalaat)kile paksusega 186–191 μm, mis on ühelt poolt kaetud maatriksmustrilise akrüülkihiga

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19

37

Polü(etüleentereftalaat)kile paksusega kuni 12 μm, ühelt poolt kaetud kuni 35 nm paksuse alumiiniumoksiidi kihiga

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

39

ex392062 19

41

Polü(etüleentereftalaat)kile paksusega vähemalt 18 μm, kuid mitte üle 25 μm, mille:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

43

— kahanemine masina suunas on (3,4 ± 0,1) % (määratud ASTM D 1204 meetodil) ja

— kahanemine põikisuunas on (0,3 ± 0,2) % (määratud ASTM D 1204 meetodil)

▼M29

ex392062 19

47

Lehtedena või rullis polüetüleentereftalaatkile:

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex392062 19

49

—  mis on mõlemalt küljelt kaetud epoksüakrüülvaiguga ja

—  mille kogupaksus on 37 μm (± 3 μm)

▼M27

ex392062 19

51