1996R1255 — DA — 01.01.2011 — 029.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1255/96

af 27. juni 1996

om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse ►M9  industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter ◄

(EFT L 158, 29.6.1996, p.1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2484/96 af 20. december 1996

  L 341

1

30.12.1996

 M2

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1186/97 af 27. juni 1997

  L 172

1

30.6.1997

 M3

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2590/97 af 16. december 1997

  L 355

1

30.12.1997

 M4

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1359/98 af 29. juni 1998

  L 186

1

30.6.1998

 M5

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2797/98 af 17. december 1998

  L 352

1

29.12.1998

 M6

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1381/1999 af 28. juni 1999

  L 165

1

30.6.1999

 M7

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 20/2000 af 17. december 1999

  L 8

1

12.1.2000

 M8

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1297/2000 af 19. juni 2000

  L 153

1

26.6.2000

►M9

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2801/2000 af 14. december 2000

  L 331

1

27.12.2000

 M10

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1159/2001 af 11. juni 2001

  L 169

1

23.6.2001

 M11

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2499/2001 af 19. december 2001

  L 340

1

21.12.2001

 M12

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1120/2002 af 26. juni 2002

  L 171

1

29.6.2002

 M13

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2264/2002 af 19. december 2002

  L 350

1

27.12.2002

 M14

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1048/2003 af 16. juni 2003

  L 161

1

30.6.2003

 M15

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2285/2003 af 22. december 2003

  L 341

1

30.12.2003

 M16

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1241/2004 af 5. juli 2004

  L 238

1

8.7.2004

 M17

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2271/2004 af 22. december 2004

  L 396

13

31.12.2004

 M18

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 989/2005 af 27. juni 2005

  L 168

1

30.6.2005

 M19

RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 300/2006 af 30. januar 2006

  L 56

1

25.2.2006

 M20

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 963/2006 af 27. juni 2006

  L 176

3

30.6.2006

 M21

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1897/2006 af 19 december 2006

  L 395

1

30.12.2006

 M22

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 729/2007 af 25. juni 2007

  L 166

4

28.6.2007

 M23

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1527/2007 af 17. december 2007

  L 349

7

31.12.2007

 M24

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 595/2008 af 16. juni 2008

  L 164

1

25.6.2008

 M25

RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1/2009 af 18. december 2008

  L 1

1

5.1.2009

 M26

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 564/2009 af 25. juni 2009

  L 168

4

30.6.2009

►M27

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 12/2010 af 22. december 2009

  L 4

1

8.1.2010

►M28

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 566/2010 af 29. juni 2010

  L 163

4

30.6.2010

►M29

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1265/2010 af 20. december 2010

  L 347

9

31.12.2010


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EFT L 107, 7.4.1998, s. 16  (2590/1997)

 C2

Berigtigelse, EFT L 125, 19.5.1999, s. 40  (2797/1998)

 C3

Berigtigelse, EFT L 247, 30.9.2003, s. 26  (2264/2002)
▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1255/96

af 27. juni 1996

om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse ►M9  industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter ◄RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 28,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

I Fællesskabet er der for tiden en utilstrækkelig eller ingen produktion af de i denne forordning omhandlede varer, og producenterne kan derfor ikke imødekomme behovet i Fællesskabets brugerindustrier;

det er i Fællesskabets interesse helt eller delvis at suspendere den fælles toldtarifs autonome toldsatser for disse varer;

det påhviler Fællesskabet at træffe beslutning om suspension af disse autonome toldsatser;

forordningerne om midlertidig suspension af de autonome toldsatser for visse ►M9  industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter ◄ har i stor udstrækning videreført de tidligere foranstaltninger; af hensyn til en rationalisering af gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger forekommer det derfor hensigtsmæssigt ikke at begrænse denne forordnings gyldighedsperiode, idet tilpasning af dens anvendelsesområde, herunder tilføjelse eller slettelse af varer, om fornødent kan ske ved en rådsforordning;

ændringerne af den kombinerede nomenklatur og Taric-koderne medfører ingen substantielle ændringer; ud fra forenklingshensyn bør det fastsættes, at Kommissionen efter udtalelse fra Toldkodeksudvalget kan foretage de ændringer og tekniske tilpasninger af bilaget, herunder offentliggørelse af en konsolideret udgave, der måtte blive nødvendige i denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Den fælles toldtarifs autonome toldsatser for de varer, der er opført i bilaget, suspenderes til den sats, der er anført for hver af dem.

Artikel 2

Nødvendige tekniske tilpasninger, herunder offenliggørelse af en konsolideret udgave, som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur eller Taric-koderne vedtages af Kommissionen efter den i artikel 3 omhandlede procedure.

Artikel 3

1.  Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget nedsat ved artikel 247 i forordning (EØF) nr. 2913/92 ( 1 ).

2.  Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3.  Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse.

Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum på tre måneder regnet fra datoen for underretningen.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i ovenstående afsnit.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M27
BILAGKN-kode

TARIC

Varebeskrivelse

Autonom toldsats

Gyldighedsperiode

ex030269 99

30

Snapper (Lutjanus purpureus), fersk, kølet, bestemt til forarbejdning (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Rogn, fersk, kølet eller frosset

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Rogn, saltet eller i saltlage

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Ærter i bælg af varianten Hortense axiphium af arten Pisum sativum, frosne, af tykkelse 6 mm og derunder, bestemt til fremstilling, i deres bælg, af færdigretter (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Bambusskud, frosne, ikke i detailsalgsoplægninger

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Svampe, undtagen svampe af slægterne Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum og Tricholoma, foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, bestemt til fremstilling af konserves i levnedsmiddelindustrien (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Svampe, undtagen svampe af slægten Agaricus, tørrede, hele, i identificerbare skiver eller stykker, bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Dadler, friske eller tørrede, ikke i detailsalgsoplægninger

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Frugter af arten Vaccinium macrocarpon, friske

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Frugter af slægten Vaccinium, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker, ikke i detailsalgsoplægninger

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananas (Ananas comosus), i stykker, frosne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Hyben, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10,

ex151311 10

10

—  methylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916,

ex151319 30

10

—  fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 17 og 2905 19 og 3823 70, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter,

ex151321 10

10

—  fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 16, rene eller blandede, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter,

ex151329 30

10

— stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00 eller

— varer henhørende under pos. 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Linolie med et jodtal på 190og derover, målt efter ISO-standard 150-2006

0 %

1.7.2010-31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Vegetabilsk olie, raffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, eller et indhold af docosahexaensyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Raffineret, bleget, hydrogeneret sojabønneolie i form af flager af den art, der anvendes ved fremstilling af kosmetik

0 %

1.7.2010-31.12.2010

ex151620 96

20

Jojobaolie, hydrogeneret og interesterificeret, men ikke underkastet yderligere kemisk behandling eller en tekstureringsproces

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Vegetabilsk olie, raffineret, med indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, eller docosahexaensyre, standardiseret med solsikkeolie med højt oliesyreindhold (HOSO), på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Stillehavslaks (Oncorhynchus-arter), bestemt til industriel fremstilling af pasta og smørepålæg (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Rogn, vasket, befriet for den omgivende hinde, kun saltet eller i saltlage, bestemt til forarbejdning (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Krabber af arterne »King« (Paralithodes camchaticus), »Hanasaki« (Paralithodes brevipes), »Kegani« (Erimacrus isenbecki), »Queen« og »Snow« (Chionoecetes-arter), »Red« (Geryon quinquedens), »Rough stone« (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, »Mud« (Scylla serrata) og »Blue« (Portunus-arten), kun kogt i vand og afskallet, også frosset, i pakninger af nettovægt 2 kg og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Gennemsigtige nudler, skåret i stykker, på basis af bønner (Vigna radiata (L.) Wilczek), ikke i detailsalgsoplægninger

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Bambusskud, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt over 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Sødkirsebær, tilsat alkohol, også med indhold af sukker på 9 vægtprocent, med diameter ikke over 19,9 mm, med sten, til anvendelse i chokoladevarer (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Tørrede tranebær, sødede

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 49

30

Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Ananassaft, undtagen i pulverform:

— med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67

— med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR,

— tilsat sukker

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Koncentrat af tranebærsaft, med en Brix-værdi på 40 og derover, men ikke over 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Frosset saftkoncentrat af boysenbær med en Brix-værdi på 61 eller derover, men ikke over 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Ubehandlet frosset kokosvand, ikke i detailsalgspakninger

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Sojaproteinisolat, med indhold af calciumphosphat på 6,6 vægtprocent og derover, men ikke over 8,6 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Blanding af isomerer af 2,4,4-trimethylpent-1-en og 2,4,4-trimethylpent-2-en

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Tellur af en renhed på 99,99 vægtprocent og derover, men ikke over 99,999 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Legering af cerium med sjældne jordmetaller, med indhold af cerium på 47 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, af renhed på 98,5 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Sulfamidsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Siliciumdioxid i form af pulver, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højpræstationsvæskekromatografi (HPLC) og prøvepatroner (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Mikrokugler af amorft silicium med en partikelstørrelse på 5 μm (± 1 μm) til brug ved fremstilling af kosmetiske produkter (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Perler af porøst hvidt siliciumoxid (silica) med en partikelstørrelse på over 1 μm til brug ved fremstilling af kosmetiske produkter (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Nitrogentrifluorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Siliciumtetrafluorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Aktiveret aluminiumoxid med et specifikt overfladeareal på 350 m2/g og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Aluminiumhydroxidoxid i form af pseudobøhmit

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Chromtrioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Titandioxid, af renhed på 99,9 vægtprocent og derover, af gennemsnitlig kornstørrelse 1,2 μm og derover, men ikke over 1,8 μm, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 8532 eller 8533 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Kobber(I eller II)oxid med indhold af kobber på 78 vægtprocent og derover og chlorid ikke over 0,03 vægtprocent

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Kobbermonochlorid af renhed på 96 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Antimonpentachlorid af renhed på 99 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Mangandichlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Zirconiumdichloridoxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Dinatriumtetrasulfid, med indhold af natrium på 38 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Mangansulfat monohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Natriumhypophosphitmonohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Lithiumcarbonat, med indhold af en eller flere følgende urenheder i koncentrationer som angivet nedenfor:

— arsenik på 2 mg/kg og derover

— calcium på 200 mg/kg og derover

— chlorider på 200 mg/kg og derover

— jern på 20 mg/kg og derover

— magnesium på 150 mg/kg og derover

— tungmetaller på 20 mg/kg og derover

— kalium på 300 mg/kg og derover

— natrium på 300 mg/kg og derover

— sulfater på 200 mg/kg og derover

efter de metoder der er angivet i Den Europæiske Pharmakopi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Basisk zirconium(IV)carbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Kobbercyanid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Tetranatriumhexacyanoferrat (II)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Dinatriumdisilikat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Blysilicathydrat, med et blyindhold, beregnet som blymonoxid, på 84,5 (± 1,5) vægtprocent, i form af pulver

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Calciumsilicat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Natriumdichromat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Diammoniumwolframat (ammoniumparawolframat)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Lithiumcobalt(III)oxid med et cobaltindhold på 59 % og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Pulver af syntetisk zeolit beta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Syntetisk chabazit-zeolit, i pulverform

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Natriumselenat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Sølvoxid, fri for nitrat og carbonat, med et indhold af sølv på ikke under 99,99 vægtprocent af metalindholdet, til fremstilling af sølvoxidbatterier (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Tungt vand (deuteriumoxid) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Helium-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Vand beriget med oxygen-18 til et indhold på 95 % eller derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Carbonmonoxid 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Jernborid beriget med boron-10 til et indhold på 95 % eller derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Sjældne jordarters koncentrat med indhold af sjældne jordarters oxider på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 95 vægtprocent og af zirconiumoxid, aluminiumoxid eller jernoxid på 1 vægtprocent og derunder, og med et glødetab på 5 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Diceriumtricarbonat, også hydreret

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Ceriumlanthancarbonat, også hydreret

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Ceriumlanthanneodympraseodymcarbonat, også hydreret

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller, bortset fra varer under pos. 2846 10 00

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Phosphin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arsin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Titannitrid med partikelstørrelse ikke over 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Natriumazid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Carbontetrafluorid (tetrafluormethan)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluorethan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Difluorethan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2-tetrafluorethan, certificeret lugtfri og indeholdende højst:

— 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluorethan på vægtbasis

— 2 ppm pentafluorethan på vægtbasis

— 2 ppm chlordifluormethan på vægtbasis

— 2 ppm chlorpentafluorethan på vægtbasis

— 2 ppm dichlordifluormethan på vægtbasis

Til fremstilling af drivmiddel af farmaceutisk kvalitet til medicinske dosisinhalatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Hexafluorpropen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Trichlortrifluorethan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Octafluorcyclopenten

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Blanding af isomerer af di- eller tetrachlortricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabromphenyl)ethan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Dichlortoluen, af renhed på 99 vægtprocent og derover og med indhold af:

— tetrachlordibenzodioxin på 0,001 mg/kg og derunder

— tetrachlordibenzofuran på 0,001 mg/kg og derunder

— tetrachlorbiphenyl på 0,2 mg/kg og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluorbenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Chlor(ethyl)toluener

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

Natrium-p-styrensulfonat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

Natriumtoluen-4-sulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

Natrium-2-methylprop-2-en-1-sulfonat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitromethan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroethan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trichlornitromethan, bestemt til fremstilling af varer under pos. 3808 92 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Tosylchlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

Kalium-tert-butanolat (kalium-tert-butoxid), også i form af opløsning i tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimethylheptan-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimethylheptan-2-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Dec-9-en-1-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propan-1,3-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Ethylidyntrimethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluorethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Menthol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Cyclohex-1,4-ylendimethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Isopropylidendicyclohexanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Phenylen)dipropan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimethylphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Biphenyl-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Resorcinol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimethylcyclohexyliden)diphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Ethylidyntriphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricyclohexyl-4,4′,4″-butan-1,1,3-triyltri(m-cresol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2’,2″,6,6’,6″-Hexa-tert-butyl-α,α’,α″-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-cresol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Phloroglucinol, også hydreret

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrophenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Bis(2-chlorethyl)ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Blanding af isomerer af (nonafluorbutyl)methylether eller (nonafluorbutyl)ethylether, af renhed på 99 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Methoxyheptafluorpropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Bis(pentabromphenyl)ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(Phenylmethoxy)naphthalen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-methylphenoxy)ethan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Methoxyethyl)phenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubiquinol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoxypropan-1-ol (glucidol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoxyoctadecan, af renhed på 82 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimethylbenzenpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Phenoxybenzaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Methylbutanon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Campher

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Cyclohexadec-8-enon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoylbenzoylmethan

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Benzophenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Diphenylpropan-1,3-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-phenylbenzophenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Methylbenzophenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3′-Hydroxyacetophenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2'-Hydroxyacetophenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-en-20-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2′,6′-dihydroxyacetophenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Ethylanthraquinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentylanthraquinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihydroxyanthraquinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Chlor-3,3-dimethylbutan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluor(2-methylpentan-3-on)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Chlorpropiophenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetophenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Antimontriacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

tert-Butylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Acetylphenylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Nonansyre (pelargonsyre)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Allylheptanoat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

Ethyl-6,8-dikloroctanoat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenylacrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Ethoxyethylacrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Isobutylacrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Hydroxyzinkmethacrylat, i pulverform

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Zinkdimethacrylat, i form af pulver

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Epoxypropylmethacrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropancarboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

3-Cyclohexylpropionsyre

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

2-Metyl-3-(4-fluorfenyl)propionylklorid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291639 00

30

2,4,6-Trimetylbenzoylklorid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

Vinyl-4-tert-butylbenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

2-Chlorbenzoesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Dimethylbenzoylchlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

4-tert-Butylbenzoesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Ethylbenzoylchlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

2-(4-nitrophenyl)smørsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofen (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Ethyl-2-(4-nitrophenyl)butyrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Bis(p-methylbenzyl)oxalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Cobaltoxalat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex291719 10

10

Dimethylmalonat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethansulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Ethylenbrassylat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Tetradecandisyre

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Itaconsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboxylsyreanhydrid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalsyreanhydrid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Diallylphthalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzendicarboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutyl-1,4-benzendicarboxylat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291739 95

30

Benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-Æbelsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Monohydroxynaphthoesyrer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Hexamethylenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Methyl-2-benzoylbenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Phthalaldehydsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Methyl(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Methyl-3-methoxyacrylat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

Methyl-2-(4-hydroxyphenoxy)propionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

trans-4-Hydroxy-3-methoxykanelsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Trimethoxybenzoesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Allyl-(3-methylbutoxy)acetat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Methylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphat, mononatriumsalt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Aluminiumhydroxybis[2,2’-methylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-hexylphosphat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrothion (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolclofos-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Diethylsulphat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Diallyl-2,2′-oxydiethyldicarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Dimethylcarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Di-tert-butyldicarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

Trimethylphosphit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Triethylphosphit

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O’-Dioctadecylpentaerythritolbis(phosphit)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Diethylaminotriethoxysilan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Ethyl(2-methylallyl)amin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Allylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(diethylamido)tert-butylimido tantal (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(ethylmethylamino)hafnium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(ethylmethylamino) zirconium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-Tetrabutylhexamethylendiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Decamethylendiamin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Dicyclohexyl(methyl)amin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Cyclohex-1,3-ylenbis(methylamin), bestemt til fremstilling af produkter til opvask (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Cyclohexandimetanamin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dichlor-4-nitroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

4-Amino-3-nitrobenzensulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Natriumhydrogen-2-aminobenzen-1,4-disulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trichloranilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

3-Aminobenzensulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

2-Aminobenzen-1,4-disulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Chlor-2-nitroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dichloranilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

5-Amino-2-chlortoluen-4-sulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Diphenylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Natriumhydrogen-3-aminonaphthalen-1,5-disulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

2-Aminonaphthalen-1,5-disulfonsyre og natriumsalte deraf

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naphthylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimethalin (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naphthylanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Benzyl-N-ethylanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Chlorbenzylamin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Toluendiamin (TDA) med et indhold af 4-methyl-m-phenylendiamin på 78 vægtprocent og derover, men ikke over 82 vægtprocent, og 2-methyl-m-phenylendiamin på 18 vægtprocent og derover, men ikke over 22 vægtprocent, og med et restindhold af tjære på 0,23 vægtprocent og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Methyl-p-phenylendiaminsulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Phenylendiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

Mono- og dichlorderivater af p-phenylendiamin og p-diaminotoluen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

Blanding af isomerer af 3,5-diethyltoluendiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3’-dichlorbenzidindihydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

4,4′-Diaminostilben-2,2′-disulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Ethyl-N’,N’-dimethyl-N-phenyl-ethylen-1,2-diamin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimethylamino)ethylbenzoat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimethyl-N’-(2-hydroxy-ethyl)2,2’-oxybis(ethylamin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-threo-2-amino-1-(p-nitrophenyl)propan-1,3-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-N-methyl-1,3-propandiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

2-Amino-5-hydroxynaphthalen-1,7-disulfonsyre og salte deraf, af renhed på 60 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

6-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

7-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Methyl-N-phenyl-p-anisidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminophenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-cresol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

2-Amino-4,6-dinitrophenol natriumsalt, med et vandindhold på ikke under 20 %

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anisidiner

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

p-Anisidin-3-sulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Methoxy-m-toluidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

3-Amino-4-hydroxybenzensulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluormethoxyanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoethyl)phenol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Diethylaminophenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

1-Amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsyre og salte deraf

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-chlorbenzophenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Chlorethyl)ethylamino]benzaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Anthranilsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Ornithinaspartat (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

DL-asparaginsyre til fremstilling af kosttilskud (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norvalin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihydrophenylglycin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Ethyl-4-dimethylaminobenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochlorid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimethoxybutylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammoniumacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Tetramethylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning, med indhold af:

— tetramethylammoniumhydroxid på 25 (± 0,5) vægtprocent,

— carbonat på 500 mg/kg og derunder,

— chlorid på 200 mg/kg og derunder og

— kalium på 5 mg/kg og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimethylditetradecylammonium) molybdat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Tetrabutylammonium fluorid trihydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Tetrabutylammoniumhydroxid i form af en vandig opløsning med indhold af 55 vægtprocent (± 1 %) tetrabutylammoniumhydroxid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning, med indhold af:

— tetrapropylammoniumhydroxid på 40 (± 2) vægtprocent,

— carbonat på 0,3 vægtprocent og derunder,

— tripropylamin på 0,1 vægtprocent og derunder,

— bromid på 500 mg/kg og derunder og

— kalium og natrium på i alt på 25 mg/kg og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Diallyldimethylammoniumchlorid, i form af en vandig opløsning med indhold af diallyldimethylammoniumchlorid på 63 vægtprocent og derover, men ikke over 67 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsyre og natrium- eller ammoniumsalte deraf

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Acrylamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimethylacrylamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Methylcarbamat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

4,4’-Dihydroxy-7,7’-ureylendi(naphthalen-2-sulfonsyre) og natriumsalte deraf

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alachlor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Acetochlor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Diethylaminoacetanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propachlor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Chlor-3-hydroxy-2’,4’-diméthoxy-2-naphtanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobenzamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Anthranilamid af renhed på 99,5 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamol (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5’-Chlor-3-hydroxy-2’-methyl-2-naphthanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naphthanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hydroxy-2-naphthanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hydroxy-2′-methyl-2-naphthanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Chlor-3-hydroxy-2′,5′-dimethoxy-2-naphthanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

1,1-Cyclohexandieddikesyre monoamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Saccharin og natriumsalte deraf

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Phenylmaleimid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Dicyclohexylcarbodiimid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Benzoylphenyl)propiononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Brom-2(brommethyl)pentandinitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Cyanacetamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Alkyl- eller alkoxyalkylesters af cyaneddikesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Methyl-2-cyan-2-phenylbutyrat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Cyaneddikesyre i krystallinsk form

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

m-(1-Cyanoethyl)benzoesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Cyanoacetyl)-3-ethylurea

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenvalerat med en renhed på 83 vægtprocent og derover i en blanding med egne isomerer

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Methacrylonitril

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Chlorothalonil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-methylhexanoat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

Ethyl-2-cyan-2-phenylbutyrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-aminobenzonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Ethylendiamintetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrilotriacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propylendiamintetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butyronitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidindihydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzendiazoniumhydrogensulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

4’-Aminoazobenzen-4-sulfonsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hydroxynaphthalen-1-diazonium-4-sulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hydroxy-6-nitronaphthalen-1-diazonium-4-sulfonat, af renhed på 60 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

4,4′-Dicyano-4,4′-azodivaleriansyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

Tetrasodium 3,3’-[azoxybis[(2-methoxy-4,1-phenylen)azo]]bis[4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulphonat]

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N,N'-bipropionamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hydroxyimino)bis-(2-propanol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Trichlorphenylhydrazin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehydoxim i vandig opløsning

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Ethylhydroxylamin, i form af en vandig opløsning

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adipohydrazid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanonoxim

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Cyflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Methylendicyclohexyldiisocyanater

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Dimethylbiphenyl-4,4’-diyldiisocyanat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisocyanat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Phenylendiisopropylidendiisocyanat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Blanding af isomerer af trimethylhexamethylendiisocyanat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Ethoprophos (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Thiophanat-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutathion

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3'-Thiodipropionsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(metylthio)-fenyl]-1,3-propandiol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Methylphenylsulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Zinkbis(benzolsulfinat)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

3-Chlor-2-methylphenyl-methyl-sulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Diphenylsulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

3-Brommethyl-2-chlor-4-(methylsulfonyl)-benzoesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Clethodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-methylsulfonyl-N-methylanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Triphenylsulfoniumchlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

2,2′-Dithiodibenzoesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propenyloxy)phenylsulfonyl]phenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octandithiol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Captan (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Disodium hexamethylene-1,6-bisthiosulfate dihydrate

3 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Natriumtoluen-4-sulfinat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Methyl-p-tolylsulfon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

2-Chlor-4-methylsulfonylbenzoesyre

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hydroxybenzenthiol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

3-Sulfinobenzoesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

Kalium- eller natriumsalt af O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- eller O-pentyl-dithiocarbonater

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Dimethylmethylphosphonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butylethylmagnesium, i form af opløsning i heptan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Diethylmethoxyboran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293100 99

15

Triethylboran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Methylcyclopentadienyl-mangan-tricarbonyl med et indhold af cyclopentadienyl-mangan-tricarbonyl på 4,9 vægtprocent og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Methyl-tris-(2-pentanonoxim)silan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

N-(Phosphonomethyl)iminodieddikesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorphenyl)borat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Tributyl(tetradecyl)phosphoniumchlorid, også i form af en vandig opløsning

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

Blanding af isomererne 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonan og 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutylphosphoniumacetat, i form af en vandig opløsning

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimethylsilan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimethylboran

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

Kalium-4-tolylphosphinat, i form af en vandig opløsning

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Tetrahydrofurfurylalkohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furan af renhed på 99 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2 di(tetrahydrofuryl)propan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galactopyranosid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Methylfuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfurylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahydro-2-methylfuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilin-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Diethylamino-3′-methyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(Dibutylamino)-3′-methyl-2′-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(ethylamino)-2′,7′-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-xanthen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Diethylamino)-3′-methyl-2′-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[Bis(phenylmethyl)amino]-6’-(diethylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xanthen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Gibberellinsyre med en renhed på 88 vægtprocent eller derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho [2,1-b] furan-2 (1H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Hexan-4-olid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Carbofuran (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)methylen]-nonitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Metyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametyl-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahydro-1H-benzo[e][1]benzofuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzyliden-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Methylendioxyphenyl)-2-methylpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzyliden)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravon (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpyroximat (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Pyraflufen-ethyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hydantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hydroxyphenylhydantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Methoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-2-chlor-5-dodecyloxycarbonylacetanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumizol (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimethylimidazolidin-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Pyridin-2,3-dicarboxylsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Kobberpyrithionpulver

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imazethapyr (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopyralid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Chlorpyridin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-Trans-4-(4’-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

48

Flonicamid (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluorborat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Pyriproxyfen (ISO) med en renhed på 97 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Picolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Quinmerac (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

3-Hydroxy-2-methylquinolin-4-carboxylsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Quinolin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293349 90

40

Isoquinolin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Methyl-2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chlor-2-quinolyl)vinyl]phenyl}-3-hydroxypropyl]benzoatmonohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahydroquinolin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Quinolin-8-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonylurinstof (barbitursyre)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

(2R)-4-Oxo-4-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorphenyl)butyl-2-ammoniumphosphatmonohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidinmonohydrochloridmonohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipyrim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Guanin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazin

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

55

Thiopental (INNM)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluor-pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorphenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochlorid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Cyanursyre

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Ezetimib (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Brom-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isochinolin-2,7-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-Pentamethylen-4-butyrolactam

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Diethylamino)methyl]-alpha-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid-L-(+)-tartrat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-yl-4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2′-methylendiphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Quizalofop-P-ethyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Brommethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hydroxy-L-prolin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Maleinhydrazid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metconazol (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Pyridaben (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-isocyanatomethylphenyl)-1,3-diazetidin-2,4-dion (dimer 2,4-toluendiisocyanat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Candesartan cilexetil (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-Chlorbenzyl)-7-fluor-5-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-3-yl]eddikesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-methoxyiminostilben

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazacyclononan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(acetoacetylamino)benzimidazol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b] pyridazinhydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Mangan(2+), bis(octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetat (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Mangan(2+), bis(octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, sulfat (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabicylo (3.3.0) octanhydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Benzotriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Tolyltriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Dichlorquinoxalin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Carbendazim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Hexythiazox (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-tert-butoxycarbonylaminothiazol-4-yl)-2-pentensyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

2-(2-formylaminothiazol-4-yl)eddikesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fosthiazat (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Chlor-1,3-benzothiazol-2(3H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benziothiazolinon (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(acetyloxyimino)thioacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Carboxin (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Thiophen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimethenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Thiofenethylamin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinantrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1′-Bifenyl]-4-yl-2-(1-metylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium-hexafluorfosfat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartan medoxomil (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Homocysteinthiolactonhydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Methyl-3-aminothiophen-2-carboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-Isopropylthioxanthon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorphenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Thiophendiylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Kalium 5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-carboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

1,2,4-Thiadiazol-3-eddikesyre-5-[(ethoxycarbonyl)amino]-methylester

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Thiophen-2-ethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-(Z)-2-methoxyiminoeddikesyre

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioxazin (ISO) med en renhed på 96 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoxazol (ISO) med en renhed på 94,8 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Toluensulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

Blanding af isomerer bestående af N-ethyltoluen-2-sulfonamid og N-ethyltoluen-4-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Chlorsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oxydi(benzensulfonohydrazid)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Thifensulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nicosulphuron (ISO) med en renhed på 91 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Toluensulfonylurinstof

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

Ethylester af [[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-carbaminsyre

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminophenyl)benzensulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)pyridin-3-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-amino-N,N-diethyl-4-methoxybenzensulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methansulfonamidhydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolylamino)pyridin-3-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methansulfonamid sesquisulfat monohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Ammoniumglycyrrhizinat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Mimosabarkekstrakt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Farvestof C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Farvestof C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Farvestof C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Farvestof C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Farvestof C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Farvestof C.I pigment yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Farvestof C.I pigment yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Fotokromatisk farvestof,3-(4-butoxyphenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene-11-carbonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]phenyl}morpholin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Fotokromatisk farvestof, 4-(3-(4-butoxyphenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morpholin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Cyclohexyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Fotokromatisk farvestof, N-hexyl-6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-carboxamid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Fotokromatisk farvestof, 4,4’-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diyl)diphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Fotokromatisk farvestof, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromen-3-yl)phenyl)morpholin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Fotokromatisk farvestof, 3-(4-butoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Methoxy-7-morpholino-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis-(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Farvestof C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimethoxy-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis-(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

R- og S-isomerer af 6,7-dimethoxy-13-ethyl-13-[2-(2-methoxyethoxy)-ethoxy]-3-(4-methoxyphenyl)-3-(4-fluorphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluor-3,3-di-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorphenyl)-3-(4-piperidinophenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimethoxy-11-cyan-3,3-di-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Aluminiumspigmenter (lakes) fremstillet af farvestoffer, til fremstilling af pigmenter til lægemiddelindustrien (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Titandioxid, belagt med isopropoxytitantriisostearat, med indhold af isopropoxytitantriisostearat på 1,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2,5 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Lithopon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Præparat indeholdende:

— ikke over 85 vægtprocent sølv

— ikke over 2 vægtprocent palladium

— bariumtitanat

— terpineol og

— ethylcellulose

som anvendes til filmtryk ved fremstilling af keramiske flerlagskondensatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Glaspartikler, belagt med sølv, af en gennemsnitlig diameter på 40 (± 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Glasfritte, bestemt til brug ved fremstilling af katodestrålerør (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Antirefleksbelægning, bestående af en esterbaseret polymer modificeret med en chromophorgruppe, i form af en opløsning af enten 2-methoxy-1-propanol, 2-methoxy-1-methylethylacetat eller methyl-2-hydroxyisobutyrat, med indhold af polymer på 10 vægtprocent og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

Copolymer af N-vinylcaprolactam, N-vinyl-2-pyrrolidon og dimethylaminoethylmethacrylat, i form af opløsning i ethanol med indhold af copolymer på 34 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Immersionsdæklag, med et indhold på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent, af acrylat-methacrylat-alkenesulfonat-copolymerer med fluorerede sidekæder, i en opløsning af n-nutanol og/eller 4-methyl-2-pentanol og/eller diisoamylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poly(1H,1H-heptafluorbutylmethacrylat) opløst i en blanding af methylperfluorbutylether og methylperfluorisobutylether

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Copolymer af maleinsyre og methylvinylether, monoesterificeret med ethyl- og/eller isopropyl- og/eller butylgrupper, i form af opløsning i ethanol, ethanol og butanol, isopropanol eller isopropanol og butanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Modificerede, chlorerede polyolefiner, også i en opløsning eller dispersion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Polymer af methylsiloxan, i form af opløsning i en blanding af acetone, butanol, ethanol og isopropanol, med indhold af polymer af methylsiloxan på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 11 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Opløsning med indhold af:

— γ-butyrolacton på 65 (± 10) vægtprocent,

— polyamidharpiks på 30 (± 10) vægtprocent,

— naphthoquinonesterderivat på 3,5 (± 1,5) vægtprocent og

— arylkiselsyre på 1,5 (± 0,5) vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Copolymer af hydroxystyren med en af følgende:

— styren

— alkoxystyren

— alkylakrylater

opløst i ethyllactat

0 %

1.1.2011-31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Acenaphthalencopolymer i ethyllactatopløsning

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Blanding med indhold af:

— polyamidharpiks på 30~45 vægtprocent

— diazonaphthoquinon på 2~10 vægtprocent

— γ-butyrolacton på 50~65 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Præparat på basis af polyhydroxyamid indeholdende i det mindste naphtoquinonesterderivat eller tosylat opløst i γ-butyrolacton og/eller 2-methoxy-1-methylethylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Opløsning på basis af kemisk modificerede naturlige polymerer, indeholdende to eller flere af følgende farvestoffer:

— methyl-8’-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1H-indol-2,3’-naphtho[2,1-b][1,4]oxazin]-9’-carboxylat

— methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat

— 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol

— ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat

— 13-ethyl-3-[4-(morpholino)phenyl]-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Opløsning på basis af kemisk modificerede naturlige polymerer, indeholdende to eller flere af følgende farvestoffer:

— 4-[4-(13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)phenyl]morpholin

— 4-{4-[3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]phenyl}morpholin

— cyclohexyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat

— ethoxycarbonylmethyl-6-acetoxy-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat

— 2-pentyl-7,7-diphenylbenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on

— 13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen

— 3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen

— 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Trykfarve, flydende, bestående af en dispersion af vinylacrylatcopolymer og farvepigmenter i isoparaffiner, med indhold af vinylacrylatcopolymer og farvepigmenter på 13 vægtprocent og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Blækblanding, bestemt til brug ved fremstilling af kassetter til blækstråleskrivere (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Varmefølsomt blæk fikseret på plastfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Blæk, med et indhold af amorf siliciumdioxid på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent, i patroner til engangsbrug, der skal anvendes til markering af integrerede kredsløb (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Flygtige vegetabilske olier af appelsin eller pomerans, ikke befriet for terpener

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Natriumlauroylmethyl-2-hydroxyethansulfonat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Overfladeaktivt stof baseret på vinylcopolymer og polypropylenglycol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Overfladeaktivt stof indeholdende 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyn-1,4-diylether, polymeriseret med oxiran, methyltermineret

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Blanding af docusatnatrium (INN) og natriumbenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Overfladeaktivt præparat, bestående af en blanding af natriumdocusat og etoxyleret 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Amfotert fluorholdigt tensid i en blanding af vand og ethanol, med indhold af tensid på 25 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Overfladeaktivt præparat bestående af en blanding af polysiloxan og poly(ethylenglycol)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Overfladeaktivt præparat indeholdende 2-ethylhexyloxymethyl oxiran

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Overfladeaktivt præparat indeholdende ethoxyleret 2,4,7,9-tetramethyl-5-decin-4,7-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Skærevæske på basis af en vandig opløsning af syntetiske polypeptider

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Avidin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Hydroxyethyl)derivat af hydrolyseret majsstivelse

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Klæbemidler på basis af en vandig dispersion af en blanding af dimeriseret colophonium og copolymer af ethylen og vinylacetat (EVA)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Tokomponent mikroindkapslet epoxyklæbemiddel dispergeret i et opløsningsmiddel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Trykfølsomt acrylklæbestof med en tykkelse på 0,076 mm eller derover, men ikke over 0,127 mm, i ruller med en bredde på 45,7 cm eller derover, men ikke over 132 cm, leveret på en slipfolie med en initial vedhæftningsevne (peel adhesion) på ikke under 15 N / 25 mm (målt efter ASTM D 3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Relieftrykplader, af den art der anvendes til trykning på avispapir, bestående af en metalbærer belagt med et lag af fotopolymer af tykkelse 0,2 mm og derover, men ikke over 0,8 mm, ikke dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie, af samlet tykkelse 1 mm og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Lysfølsom plade bestående af et fotopolymerlag på en polyesterfolie med en samlet tykkelse på over 0,43 mm, men ikke over 3,18 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Trykplade af aluminium til vandfri offset:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex844250 80

10

—  med en plastbelægning,

—  uden trykbillede

▼M27

ex370199 00

10

Plader af kvarts eller af glas, belagt med en film af chrom og med et lag af lysfølsomt eller elektronfølsomt harpiks, bestemt til fremstilling af masker til de varer henhørende under pos. 8541 og 8542 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Fotomasker til fotografisk overførsel af kredsløbsdiagrammønstre til halvlederskiver

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Lysfølsomt emulsioner bestemt til sensibilisering af siliciumskiver (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Lysfølsom emulsion bestående af:

— ikke over 12 vægtprocent diazooxonapthtalensulfonsyreester

— fenolharpikser

i en opløsning med indhold af i hvert fald 2-methoxy-1-metylethylacetat eller ethyllactat eller metyl-3-methoxypropionat eller 2-heptanon

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Lysfølsomme emulsioner med indhold af:

— phenolharpiks eller acrylharpiks

— lysfølsomme syreprækursorer på 2 vægtprocent og derunder

i en opløsning med 2-methoxy-1-methylethylacetat eller ethyllactat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Præparat baseret på en lysfølsom acrylholdig polymer, der indeholder pigmenter, 2-methoxy-1-methylethylacetat og cyclohexanon og også kan indeholde ethyl-3-ethoxypropionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Lysfølsom emulsion eller præparat med indhold af en eller flere af følgende:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex370790 90

70

—  akrylatpolymerer

—  metakrylatpolymerer

—  derivater af styrenpolymerer

indeholdende 7 vægtprocent og derunder lysfølsomme syreprækursorer, der er opløst i et organisk opløsningsmiddel, som mindst indeholder 2-metoxy-1-metyletylacetat

▼M27

ex370710 00

40

Lysfølsom emulsion indeholdende:

— ikke over 10 vægtprocent naphthoquinondiazidestere

— 2 vægtprocent copolymerer af hydroxystyren eller derover, men ikke over 20 vægtprocent

— ikke over 7 vægtprocent epoxyholdige derivater

opløst i 1-ethoxy-2-propylacetat og/eller ethyllactat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Fotofølsom emulsion bestående af cyklisk polyisopren indeholdende:

— 55 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent, xylen og

— 12 vægtprocent og derover, men ikke over 18 vægtprocent, ethylbenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Fotofølsom emulsion indeholdende:

— 20 vægtprocent og derover, men ikke over 45 vægtprocent, copolymerer af acrylater og/eller methacrylater og hydroxystyrenderivativer

— 25 vægtprocent og derover, men ikke 50 vægtprocent, organisk opløsningsmiddel indeholdende i det mindste ethyllactat og/eller propylenglycolmethyletheracetat

— 5 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent, acrylater

— 12 vægtprocent og derunder fotoinitiator

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Polyethylentereftalatfolie i ruller

— belagt på den ene side med et tørt lag af en acryl-fotopolymerharpiks

— dækket med en beskyttende polyesterfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Toner, i form af pulver, bestående af en copolymer af styren og butylacrylat og enten magnetit eller kønrøg, bestemt til brug som fremkaldere ved fremstilling af kassetter til fjernkopieringsapparater (telefaxapparater) eller til printere til datamaskiner (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Toner, på basis af en polyolharpiks, i form af pulver

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Toner på basis af polyesterharpiks, fremstillet ved polymerisering, til brug som fremkalder i fremstillingen af patroner til printere og fotokopieringsmaskiner (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Antirefleksmiddel, bestående af en modificeret methacrylpolymer, med indhold af polymer på 10 vægtprocent og derunder, i form af opløsning i 2-methoxy-1-methylethylacetat og 1-methoxypropan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Antirefleksmiddel, i form af en vandig opløsning, med indhold af:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Antirefleksmiddel, i form af en vandig opløsning, med indhold af:

— ikke over 2 % halogenfri alkylsulfonsyre

— ikke over 5 % fluorpolymer

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Antirefleksbelægning, bestående af enten en siloxanpolymer eller en organisk polymer med en fenolisk hydroxygruppe og modificeret med en kromoforgruppe, i form af en opløsning i et organisk opløsningsmiddel med indhold af enten 1-etoxy-2-propanol eller 2-metoxy-1-metyletylacetat, med indhold af polymer på 10 vægtprocent og derunder

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— perhalogenerede sulfonsyrederivater på 2 vægtprocent og derunder

— vinylpolymer på 1 vægtprocent og derunder

 
 

ex380120 90

10

Kolloid grafit i suspension i vand, bestemt til anvendelse som indre belægning i katodestrålerør til farvefjernsyn (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

Pine-oil

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoxacarb (ISO) og (R)-isomeren heraf, fikseret på et bærestof af siliciumdioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Præparat indeholdende endosporer og proteinkrystaller udvundet af enten:

— Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai and kurstaki eller

— Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki eller

— Bacillus thuringiensis subsp. israelensis eller

— Bacillus thuringiensis subsp. aizawai eller

— Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Spodoptera exigua nucleopolyhedrovirus (SeNPV) i en vandig glycerinopløsning

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Afsvampningsmidler i form af pulver, med indhold af hymexazol (ISO) på 65 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent, ikke i detailsalgsoplægninger

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Præparat bestående af en suspension i vand med indhold af pyrithionzink (INN) på:

— 24 vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent, eller

— 39 vægtprocent og derover, men ikke over 41 vægtprocent

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex380892 90

50

Præparater på basis af kobberpyrithion

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Præparat baseret på et koncentrat, der indeholder 45 vægtprocent eller derover, men ikke over 55 vægtprocent af herbicidaktivstoffet penoxsulam som vandig opslæmning

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Herbicid indeholdende flazasulfuron (ISO) som aktiv bestanddel

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Organisk opløsning af clethodim (ISO), med indhold af clethodim på 37 (± 2) vægtprocent eller 70 (± 2) vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Præparat i form af granulat, med indhold af:

— gibberellin A3 på 38,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 41,2 vægtprocent

— gibberellin A4 og A7 på 9,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10,5 vægtprocent

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Oxamyl (ISO) i en opløsning af cyclohexanon og vand

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

Blanding af (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxaphosphoran-5-yl-methyl)methylmethylphosphonat og bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxaphosphoran-5-yl-methyl)methylphosphonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Antiblegemiddel til papir, bestående af en blanding af magnesiumtrisilicat og mononatriumsalt af 2,2′-methylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Antiskumningsmiddel bestående af en blanding af oxydipropanol og 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-in-5,8-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Loddepasta bestående af en blanding af metaller og resin med et indhold i vægtprocent på:

— 70 % og derover, men ikke over 90 % tin

— ikke mere end 10 % af et eller flere af følgende metaller: sølv, kobber, bismuth, zink eller indium

til anvendelse i elektrotekniske virksomheder (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Opløsning på over 61 vægtprocent, men ikke over 63 vægtprocent, af methylcyclopentadienyl-mangan-tricarbonyl i et aromatisk carbonhydridopløsningsmiddel, med et indhold på:

— 4,9 vægtprocent og derunder af 1,2,4-trimethyl-benzol,

— 4,9 vægtprocent og derunder af naphthalin og

— 0,5 vægtprocent og derunder af 1,3,5-trimethyl-benzol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Salte af dinonylnaphthalensulfonsyre, i form af opløsning i mineralolier

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Additiver til smøreolier, på basis af komplekse organiske forbindelser af molybdæn, i form af opløsning i mineralolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Dinonylnaphthylsulfonsyresalt i form af en opløsning i mineralolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Korrosionshæmmende middel, bestående af reaktionsprodukter af fedtsyrer og tallolie, formaldehyd og (Z)-N-9-octadecenyl-1,3-propandiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Blanding indeholdende hovedsagelig bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Sammensatte stabilisatorer med indhold af natriumperchlorat på 15 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent og 2-(2-methoxyethoxy)ethanol på 70 vægtprocent og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Blanding af:

— 80 % (± 5 %) vægtprocent 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat og

— 20 % (± 5 %) vægtprocent 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Blanding med indhold af:

— 1-methoxypropan-2-ol på 69 vægtprocent og derover, men ikke over 71 vægtprocent

— 2-methoxy-1-methylethylacetat på 29 vægtprocent og derover, men ikke over 31 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Azeotrope blandinger med indhold af isomerer af nonafluorbutylmethylether og/eller nonafluorbutylethylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalysator, i form af korn eller ringe af diameter 3 mm og derover, men ikke over 10 mm, bestående af sølv på et bærestof af aluminiumoxid, med indhold af sølv på 8 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Katalysator, bestående af chromtrioxid eller dichromtrioxid på et bærestof af siliciumdioxid, med et porerumfang efter nitrogenabsorptionsmetoden på 2 cm3/g og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Katalysator, i form af pulver, bestående af blandede oxider af metaller på et bærestof af siliciumdioxid, med et samlet indhold af molybden, bismuth og jern på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af acrylonitril (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalysator med indhold af titantetrachlorid anbragt på et bærestof af magnesiumdichlorid, bestemt til brug ved fremstilling af polypropylen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Katalysator, i form af kugler af diameter 4,2 mm og derover men ikke over 9 mm, bestående af en blanding af oxider af metaller indeholdende hovedsagelig oxider af molybden, vanadium og kobber, på et bærestof af siliciumdioxid og/eller aluminiumoxid, bestemt til brug ved fremstilling af acrylsyre (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalysator i form af piller, bestående af 60 vægtprocent (± 2 vægtprocent) kobberoxid på en aluminiumoxidbærer

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af titan, af magnesium og af aluminium på et bærestof af siliciumdioxid, i form af suspension i tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalysator bestående af dichromtrioxid, på et bærestof af aluminiumoxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalysator bestående af phosphorsyre kemisk bundet til et bærestof af siliciumdioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium og zirconium, på et bærestof af siliciumdioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium og chrom, på et bærestof af siliciumdioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af magnesium og titan, på et bærestof af siliciumdioxid, i form af en mineraloliesuspension

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium, magnesium og titan, på et bærestof af siliciumdioxid, i form af pulver

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalysator med indhold af titantetrachlorid anbragt på et bærestof af magnesiumdichlorid til brug i fremstilling af polyolefiner (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Initiator baseret på dimethylaminopropylurea

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Katalysator, i form af pulver, bestående af en blanding af titantrichlorid og aluminiumchlorid, med indhold af:

— titan på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent og

— chlor på 55 vægtprocent og derover, men ikke over 72 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalysator indeholdende titantrichlorid, i form af en hexan- eller heptansuspension, med indhold af titan i det hexan- eller heptanfri materiale på 9 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalysator, bestående af en blanding af (2-hydroxypropyl)trimethylammoniumformiat og dipropylenglycoler

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalysator indeholdende N-(2-hydroxypropylammonium)diazabicyclo-(2,2,2)-octan-2-ethylhexanoat, opløst i ethan-1,2-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Katalysatorpulver i en vandig opslæmning med et indhold i vægtprocent på:

— 1 % og derover, men ikke over 3 % palladium

— 0,25 % og derover, men ikke over 3 % bly

— 0,25 % og derover, men ikke over 0,5 % blyhydroxid

— 5,5 % og derover, men ikke over 10 % aluminium

— 4 % og derover, men ikke over 10 % magnesium

— 30 % og derover, men ikke over 50 % siliciumdioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalysator bestående hovedsagelig af dinonylnaphthalendisulfonsyre i form af opløsning i isobutanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalysator, med indhold af (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoat på 69 vægtprocent og derover, men ikke over 79 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Pulverkatalysator med indhold af kobberoxid, chrom og jern på 96 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Katalysator på basis af aluminosilikat (zeolit), bestemt til alkylering af aromatiske kulbrinter, transalkylering af alkylaromatiske kulbrinter eller oligomerisering af olefiner (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalysator, i form af runde stave, bestående af aluminosilikat (zeolit), med indhold af oxider af sjældne jordarters metaller på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 3 vægtprocent og dinatriumoxid på derunder 1 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Reaktionsstarter, bestående af diisopropylperoxydicarbonat, i form af opløsning i diallyl-2,2′-oxydiethyldicarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalysator, bestående af titantetrachlorid og magnesiumchlorid, med et indhold af:

— titan på 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent og

— magnesium på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent beregnet på en olie- og hexanfri basis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Rhodococcus rhodocrous J1 bakterie, indeholdende enzymer, opslæmmet i en polyacrylamid gel eller i vand, til brug som en katalysator ved fremstilling af acrylamid ved hydratation af acrylonitril (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Blanding af alkylbenzener (C14-26) med et indhold i vægtprocent på:

— 35 % og derover, men ikke over 60 % eicosylbenzen

— 25 % og derover, men ikke over 50 % docosylbenzen

— 5 % og derover, men ikke over 25 % tetracosylbenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Blanding af alkylnaphthalener, med indhold af:

— hexadecylnaphthalen på 88 vægtprocent eller derover, men ikke over 98 vægtprocent

— dihexadecylnaphthalen på 2 vægtprocent eller derover, men ikke over 12 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Blanding af forgrenede alkylbenzoler, hovedsagelig bestående af dodecylbenzoler

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Flammehæmmende hydraulikvæske baseret på phosphatestere

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Aluminosilikatsyre (regenererede zeolit af Y-typen) i natriumformen, med indhold af natrium på 11 vægtprocent og derunder, beregnet som natriumoxid, i form af runde stave

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Blanding af monomer af methylmethacrylat og monomer af butylacrylat i en opløsning af xylen og butylacetat, med et indhold af opløsningsmidler på over 54 vægtprocent, men ikke over 56 vægtprocent

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex382490 97

06

Paraffin, med en kloreringsgrad på 70 % og derover

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Folie bestående af enten barium- eller calcium- og enten titan- eller zirkoniumoxider, blandet med et acrylbindemiddel

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Blanding af divinylbenzenisomerer og ethylvinylbenzenisomerer med indhold af divinylbenzen på 56 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Antikorrosionspræparat bestående af salte af dinonylnaphthalensulfonsyre enten:

— på et bærestof af mineralsk voks, også kemisk modificeret, eller

— i form af opløsning i et organisk opløsningsmiddel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Calcineret bauxit (ildfast)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Blanding af phytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af:

— beta-sitosteroler på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 58 vægtprocent

— campesteroler på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 28 vægtprocent

— stigmasteroler på 14 vægtprocent og derover, men ikke over 23 vægtprocent

— andre steroler på 0 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Oligomer af tetrafluorethylen med én iodethyl-endegruppe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Tilberedninger med indhold af 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitol på 92 vægtprocent eller derover, men ikke over 96,5 vægtprocent, og med indhold af carboxylsyrederivater og et alkylsufat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Calciumphosphonatphenat, opløst i mineralolie

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Struktureret siliciumaluminiumphospat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Blanding af bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfon, diphenyltolyl-2,4-dicarbamat og 1-[4-(4-aminobenzolsulfonyl)-phenyl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urinstof

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Blanding med et indhold af acetater af 3-butylen-1,2-diol på 65 vægtprocent og derover, men ikke over 90 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

4-Methylmandelsyre, rå

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Præparat bestående af 83 vægtprocent og derover 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyclopentadien), af en syntetgummi, også med indhold af tricyclopentadien på 7 vægtprocent og derover, og:

— enten en aluminium-alkylforbindelse

— eller en organiske compleks af wolfram

— eller en organiske compleks af molybden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

Blanding af 2-propensyre-(1-methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxy-2,1-ethandiyloxy-2,1-ethandiyl)ester med 2-propensyre-(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethandiylester og 1-hydroxycyclohexyl-phenylketon, opløst i methylethylketon og toluen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Tilberedninger med indhold af 1,3:2,4-bis-O-benzyliden-D-glucitol på 47 vægtprocent og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Blanding af urethanacrylater, tripropylenglycoldiacrylat, ethoxyleret bisphenol A-acrylat og poly(ethylenglycol) 400-diacrylat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

Opløsning af (klormetyl)bis(4-fluorfenyl)metylsilan i toluen, af en nominel koncentration på 65 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Lithium-tantalatskiver, ikke doterede

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Præparat bestående af en blanding af 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol og propan-2-ol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex382490 97

28

Præparat med indhold af:

— 85 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent α-4-(2-cyan-2-butoxycarbonyl)vinyl-2-methoxy-fenyl-ω-hydroxyhexa(oxyethylen) og

— 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent polyoxyethylen(20)-sorbitan-monopalmitat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Præparat bestående hovedsagelig af γ-butyrolacton og kvaternære ammoniumsalte, bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethyleret

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Blandinger af phytosteroler i fom af et krystallinsk voksagtigt pulver, med indhold af:

— sitosterol på 36 vægtprocent eller derover, men ikke over 79

— sitostanol på 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 34

— campesterol på 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 25

— campestanol på 0 vægtprocent og derover, men ikke over 14

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Præparat på basis af 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diolethoxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Blanding af flydende krystaller til brug ved fremstilling af displays (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Alkylcarbonat-baseret præparat, også med indhold af UV-absorberende stof, til brug ved fremstilling af brilleglas (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Blandning med indhold af 2-hydroxyethylmethacrylat på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent og glycerolester af borsyre på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Azelainsyre af renhed på 75 vægtprocent og derover, men ikke over 85 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Blandede oxider af metaller, i form af pulver, med indhold af:

— enten barium, neodym eller magnesium på 5 vægtprocent og derover og titan på 15 vægtprocent og derover,

— eller bly på 30 vægtprocent og derover og niobium på 5 vægtprocent og derover,

bestemt til brug ved fremstilling af dielektriske film eller bestemt til anvendelse som dielektrisk materiale ved fremstilling af flerlagede keramiske kondensatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Blanding af fytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af:

— 75 vægtprocent steroler eller derover

— ikke over 25 vægtprocent stanoler

til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Præparat bestående hovedsagelig af ethylenglycol og:

— enten diethylenglycol, dodecandisyre og ammoniak

— eller N,N-dimethylformamid

— eller γ-butyrolacton

— eller siliciumoxid

— eller ammoniumhydrogenazelat

— eller ammoniumhydrogenazelat og siliciumoxid

— eller dodecandisyre, ammoniak og siliciumoxid

bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Hærdningsmiddel til epoxyharpiks på basis af carboxylsyreanhydrid, i flydende form, af specifik vægt ved 25 °C på 1,15 g/cm3 og derover, men ikke over 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Methoxysalicylaldehyd, opløst i N-methylpyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Poly(tetramethylenglycol)bis[(2-benzoyl-phenoxy)acetat] med en gennemsnitlig polymerkædelængde på mindre end 5 monomerenheder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Poly(ethylenglycol)bis(p-dimethyl)aminobenzoat med en gennemsnitlig polymerkædelængde på mindre end 5 monomerenheder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hydroxybenzonitril, i form af en opløsning i N,N-dimethylformamid, med indhold af 2-hydroxybenzonitril på 45 vægtprocent og derover, men ikke over 55 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Phenoxycarbonyl-ω-phenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Triethylboran, i form af opløsning i tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Aluminiumnatriumsilicat, i form af kugler af diameter:

— enten 1,6 mm og derover, men ikke over 3,4 mm,

— eller 4 mm og derover, men ikke over 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Blanding af primære tert-alkylaminer

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Pasta indeholdende 75 vægtprocent eller derover, men ikke over 85 vægtprocent kobber samt uorganiske oxider, ethylcellulose og et opløsningsmiddel

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Opløsning med indhold af 2,4,6-trimethylbenzaldehyd på 80 vægtprocent og derover i aceton

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Partikler af siliciumdioxid, på hvilke organiske forbindelser er bundet kovalent, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højpræstationsvæskekromatografi (HPLC) og prøvepatroner (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Poly(tetramethylenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetat] med en gennemsnitlig polymerkædelængde på mindre end 5 monomerenheder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Diethylmethoxyboran, i form af opløsning i tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Blanding af phytosteroler, der er udvundet af træ og træbaserede olier (tallolie), i form af pulver med en partikelstørrelse på ikke over 300 μm, indeholdende

— 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent sitosteroler

— ikke over 15 vægtprocent campesteroler

— ikke over 5 vægtprocent stigmasteroler

— ikke over 15 vægtprocent beta-sitostanoler

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Blanding af 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamin og 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribromphenyl)-ω-(2,4,6-tribromphenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Reaktionsprodukt, med indhold af:

— molybdenoxid på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent

— nikkeloxid på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent

— wolframoxid på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 70 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Oligomert reaktionsprodukt, bestående af bis(4-hydroxyphenyl)sulfon og 1,1’-oxybis(2-chlorethan)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Oligomer af tetrafluorethylen, med tetrafluoriodethylendegrupper

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Hule kugler af smeltet aluminiumsilikat, der indeholder 65-80 % amorft aluminiumsilikat og har følgende kendetegn:

— smeltepunkt mellem 1 600 °C og 1 800 °C og

— densitet 0,6 – 0,8 g/cm3,

til brug ved fremstilling af partikelfiltre til motorkøretøjer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Præparat bestående af 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol og siliciumdioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Blanding af phytosteroler, i form af flager og kugler, med indhold af steroler på 80 vægtprocent og derover og stanoler på 4 vægtprocent og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Tilberedninger med indhold af lithiumhexafluorphosphat på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent eller lithiumperchlorat på 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent, blandet med organiske opløsningsmidler

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polyethylen, i form af granulat, med en densitet på 0,925 (± 0,0015), et smelteindeks (melt flow index) på 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), bestemt til fremstilling af blæst folie med en sløringsværdi på ikke over 6 % og brudforlængelse (MD/TD) på 210/340 (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polyethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39, med densitet 0,945 og derover, men ikke over 0,985, bestemt til fremstilling af folie til skrivemaskinefarvebånd eller lignende farvebånd (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polyethylen med indhold af mica på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 45 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Ionomer harpiks bestående af et salt af en copolymer af ethylen og methacrylsyre

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Chlorsulfoneret polyethylen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Copolymer af ethylen, vinylacetat og carbonmonoxid, bestemt til brug som blødgøringsmiddel ved fremstilling af tagdækning (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Blanding af A-B-blockcopolymer af polystyren og en copolymer af ethylen-butylen og A-B-A-blockcopolymer af polystyren, en copolymer af ethylen-butylen og polystyren, med indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Klortilsat polyethylen, i form af pulver

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polypropylen uden blødgøringsmiddel og med indhold af:

— aluminium på 7 mg/kg og derunder

— jern på 2 mg/kg og derunder

— magnesium på 1 mg/kg og derunder

— chlorid på 8 mg/kg og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polypropylen, uden blødgøringsmiddel,

— af smeltepunkt på over 150 °C (efter ASTM D 3417)

— af smeltevarme på 15 J/g og derover, men ikke over 70 J/g

— af brudforlængelse på 1 000 % og derover (efter ASTM D 638)

— af elasticitetskoefficient på 69 MPa og derover, men ikke over 379 MPa (efter ASTM D 638)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polypropylen, indeholdende ikke over 1 mg/kg aluminium, 0,05 mg/kg jern, 1 mg/kg magnesium og 1 mg/kg chlorid, bestemt til brug ved fremstilling af indpakninger af engangskontaktlinser (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polypropylen, uden indhold af blødgøringsmiddel:

— med trækstyrke 32-44 MPa (bestemt efter ASTM D 638)

— med bøjningsstyrke 50-66 MPa (bestemt efter ASTM D 790)

— med smelteindeks (MFR) ved 23 °C/ 2,16 kg på 5-15 g/10 min (bestemt efter ASTM D 1238)

— med indhold af polypropylen på 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent

— med indhold af glasfibre på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

— med indhold af glimmer på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Stærkt isotaktisk polypropylen (HIPP), også farvet, bestemt til fremstilling af plastkomponenter til rum-desodoriseringsmidler, som har følgende egenskaber:

— en densitet på 0,880 g/cm3 eller derover, men ikke over 0,913 g/cm3 (bestemt ved ASTM D1505)

— en trækbrudstyrke på 350 kg/cm2 eller derover, men ikke over 390 kg/cm2 (bestemt ved ASTM D638)

— en varmedistorsionstemperatur på 135 oC eller derover med en belastning på 0,45 MPa (bestemt ved ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Polyisobutylen, med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 700 og derover, men ikke over 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Hydrogeneret polyisobuten, i flydende form

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

A-B-Blokcopolymer af polystyren og en copolymer af ethylen og propylen, med indhold af styren på 40 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Amorf poly-alpha-olefincopolymerblanding af poly(propylen-co-1-buten) og resin-oliekulbrinter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Thermoplastisk elastomer, med en A-B-A-blokcopolymerstruktur af polystyren, polyisobutylen og polystyren med et indhold af polystyren på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 35 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

Ikke-hydogeneret 100 % alifatisk harpiks (polymer) med følgende kendetegn:

— flydende ved stuetemperatur

— fremstillet ved kationisk polymerisering af C5-alkenmonomerer

— med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 370 (± 50)

— med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 500 (± 100)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

Polymer af 4-methylpent-1-en

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet på ikke under 38 × 10-6m2s-1 (38 centistoke) ved 100 °C, målt efter ASTM D 445

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Syntetisk polyalphaolefin med en viskositet ved 100 °C (målt efter metoden i ASTM D 445) mellem 3 centistoke og 9 centistoke, fremstillet ved polymerisering af en blanding af dodecen og tetradecen og indeholdende højst 40 % tetradecen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Hvidt ekspanderbart polystyrengranulat med en varmeledningsevne på højst 0,034 W/mK ved en densitet på 14,0 kg/m3 (± 1,5), indeholdende 50 % genbrugsmateriale

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Krystallinsk polystyren med et smeltepunkt på 268 °C eller derover, men ikke over 272 °C, og et stivningspunkt på 232 °C eller derover, men ikke over 242 °C, også med tilsætning af additiver og fyldstoffer

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

Copolymer af α-methylstyren og styren, med et blødgøringspunkt på over 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Copolymer af styren, α-methylstyren og acrylsyre, med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 500 og derover, men ikke over 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Krystallinsk copolymer af styren og p-metylstyren:

— med smeltepunkt 240 °C og derover, men ikke over 260 °C

— med indhold af p-metylstyren på 5 vægtprocentog derover, men ikke over 15 vægtprocent

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Copolymer af styren, butylacrylat, butylmethacrylat, methylmethacrylat og acrylsyre, i form af pulver, med indhold af styren på 81 (± 1) vægtprocent, butylacrylat på 6 (± 1) vægtprocent, butylmethacrylat på 5 (± 1) vægtprocent, methylmethacrylat på 7 (± 1) vægtprocent og acrylsyre på 1 (± 0,5) vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Copolymer af styren og vinylpyrrolidon, med indhold af natriumdodecylsulfat på ikke over 1 vægtprocent, i form af vandig emulsion, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3305 20 00 eller af hårfarve henhørende under pos. 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Granulater af copolymer af styren og divinylbenzen, af diameter 150 μm og derover, men ikke over 800 μm, med indhold af:

— styren på 65 vægtprocent og derover

— divinylbenzen på 25 vægtprocent og derunder

til brug ved fremstilling af ionbytterharpikser (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Blanding med indhold af:

— styrenpolymerer på 45 vægtprocent og derover, men ikke over 65 vægtprocent

— poly(phenylenether) på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 45 vægtprocent

— andre tilsætningsmidler på ikke over 10 vægtprocent

og med en eller flere af følgende specielle farveeffekter:

— metal- eller perlemorsglans med en betragtningsvinkelafhængig metameri fremkaldt af 0,3 % skælformet pigment og derover

— fluorescens, dvs. samtidig absorption af ultraviolet lys og emission af synligt lys

— helt hvid farve som beskrevet ved CIELab-koordinaterne Likke under 92, b ikke over 2 og a mellem -5 og 7

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Poly(vinylchlorid) i pulverform, ikke blandet med andre stoffer og uden indhold af monomerer af vinylacetat, med:

— en polymeriseringsgrad på 1 000 (± 300) monomerenheder

— en varmetransmissionskoefficient (K-værdi) på 60 og derover, men ikke over 70

— et indhold af flygtige stoffer på 2,00 vægtprocent og derunder

— en fraktion, der ikke kan passere en si med en maskebredde på 120 μm, på 1vægtprocent og derunder

til anvendelse ved fremstilling af batteriseparatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Copolymer af vinylchlorid med vinylacetat og maleinsyre, med indhold af:

— vinylchlorid på 80,5 vægtprocent og derover, men ikke over 81,5 vægtprocent,

— vinylacetat på 16,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 17,5 vægtprocent og

— maleinsyre på 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,5 vægtprocent

til brug ved varmeforsegling mellem plastmateriale og det underliggende stål til industriel brug (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Copolymer af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, med indhold af:

— vinylchlorid på 87 vægtprocent og derover, men ikke over 92 vægtprocent,

— vinylacetat på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 9 vægtprocent og

— vinylalkohol på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 8 vægtprocent,

i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3215 eller 8523 eller til brug ved fremstilling af belægninger til beholdere og lukkeanordninger som anvendes til levnedsmidler og drikkevarer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Copolymer af vinylchlorid og methylacrylat, med indhold af vinylchlorid på 80 (± 1) vægtprocent og methylacrylat på 20 (± 1) vægtprocent, i form af vandig emulsion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Vinylidenchlorid-methacrylat-copolymer til anvendelse ved fremstilling af monofilamenter (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Blanding af polytetrafluorethylen og glimmer, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Copolymer af tetrafluorethylen og trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen, med indhold af trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen på 3,2 vægtprocent og derover, men ikke over 4,6 vægtprocent og af udtrækbare fluoridioner på under 1 mg/kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Polytetrafluorethylen, i form af pulver, af en specifik overflade på 8 m2/g og derover, men ikke over 12 m2/g, en partikelstørrelsesfordeling med 10 % under 10 μm og 90 % under 35 μm og en gennemsnitlig partikelstørrelse på 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Poly(vinyliden fluorid)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex390469 80

93

Copolymer af ethylen med chlortrifluorethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

94

Copolymer af ethylen og tetrafluorethylen

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

96

Polychlortrifluorethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

97

Copolymer af chlortrifluorethylen og vinylidendifluorid

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390599 90

92

Polymer af vinylpyrrolidon og dimethylaminoethylmethacrylat, med indhold af vinylpyrrolidon på 97 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent, i form af opløsning i vand

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Hexadecyleret eller eicosyleret polyvinylpyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Polymer af vinylformal, i former som nævnt i bestemmelse 6b) til kapitel 39, med en vægtgennemsnitlig molekylvægt (Mw) på 25 000 og derover, men ikke over 150 000, og med indhold af:

— acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på 9,5 vægtprocent og derover, men ikke over 13 vægtprocent og

— hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 6,5 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidon (INN)-iod

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Poly(vinylpyrrolidon), delvis substitueret med triacontylgrupper, med indhold af triacontylgrupper på 78 vægtprocent og derover, men ikke over 82 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Copolymer af methylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold på 50 vægtprocent og derover af methylacrylat, også blandet med siliciumdioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, bestemt til fremstilling af lægemidler henhørende under pos. 3003 eller 3004 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Lysfølsom resin bestående af modificeret acrylat, acrylmonomer, katalysator (fotoinitiator) og stabilisator

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, bestemt til brug som stabilisator i emulsioner eller dispersioner med en pH på over 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Gennemsigtig væske, ikke blandbar med vand, indeholdende:

— 50 vægtprocent og derover, men ikke over 51 vægtprocent poly(methylmethacrylat)copolymer

— 37 vægtprocent og derover, men ikke over 39 vægtprocent xylen

— 11 vægtprocent og derover, men ikke over 13 vægtprocent n-butylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Copolymer af styren, hydroxyethylmethacrylat og 2-ethylhexylacrylat, med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 500 og derover, men ikke over 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Hvidt pulver af 1,2-ethandioldimethacrylat-methylmethacrylat-copolymer med partikelstørrelse ikke over 18 μm, uopløseligt i vand

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Transparent akrylpolymer i pakninger på ikke over 1 kg, ikke til detailsalg, med:

— en viskositet på ikke over 50 000 Pa.s ved 120 °C, bestemt ved ASTM D 3835

— en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på mere end 500 000, men ikke over 1 200 000, bestemt ved gelpermeationskromatografi (GPC)

— et restmonomerindhold under 1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Poly(alkylacrylat) med en ester-alkylkæde fra C10 til C30

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Polymerer af estere af acrylsyre, med mindst en af følgende monomerer i kæden:

— chlormethylvinylether

— chlorethylvinylether

— chlormethylstyren

— vinylchloracetat

— methacrylsyre

— butendisyremonobutylester

med indhold af de enkelte monomerenheder på ikke over 5 vægtprocent, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Polyalkylacrylat, kemisk modificeret med cobalt, med en smeltetemperatur (Tm) på 65 °C (± 5 °C), målt ved dynamisk differentielkalorimetri (DSC)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polydimethylsiloxan-graft-(polyacrylat; polymethacrylat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Ikke-vandig dispersion af polymerer af acrylsyreestere med en hydrolyserbar silyl-gruppe i én eller begge polymerender.

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Poly(ethylenoxid) med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 100 000 og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Bis-[methoxypoly(ethylenglycol)]-maleimidopropionamid, kemisk modificeret med lysin, med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

Bis-[methoxypoly(ethylenglycol)], kemisk modificeret med lysin, indeholdende en bis-(maleimid)-endegruppe, med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polyethylenglykol med en ethylenoxidkædelængde på ikke over 30, med butyl-2-cyan-3-(4-hydroxyfenyl)akrylat-endegrupper, til anvendelse som UV-barriere i flydende masterbatcher (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Blanding med indhold af en polymer af glycerol og 1,2-epoxypropan på 70 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, og en copolymer af dibutyltmaleat og N-vinyl-2-pyrrolidon på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Copolymer af tetrahydrofuran og 3-methyltetrahydrofuran med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poly(oxypropylen) med alkoxysilylendegrupper

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

Homopolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polyethylenglycol, kemisk modificeret med en isocyanatgruppe indeholdende en carbodiimidgruppe, i form af opløsning i 2-methoxy-1-methylethylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Copolymer af ethylenoxid og propylenoxid, med aminopropyl- og methoxyendegrupper

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Vinyl-silyl-overtrukket perfluoropolyetherpolymer eller en sammensætning af to komponenter, der har af den samme type vinyl-silyl-overtrukket perfluoropolyetherpolymer som vigtigste bestanddel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Succinimidylester af methoxypoly(ethylenglycol)propionsyre, med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Epoxyharpiks, med indhold af siliciumdioxid på 70 vægtprocent og derover, bestemt til indkapsling af varer henhørende under pos. 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Flydende epoxyharpiks af 2-propennitrile/1,3-butadien-epoxid-copolymer, uden indhold af opløsningsmiddel, med:

— indhold af zinkborathydrat ikke over 40 vægtprocent og,

— indhold af diantimontrioxid ikke over 5 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Copolymer af terephthalsyre og isophthalsyre med ethylenglycol, butan-1,4-diol og hexan-1,6-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Iltbindende koncentrat bestående af en blanding af:

— en copolymer fremstillet af poly(ethylenterephthalat), pyromellitsyredianhydrid (PMDA) og hydroxylsubstitueret polybutadien

— en copolymerbarriere (som fastlagt ved ASTM-metode F1115-95 (2001)) fremstillet af xylylendiamin og adipinsyre og

— organiske farvestoffer og/eller organiske og uorganiske pigmenter

hvor førstnævnte copolymer udgør den største del

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Poly(mælkesyre)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Diallylphthalatprepolymer, i form af pulver

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl), i form af pulver

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Flydende krystal copolyester med et smeltepunkt på 270 °C og derover, med eller uden fyldstoffer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Poly(hydroxyalkanoat), hovedsagelig bestående af poly(3-hydroxybutyrat)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Semi-krystallinsk polymerharpiks af polycyclohexylendimethylenterephthalat, med indhold af glasfibre på ikke under 10 vægtprocent, men ikke over 40 vægtprocent, i form af granulat eller pellets

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Copolymer af terephthalsyre og isophthalsyre med bisphenol A

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Copolymer af poly(ethylenterephthalat) og cyclohexandimethanol, med indhold af cyclohexandimethanol på over 10 vægtprocent

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Poly(iminomethylen-1,3-phenylenmethyleniminoadipoyl), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Reaktionsprodukt af blandinger af octadecancarboxylsyrer polymeriseret med en aliphatisk polyetherdiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Iltbindende koncentrat bestående af en blanding af:

— en copolymer fremstillet af polyethylenterephthalat, pyromellitsyredianhydrid (PMDA) og hydroxylsubstitueret polybutadien

— en copolymerbarriere (som fastlagt ved ASTM-metode F1115-95 (2001)) fremstillet af xylylendiamin og adipinsyre og

— organiske farvestoffer og/eller organiske og uorganiske pigmenter

hvor sidstnævnte copolymer udgør den største del

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Polykondensationsprodukt af phenol og formaldehyd, i form af hule kugler af diameter under 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

UV-hærdelig flydende fotopolymer bestående af en blanding af 60 vægtprocent og derover polyurethaner og 30 vægtprocent (± 8 vægtprocent) acrylater

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Blokcopolymer af poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) og poly[methyl(vinyl)siloxan]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Biokompatible siliconer til fremstilling af permanente kirurgiske implantater (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Siliconebaseret trykfølsomt klæbestof i opløsningsmiddel, med indhold af copoly(dimethylsiloxan/diphenylsiloxan)-gummi

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polydimetylsiloxan, også polyethylenglycol- og trifluorpropylsubstitueret, med metakrylatendegrupper

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Ikke-hydrogeneret kulbrinteresin, fremstillet ved polymerisering af C-5 til C-10 alkener, cyclopentadien og dicyclopentadien, med en værdi på mere end 10 på Gardner-farveskalaen for det rene produkt eller med en værdi på mere end 8 på Gardner-farveskalaen for en opløsning på 50 volumenprocent toluen (som fastlagt ved ASTM-metode D6166)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4′-biphenylen)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Copolymer af ethylenimin og ethylenimindithiocarbamat, i en vandig opløsning af natriumhydroxid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Copolymer af vinyltoluen og α-methylstyren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Copolymerer af butadien og maleinsyre, også med indhold af ammoniumsalte heraf

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Blandede calcium- og natriumsalte af copolymer af maleinsyre og methylvinylether, med et calciumindhold på 9 vægtprocent og derover, men ikke over 16 vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Copolymer af maleinsyre og methylvinylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Calciumzinksalt af copolymer af maleinsyre og methylvinylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Copolymer af methylvinylether og maleinsyreanhydrid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Cellulosetriacetat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391211 00

40

Cellulosediacetatpulver

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Ethylcellulose, ikke blødgjort

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Ethylcellulose, i form af vandig dispersion indeholdende hexadecan-1-ol og natriumdodecylsulfat, med indhold af ethylcellulose på 27 (± 3) vægtprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Cellulose, hydroxyethyleret og alkyleret med alkylkædelængde på 3 carbonatomer og derover

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Celluloseacetatpropionat, ikke plastificeret, i form af pulver:

— med indhold af propionyl på 25 vægtprocent og derover (efter ASTM D 817-72) og

— med en viskositet på 120 poise og derunder (efter ASTM D 817-72),

bestemt til fremstilling af tryksværter, farver, lakker og andre belægninger, og reprografiske belægninger (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Hydroxypropylmethylcellulose-phthalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Blanding af cyanoethyl-pullulan og cyanoethyl-poly(vinylalkohol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Sterilt natriumhyaluronat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Protein, kemisk modificeret ved carboxylering og/eller phthalsyretilsætning, med en vægtgennemsnitlig molekylvægt (Mw) mellem 100 000 og 300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Granulat med indhold af:

— ekstruderet biopolymer med højt amyloseindhold, fremstillet af majsstivelse, på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

— polyvinylalkohol på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 16 vægtprocent

— polyol-blødgørere på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 46 vægtprocent

— stearinsyre på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke over 3 vægtprocent

— også med et indhold af bionedbrydelig polyesterharpiks på 30 (±10) vægtprocent, dog ikke højere end mængden af biopolymeren med højt amyloseindhold

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Chondroitinsvovlsyre, natriumsalt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Pulver bestående af 90 (± 5) vægtprocent ekstruderet biopolymer med højt amyloseindhold, fremstillet af majsstivelse, 10 (± 5) vægtprocent af en syntetisk polymer og 0,5 (± 0,25) vægtprocent stearinsyre

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Profiler af poly(vinylklorid) af den art, der anvendes til fremstilling af spunsvægge og beklædninger, med indhold af følgende additiver:

— titandioxid

— poly(metylmetakrylat)

— calciumkarbonat

— bindemidler

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Slange bestående af en blokcopolymer af polytetrafluorethylen og polyperfluoralkoxytrifluorethylen, af længde 600 mm og derunder, af diameter 85 mm og derunder og af vægtykkelse 30 μm og derover, men ikke over 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Plastkonnektorer indeholdende O-ringe, en låseklemme og en udløserordning til indsætning i brændstofslanger

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Reflekterende folie, bestående af et lag polyurethan med sikkerhedsmærker og indlagte glasperler på den ene side og et klæbelag på den anden side, på den ene side eller begge sider dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Ruller af dobbeltklæbende tape:

— belagt med ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetisk gummi

— med en bredde på 20 mm og derover, men ikke over 40 mm

— indeholdende silicone, aluminiumhydroxid, acryl og urethan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Reflekterende folie bestående af:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

21

—  en film af polykarbonat eller akrylpolymer, på én side præget med et regelmæssigt mønster

ex392061 00

20

—  på begge sider dækket med et eller flere lag plastmateriale

—  også på en side dækket af et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie

▼M28

ex391910 80

23

Reflekterende folie, bestående af flere lag, herunder:

— poly(vinylklorid)

— polyuretan, forsynet på den ene side med mærker mod forfalskning, ændring eller udskiftning af data eller kopiering og på den anden side et lag med glasmikrokugler

— et lag indeholdende et sikkerhedsmærke og/eller et officielt mærke, som skifter udseende efter betragtningsvinklen

— aluminiummetallisering

— og klæbemiddel, på den ene side dækket med en slipfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391910 80

27

Polyesterfolie:

— på den ene side belagt med et varmefølsomt akrylklæbemiddel, der mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 °C eller derover, men ikke over 200 °C, og en beskyttende polyesterfolie og

— på den anden side eventuelt belagt med et trykfølsomt akrylklæbemiddel eller med et varmefølsomt acrylklæbemiddel, der mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 °C eller derover, men ikke over 200 °C, og en beskyttende polyesterfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Folie, der er selvklæbende på begge sider, af modificeret epoxyharpiks, i ruller af bredde 10-20 cm, længde 10-210 m og af tykkelse 10-50 μm, ikke til detailsalg

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Polytetrafluorethylenfolie

— af tykkelse 110 μm eller derover

— med en elektrisk overflademodstand mellem 102 og 1014 ohm, bestemt ved metoden i ASTM D 257

— belagt på den ene side med et trykfølsomt acrylklæbemiddel

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Refleksfolie, bestående af et lag poly(vinylchlorid), et lag alkydpolyester, og som på den ene side er forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer, udskiftning af data eller kopiering eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål, og som kun er synlige ved retrorefleksion, og med indlagte glasperler, og på den anden side med et lag klæbestof, belagt på den ene eller begge sider med liner (bagpapir)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Polytetrafluorethylenfolie

— af tykkelse 100 μm eller derover

— med brudforlængelse ikke over 100 %

— belagt på den ene side med et trykfølsomt siliconeklæbemiddel

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Sort poly(vinylklorid)folie:

— med en glans på over 30 grader som bestemt ved ASTM D2457

— også dækket på den ene side af en beskyttende polyethylentereftalatfolie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og en slipfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2011

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Forstærket bånd af polyethylenskum, belagt på begge sider med et trykfølsomt acrylklæbestof med mikrokanaler og på den ene side med en beskyttende folie, påført i en tykkelse på 0,38 mm eller derover, men ikke over 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Klæbefolie bestående af et bærelag af en copolymer af etylen og vinylacetat (EVA) af tykkelse 70 μm og derover og af et akrylbaseret klæbemiddel af tykkelse 5 μm og derover, bestemt til brug ved slibning og/eller udskæring af siliciumskiver (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Bånd af acrylskum, belagt på den ene side med et varmeaktiverbart klæbestof eller med et trykfølsomt acrylklæbestof og på den anden side med et trykfølsomt acrylklæbestof og en beskyttende slipfolie, med en vedhæftningsevne (peel adhesion) ved en vinkel på 90° på over 25 N/cm (efter ASTM D 3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Reflekterende lamineret folie præget med et regelmæssigt mønster, bestående af en film af poly(methylacrylat), efterfulgt af et lag acrylpolymer med mikroprismer, et lag poly(methylmethacrylat), et lag klæbestof og liner (bagpapir)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Selvklæbende reflekterende folie, også udskåret i stykker

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

57

—  med et regelmæssigt mønster

—  også med et lag påsætningstape

—  bestående af en akrylpolymerfolie efterfulgt af et lag af poly(metylmetakrylat) med mikroprismer

—  også med et yderligere lag polyester og

—  et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Transparent selvklæbende folie af poly(ethylentereftalat):

— uden urenheder eller fejl

— belagt på den ene side med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttende folie og på den anden side med et antistatisk lag af en ionbaseret organisk cholinforbindelse

— også med et printbart, støvtæt lag af en modificeret organisk langkædet alkylforbindelse

— med en samlet tykkelse uden slipfolie på 54μm og derover, men ikke over 64μm, og

— en bredde på 1 295 mm og derover, men ikke over 1 305mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex391990 00

22

Sort polypropylenfolie

— med en glans på ikke over 20 grader som bestemt ved metoden i ASTM D2457

— også dækket på den ene side af en beskyttende polyethylenterephthalatfolie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og en slipfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Folie bestående af 1 til 3 laminerede lag af poly(ethylenterephthalat) og en copolymer af terephthalsyre, sebacinsyre og ethylenglycol, belagt på den ene side med en slidbestandig acrylbelægning og på den anden side med et trykfølsomt acrylklæbestof, en vandopløselig methylcellulose belægning og en beskyttende folie af poly(ethylenterephthalat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Reflekterende lamineret folie:

— bestående af et epoxyacrylatlag, på en side præget med et regelmæssigt mønster

— på begge sider dækket af et eller flere lag plastmateriale

— på en side dækket af et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Folie bestående af flere lag af poly(ethylenterephthalat) og en copolymer af butylacrylat og methylmethacrylat, belagt på den ene side med en slidbestandig acrylbelægning, hvori der er nanopartikler af antimontinoxid og carbon black, og på den anden side med et trykfølsomt acrylklæbestof og en beskyttende folie af siliconebelagt poly(ethylenterephthalat)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Ethylenvinylacetatfolie:

— af tykkelse 100 μm eller derover

— på den ene side belagt med et trykfølsomt eller UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Poly(ethylenterephthalat)-folie med en klæbestyrke på ikke over 0,147 N / 25 mm og en elektrostatisk afladning på ikke over 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Folie af poly(vinylklorid) eller polyethylen eller enhver anden polyolefin:

— af tykkelse 65 μm eller derover

— på den ene side belagt med et UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Polyesterfolie belagt på begge sider med et trykfølsomt acryl- og/eller gummiklæbestof, i ruller med en bredde på 45,7cm eller derover, men ikke over 132 cm (leveret med en slipfolie)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Transparent poly(ethylen) selvklæbende folie, uden urenheder eller fejl, belagt på den ene side med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel og med en samlet tykkelse uden slipfolie på 60 μm og derover, men ikke over 70 μm og en bredde på mere end 1 245 mm, men ikke over 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Reflekterende lamineret folie i ruller, af bredde over 20 cm, med et præget regelmæssigt mønster, bestående af poly(vinylklorid)-folie, der på den ene side er belagt med:

— et lag af polyurethan indeholdende glasmikrokugler

— et lag af poly(ethylenvinylacetat)

— et klæbelag og

— slipfolie

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

UV-absorberende folie af poly(vinylklorid):

— af tykkelse 78 μm og derover

— på en side dækket af et klæbelag og en slipfolie

— med en klæbestyrke på 1 764 mN/25 mm og derover

0 %

1.1.2011-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Poly(vinylchlorid)folie, med en tykkelse på under 1 mm, belagt med klæbestof, hvori er indlagt glaskugler af diameter 100 μm og derunder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Polariserende folie i ruller, bestående af flerlagsfolie af polyvinylalkohol, der på begge side er forstærket med en folie af triacetylcellulose og på den ene side forsynet med en selvklæbende trykfølsom folie, der kan trækkes af

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Reflekterende lamineret plade bestående af en folie af poly(methylmethacrylat) præget på den ene side med et regelmæssigt mønster, en polymerfolie indeholdende glasmikrokugler, et klæbelag og slipfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Biaxialt orienteret folie af poly(methylmethacrylat), af tykkelse 50 μm og derover, men ikke over 90 μm, også belagt på den ene side med et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Biaxialt orienteret polypropylenfolie i ruller, med:

— et lag af selvklæbende klæbemiddel

— en bredde på 363 mm eller derover, men ikke over 507 mm

— en samlet tykkelse på 10 μm eller derover, men ikke over 100 μm

til brug som beskyttelse af LCD-displays under fremstillingen af LCD-moduler (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Reflekterende folie bestående af:

— et poly(vinylklorid)-lag

— et polyurethanlag

— et lag med glasmikrokugler

— et lag, som kan indeholde et sikkerhedsmærke og/eller et officielt mærke, som skifter udseende efter betragtningsvinklen

— et metalliseret aluminiumlag og

— et klæbemiddel, på den ene side dækket med en slipfolie

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

65

Selvklæbende folie af tykkelse 40μm eller derover, men ikke over 400μm, bestående af et eller flere lag af transparent, metalliseret eller farvet poly(ethylentereftalat), dækket på den ene side med en kradsefast belægning og på den anden side et trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttelsesfolie af silikone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

70

Selvklæbende polerskiver af mikroporøs polyuretan, også beklædt med polerbal

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Folie af tykkelse ikke over 0,20 mm, af en blanding af polyethylen og en copolymer af ethylen og octen-1, præget i et regelmæssig rhombiskemønster, bestemt til belægning på begge sider af et lag af ikke-vulkaniseret gummi (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Folie af polyethylen, af den art der anvendes til skrivemaskinefarvebånd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Poly(ethylen) folie med en tykkelse på 19 μm (± 1), trykt med et grafisk design bestående af otte forskellige farver på foliens ene side og én farve på den modsatte side; det grafiske design har desuden følgende karakteristika:

— det er repetitivt og jævnt fordelt over foliens længde

— det er ligeligt og synligt tilrettet, når det betragtes fra foliens bag- eller forside

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Kompositfilm med en akrylbelægning og lamineret på et højdensitet polyethylenlag, af samlet tykkelse 0,8 mm eller derover, men ikke over 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Biaxialt orienteret polypropylenfolie med et coekstruderet polyethylenlag, af samlet tykkelse på 11,5 μm og derover, men ikke over 13,5 μm.

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Monoaksial orienteret folie med en tykkelse på ikke over 75μm bestående af to eller tre lag, hvor hvert lag indeholder en blanding af polypropylen og polyethylen, med et mellemlag, som kan indeholde titaniumdioxid, og med:

— en trækstyrke i fiberretningen på 140MPa og derover, men ikke over 270MPa og

— en trækstyrke i tværretningen på 20MPa og derover, men ikke over 40MPa

som fastlagt ved testmetode ASTM D882/ISO 527-3

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Monoaxialt orienteret folie, bestående af tre lag, som hver består af en blanding af polypropylen og en copolymer af ethylen og vinylacetat, med:

— en tykkelse på 55 μm og derover, men ikke over 97 μm

— et elasticitetsmodul i længderetningen på 0,75 GPa og derover, men ikke over 1,45 GPa og

— et elasticitetsmodul i tværretningen på 0,20 GPa og derover, men ikke over 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Lamineret folie eller bånd, bestående af et folie af tykkelse 181 μm og derover, men ikke over 223 μm af en blanding af en copolymer af propylen og ethylen og en copolymer af styren-ethylen-butylen-styren (SEBS) belagt på den ene side med et lag af en copolymer af styren-ethylen-butylen-styren (SEBS) og et lag af polyester

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Folie af poly(vinylchlorid), stabiliseret mod ultraviolette stråler, uden mikroskopisk hul, af tykkelse 60 μm og derover, men ikke over 80 μm, med indhold af blødgøringsmiddel på 30 dele og derover, men ikke over 40 dele pr. 100 dele poly(vinylchlorid)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Folie med en spejlglans på 70 eller derover, målt ved en vinkel på 60° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000), bestående af et eller to lag poly(vinylchlorid) belagt på begge sider med et lag plast, af tykkelse 0,26 mm og derover, men ikke over 1,0 mm, beklædt på den blanke side med en beskyttende folie af polyethylen, i ruller af bredde 1 000 mm og derover, men ikke over 1 450 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Reflekterende lamineret folie, bestående af en folie af poly(vinylchlorid) og en folie af en anden plast præget i et regelmæssigt pyramidemønster, på en side dækket af et aftagelig beskyttelsesfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Folie, med en spejlglans på 70 og derover målt ved en vinkel på 60° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000), bestående af et lag poly(ethylenterephthalat) og et lag farvet poly(vinylchlorid), bestemt til beklædning af paneler og døre af den art der anvendes ved fremstilling af husholdningsapparater (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Folie, mønsterpræget i en dybde på 12 μm og derunder, med en spejlglans på 7 og derover, men ikke over 17, målt ved en vinkel på 60° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000), bestående af mindst to lag poly(vinylchlorid), af samlet tykkelse 0,5 mm og derunder, beklædt på den mønsterprægede side med en beskyttende folie, i ruller af bredde 1 400 mm og derover, men ikke over 1 420 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Plader af poly(methylmethacrylat), med antistatisk belægning, med dimensioner 738 × 972 mm (± 1,5 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Plader af poly(methylmethacrylat) indeholdende aluminiumtrihydroxid, af tykkelse 3,5 mm og derover, men ikke over 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Plader af polymethylmethacrylatplast, der opfylder normerne EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) og EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Plade af modificeret acrylonitril-methylacrylat-copolymer med en tykkelse på 1,0 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm, ikke celleplast og ikke lamineret, i ruller

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Reflekterende laminatfolie, bestående af et epoxyacrylatlag, på den ene side forsynet med et ensartet præget mønster, på begge sider forsynet med et eller flere plastlag

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Coekstruderet uigennemsigtigt folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 50 μm og derover, men ikke over 350 μm, hovedsageligt bestående af et lag indeholdende kønrøg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Folie af poly(ethylenterephthalat), ikke belagt med et klæbemiddel, af tykkelse 25 μm og derunder:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— enten udelukkende gennemfarvet,

— eller gennemfarvet og metalliseret på den ene side

ex392062 19

11

Folie af poly(ethylenterephthalat) udelukkende, af samlet tykkelse 120 μm og derunder, bestående af et eller to lag som er farvet i massen og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, ikke belagt med klæbemiddel eller andet materiale

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 20 μm og derover, men ikke over 150 μm, belagt på den ene side med silicone, bestemt til brug ved fremstilling af folie til vinduer (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Lamineret folie af poly(ethylenterephthalat) udelukkende, af samlet tykkelse 120 μm og derunder, bestående af et udelukkende metalliseret lag og et eller to lag som er farvet i massen og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, ikke belagt med klæbemiddel eller andet materiale

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Reflekterende folie af polyester, præget i et pyramidemønster, bestemt til fremstilling af sikkerhedsmæerker og badges, sikkerhedsbeklædning og tilbehør hertil samt mapper, tasker og lignende (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

21

Folie af poly(ethylenterephthalat), med belægning af modificeret polyester på den ene side eller på begge sider, af samlet tykkelse 7 μm og derover men ikke over 11 μm, bestemt til fremstilling af videobånd med en magnetbelægning af metalpigmenter og af bredde 8 mm eller 12,7 mm (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Folie af poly(ethylenterephthalat) af tykkelse 186 μm eller derover, men ikke over 191 μm, belagt på den ene side med et acryllag i et matrixmønster

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19

37

Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse ikke over 12 μm, på den ene side belagt med et lag aluminiumoxid af tykkelse ikke over 35 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

39

ex392062 19