1996R1255 — BG — 01.01.2011 — 029.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1255/96 НА СЪВЕТА

от 27 юни 1996 година

за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени ►M9  промишлени и селскостопански продукти и рибни продукти ◄

(ОВ L 158, 29.6.1996, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

  L 341

1

30.12.1996

 M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

  L 172

1

30.6.1997

 M3

COUNCIL REGULATION (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

  L 355

1

30.12.1997

 M4

COUNCIL REGULATION (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

  L 186

1

30.6.1998

 M5

COUNCIL REGULATION (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

  L 352

1

29.12.1998

 M6

COUNCIL REGULATION (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

  L 165

1

30.6.1999

 M7

COUNCIL REGULATION (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

  L 8

1

12.1.2000

 M8

COUNCIL REGULATION (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

  L 153

1

26.6.2000

►M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2801/2000 НА СЪВЕТА от 14 декември 2000 година

  L 331

1

27.12.2000

 M10

COUNCIL REGULATION (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

  L 169

1

23.6.2001

 M11

COUNCIL REGULATION (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

  L 340

1

21.12.2001

 M12

COUNCIL REGULATION (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

  L 171

1

29.6.2002

 M13

COUNCIL REGULATION (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

  L 350

1

27.12.2002

 M14

COUNCIL REGULATION (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

  L 161

1

30.6.2003

 M15

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2285/2003 НА СЪВЕТА от 22 декември 2003 година

  L 341

1

30.12.2003

 M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1241/2004 НА СЪВЕТА от 5 юли 2004 година

  L 238

1

8.7.2004

 M17

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2271/2004 НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година

  L 396

13

31.12.2004

 M18

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 989/2005 НА СЪВЕТА от 27 юни 2005 година

  L 168

1

30.6.2005

 M19

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2006 НА СЪВЕТА от 30 януари 2006 година

  L 56

1

25.2.2006

 M20

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 963/2006 НА СЪВЕТА от 27 юни 2006 година

  L 176

3

30.6.2006

 M21

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1897/2006 НА СЪВЕТА от 19 декември 2006 година

  L 395

1

30.12.2006

 M22

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 729/2007 НА СЪВЕТА от 25 юни 2007 година

  L 166

4

28.6.2007

 M23

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1527/2007 НА СЪВЕТА от 17 декември 2007 година

  L 349

7

31.12.2007

 M24

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 595/2008 НА СЪВЕТА от 16 юни 2008 година

  L 164

1

25.6.2008

 M25

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година

  L 1

1

5.1.2009

 M26

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 564/2009 НА СЪВЕТА от 25 юни 2009 година

  L 168

4

30.6.2009

►M27

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 12/2010 НА СЪВЕТА от 22 декември 2009 година

  L 4

1

8.1.2010

►M28

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 566/2010 НА СЪВЕТА от 29 юни 2010 година

  L 163

4

30.6.2010

►M29

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1265/2010 НА СЪВЕТА от 20 декември 2010 година

  L 347

9

31.12.2010(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1255/96 НА СЪВЕТА

от 27 юни 1996 година

за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени ►M9  промишлени и селскостопански продукти и рибни продукти ◄СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 28 от него,

като взе предвид предложението от Комисията,

като има предвид, че производството в Общността на продуктите, разгледани в настоящия регламент, чието производство понастоящем е неадекватно или не съществува; като има предвид, че производителите им не могат да задоволят търсенето на потребяващите ги производства в Общността;

като има предвид, че е в интерес на Общността да суспендира частично или изцяло автономните мита по Общата митническа тарифа за тези продукти;

като има предвид, че е необходимо решението за суспендиране на тези автономни мита да се вземе от Общността;

като има предвид, че регламентите за временно суспендиране на автономни мита по Общата митническа тарифа за определени ►M9  промишлени и селскостопански продукти ◄ и рибни продукти до голяма степен са подновили предхождащи ги мерки; като има предвид, че с оглед рационализиране на прилагането на тези мерки е подходящо да не се ограничава срокът на действие на настоящия регламент, а включените в него продукти да се добавят или извеждат от неговия списък по реда на допълнителен регламент на Съвета, ако това е необходимо;

като има предвид, че измененията в Комбинираната номенклатура и кодовете по ТАРИК не водят до съществени изменения; като има предвид, че за целите на опростяването следва да се предвиди Комисията, след получаване на становището на Комитета по Митническия кодекс, да може да прави необходимите изменения и технически адаптации в приложението към настоящия регламент, включително и публикуването на негова консолидирана версия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Автономните мита по Общата митническа тарифа за продуктите, изброени в приложението, се суспендират до нивата, посочени срещу всеки един от тях.

Член 2

Техническите адаптации, включително публикуване на консолидирана версия, които произтичат от изменения на Комбинираната номенклатура и кодовете по ТАРИК, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, определена в член 3.

Член 3

1.  Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден по силата на член 247 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 ( 1 ).

2.  Представителят на Комисията внася в Комитета проект на предстоящите за приемане мерки. Комитетът се произнася със становище относно проекта в рамките на срок, който председателят може да определи в зависимост от спешността на въпроса. За становището е необходимо мнозинството, определено в член 148, параграф 2 от Договора, в случаите на решения, които Съветът следва да приема по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в Комитета се претеглят по начина, определен в посочения член. Председателят няма право на глас.

3.  Комисията приема мерките, които се прилагат незабавно.

Въпреки това, когато мерките не съответстват на становището на Комитета, Комисията незабавно уведомява Съвета за това. В такъв случай Комисията отлага прилагането на мерките, за които е взела решение, за срок от три месеца, считано от датата на съответното уведомяване.

С квалифицирано мнозинство Съветът може да вземе различно решение в рамките на срока, посочен в предходната алинея.

Член 4

Настоящия регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 юли 1996 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M27
ПРИЛОЖЕНИЕКод по КН

ТАРИК

Описание

Ставка на автономното мито

Период на валидност

ex030269 99

30

Червен луциан (Lutjanus purpureus), пресен, охладен, за преработка (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Яйца от риба, пресни, охладени или замразени

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Яйца от риба, осолени или в саламура

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Грах с шушулките от вида Pisum sativum от разновидността Hortense axiphium, замразен, с обща дебелина, непревишаваща 6 mm, предназначен да бъде използван заедно с шушулките при производството на готови храни (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Бамбукови филизи (бамбукови връхчета), замразени, непригодени за продажба на дребно

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Гъби, различни от гъбите от видовете Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum и Tricholoma, временно консервирани в саламура, сулфурирана вода или в други консервиращи разтвори, негодни за директна консумация в това състояние, за консервната промишленост (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Гъби, освен гъбите от вида Agaricus, изсушени, цели, на резенки или на еднакви парчета, предназначени да претърпят обработка, различна от тази да бъдат просто пригодени за продажба на дребно (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Фурми, пресни или изсушени, непригодени за продажба на дребно

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Плодове от висока боровинка (Vaccinium macrocarpon), пресни

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Боровинки от вида Vaccinium myrtillus, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Boysenberries (кръстоска между различни видове къпини и малини), замразени, без добавка на захар, непригодени за продажба на дребно

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ананаси (Ananas comosus), на парчета, замразени

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Плодове от шипка, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Палмово масло, кокосово масло (от копра), масло от палмови ядки (палмистово масло), за производство на:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  промишлени монокарбоксилни мастни киселини от подпозиция 3823 19 10,

ex151311 10

10

—  метил естери на мастни киселини от позиция 2915 или 2916,

ex151319 30

10

—  мастни алкохоли от подпозиции 2905 17, 2905 19 и 3823 70, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти,

ex151321 10

10

—  мастни алкохоли от подпозиция 2905 16, чисти или смесени, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти,

ex151329 30

10

— стеаринова киселина от подпозиция 3823 11 00 или

— продукти от позиция 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Ленено масло с йодно число най-малко 190, измерено в съответствие със стандарта ISO 150-2006

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2010 г.

▼M27

ex151590 99

92

Растителни масла, рафинирани, с тегловно съдържание на арахидонова киселина 35 % или повече, но непревишаващо 50 % или на докозахексаенова киселина 35 % или повече, но непревишаващо 50 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Рафинирано, избелено, хидрогенирано соево масло под формата на люспи, от вида, използван за производството на козметика

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2010 г.

ex151620 96

20

Масло от жожоба, хидрогенирано и интерестерифицирано, без по-нататъшна химична модификация и не подложено на текстуриране

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex151790 99

10

Рафинирано растително масло, съдържащо тегловно 35 % или повече, но не повече от 50 % арахидонова киселина или 35 % или повече, но не повече от 50 % докозахексаенова киселина и стандартизирано със слънчогледово масло в високо съдържание на олеинова киселина (HOSO - High oleic sunflower oil)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Тихоокеанска сьомга (Oncorhynchus spp.), за преработка до пастети или пасти за намазване (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Яйца от риба, измити, изчистени от прилепналите по тях части от вътрешните органи, осолени или в саламура, за преработка (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Раци от видовете „King“ (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki“ (Paralithodes brevipes), „Kegani“ (Erimacrus isenbecki), „Queen“ и „Snow“ (Chionoecetes-Arten), „Red“ (Geryon quinquedens), „Rough stone“ (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud“ (Scylla serrata), „Blue“ (Portunus-Arten), само сварени във вода, без черупки, дори замразени, в директни опаковки с нетно тегло 2 kg или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Прозрачна юфка, нарязана на парчета, получена от зърна от вида (Vigna radiata (L.) Wilczek), непригодена за продажба на дребно

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Бамбукови филизи (бамбукови връхчета), пригодени или консервирани, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Череши с добавен алкохол, дори и с тегловно съдържание на захар от 9 %, с диаметър, ненадвишаващ 19,9 mm, с костилки, за производство на шоколадови изделия (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Подсладени изсушени червени боровинки

0 %

1.7.2010 г. -31.12.2014 г.

ex200899 49

30

Пюре от бойзенова ягода, без семена, без добавен алкохол, дори съдържащо добавена захар

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Сок от ананас, който не е във вид на прах:

— със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67,

— стойност над 30 EUR на 100 kg нетно тегло,

— съдържащ прибавена захар

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Концентриран сок от червена боровинка със стойност 40 или повече по скалата на Брикс, но ненадвишаваща 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Замразен концентриран сок от бойзенова ягода със стойност Брикс 61 или повече, но непревишаваща 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Необработена замразена кокосова водa, непригодена за продажба на дребно

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Протеинови изолати от соя, съдържащи тегловно 6,6 % или повече, но не повече от 8,6 % калциев фосфат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Смеси от изомерите 2,4,4-триметилпент-1-ен и 2,4,4-триметилпент-2-ен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Телур с чистота 99,99 тегловни процента или повече, но не повече от 99,999 тегловни процента

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Сплав от церий и други редкоземни метали, съдържаща тегловно 47 % или повече церий

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Редкоземни метали, скандий и итрий с чистота 98,5 тегл. % или повече

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Сулфамидна киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Силициев диоксид, под формата на прах, предназначен за производството на високо ефективни течни хроматографски колони (HPLC) и на патрони за пробоподготовка (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Микросфери от аморфен силиций с размер на частицата от 5 μm (± 1 μm), за производството на козметични продукти (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Топчета от порест бял силициев диоксид с размер на частицата над 1 μm, за производството на козметични продукти (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Азотен трифлуорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Силициев тетрафлуорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Активиран диалуминиев триоксид със специфична повърхност не по-малка от 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Алуминиев хидроксид оксид, под формата на псевдо-бьомит

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Хромов триоксид

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Титанов диоксид, с чистота 99,9 % тегловно или повече, със среден размер на гранулите 1,2 μm или повече, но непревишаващ 1,8 μm, предназначен за производството на стоки от позиция No 8532 или 8533 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Меден (I или II) оксид, съдържащ тегловно 78 % или повече мед и не повече от 0,03 % хлорид

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Меден монохлорид с чистота 96 % тегловно или повече, но непревишаваща 99 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Антимонов пентахлорид с чистота 99 % тегловно или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Манганов дихлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Хидратиран циркониев дихлорид оксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Динатриев тетрасулфид, съдържащ тегловно 38 % или по-малко натрий, изчислено върху сухо вещество

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Манганов сулфат монохидрат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Натриев хипофосфит монохидрат

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Литиев карбонат, съдържащ един или повече от следните примеси със съответните концентрации:

— 2 mg/kg или повече арсен,

— 200 mg/kg или повече калций,

— 200 mg/kg или повече хлориди,

— 20 mg/kg или повече желязо,

— 150 mg/kg или повече магнезий,

— 20 mg/kg или повече тежки метали,

— 300 mg/kg или повече калий,

— 300 mg/kg или повече натрий,

— 200 mg/kg или повече сулфати,

определени в съответствие с методите от Европейската Фармакопея

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Основен циркониев (IV) карбонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Меден цианид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Тетранатриев хексацианоферат (II)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Динатриев дисиликат

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Оловен силикат хидрат, съдържащ олово (84,5 +/– 1,5) % тегловно, изчислено като оловен монооксид, под формата на прах

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Калциев силикат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Натриев дихромат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Диамониев волфрамат (амониев параволфрамат)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Литиево-кобалтов(III)оксид със съдържание на кобалт най-малко 59 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Синтетичен бета-зеолит на прах

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Синтетичен хабасит зеолит на прах

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Натриев селенат

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Сребърен оксид, без нитрати и карбонати, с тегловно съдържание на сребро най-малко 99,99 % от металното съдържание, предназначени за производството на сребърно оксидни батерии (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Тежка вода (деутериев оксид) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Деутерий и деутериеви съединения; водород и неговите съединения, обогатени с деутерий; смеси и разтвори, съдържащи тези продукти (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Хелий-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Вода, обогатена до 95 % или повече тегловно с кислород-18

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Въглероден моноксид 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Железен борид, обогатен повече от 95 % тегловно с бор-10

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Редкоземен концентрат, съдържащ тегловно 60 % или повече, но не повече от 95 % редкоземни оксиди и не повече от 1 % циркониев оксид, алуминиев оксид или железен оксид, и със загуба при изгаряне 5 % тегловно или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Дицериев трикарбонат, дори хидратиран

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Цериев лантанов карбонат, дори хидратиран

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Цериев лантанов неодимов празеодимов карбонат, дори хидратиран

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси, с изключение на тези от подпозиция 2846 10 00

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Фосфин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Силан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Арсин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Титанов нитрид с размер на частиците, непревишаващ 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Натриев азид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Тетрафлуорметан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Перфлуоретан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Дифлуоретан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Пентафлуорпропан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2 Тетрафлуоретан, сертифициран като обезмирисен, съдържащ максимум:

— 600 ppm тегловно 1,1,2,2-тетрафлуоретан

— 2 ppm тегловно пентафлуоретан

— 2 ppm тегловно хлородифлуорметан

— 2 ppm тегловно хлоропентафлуоретан

— 2 ppm тегловно дихлордифлуорметан,

предназначен за производството на аерозолен газ с фармацевтично качество, за употреба в дозиращи инхалатори за медицински цели (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Транс-1,3,3,3-тетрафлуоропроп-1-ен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Хексафлуоропропен

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Трихлортрифлуоретан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Додекахлорпентацикло [12.2.1.16,9.02,13.05,10]октадека-7,15-диен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Октафлуороциклопентен

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Смесени изомери на ди- или тетрахлортрицикло[8.2.2.24,7]хексадека-1(12),4,6,10,13,15-хексаен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Бис(пентабромфенил)етан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Дихлортолуен, с чистота 99 % тегловно или повече и съдържащ:

— 0,001 mg/kg или по-малко тетрахлордибензодиоксини,

— 0,001 mg/kg или по-малко тетрахлордибензофурани,

— 0,2 mg/kg или по-малко тетрахлорбифенили

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Флуоробензен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Хлор(етил)толуени

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

Натриев p-стиренсулфонат

0 %

1.7.2010 г. -31.12.2014 г.

▼M27

ex290410 00

40

Натриев толуен-4-сулфонат

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

Натриев-2-метилпроп-2-ен-1-сулфонат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Нитрометан

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

20

Нитроетан

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

30

1-Нитропропан

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Нитропропан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Трихлорнитрометан, за производството на стоки от подпозиция 3808 92 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Хлор-2,4-динитробензен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Тозил хлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

Калиев третичен-бутанолат (калиев третичен-бутоксид), дори под формата на разтвор в тетрахидрофуран

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Диметилхептан-4-ол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Диметилхептан-2-ол

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Диметилхекс-1-ин-3-ол

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Дек-9-ен-1-ол

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M29

ex290539 95

10

Пропан-1,3-диол

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Етилидинтриметанол

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Трифлуороетанол

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Ментол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Циклохекс-1,4-илендиметанол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Изопропилидендициклохексанол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2′-(m-Фенилен)дипропан-2-ол

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Хидроксиметил-4-метил-2,3,5,6-тетрафлуорбензен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Триметилфенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Бифенил-4-ол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Резорцинол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Триметилциклохексилиден)дифенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Етилидинтрифенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Трициклохексил-4,4′,4″-бутан-1,1,3-триилтри(m-крезол)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Хексатретичен-бутил-α,α’,α’’-(мезитилен-2,4,6-триил)три-p-крезол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Флороглуцинол, дори хидратиран

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Нитрофенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Бис (2-хлоретил) етер

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Смес от изомери на нонафлуорбутил метилов етер или нонафлуорбутил етилов етер, с чистота 99 % тегловно или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Етокси-перфлуоро-2-метилхексан

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Метоксихептафлуоропропан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Бис (пентабромфенил) етер

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(фенилметокси)нафтален

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex290930 90

20

1,2-Бис (3-метил - фенокси) етан

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Метоксиетил)фенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Убихинол

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Бис (α,α-диметилбензил) пероксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Епоксипропан-1-ол (глицидол)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Епоксиоктадекан, с чистота 82 % тегловно или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Триметилбензенпропанал

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Феноксибензалдехид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Хидроксибензалдехид

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Хептан-2-он

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Метилбутанон

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Пентан-2-он

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Камфор

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Циклохексадек-8-енон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-р-Мента-1(6),8-диен-2-он

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Стеароил-бензоил-метан

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Бензофенон

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Дифенилопропан-1,3-дион

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-фенилбензофенон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Метилбензофенон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3′-Хидроксиацетофенон

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2'-Хидроксиацетофенон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Епокси-3β-хидроксипрегн-5-ен-20-он

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2’,6'-дихидроксиацетофенон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Етилантрахинон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Пентилантрахинон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Дихидроксиантрахинон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Перфлуор(2-метилпентан-3-он)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Хлорпропиофенон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4′-терт-Бутил-2′,6′-диметил-3′,5′-динитроацетофенон

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Антимонов триацетат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

Третичен-Бутилов ацетат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Ацетилфенил ацетат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Нонанова киселина (пеларгонова киселина)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Алилхептаноат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M29

ex291590 00

60

Етил-6,8-дихлорооктаноат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

2-третичен-Бутил-6-(3-третичен-бутил-2-хидрокси-5-метилбензил) 4-метилфенил акрилат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Етоксиетилов акрилат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Изобутилов акрилат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-Ди-третичен-пентил-6-[1-(3,5-ди-третичен-пентил-2-хидроксифенил)етил]фенилакрилат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Хидроксицинков метакрилат на прах

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Цинков диметакрилат, под формата на прах

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Епоксипропил метакрилат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Метилов 3,3-диметилпент-4-еноат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Етилов 2,2-диметил-3-(2-метилпропенил)циклопропанкарбоксилат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

3-Циклохексилпропионова киселина

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Дихлорбензоилхлорид

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

2-Метил-3-(4-флуорофенил)-пропионилхлорид

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291639 00

30

2,4,6-Триметилбензоил хлорид

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

Винилов 4-третичен-бутилбензоат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

2-Хлоробензоена киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Диметилбензоилхлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

4-терт-бутилбензоена киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Етилбензоилхлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

2-(4-нитрофенил)маслена киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ибупрофен (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Етилов 2-(4-нитрофенил)бутират

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Бис(p-метилбензил) оксалат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Кобалтов оксалат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex291719 10

10

Диметилмалонат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex291719 90

20

Натриев 1,2-бис(циклохексилоксикарбонил)етансулфонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Етиленбрасилат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M29

ex291719 90

50

Тетрадекандиова киселина

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Итаконова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Хексахлор-8,9,10-тринорборн-5-ен-2,3-дикарбоксилов анхидрид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

3-Метил-1,2,3,6-тетрахидрофталов анхидрид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Диалилфталат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Бис(2-етилхексил)-1,4-бензендикарбоксилат

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Дибутил -1,4-бензендикарбоксилат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291739 95

30

Бензен-1,2:4,5-тетракарбоксилов дианхидрид

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-Ябълчена киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Монохидроксинафтоени киселини

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Октадецил 3-(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил) пропионат

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Хексаметилен бис[3-(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил)пропионат]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Метил-2-бензоилбензоат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Фталалдехидна киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Метил (3-оксо-2-пентилциклопентил)ацетат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Епоксициклохексилметил 3,4-епоксициклохексанкарбоксилат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Метилов 3-метоксиакрилат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex291899 90

30

Метилов 2-(4-хидроксифенокси)пропионат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

Транс-4-Хидрокси-3-метоксиканелена киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Метилов 3,4,5-триметоксибензоат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Триметоксибензоена киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Алил-(3-метилбутокси)ацетат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Метиленбис(4,6-ди-третичен-бутилфенил) фосфат, мононатриева сол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Алуминиев хидроксибис[2,2’-метиленбис(4,6-ди-третичен-бутилфенил)фосфат]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Три-n-хексилфосфат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Фенитротион (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Толклофос-метил (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Диетилсулфат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Диалил 2,2′-оксидиетил дикарбонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Диметилкарбонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Ди-третичен-бутил дикарбонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

Триметилфосфит

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Триетилфосфит

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O’-Диоктадецил пентаеритритол бис (фосфит)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Диетиламин - триетоксисилан

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Етил(2-метилалил)амин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Алиламин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Трис(диетиламидо)четвъртичен-бутилимидо тантал (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Тетракис(етилметиламино)хафний (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Тетракис(етилметиламино)цирконий (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-Тетрабутилхексаметилендиамин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Трис[3-(диметиламино)пропил]амин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Бис[3-(диметиламино)пропил]метиламин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Декаметилендиамин

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Дициклохексил(метил)амин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Циклохекс-1,3-иленбис(метиламин), за производството на продукти за миене на съдове (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Циклохександиметанамин

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Дихлор-4-нитроанилин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

4-Амино-3-нитробензенсулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Натриев хидроген 2-аминобензен-1,4-дисулфонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Нитроанилин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Трихлоранилин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

3-Аминобензенсулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

2-Аминобензен-1,4-дисулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Хлор-2-нитроанилин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Дихлоранилин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

5-Амино-2-хлортолуен-4-сулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

4-Амино-6-хлортолуен-3-сулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Нитро-p-толуидин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

4-Аминотолуен-3-сулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Дифениламин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Натриев хидроген 3-аминонафтален-1,5-дисулфонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

2-Аминонафтален-1,5-дисулфонова киселина и нейните натриеви соли

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Нафтиламин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Пендиметалин (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Нафтиланилин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Бензил-N-етиланилин

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Хлоробензиламин

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Толуен диамин (ТДА), с тегловно съдържание 78 % или повече, но не повече от 82 % 4-метил-m-фенилендиамин и 18 % или повече, но не повече от 22 % 2-метил-m-фенилендиамин и с тегловно съдържание на остатъчен катран не повече от 0.23 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Метил-p-фенилендиамин сулфат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Фенилендиамин

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

Моно- и дихлоропроизводни на р-фенилендиамин и p-диаминотолуен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

Смес от изомери на 3,5-диетилтолуендиамин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3’-Дихлорбензидин дихидрохлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

4,4′-Диаминостилбен-2,2′-дисулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Етил-N’,N’-диметил-N-фенил-етилен-1,2-диамин

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N',N'-Тетраметил-2,2'-оксибис(етиламин)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Диметиламино)етил бензоат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Метоксифенокси)етиламин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N′-Триметил-N′-(2-хидрокси-етил) 2,2′-оксибис(етиламин)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-трео-2-амино-1-(p-нитрофенил)пропан-1,3-диол

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Диметиламино)етокси]етил]-N-метил-1,3-пропандиамин

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

2-Амино-5-хидроксинафтален-1,7-дисулфонова киселина и нейните соли, с чистота 60 % тегловно или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

6-Амино-4-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

7-Амино-4-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Натриев хидроген 4-амино-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Метил-N-фенил-p-анизидин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Аминофенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Амино-o-крезол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

Натриева сол на 2-Амино-4,6-динитрофенол, съдържаща най-малко 20 % вода

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Анизидини

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

p-Анизидин-3-сулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Метокси-m-толуидин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

3-Амино-4-хидроксибензенсулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Трифлуорметоксианилин

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Нитро-o-анизидин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Аминоетил)фенол

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Диетиламинофенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

1-Амино-4-бром-9,10-диоксоантрацен-2-сулфонова киселина и нейните соли

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Амино-5-хлоробензофенон

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Хлоретил)етиламино]бензалдехид

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Антранилова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Орнитин аспартат (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

DL-аспартова киселина, използвана в производството на хранителни добавки (1)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex292249 85

40

Норвалин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Дихидрофенилглицин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Етил-4-диметиламинобензоат

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-етилхексил-4-диметиламинобензоат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Амино-1-(4-метоксифенил)-етил]-циклохексанол хидрохлорид

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Диметоксибутиламин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Хидроксициклохексил)-2-(4-метоксифенил)етиламониев ацетат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Тетраметиламониев хидроксид, под формата на воден разтвор съдържащ:

— (25 +/– 0,5) % тегловно тетраметиламониев хидроксид,

— 500 mg/kg или по-малко карбонат,

— 200 mg/kg или по-малко хлорид и

— 5 mg/kg или по-малко калий

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Тетракис(диметилдитетрадециламониев) молибдат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Тетрабутиламониев флуорид, трихидрат

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Тетрабутиламониев хидроксид под формата на воден разтвор, съдържащ 55 тегловни % (± 1,0 %) тетрабутиламониев хидроксид

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Тетрапропиламониев хидроксид, под формата на воден разтвор съдържащ:

— (40 ± 2) % тегловно тетрапропиламониев хидроксид,

— 0,3 % тегловно или по-малко карбонат,

— 0,1 % тегловно или по-малко трипропиламин,

— 500 mg/kg или по-малко бромид и

— 25 mg/kg или по-малко калий и натрий взети заедно

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Диалилдиметиламониев хлорид, под формата на воден разтвор, съдържащ тегловно 63 % или повече, но не повече от 67 % диалилдиметиламониев хлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

2-Акриламидо-2-метилпропансулфонова киселина и нейните натриеви или амониеви соли

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Метил 2-ацетамидо-3-хлорпропионат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Диметил-3-оксобутил)акриламид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Акриламид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Диметилакриламид

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Метилкарбамат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

4,4’-Дихидрокси-7,7’-уреиленди(нафтален-2-сулфонова киселина) и нейните натриеви соли

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Алахлор (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Ацетохлор (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-хлоро-N-(2-етил-6-метилфенил)-N-(пропан-2-илоксиметил)ацетамид

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex292429 98

25

3′-Диетиламиноацетанилид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Пропахлор (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Хидроксифенил)ацетамид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Амино-p-анисанилид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Хлор-3-хидрокси-2’,4’-диметокси-2-нафтанилид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Аминобензамид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Антраниламид с чистота 99,5 % тегловно или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Парацетамол (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5’-Хлоро-3-хидрокси-2’-метил-2-нафтанилид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Флутоланил (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Хидрокси-2′-метокси-2-нафтанилид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Хидрокси-2-нафтанилид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Хидрокси-2′-метил-2-нафтанилид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Етокси-3-хидрокси-2-нафтанилид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Хлор-3-хидрокси-2′,5′-диметокси-2-нафтанилид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

1,1-Циклохександиоцетна киселина моноамид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Захарин и неговата натриева сол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Фенилмалеимид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Дициклохексилкарбодиимид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Бензоилфенил)пропиононитрил

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Бром-2(бромметил)пентандинитрил

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Цианоацетамид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Алкилни или алкоксиалкилни естери на цианооцетната киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Метил-2-циано-2-фенилбутират

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Цианооцетна киселина под формата на кристали

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

m-(1-Цианоетил)бензоена киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Цианоацетил)-3-етилурея

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Есфенвалерат с чистота 83 тегловни % или повече, в смес със собствените си изомери

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Малононитрил

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Метакрилонитрил

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Хлорталонил (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Етил 2-циано-2-етил-3-метилхексаноат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex292690 95

80

Етил 2-циано-2-фенилбутират

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-аминобензонитрил

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Етилендиаминтетраацетонитрил

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Нитрилотриацетонитрил

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Пропилендиаминтетраацетонитрил

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Бутиронитрил

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-Диметил-2,2′-азодипропионамидин дихидрохлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Анилин-2-метоксибензендиазониев хидрогенсулфат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

4’-Аминоазобензен-4-сулфонова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Хидроксинафтален-1-диазониев-4-сулфонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Хидрокси-6-нитронафтален-1-диазониев-4-сулфонат, с чистота 60 % тегловно или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

4,4′-Дициано-4,4′-азодивалерианова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

Тетранатриев 3,3’-[азоксибис[(2-метокси-4,1-фенилен)азo]]бис[4,5-дихидроксинафталин-2,7-дисулфонат]

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3'-Бис(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил)-N,N'-бипропионамид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Хидроксиимино)бис-(2-пропанол)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Трихлорфенилхидразин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Ацеталдехид оксим във воден разтвор

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Етилхидроксиламин, под формата на воден разтвор

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Адипохидразид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Бутанон оксим

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Цифлуфенамид (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Метилендициклохексил диизоцианати

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Диметилбифенил-4,4’-диилдиизоцианат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex292910 00

40

m-Изопропенил-α,α-диметилбензил изоцианат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Фенилендиизопропилиден диизоцианат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Смес от изомери на триметилхексаметилен диизоцианат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Бис(изоцианатометил)бензол

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Просулфокарб (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Етопрофос (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Тиофанат-метил (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Изопропоксифенилсулфонил)фенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Глутатион

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3'-Тиоди(пропионова киселина)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Аминофенил)сулфонил]етил хидрогенсулфат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Амино-1-[4-(метилтио)-фенил]-1,3-пропандиол

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Метил фенил сулфид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Цинков бис (бензолсулфинат)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

3-Хлор-2-метилфенил метил сулфид

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Дифенилсулфид

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

3-бромоетил-2-хлоро-4-(метилсулфонил)-бензоена киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Клетодим (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-амино-4-метилсулфонил-N-метиланилин

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Трифенилсулфониев хлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

2,2′-Дитиоди(бензоена киселина)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Пропенилокси)фенилсулфонил]фенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Меркаптометил-3,6-дитиа-1,8-октандитиол

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Каптан (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Динатриев хексаметилен-1,6-бистиосулфат дихидрат

3 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Натриев толуен-4-сулфинат

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Метил-p-толилсулфон

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

2-хлоро-4-(метилсулфонил)бензоена киселина

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Хидроксибензентиол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

3-Сулфинобензоена киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

Натриева или калиева сол на O-етил-, O-изопропил-, O-бутил-, O-изобутил- или O-пентил-дитиокарбонати

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Диметил метилфосфонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Бутилетилмагнезий, под формата на разтвор в хептан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Диетилметоксиборан

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293100 99

15

Триетилборан

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Метилциклопентадиенил манган трикарбонил с тегловно съдържание на циклопентадиенил манган трикарбонил непревишаващо 4,9 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Метил три(2-пентанонеоксим) силан

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

N-(Фосфонометил)иминодиоцетна киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Бис(2,4,4-триметилпентил)фосфинова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Диметил[диметилсилилдиинденил]хафний

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

N,N-Диметиланилинов тетракис(пентафлуорфенил)борат

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Трибутил(тетрадецил)фосфониев хлорид, дори под формата на воден разтвор

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

Смес от изомери на 9-икозил-9-фосфабицикло[3.3.1]нонан и 9-икозил-9-фосфабицикло[4.2.1]нонан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Трис(4-метилпентан-2-оксимино)метилсилан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Тетрабутилфосфониев ацетат, под формата на воден разтвор

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Триметилсилан

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

триметилборан

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Хидроксифенилфосфиноил)пропионова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

Калиев 4-толилфосфинат, под формата на воден разтвор

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Тетрахидрофурфурилов алкохол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Фуран с чистота 99 % тегловно или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2-ди(тетрахидрофурил)пропан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Дихлор-1,6-дидеокси-β-D-фруктофураносил-4-хлор-4 деокси-α-D-галактопираносид

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Метилфуран

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Фурфуриламин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Тетрахидро-2-метилфуран

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Анилино-6′-[етил(изопентил)амино]-3′-метилспиро[изобензофуран -1(3H),9′-ксантен]-3-он

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Диетиламино-3′-метил-2′-(2,4-ксилидино)спиро[изобензофуран -1(3H),9′-ксантен]-3-он

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Диметиламино-3,3-бис(4-диметиламинофенил)фталид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(Дибутиламино)-3′-метил-2′(фениламино)-спиро[изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен]-3-он

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Бис(етиламино)-2′,7′-диметилспиро[изобензофуран-1(3H),9′ [9H]-ксантен]-3-он

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Диетиламино)-3′-метил-2′(фениламино)-спиро[изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен]-3-он

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[Бис(фенилметил)амино]-6’-(диетиламино)-спиро[изобензофуран-1(3H),9’-[9H]ксантен]-3-он

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Гиберелинова киселина с чистота минимум 88 % тегловно

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Декахидро-3a,6,6,9a-тетраметилнафт [2,1-b] фуран-2 (1H)-он

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Хексан-4-олид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Бендиокарб (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Карбофуран (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Тридезокси-4,6:5,7-бис-O-[(4-пропилфенил)метилен]-нонитол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-Бис-O-(3,4-диметилбензилиден)-D-глюцитол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Метил-3,4-дихидро-2H-1,5-бензодиоксепин-3-он

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Тетраметил-2,4,5,5a,7,8,9,9b-октахидро-1H-бензо[e][1]бензофуран

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-бис-O-Бензилиден-D-глюцитол

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Метилендиоксифенил)-2-метилпропанал

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-бис-O-(4-метилбензилиден)-D-глюцитол

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Метил-1-p-толил-5-пиразолон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Едаравон (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Фенпироксимат (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Пирафлуфен-етил (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-диамино-1-(2-хидроксиетил)-пиразол сулфат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Хидантоин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-бромо-3-хлоро-5,5-диметилхидантоин

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Хидроксифенилхидантоин

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Метоксибензоил)-α-(1-бензил-5-етокси-3-хидантоинил)-2-хлоро-5-додецилоксикарбонилацетанилид

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Трифлумизол (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Диметилимидазолидин-2-он

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Пиридин-2,3-дикарбокси киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Мед-пиритион на прах

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-Хлорметил-4-метокси-3,5-диметилпиридин хидрохлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Имазетапир (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Флуазинам (ISO)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex293339 99

35

Аминопиралид (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Хлорпиридин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-дифлуорметокси-2-[[(3,4-диметокси-2-пиридил)метил]тио]-1H-бензимидазол

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex293339 99

47

(-)-Транс-4-(4’-флуорофенил)-3-хидроксиметил-N-метилпиперидин

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex293339 99

48

Флоникамид (ISO)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Метил-4-(2,2,2-трифлуороетокси)-2-пиридинил]метил]тио]-1H-бензимидазол

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

N-Флуоро-2,6-дихлоропиридинов тетрафлуороборат

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Пирипроксифен (ISO) с чистота 97 тегловни % или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Флуор-6-(трифлуорметил)пиридин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Ацетамиприд (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

2-Хлорометил-4-метокси-3,5-диметилпиридин хидрохлорид

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Пиколинафен (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Дифлуорометокси-2-[[(3,4-диметокси-2-пиридил)метил]тио]-1H-бензимидазол

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Хинмерак (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

3-Хидрокси-2-метилхинолин-4-карбоксилна киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Хинолин

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293349 90

40

Изохинолин

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Метил 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-хлор-2-хинолил)винил]фенил}-3-хидроксипропил] бензоат монохидрат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Тетрахидрохинолин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Хинолин-8-ол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Малонилуреа (барбитурова киселина)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

(2R)-4-Оксо-4-[3-(трифлуорметил)-5,6-дихидро[1,2,4]триазоло[4,3-a] пиразин-7(8H)-ил]-1-(2,4,5-трифлуорфенил)бутил-2-амониев фосфат монохидрат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Диамино-6-хлоропиримидин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

2,5-Диамино-4,6-дихидроксипиримидин монохидрохлорид монохидрат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Мепанипирим (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Амино-2,6-дихлоропиримидин

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Гуанин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(хидроксиметил)пиридин-2-ил]-4-метил-2-фенилпиперазин

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex293359 95

50

2-(2-Пиперазин-1-илетокси)етанол

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex293359 95

55

Тиопентал (INNM)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Дихлор-4,8-дипиперидинопиримидо[5,4-d]пиримидин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

1-Хлорометил-4-флуоро-1,4-диазониабицикло[2.2.2]октан бис(тетрафлуороборат)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Етил-2,3-диоксопиперазин-1-илкарбонил)-D-2-фенилглицин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Хлоро-5-флуоро пиримидин-4-ил)-2-(2,4-дифлуорофенил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол хидрохлорид

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Трис[(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил)метил]-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Три[3-(диметиламино)пропил]хексахидро-1,3,5-триазин

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Трис(2,3-дибромпропил)-1,3,5-триазинан-2,4,6-трион

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Цианурова киселина

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Трис(2-хидроксиетил)-1,3,5-триазинтрион

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Езетимиб (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-винил-2-пиролидон

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Бромо-3-метил-3Н-дибенз(f,ij)изохинолин-2,7-дион

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-Пентаметилен-4-бутиролактам

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(диетиламино)метил]-алфа-етил-2-оксо-1-пиролидинацетамид L-(+)-тартрат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4,6-ди-третичен-бутилфенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4,6-ди-третичен-пентилфенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4,6-бис(1-метил-1-фенилетил)фенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6'-Ди-2H-бензотриазол-2-ил-4,4'-бис(1,1,3,3-тетраметилбутил)-2,2'-метилендифенол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Хизалофоп-P-етил (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Бромометил)бифенил-2-ил]-2-тритил-2H-тетразол

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Триметил-2-метилениндолин

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Хлоро-5,10-дихидро-11H-дибензо [b,e] [1,4]диазепин-11-он

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex293399 80

40

Транс-4-Хидрокси-L-пролин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Малеинов хидразид (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Метконазол (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Пиридабен (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Бис(3-изоцианатометилфенил)-1,3-диазетидин-2,4-дион (димерен 2,4-толуен диизоцианат)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Кандесартан цилексетил (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-хлоробензил)-7-флуоро-5-(метилсулфонил)-1,2,3,4-тетрахидроциклопента[b]индол-3-ил] оцетна киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Дихидро-5H-циклопента[b]пиридин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-метоксииминостилбен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-триметил-1,4,7-триазациклононан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(ацетоацетиламино)бензимидазолон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Имидазо[1,2-b] пиридазин-хидрохлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Манганов(2+), бис(октахидро-1,4,7-триметил-1Н-1,4,7-триазонин-N1,N4,N7) три-μ-оксоди-, ацетат (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Манганов(2+), бис(октахидро-1,4,7-триметил-1Н-1,4,7-триазонин-N1,N4,N7) три-μ-оксоди-, сулфат (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

3-Амино-3-азабицикло (3.3.0) октан хидрохлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Бензотриазол

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Толилтриазол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Дихлорхиноксалин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Карбендазим (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Хекситиазокс (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Метилтиазол-5-ил)етанол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-t-бутоксикарбониламинотиазол-4-ил)-2-пентенова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

2-(2-формиламинотиазол-4-ил)оцетна киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Фостиазат (ISO)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex293420 80

10

4-Хлор-1,3-бензотиазол-2(3H)-он

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (Бензиотиазолинон (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Бензотиазол-2-ил)-(Z)-2-(2-аминотиазол-4-ил)-2-(ацетилоксиимино)тиоацетат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Бензотиазол-2-ил-(Z)-2-тритилоксиимино-2-(2-аминотиазол-4-ил)-тиоацетат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-бис(1,3-бензотиазол-2-илсулфанил)-2-метилпропан-2-амин

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Карбоксин (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Тиофен

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Диетил-9H-тиоксантен-9-он

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Дибензо[b,f][1,4]тиазепин-11(10H)-он

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex293499 90

35

Диметенамид (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Тиофен етиламин

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Трис(2,3-епоксипропил)-1,3,5-триазинантрион

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1′-Бифенил]-4-ил-2-(1-метилетил)-9-оксо-9H-тиоксантен хексафлуорофосфат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Олмесартан медоксомил (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Хомоцистеин тиолактон хидрохлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Метил 3-аминотиофен-2-карбоксилат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

Тетрахидротиофен-1,1-диоксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Нитро-2-фурил)алилиденамино]имидазолидин-2,4-дион

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-изопропилтиоксантон

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-цис)-1,1-Диметилетил-6-[2[2-(4-флуорофенил)-5-(1-изопропил)-3-фенил-4-[(фениламино)карбонил]-1H-пирол-1-ил]етил]-2,2-диметил-1,3-диоксан-4-ацетат

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Тиофенедиилбис(5-третичен-бутил-1,3-бензоксазол)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Калиев 5-метил-1,3,4-оксадиазол-2-карбоксилат

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

1,2,4-Тиадиазол-3-оцетна киселина 5-[(етоксикарбонил)амино]-метилов естер

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Тиофен-2-етанол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

2-(5-амино-1,2,4-тиадиазол-3-ил)-(Z)-2-метоксииминооцетна киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-метил-1-[4-(метилтио)фенил]-2-морфолинопропан-1-он

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Флумиоксазин (ISO) с чистота 96 тегловни % или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Етоксазол (ISO) с чистота 94,8 тегловни % и повече

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Флупирсулфурон-метил-натрий (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Толуенсулфонамиди

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Трифлусулфурон-метил (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

Смес от изомери, съставена от N-етилтолуен-2-сулфонамид и N-етилтолуен-4-сулфонамид

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Хлорсулфурон (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Римсулфурон (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Оксиди(бензенсулфонохидразид)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

2,4-Дихлоро-5-сулфамоилбензоена киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Тифенсулфурон-метил (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Никосулфурон (ISO), с чистота 91 тегловни % или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Трибенурон-метил (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Метсулфурон-метил (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Толуен сулфонил уреа

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

Етилов естер на [[4-[2-[[(3-Етил-2,5-дихидро-4-метил-2-оксо-1H-пирол-1-ил)карбонил]амино] етил]фенил]сулфонил]-карбаминова киселина

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex293500 90

81

4-Амино-N-(4-аминофенил)бензенсулфонамид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-Диметокси[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-ил)-2-метокси-4-(трифлуорметил)пиридин-3-сулфонамид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-амино-N,N-диетил-4-метоксибензенсулфонамид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Изопропиламиноацетил)фенил]метансулфонамид хидрохлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Толиламино)пиридин-3-сулфонамид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

N-(2-(4-Амино-N-етил-m-толуидино)етил)метансулфонамид сескисулфат монохидрат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Бромо-6-флуоро-2-метилиндол-1-илсулфонил)-N,N-диметил-1,2,4-триазол-1-сулфонамид

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Амониев глициризат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Хесперидин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Екстракт от мимоза

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Дъбилни екстракти, получени от гамбир и плодове от миробалан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Багрило C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Багрило C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Багрило C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Багрило C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Багрило C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Оцветител C.I pigment yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Оцветител C.I pigment yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Фотохроматичен оцветител, 3-(4-бутоксифенил-6,7-диметокси-3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-11-карбонитрил

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо-[h]индено[2,1-f]хромен-3-ил]фенил}морфолин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Фотохроматичен оцветител, 4-(3-(4-бутоксифенил)-6-метокси-3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-11-(трифлуорметил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-7-ил)морфолин

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Циклохексил 8-метил-2,2-дифенил-2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Фотохроматичен оцветител, N-хексил -6,7-диметокси-3,3-бис(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-11-карбоксамид

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Фотохроматичен оцветител, 4,4’-(13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3,3-диил)дифенол

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Фотохроматичен оцветител, 4-(4-(6,11-дифлуоро-13,13-диметил-3-фенил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3-ил)фенил)морфолин

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Фотохроматичен оцветител, 3-(4-бутоксифенил)-6,7-диметокси-3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-11-(трифлуорметил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Метокси-7-морфолино-13-етил-13-метокси-3,3-bis-(4-метоксифенил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Багрило C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Диметокси-13-етил-13-метокси-3,3-bis-(4-метоксифенил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

((R) и (S) изомери на 6,7-Диметокси-13-етил-13-[2-(2-метоксиетокси)-етокси]-3-(4-метоксифенил)-3-(4-флуорофенил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Дифлуоро-3,3-ди-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Флуорофенилl)-3-(4-пиперидинофенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Диметокси-11-циано-3,3-ди-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Алуминиеви лакове, приготвени от багрила, за производство на пигменти за фармацевтичната промишленост (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Титанов диоксид, покрит с изопропоксититанов триизостеарат, съдържащ тегловно 1,5 % или повече, но не повече от 2,5 % изопропоксититанов триизостеарат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Литопон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Препарат, съдържащ:

— тегловно повече от 85 % сребро,

— тегловно не по-малко от 2 % паладий,

— бариев титанат,

— терпинеол, и

— етилцелулоза,

който се използва за печатане (на схема) по шаблон при производството на многослойни керамични кондензатори (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Стъклени люспици с кръгла форма, покрити със сребро, със среден диаметър 40 (± 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Стъклени фрити, предназначени за производство на катодни тръби (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Антирефлекторно покритие, съставено от полимер на базата на естер, модифициран с хромофорна група, под формата на разтвор в 2-метокси-1-пропанол, или в 2-метокси-1-метилетил ацетат или в метил-2-хидроксиизобутират, съдържащ тегловно не повече от 10 % полимер

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

Съполимер на N-винилкапролактам, N-винил-2-пиролидон и диметиламиноетил метакрилат, под формата на разтвор в етанол, съдържащ тегловно 34 % или повече, но не повече от 40 % съполимер

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Разтвор за повърхностни покрития, нанасяни с потапяне, с тегловно съдържание 2 % или повече, но не повече от 15 % съполимери от акрилат-метакрилат-алкенсулфонат с флуориране в страничните вериги, в разтвор на n-бутанол и/или 4-метил-2-пентанол и/или диизоамилетер

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Поли(1H,1H-хептафлуоробутил метакрилат), разтворен в смес от метил перфлуоробутилов етер и метил перфлуороизобутилов етер

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Съполимер на малеинова киселина и метилвинил етер, моноестерифициран с етил- и/или изопропил- и/или бутилови групи, под формата на разтвор в етанол, етанол и бутанол, изопропанол, или изопропанол и бутанол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Модифицирани, хлорирани полиолефини, дори под формата на разтвор или дисперсия

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Полимер на метилсилоксана, под формата на разтвор в смес от ацетон, бутанол, етанол и изопропанол, съдържащ тегловно 5 % или повече, но не повече от 11 % полимер на метилсилоксана

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Разтвор, съдържащ тегловно:

— (65 +/– 10) % γ-бутиролактон,

— (30 +/– 10) % полиамидна смола,

— (3,5 +/– 1,5) % производно на нафтохинонов естер и

— (1,5 +/– 0,5) % арилсилициева киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Съполимер на хидроксистирен с едно или повече от следните съединения:

— стирен

— алкоксистирен

— алкилакрилати

разтворени в етиллактат

0 %

1.1.2011-31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Съполимер на аценафталин в разтвор на етиллактат

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Смеси, съдържащи тегловно:

— 30-45 % полиамидна смола;

— 2-10 % диазонафтохинон;

— 50-65 % γ-бутиролактон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Продукт на основата на полихидроксиамид, съдържащ най- малко деривати на нафтохинонов естер или тосилат, разтворен в γ-бутиролактон и/или 2-метокси-1-метилетилацетат

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Разтвор на базата на химически модифицирани естествени полимери, съдържащ два или повече от следните оцветители:

— метил 8’-ацетокси-1,3,3,5,6-пентаметил-2,3-дихидроспиро[1H-индол-2,3’-нафтол[2,1-b][1,4]оксазин]-9’-карбоксилат,

— метил 6-(изобутирилокси)-2,2-дифенил-2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат,

— 13-изопропил-3,3-bis(4-метоксифенил)-6,11-диметил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен-13-ол,

— етоксикарбонилметил 8-метил-2,2-дифенил-2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат,

— 13-етил-3-[4-(морфолино)фенил]-3-фенил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен-13-ол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Разтвор на базата на химически модифицирани естествени полимери, съдържащ два или повече от следните оцветители:

— 4-[4-(13,13-диметил-3-фенил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен-3-ил)фенил]морфолин,

— 4-{4-[3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен-3-ил]фенил}морфолин,

— циклохексил 8-метил-2,2-дифенил-2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат,

— етоксикарбонилметил 6-ацетокси-2,2-дифенил-2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат,

— 2-пентил-7,7-дифенилбензо[h]хромено[6,5-d]-1,3-диоксин-4(7H)-он,

— 13-бутил-13-етокси-6,11-диметокси-3,3-bis(4-метоксифенил)-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен,

— 3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3-фенил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен,

— 6,7-диметокси-3,3-bis(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Печатарски мастила в течно състояние, съставени от винилакрилатен съполимер и цветни пигменти в изопарафини, съдържащи тегловно не повече от 13 % винилакрилатен съполимер и цветни пигменти

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Мастила, предназначени за производство на касети за печатарски машини, работещи с мастилена струя (ink-jet) (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Термочувствителни мастила, фиксирани върху пластмасово фолио

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Мастило, с тегловно съдържание от 5 % или повече, но не повече от 10 % аморфен силициев диоксид, напълнен в патрони за еднократна употреба, използван за маркиране на интегрални схеми (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Етерично масло от портокал, необезтерпенено

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Натриев лауроил метил изетионат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Повърхностноактивен винилов съполимер на базата на полипропилен гликол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Повърхносно активен препарат, съдържащ 1,4-диметил-1,4-бис(2-метилпропил)-2-бутин-1,4-диилов етер, полимеризиран с оксиран, с терминален фрагмент метил

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Смес от натриев докузат (INN) и натриев бензоат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Повърхностноактивен препарат, състоящ се от смес на натриев докузат и етоксилиран 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Амфотерно флуорирано повърхностноактивно вещество в смес на вода и етанол, с тегловно съдържание на повърхностноактивно вещество 25 % или повече, но не повече от 30 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Повърхностноактивен препарат, състоящ се от смес на полисилоксан и поли(етилен гликол)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Повърхностно активен препарат, съдържащ 2-етилхексилоксиметил оксиран

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Повърхностно активен препарат, съдържащ етоксилиран 2,4,7,9-тетраметил-5-декин-4,7-диол

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Течен препарат за рязане на базата на воден разтвор на синтетични полипептиди

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Авидин

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Хидроксиетил)-производно на хидролизирано царевично нишесте

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Лепило на базата на водна дисперсия на смес от димеризиран колофон и съполимер на етилена и винилацета (EVA)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Двукомпонентен микрокапсулиран епокси-адхезив, диспергиран в разтворител

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Акрилен, залепващ се при натиск материал, с дебелина по-голяма или равна на 0,076 mm, но не по-голяма от 0,127 mm, навит на ролки със ширина по-голяма или равна на 45,7 cm, но не повече от 132 cm, доставян на отделяща се подложка с първоначална стойност на силата на отделяне не по-малка от 15N/25 mm (измерена по ASTM D3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Плака за релефен печат, от видовете използвани за печатане върху вестникарска хартия, състояща се от метална основа, покрита с фотополимерен слой с дебелина 0,2 mm или повече, но непревишаваща 0,8 mm, непокрита с отделящ се защитен лист с обща дебелина, непревишаваща 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Светлочувствителна плака, състояща се от фотополимерен слой върху полиестерно фолио с обща дебелина над 0,43 mm, но не повече от 3,18 mm

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M29

ex370130 00

30

Алуминиева плака за сух офсетов печат:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex844250 80

10

—  с пластмасово покритие,

—  без печатно изображение

▼M27

ex370199 00

10

Плака от кварц или стъкло, покрита с филм от хром и покрита с фоточувствителна или електрочувствителна смола, предназначена за производство на маски за стоките от позиция No 8541 или 8542 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Маски за фотографско прехвърляне на електрически схеми върху полупроводникови шайби

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Фоточувствителна емулсия за сенсибилизиране на силициеви дискове (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Светлочувствителна емулсия, съдържаща:

— не повече от 12 тегловни % естер на диазооксонафталенсулфоновата киселина

— Фенолни смоли

в разтвор, съдържащ поне 2-метокси-1-метилетилацетат или етиллактат или метил 3-метоксипропионат или 2-хептанон

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Светлочувствителна емулсия, съдържаща

— фенолни или акрилни смоли

— максимум 2 % тегловно от изходната светлочувствителна киселина,

в разтвор, съдържащ 2-метокси-1-метилацетат или етил лактат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Препарат на базата на фоточувствителен акрилосъдържащ полимер, състоящ се от оцветяващи пигменти, 2-метокси-1-метилетилацетат и циклохексанон, със или без етил-3-етоксипропионат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Светлочувствителна емулсия или препарат, съдържащи един или повече:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex370790 90

70

—  акрилатни полимери,

—  метакрилатни полимери,

—  производни на полимери на стирена,

с тегловно съдържание не повече от 7 % от изходната светлочувствителна киселина, разтворени в органичен разтворител, съдържащ поне 2-метокси-1-метилетил ацетат

▼M27

ex370710 00

40

Емулсия за получаване на светлочувствителни повърхности, съдържаща тегловно:

— не повече от 10 % нафтохинондиазидови естери,

— 2 % или повече, но не повече от 20 % от съполимери на хидроксистирен,

— не повече от 7 % производни, съдържащи епоксидни групи,

разтворен в 1-етокси-2-пропилацетат и/или етиллактат

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Светлочувствителна емулсия, състояща се от цикличен полиизопрен, съдържащ:

— 55 или повече, но не повече от 75 тегловни % ксилен и

— 12 или повече, но не повече от 18 тегловни % етилбензен

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Светлочувствителна емулсия с тегловно съдържание:

— 20 % или повече, но не повече от 45 % съполимери на акрилати и/или метаакрилати и деривати на хидроксистирен,

— 25 % или повече, но не повече от 50 % органичен разтворител, съдържащ поне етиллактат и/или пропилен глюкометилетер ацетат,

— 5 % или повече, но не повече от 30 % акрилати

— не повече от 12 % фотоинициатор

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Фолио от полиетилентерефталат на рулони:

— с едностранно покритие от сух слой от акрилна фотополимерна смола,

— с покритие от полиетиленово защитно фолио

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Тонер, под формата на прах, съставен от съполимер на стирен и бутилакрилат и магнетит или въглеродни сажди, предназначен за производството на касети за факс машини или компютърни принтери (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Тонер, на базата на полиолни смоли, под формата на прах

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Тонер на базата на полиестерна смола, произведена чрез полимеризация, използван като проявител при производството на касети за принтери и копирни машини (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Антирефлекторно покритие, съставено от модифициран метакрилов съполимер, съдържащ тегловно не повече от 10 % полимер, под формата на разтвор в 2-метокси-1-метилетил ацетат и 1-метоксипропан-2-ол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Антирефлекторно покритие, под формата на воден разтвор, съдържащ тегловно,

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Противоотразяващо покритие под формата на воден разтвор, с тегловно съдържание не повече от:

— 2 % безхалогенна алкилсулфонова киселина и

— 5 % флуориран полимер

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M29

ex370790 90

80

Противоотразяващо покритие, състоящо се от силоксанов полимер или органичен полимер, съдържащ фенолна хидроксилна група, модифицирана с хромофорна група, под формата на разтвор на органичен разтворител, съдържащ 1-етокси-2-пропанол или 2-метокси-1-метилетил ацетат, съдържащ тегловно не повече от 10 % полимер

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— не повече от 2 % производно на перхалогенирана сулфонова киселина,

— не повече от 1 % винил полимер

 
 

ex380120 90

10

Колоиден графит във водна суспензия, за употреба като вътрешно покритие в цветни електроннолъчеви тръби (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

Борово масло (Pine oil)

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Индоксакарб (ISO) и неговият (R) изомер, фиксирани върху носител от силициев диоксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Препарат, съдържащ ендоспори или спори и протеинови кристали, получени от:

— Bacillus thuringiensis Berliner подвидове aizawai и kurstaki или,

— Bacillus thuringiensis подвид kurstaki или,

— Bacillus thuringiensis подвид israelensis или,

— Bacillus thuringiensis подвид aizawai или,

— Bacillus thuringiensis подвид tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Спиносад (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Ядрено-полиедрен вирус Spodoptera exigua (SeNPV) във водна суспензия на глицерин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Фунгицид под формата на прах, съдържащ тегловно 65 % или повече, но не повече от 75 % химексазол (ISO), непригоден за продажба на дребно

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Препарат, състоящ се от суспензия от пиритион цинк (INN) във вода, с тегловно съдържание:

— 24 % или повече, но не повече от 26 % пиритион цинк (INN) или

— 39 % или повече, но не повече от 41 % пиритион цинк (INN)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

ex380892 90

50

Препарати на основата на мед-пиритион

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex380893 15

10

Препарат на базата на концентрат, с тегловно съдържание на 45 % или повече, но не повече от 55 % на активния хербицид пеноксулам под формата на водна суспензия

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Хербицид, съдържащ флазасулфурон (ISO) като активна съставка

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex380893 27

20

Органичен разтвор на клетодим (ISO), с тегловно съдържание на клетодим от 37 % (± 2 %) или 70 % (± 2 %)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Препарат под формата на гранули, с тегловно съдържание:

— 38,8 % или повече, но не повече от 41,2 % гиберелин А3, или

— 9,5 % или повече, но не повече от 10,5 % гиберелин А4 и А7

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M29

ex380899 90

10

Оксамил (ISO) в разтвор на циклохексанон и вода

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

Смес от 5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2λ 5-диоксафосфоран-5-илметил метил метилфосфонат и бис(5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2λ 5-диоксафосфоран-5-илметил) метилфосфонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Обезцветителен агент за хартия, съставен от смес от магнезиев трисиликат и мононатриева сол на 2,2′-метиленбис(4,6-ди-третичен-бутилфенил) фосфат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Пеноотстраняващо вещество, представляващо смес от оксидипропанол и 2,5,8,11-тетраметилдодек-6-ин-5,8-диол

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Паста за запояване, състояща се от смес от метали и смола, с тегловно съдържание:

— 70 % или повече, но не повече от 90 % калай

— не повече от 10 % един или повече от металите сребро, мед, бисмут, цинк и индий,

използвана в електротехническата промишленост (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Разтвор с тегловно съдържание от 61 % или повече, но не повече от 63 % метилциклопентадиенил манган трикарбонил в разтворител от ароматни въглеводороди, с тегловно съдържание не повече от:

— 4,9 % 1,2,4-триметил-бензен,

— 4,9 % нафтален и

— 0,5 % 1,3,5-триметил-бензен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Соли на динонилнафталенсулфоновата киселина, под формата на разтвор в минерални масла

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Добавки за смазочни масла, на основата на комплексни органични молибденови съединения, под формата на разтвор в минерално масло

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Сол на динонилнафтилсулфоновата киселина, под формата на разтвор в минерално масло

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Антикорозионен продукт, съдържащ реакционни продукти на мастните киселини и талово масло с формалдехид и (Z)-N-9-октадеценил-1,3-пропандиамин

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Смес, съдържаща главно бис(2,2,6,6-тетраметил-1-октилокси-4-пиперидил) себакат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Сложни стабилизатори съдържащи тегловно 15 % или повече, но не повече от 40 % натриев перхлорат и не повече от 70 % 2-(2-метоксиетокси)етанол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Смес от:

— 80 тегловни % (± 5 %) 2-етилхексил 10-етил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат и

— 20 тегловни % (± 5 %) 2-етилхексил 10-етил-4[[2-[(2-етилхексил)окси]-2-оксоетил]тио]-4-метил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Смес, съдържаща тегловно:

— 69 % или повече, но не повече от 71 % 1-метоксипропан-2-ол,

— 29 % или повече, но не повече от 31 % 2-метокси-1-метилетил ацетат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Азеотропни смеси, съдържащи изомери на нонафлуоробутил метилов етер и/или нонафлуоробутил етилов етер

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Катализатор, под формата на гранули или пръстени с диаметър 3 mm или повече, но непревишаващ 10 mm, съставен от сребро, фиксирано върху носител от алуминиев оксид, и съдържащ тегловно 8 % или повече, но не повече от 40 % сребро

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Катализатор, съставен от хромов триоксид или дихромов триоксид, фиксиран върху носител от силициев диоксид, с обем на порите, определен чрез азотен абсорбционен метод, 2 cm3/g или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Катализатор, под формата на прах, съставен от смес от метални оксиди, фиксирана върху носител от силициев диоксид, съдържащ тегловно 20 % или повече, но не повече от 40 % молибден, бисмут и желязо изчислени заедно, предназначен за производството на акрилонитрил (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Катализатор, съдържащ титанов тетрахлорид, фиксиран върху носител от магнезиев дихлорид, предназначен за производството на полипропилен (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Катализатор, под формата на сфери с диаметър 4,2 mm или повече, но непревишаващ 9 mm, съставен от смес от метални оксиди, съдържащ главно оксиди на молибден, ванадий и мед, фиксирана върху носител от силициев диоксид и/или алуминиев оксид, предназначен за производството на акрилова киселина (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Катализатор във вид на таблетки, с тегловно съдържание на меден оксид 60 % (– 2 %) върху подложка от алуминиев оксид

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Катализатор, съставен от органометални съединения на титан, магнезий и алуминий, фиксирани върху носител от силициев диоксид, под формата на суспензия в тетрахидрофуран

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Катализатор, съставен от дихромов триоксид, фиксиран върху носител от алуминиев оксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Катализатор, съставен от фосфорна киселина, химически свързана с носител от силициев диоксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Катализатор, съставен от органометални съединения на алуминий и цирконий, фиксирани върху носител от силициев диоксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Катализатор, съставен от органометални съединения на алуминий и хром, фиксирани върху носител от силициев диоксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Катализатор, съставен от органометални съединения на магнезий и титан, фиксирани върху носител от силициев диоксид, под формата на суспензия в минерално масло

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Катализатор, съставен от органометални съединения на алуминий, магнезий и титан, фиксирани върху носител от силициев диоксид, под формата на прах

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Катализатор, съдържащ титанов тетрахлорид, фиксиран върху носител от магнезиев дихлорид, предназначен за производството на полиолефини (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Инициатор на базата на диметиламинопропил уреа

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Катализатор, под формата на прах, съставен от смес от титанов трихлорид и алуминиев хлорид, съдържащ тегловно:

— 20 % или повече, но не повече от 30 % титан и

— 55 % или повече, но не повече от 72 % хлор

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Катализатор, съдържащ титанов трихлорид, под формата на хексанова или хептанова суспензия, съдържащ тегловно (изчислено без хексана или хептана) 9 % или повече, но не повече от 30 % титан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Катализатор, съставен от смес от (2-хидроксипропил)триметиламониев формиат и дипропилен гликоли

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Катализатор, съдържащ N-(2-хидроксипропиламониев)диазабицикло (2,2,2) октан-2-етилхексаноат, разтворен в етан-1,2-диол

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Катализатор на прах, във водна суспензия, с тегловно съдържание:

— 1 % или повече, но не повече от 3 % паладий,

— 0,25 % или повече, но не повече от 3 % олово;

— 0,25 % или повече, но не повече от 0,5 % оловен хидроксид,

— 5,5 % или повече, но не повече от 10 % алуминий,

— 4 % или повече, но не повече от 10 % магнезий,

— 30 % или повече, но не повече от 50 % силициев диоксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Катализатор, съставен главно от динонилнафталендисулфонова киселина, под формата на разтвор в изобутанол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Катализатор, съдържащ тегловно 69 % или повече, но не повече от 79 % (2-хидрокси-1-метилетил)триметиламониев 2-етилхексаноат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Катализатор на прах, съдържащ тегловно минимум 96 % оксиди на мед, хром и желязо

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Катализатор на основата на алуминосиликат (зеолит), за алкилиране на ароматни въглеводороди, за трансалкилиране на алкилароматни въглеводороди или олигомеризация на олефини (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Катализатор, под формата на кръгли пръчки, съставен от алуминосиликат (зеолит), съдържащ тегловно 2 % или повече, но не повече от 3 % редкоземни метални оксиди и по-малко от 1 % динатриев оксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Инициатор на реакция, съставен от диизопропил пероксидикарбонат, под формата на разтвор в диалил 2,2′-оксидиетил дикарбонат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Катализатор, съставен от титанов тетрахлорид и магнезиев хлорид, с тегловно съдържание (изчислено без да се отчита маслото и хексана):

— 4 % или повече, но не повече от 10 % титан и

— 10 % или повече, но не повече от 20 % магнезий

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Бактерия Rhodococcus rhodocrous J1, съдържаща суспензия на ензими в полиакриламиден гел или във вода, предназначена за употреба като катализатор при производството на акриламид чрез хидратиране на акрилонитрил (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Смес от алкилбензени (С14-26), с тегловно съдържание:

— 35 % или повече, но не повече от 60 % ейкозилбензен,

— 25 % или повече, но не повече от 50 % докозилбензен,

— 5 % или повече, но не повече от 25 % тетракозилбензен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Смес от алкилнафталени, съдържаща тегловно:

— 88 % или повече, но не повече от 98 % хексадецилнафтален

— 2 % или повече, но не повече от 12 % дихексадецилнафтален

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Смес от разклонени алкилбензени, съдържащи предимно додецилбензени

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Незапалима хидравлична течност на базата на фосфорен естер

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Кисел алуминосиликат (изкуствен зеолит от Y тип) в натриева форма, съдържащ тегловно не повече от 11 % натрий, изчислен като натриев оксид, под формата на кръгли пръчки

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Смес от мономер на метилметакрилат и мономер на бутилакрилат в разтвор от ксилен и бутилацетат, съдържаща тегловно повече от 54 %, но не повече от 56 % разтворители

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex382490 97

06

Парафин със степен на хлориране не по-малка от 70 %

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Филм, съставен от оксидите или на барий, или на калций в комбинация с оксидите или на титан, или на цирконий, смесени със свързващи вещества

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Смес от изомери на дивинилбензен и изомери на етилвинилбензен, с тегловно съдържание на дивинилбензен 56 % или повече, но не повече от 80 %

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex382490 97

09

Антикорозионни препарати, съставени от соли на динонилнафталенсулфоновата киселина:

— фиксирани върху носител от минерален восък, дори химически модифициран, или

— под формата на разтвор в органичен разтворител

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Калциниран боксит (огнеупорен)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Смес от фитостероли, не под формата на прах, съдържаща тегловно:

— 40 % или повече, но не повече от 58 % бета-ситостероли

— 20 % или повече, но не повече от 28 % кампестероли

— 14 % или повече, но не повече от 23 % стигмастероли

— 0 % или повече, но не повече от 15 % други стероли

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex382490 97

12

Олигомер на тетрафлуоретилен, имащ една йодетилна крайна група

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Препарати, съдържащи тегловно не по-малко от 92 %, но не повече от 96,5 % 1,3:2,4 бис-O-(4-метилбензилиден)-D-глюцитол и производни на карбонова киселина, както и алкилсулфат

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Калциев фосфонат фенат, разтворен в минерално масло

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Структуриран композит на силициев диоксид/диалуминиев триоксид/фосфат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Смес от бис{4-(3-(3-феноксикарбониламино)толил)уреидо}фенилсулфон, дифенилтолуен-2,4-дикарбамат и 1-[4-(4-аминобензенсулфонил)-фенил]-3-(3-феноксикарбониламино-толил)-уреа

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Смес от ацетати на 3-бутилен-1,2-диол с тегловно съдържание от 65 % или повече, но не повече от 90 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

4-Метилбадемова киселина, сурова

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Препарат, съставен тегловно от 83 % или повече 3a,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноинден (дициклопентадиен), синтетичен каучук, дори съдържащ тегловно 7 % или повече трициклопентадиен, и:

— алуминиево-алкилно съединение,

— или органичен комплекс на волфрама,

— или органичен комплекс на молибдена

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

Смес от 2-пропенова киселина, (1-метилетилиден)бис(4,1-фениленокси-2,1-етанедилокси-2,1-етанедил)естер и 2-пропенова киселина, (2,4,6-триоксо-1,3,5-триазин-1,3,5(2H,4H,6H)-триил)три-2,1-етанедил естер и 1-хидрокси-циклохексил-фенил кетон в разтвор на метил етил кетон и толуен

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex382490 97

22

Препарати, съдържащи тегловно не по- малко от 47 % 1,3:2,4-бис-O-бензилиден-D-глуцитол

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Смес от уретанови акрилати, трипропилен гликолдиакрилат, етоксилиран бисфенол А акрилат и полиетиленгликол 400 диакрилат

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M29

ex382490 97

24

Разтвор на (хлорометил)бис(4-флуорофенил)метилсилан с номинална концентрация 65 % в толуен

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Пластини от литиев танталат, нелегирани

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Препарат, състоящ се от смес на 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол и пропан-2-ол

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex382490 97

28

Препарат, с тегловно съдържание:

— 85 % или повече, но не повече от 95 % α-4-(2-циано-2-бутоксикарбонил)винил-2-метокси-фенил-ω-хидроксихекса(оксиетилен) и

— 5 % или повече, но не повече от 15 % полиоксиетилен (20) сорбитан монопалмитат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Препарат, съставен главно от γ-бутиролактон и кватернерни амониеви соли, предназначен за производството на електролитни кондензатори (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

2,4,7,9-Тетраметилдек-5-ин-4,7-диол, хидроксиетилиран

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Смес от фитостероли под формата на кристален парафинест прах, съдържащ тегловно:

— 36 % или повече, но не повече от 79 % ситостероли,

— 15 % или повече, но не повече от 34 % ситостаноли,

— 4 % или повече, но неповече от 25 % кампестероли,

— 0 % или повече, но не повече от 14 % кампестаноли

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Препарат на основата на 2,5,8,11-тетраметил-6-додецин-5,8-диолов етоксилат

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Смес от течни кристали, използвана в производството на дисплеи (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Препарат на основата на алкилов карбонат, съдържащ също поглътител на ултравиолетовия спектър, използван в производството на стъкла за очила (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Смес, съдържаща тегловно 40 % или повече, но не повече от 50 % 2-хидроксиетил метакрилат и 40 % или повече, но не повече от 50 % глицеролов естер на борната киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Азелаинова киселина с чистота 75 % тегловно или повече, но непревишаваща 85 % тегловно

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Смесени метални оксиди, под формата на прах, съдържащи тегловно:

— 5 % или повече барий, неодим или магнезий и 15 % или повече титан,

— или 30 % или повече олово и 5 % или повече ниобий,

предназначени за производството на диелектрични слоеве, или за употреба като диелектрични материали в производството на многослойни керамични кондензатори (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Смес от фитостероли, в непрахообразна форма, с тегловно съдържание на:

— стероли – 75 % или повече,

— станоли – не повече от 25 %,

използвана за производството на станоли и стероли или станолови/стеролови естери (1)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2012 г.

▼M27

ex382490 97

45

Препарати, съставени главно от етилен гликол и:

— или диетилен гликол, додекандиова киселина и амонячна вода,

— или N,N-диметилформамид,

— или γ-бутиролактон,

— или силициев оксид,

— или амониев хидроген азелат,

— или амониев хидроген азелат и силициев оксид,

— или додекандиова киселина, амонячна вода и силициев оксид,

за производството на електролитни кондензатори (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Втвърдител на основата на анхидрид на карбоксилната киселина, за епоксидна смола, в течна форма, със специфично тегло при 25 °C, 1,15 g/cm3 или повече, но непревишаващо 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-метоксисалицилалдехид, разтворен в N-метилов пиролидон

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Поли(тетраметилен гликол) бис[(2-бензоил-фенокси)ацетат] със средна дължина на полимерната верига, непревишаваща 5 мономерни звена

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Поли(етиленгликол) бис(р-диметил)аминобензоат със средна дължина на полимерната верига, непревишаваща 5 мономерни звена

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Хидроксибензонитрил, под формата на разтвор в N,N-диметилформамид, съдържащ тегловно 45 % или повече, но не повече от 55 % 2-хидроксибензонитрил

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Феноксикарбонил-ω-феноксиполи[окси(2,6-дибромо-1,4-фенилен)изопропилиден(3,5-дибромо-1,4-фенилен)оксикарбонил]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Триетилборан, под формата на разтвор в тетрахидрофуран

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Алуминиево натриев силикат, под формата на сфери с диаметър:

— или 1,6 mm или повече, но непревишаващ 3,4 mm,

— или 4 mm или повече, но непревишаващ 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Смес от първични третични-алкиламини

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex382490 97

70

Паста с тегловно съдържание на 75 % или повече, но не повече от 85 % мед, а също неорганични окиси, етил целулоза и разтворител

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Разтвор, съдържащ тегловно 80 % или повече 2,4,6-триметилбензалдехид в ацетон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Частици от силициев диоксид, върху които са ковалентно свързани органични съединения, предназначени за производството на високо ефективни течни хроматографски колони (HPLC) и на патрони за пробоподготовка (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Поли(тетраметилен гликол) бис[(9-оксо-9H-тиоксантен-1-илокси)ацетат] със средна дължина на полимерната верига, непревишаваща 5 мономерни звена

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Диетилметоксиборан, под формата на разтвор в тетрахидрофуран

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Смес от фитостероли, добити от дърво и дървени масла (талово масло), под формата на прах с размер на частиците, ненадвишаващ 300 μm, с тегловно съдържание на:

— 60 % или повече, но не повече от 80 % ситостероли

— не повече от 15 % кампестероли,

— не повече от 5 % стигмастероли,

— не повече от 15 % бетаситостаноли

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Смес от 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-аминобутокси)етокси]бут-2-иламин и 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-аминобутокси)етокси]метил} пропокси)бут-2-иламин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Трибромофенил)-ω-(2,4,6-трибромофенокси)поли[окси(2,6-дибромо-1,4-фенилен)изопропилиден(3,5-дибромо-1,4-фенилен)оксикарбонил]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Реакционен продукт, съдържащ тегловно:

— 1 % или повече, но не повече от 40 % молибденов оксид,

— 10 % или повече, но не повече от 50 % никелов оксид,

— 30 % или повече, но не повече от 70 % волфрамов оксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Олигомерен реакционен продукт, съставен от бис(4-хидроксифенил) сулфон и 1,1’-оксибис(2-хлороетан)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex382490 97

89

Олигомер на тетрафлуороетилен, имащ тетрафлуоройодоетилни крайни групи

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Кухи сфери от стопен алуминосиликат, съдържащи 65-80 % аморфен алумосиликат, със следните характеристики:

— точка на топене между 1 600 °C и 1 800 °C,

— плътност 0,6 - 0,8 g/cm3,

предназначени за производство на части за филтри на моторни превозни средства (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Препарат, състоящ се от 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол и силициев диоксид

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Смес от фитостероли, във вид на люспи и сфери, съдържаща тегловно 80 % или повече стероли и не повече от 4 % станоли

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Препарат, съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 20 % литиевофлуорофосфат, или 5 % или повече, но не повече от 10 % литиев перхлорат в смеси от органични разтворители

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Полиетилен под формата на гранули, със специфичнаплътност 0,925 (± 0,0015), индекс на стопилка (melt flow index) 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), за производство на фолио чрез експандиране, с помътняване (Haze value), непревишаващо 6 % и удължение при скъсване (MD/TD) 210/340 (1)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

▼M27

ex390120 90

10

Полиетилен, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към Глава 39, със специфична плътност 0,945 или повече, но непревишаваща 0,985, за производство на фолио за ленти за пишещи машини или подобни ленти (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Полиетилен, съдържащ тегловно 35 % или повече, но не повече от 45 % слюда

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Йономерна смола, съставена от сол на съполимер на етилен с метакрилова киселина

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Хлорсулфониран полиетилен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Съполимер на етилен, винилацетат и въглероден монооксид, за използване като пластификатор при производството на листове за покриви (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Смеси от А-В блок съполимер на полистирен и етилен-бутиленов съполимер и А-В-А блок съполимер на полистирен, етилен-бутиленов съполимер и полистирен, съдържащи тегловно не повече от 35 % стирен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Хлориран полиетилен, под формата на прах

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Полипропилен, несъдържащ пластификатор, съдържащ не повече от:

— 7 mg/kg алуминий,

— 2 mg/kg желязо,

— 1 mg/kg магнезий,

— 8 mg/kg хлорид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Пропилен, несъдържащ пластификатор,

— с точка на топене по-висока от 150 °C (определенa по метод ASTM D 3417),

— с топлина на стапяне 15 J/g или повече, но непревишаваща 70 J/g,

— с удължение при скъсване 1 000 % или повече (определено по метод ASTM D 638),

— с модул на еластичност 69 MPa или повече, но непревишаващ 379 MPa (определен по метод ASTM D 638)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Полипропилен, съдържащ не повече от 1 mg/kg алуминий, 0,05 mg/kg желязо, 1 mg/kg магнезий и 1 mg/kg хлорид, предназначен за производство на опаковки за контактни лещи за еднократна употреба (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Полипропилен, несъдържащ пластификатор:

— с якост на опън 32—44 MPa (определена по метода ASTM D638);

— с якост на огъване 50—66 MPa (определена по метода ASTM D790);

— с индекс на стопилка (MFR) при 230 °C/2,16 kg 5-15 g/10 min (определен по метода ASTM D1238);

— съдържащ тегловно 40 % или повече, но не повече от 80 % полипропилен,

— съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 30 % стъклени влакна,

— съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 30 % слюда

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Високо изотактичен полипропилен (HIPP), дори оцветен, предназначен за производството на пластмасови компоненти за ароматизатори със следните свойства:

— плътност 0,880 g/cm3 или повече, но не повече от 0,913 g/cm3 (определена по метода ASTM D 1505),

— якост на опън при провлачване 350 kg/cm2 или повече, но не повече от 390 kg/cm2 (определена по метода ASTM D 638)

— температура на огъване 135 °C или повече при натоварване 0.45 MPa (определена по метода ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Полиизобутилен, със средно бройно молекулно тегло (Mn) 700 или повече, но непревишаващо 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Хидрогениран полиизобутен, в течна форма

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

А-В Блок съполимер на полистирен и етиленпропиленов съполимер, съдържащ тегловно 40 % или по-малко стирен, в една от формите, указани в Забележка 6 б) към Глава 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Аморфна поли-алфа-олефинова съполимерна смес от поли(пропилен-съ-1-бутен) и нефтена въглеводородна смола

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Термопластичен еластомер с A-B-A блок съполимерна структура от полистирен, полиизобутилен и полистирен, с тегловно съдържание на полиснирен 10 % или повече, но не повече от 35 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

100 % алифатна нехидрогенирана смола (полимер) със следните характеристики:

— течна при стайна температура

— получена чрез катионна полимеризация на мономери на алкени С-5

— със средночислено молекулно тегло (Mn) 370 (± 50)

— със среднотегловно молекулно тегло (Mw) 500 (± 100)

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex390290 90

92

Полимери на 4-метилпент-1-ен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Синтетични полиалфаолефини с вискозитет не по-нисък от 38 × 10-6m2s-1 (38 сантистокса) при 100 °C, определен по метод ASTM D 445

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Синтетични полиалфаолефини с вискозитет при 100 °С (измерен по метода ASTM D 445) от 3 до 9 сантистокса включително, получени чрз полимеризация на смес от додецен и тетрадецен, съдържащи тегловно максимум 40 % тетрадецен

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Бял гранулиран експандируем на полистирен, с топлопроводимост, непревишаваща 0,034 W/mK при плътност 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), съдържащ 50 % рециклиран материал

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Кристален полистирен с температура на топене 268 °C или повече, но не повече от 272 °C и температура на втвърдяване 232 °C или повече, но не повече от 242 °C, дори съдържащ добавки и пълнители

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

Съполимер на α-метилстирен и стирен, с точка на размекване, превишаваща 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Съполимер на стирен с α-метилстирен и акрилова киселина, със средно бройно молекулно тегло (Mn) 500 или повече, но непревишаващо 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Кристален съполимер от стирен и p-метилстирен:

— с температура на топене 240 °C или по-висока, но не по-висока от 260 °C,

— с тегловно съдържание на р-метилстирен 5 % или повече, но не повече от 15 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Съполимер на стирен, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилметакрилат и акрилова киселина, под формата на прах, съдържащ тегловно (81 +/– 1) % стирен, (6 +/– 1) % бутилакрилат, (5 +/– 1) % бутилметакрилат, (7 +/– 1) % метилметакрилат и (1 +/– 0,5) % акрилова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Съполимер на стирен и винилпиролидон, съдържащ тегловно не повече от 1 % натриев додецилсулфат, под формата на водна емулсия, предназначен за производство на стоки от подпозиция 3305 20 00 или на бои за коса от подпозиция 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Гранули от съполимер на стирена и дивинилбензена с диаметър минимум 150 μm и максимум 800 μm, съдържащи тегловно:

— минимум 65 % стирен,

— максимум 25 % дивинилбензен,

предназначени за производство на йонообменни смоли (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Смес с тегловно съдържание:

— 45 % или повече, но не повече от 65 % полимери на стирена

— 35 % или повече, но не повече от 45 % поли(фениленетер)

— не повече от 10 % други добавки

и с един или повече от следните специални цветови ефекти:

— маталически или перлен блясък с видима ъглова метамерия, дължаща се на поне 0,3 % люспест пигмент

— флуоресценция, с типично излъчване на светлина при поглъщане на ултравиолетово лъчение

— с ярък бял цвят, характеризиращ се с L не по-малко от 92, b не по-малко от 2 и a между -5 и 7 по цветната скала CIELAB

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Поли(винил хлорид) на прах, без примеси на други вещества или мономери на винил ацетат, с:

— степен на полимеризация 1 000 (± 300) мономерни звена,

— коефициент на топлопроводност (К-стойност) 60 или повече, но не повече от 70,

— тегловно съдържание на летливи материали под 2,00 %,

— дял на задържания материал при сито със светло сечение 120 μm не по-голям от 1 % тегловно,

предназначен за производството на сепаратори за батерии (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Съполимер на винилхлорид с винилацетат и малеинова киселина, съдържащ тегловно:

— 80,5 % или повече, но не повече от 81,5 % винил хлорид,

— 16,5 % или повече, но не повече от 17,5 % винил ацетат и

— 1,5 % или повече, но не повече от 2,5 % малеинова киселина,

предназначен за термозапояване на пластмаси върху метална подложка, за индустриални цели (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Съполимер на винилхлорид с винилацетат и винилалкохол, съдържащ тегловно:

— 87 % или повече, но не повече от 92 % винилхлорид,

— 2 % или повече, но не повече от 9 % винилацетат и

— 1 % или повече, но не повече от 8 % винил алкохол,

под една от формите, упоменати в Забележка 6 а) или б) към Глава 39, за производство на стоки от позиция No 3215 или 8523 или предназначени за производство на покрития за съдове и средства за затваряне, от видовете, използвани за консервиране на храни и напитки (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Съполимер на винилхлорид и метилакрилат, съдържащ тегловно (80 ± 1) % винилхлорид и (20 ± 1) % метилакрилат, под формата на водна емулсия

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Съполимер на винилиденхлорид-метакрилат, използван в производството на монофиламенти (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Смеси от политетрафлуоретилен и слюда, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Съполимер на тетрафлуоретилен и трифлуоро(хептафлуорпропокси) етилен, съдържащ тегловно 3,2 % или повече, но не повече от 4,6 % трифлуоро(хептафлуорпропокси) етилен и по-малко от 1 mg/kg екстрахируеми флуорни йони

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Политетрафлуоретилен, под формата на прах със специфична повърхност 8 m2/g или повече, но непревишаваща 12 m2/g, с разпределение на частиците по размери 10 % с размери по-малки от 10 μm и 90 % с размери по-малки от 35 μm и среден размер 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Поли(винилиден флуорид)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex390469 80

93

Съполимер на етилен и хлортрифлуоретилен, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

94

Съполимер на етилен и тетрафлуоретилен

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

96

Полихлортрифлуоретилен, под една от формите, упоменати в Забележка 6 а) и б) към глава 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

97

Съполимер на хлортрифлуоретилен и винилиден дифлуорид

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390599 90

92

Полимер на винилпиролидон и диметиламиноетил метакрилат, съдържащ тегловно 97 % или повече, но не повече от 99 % винилпиролидон, под формата на воден разтвор

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Хексадецилиран или ейкозилиран поливинилпиролидон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Полимер на винилформала, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39, със средно тегловно молекулно тегло (Mw) 25 000 или повече, но непревишаващо 150 000 и съдържащ тегловно:

— 9,5 % или повече, но не повече от 13 % ацетилни групи, изчислени като винилацетат и

— 5 % или повече, но не повече от 6,5 % хидрокси групи, изчислени като винил алкохол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Повидон (INN)-йод

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Поли (винил пиролидон), частично заместен с триаконтилни групи, съдържащ тегловно 78 % или повече, но не повече от 82 % триаконтилни групи

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Съполимер на метилакрилат с етилен и мономер, съдържащ като заместител некрайна карбоксилна група, съдържащ тегловно 50 % или повече метилакрилат, дори смесен със силициев диоксид

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Продукт от полимеризация на акрилова киселина с малки количества полиненаситен мономер, за производство на медикаменти от nos3003 или 3004 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Светлочувствителна смола, състояща се от модифициран акрилат, акрилен мономер, катализатор (фотоинициатор) и стабилизатор

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Продукт от полимеризация на акрилова киселина с малки количества полиненаситен мономер, предназначен за използване като стабилизатор на емулсии или дисперсии с pH, превищаващо 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Прозрачна течност, неразтворима във вода, с тегловно съдържание на:

— 50 % или повече, но не повече от 51 % съполимер на поли(метилметакрилат)

— 37 % или повече, но не повече от 39 % ксилен и

— 11 % или повече, но не повече от 13 % n-бутил ацетат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Съполимер на стирен с хидроксиетилметакрилат и 2-етилхексил акрилат, със средно бройно молекулно тегло (Mn) 500 или повече, но непревишаващо 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Бял прах от съполимер на 1,2-етандиол диметакрилат-метилметакрилат с размер на частиците, непревишаващ 18 μm, неразтворим във вода

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

▼M29

ex390690 90

40

Прозрачен акрилен полимер в опаковки с тегло, непревишаващо 1 kg и непредназначен за продажба на дребно, със:

— вискозитет, непревишаващ 50 000 Pa.s при 120 °C, определен по изпитвателния метод ASTM D 3835

— средно тегловно молекулно тегло (Mw) над 500 000, но не повече от 1 200 000 съгласно изпитването с гел- проникваща хроматография (GPC),

— съдържание на остатъчни мономери по-малко от 1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Поли(алкил акрилат) с естер алкилна верига от C10 до C30

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Полимери от естери на акриловата киселина с един или повече от следните мономери във веригата:

— хлорометил винил етер,

— хлороетил винил етер,

— хлорометилстирен,

— винил хлороацетат,

— метакрилова киселина,

— монобутилестер на бутендионовата киселина,

съдържащи тегловно не повече от 5 % от всяко мономерно звено, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Полиалкилакрилат, химически модифициран с кобалт, с температура на топене (Tm) 65 °C (± 5 °C), измерена с Диференциална сканираща калориметрия (DSC)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Полидиметилсилоксан-graft-(полиакрилати; полиметакрилати)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Неводна дисперсия, тип полимер на естери на акриловата киселина и хидролизираща се силилна група на единия или на двата края на полимера

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Поли(етилен оксид) със средно бройно молекулно тегло (Mn) 100 000 или повече

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Бис[метоксиполи[етилен гликол)]-малеимидопропионамид, химически модифициран с лизин, със средно бройно молекулно тегло (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

Бис[метоксиполи(етилен гликол)], химически модифициран с лизин, с крайни групи бис(малеимид), със средно бройно молекулно тегло (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Полиетиленгликол с дължина на веригата на етиленовия оксид не по-голяма от 30, с бутил-2-циано 3-(4-хидроксифенил)акрилат- крайни групи, използван като бариера за ултравиолетовите лъчи в течни мастербачи

 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Смес, съдържаща тегловно 70 % или повече, но не повече от 80 % полимер на глицерол и 1,2-епоксипропан и 20 % или повече, но не повече от 30 % съполимер на дибутилмалеат и N-винил-2-пиролидон

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Съполимер на тетрахидрофуран и тетрахидро-3-метилфуран със средно бройно молекулно тегло (Mn) 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Поли(оксипропилен), съдържащ алкоксилни крайни групи

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

Хомополимер на 1-хлоро-2,3-епоксипропан (епихлорхидрин)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Полиетиленгликол, химически модифициран с изоцианатна група, съдържащ и карбодиимидна група, под формата на разтвор в 2-метокси-1-метилетил ацетат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Съполимер на етилен оксид и пропилен оксид, с аминопропил и метокси крайни групи

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Полимер на перфлуорополиетер с винил-силилови крайни групи или комбинация от две съставки, състоящи се основно от същия полимер на перфлуорополиетер с винил-силилови крайни групи

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Сукцинимидилов естер на метокси поли(етилен гликол)пропионова киселина със средно бройно молекулно тегло (Mn) 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Епоксидна смола, съдържаща тегловно 70 % или повече силициев диоксид, предназначена за капсуловане на стоки от позиции No 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 или 8548 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Течна епоксидна смола от 2-пропеннитрил/1,3-бутадиен-епоксид съполимер, несъдържаща разтворител, с:

— тегловно съдържание на цинков борат хидрат, непревишаващо 40 %,

— тегловно съдържание на диантимонов триоксид, непревишаващо 5 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Съполимер на терефталова киселина и изофталова киселина с етиленгликол, бутан-1,4-диол и хексан-1,6-диол

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Концентрат, който се свързва с кислорода, състоящ се от смес от:

— съполимер, получен от полиетилентерефталат, пиромелитов дианхидрид (PMDA) и полибутадиен, преминал заместване с хидроксилни групи

— съполимер-бариера (както е определено по метод ASTM F1115-95 (2001)), получен от ксилиленови диамини и адипинова киселина, както и

— органични багрила и/или органични и неорганични пигменти

в който първият съполимер преобладава

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Поли(млечна киселина)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Предполимер на диалилфталат, под формата на прах

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Поли(окси-1,4-фениленкарбонил), под формата на прах

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Съполиестер на течен кристал с точка на стапяне не по-ниска от 270 °C, дори съдържащ пълнители

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Поли(хидроксиалканоат), състоящ се предимно от поли(3-хидроксибутират)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Полукристална полициклохексилен-диметилен терефталат полимерна смола, съдържаща тегловно 10 % или повече, но не повече от 40 % стъклени влакна, под формата на гранули или пелети

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Съполимер на терефталова киселина и изофталова киселина, с дифенол А

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Съполимер на поли(етилен терефталат) и циклохексан диметанол, съдържащ тегловно повече от 10 % циклохексан диметанол

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex390890 00

10

Поли(иминометилен-1,3-фениленметилениминоадипоил), под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към Глава 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Реакционен продукт на смес от октадеканкарбоксилни киселини, полимеризирани с алифатен полиетердиамин

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Концентрат, който се свързва с кислорода, състоящ се от смес от:

— съполимер, получен от полиетилен терефталат, пиромелитов дианхидрид (PMDA) и полибутадиен, преминал заместване с хидроксилни групи

— съполимер-бариера (както е определено по метод ASTM F1115-95 (2001)), получен от ксилиленови диамини и адипинова киселина, както и

— органични багрила и/или органични и неорганични пигменти,

в който вторият съполимер преобладава

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Продукт от поликондензация на фенол с формалдехид, под формата на кухи сфери с диаметър по-малкък от 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

Течни фотополимери, втвърдяващи се под въздействието на UV лъчение, представляващи смес, съдържаща 60 тегловни % или повече полиуретани и 30 тегловни % (± 8 %) акрилати

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Блок съполимер на поли(метил-3,3,3-трифлуоропропилсилоксан) и поли[метил(винил)силоксан]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Биосъвместим силикон за производството на трайни хирургически импланти (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Силиконово лепило в разтворител, чувствително на натиск, съдържащо съполимерна (диметилсилоксан/дифенилсилоксанова) смола

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Полидиметилсилоксан, заместен с полиетиленгликол и трифлуоропропил, с метакрилатни крайни групи

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

ex391110 00

81

Нехидрогенирана въглеводородна смола, получена чрез полимеризация на алкени от С-5 до С-10, циклопентадиен и дициклопентадиен, с цветност по Гарднър повече от 10 за чистия продукт или с цветност по Гарднър над 8 за 50 об. %-ов разтвор в толуен (както е определено по метод D6166 на ASTM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фениленокси-4,4′-бифенилен)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Съполимер на етиленимин и етиленимин дитиокарбамат, във воден разтвор на натриев хидроксид

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Съполимер на винилтолуен и α-метилстирен

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Съполимери на бутадиен и малеинова киселина, независимо дали съдържат неговите амониеви соли

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Смеси на калциева и натриева сол със съполимер на малеиновата киселина и метилвинил етер, с тегловно съдържание на калций 9 % или повече, но не повече от 16 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Съполимер на малеиновата киселина и метилвинил етер

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Калциево-цинкова сол на съполимер на малеинова киселина и метилвинил етер

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Съполимер на метилвинилов етер и анхидрид на малеиновата киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Целулозен триацетат

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391211 00

40

Целулозен диацетат на прах

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Етилцелулоза, непластифицирана

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Етилцелулоза, под формата на водна дисперсия, съдържаща хексадекан-1-ол и натриев додецилсулфат, съдържаща тегловно (27 ± 3) % етилцелулоза

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Целулоза, хидроксиетилирана и алкилирана с дължина на алкилната верига 3 или повече въглеродни атома

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Целулозен ацетат пропионат, непластифициран, под формата на прах:

— съдържащ тегловно 25 % или повече пропионил (определен по метод ASTM D 817-72) и

— с вискозитет, непревишаващ 120 поаза (определен по метод ASTM D 817-72 ),

предназначен за производство на печатарски мастила, бои, лакове и други покрития, и покрития за размножаване и копиране (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Фталат на хидроксипропил метилцелулоза

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Смес от цианоетил полулан и цианоетил-поли(винилалкохол)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Стерилен натриев хиалуронат

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Протеин, химически модифициран чрез карбоксилиране и/или добавяне на фталова киселина, със средно тегловно молекулно тегло (Mw) от 100 000 до 300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Гранули, съдържащи тегловно:

— 35 % или повече, но не повече от 75 % екструдиран биополимер с високо съдържание на амилоза, получена от царевично нишесте,

— 5 % или повече, но не повече от 16 % поливинил алкохол,

— 10 % или повече, но не повече от 46 % пластификатор на базата на полиол,

— 0,25 % или повече, но не повече от 3 % стеаринова киселина,

— съдържащи или не 30 % (± 10 %) разградена полиестерна смола, но в количество в никакъв случай, непревишаващо количеството на биополимер с високо съдържание на амилоза

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Натриева сол на хондроитинсярна киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Прах, съдържащ тегловно 90 % (± 5 %) екструдиран биополимер с високо съдържание на амилоза, получен от царевично нишесте, 10 % (± 5 %) синтетичен полимер и 0,5 % (± 0,25 %) стеаринова киселина

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Профили от поли(винилхлорид), използвани при изграждането на шпунтови стени и облицовки и съдържащи следните добавки:

— титанов диоксид

— поли(метилметакрилат)

— калциев карбонат

— свързващи вещества

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Тръби, съставени от блок съполимер на политетрафлуоретилен и полиперфлуоралкокситрифлуоретилен, с дължина не повече от 600 mm, диаметър не повече от 85 mm и дебелина на стената 30 μm или повече, но непревишаваща 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Пластмасови съединители, съдържащи О-пръстени, фиксираща щипка и система за отделяне (на газове), използвани в маркучи за гориво при автомобилите

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Отразяващо фолио, съставено от слой полиуретан, със знак за защита от фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати или официален знак за определена употреба, и вложени стъклени перлички от едната страна, с лепилен слой върху другата страна, покрито от едната или от двете страни с отделящ се защитен лист

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Ролки от двустранно-лепяща лента:

— с покритие от невулканизиран естествен или синтетичен каучук

— с широчина 20 mm или повече, но не повече от 40 mm

— съдържаща силикон, алуминиев хидроксид, акрил и уретан

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Отразяващ лист, състоящ се от:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

21

—  слой от поликарбонатен или акрилен полимер, с равномерна щампована шарка от едната страна,

ex392061 00

20

—  с покритие от двете страни от един или повече слоеве от пластмаса,

—  покрит или не от едната страна с лепящ слой и отделящ се лист

▼M28

ex391910 80

23

Отразяващо многослойно фолио, съдържащо:

— поли(винилхлорид);

— полиуретан със защитен отпечатък срещу фалшифициране, промяна или замяна на данни или копиране от едната страна, и слой от стъклени микросфери от другата;

— слой, съдържащ знак за сигурност и/или официален идентификационен знак, който променя вида си в зависимост от ъгъла на наблюдение;

— метализиран алуминий;

— и залепващ слой, покрит едностранно с отделяща се подложка

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex391910 80

27

Полиестерно фолио:

— с едностранно покритие от акрилно лепящо вещество с термично отделяне, чиято адхезия се нарушава при температура 90 °C или по-висока, но не по-висока от 200 °C, и с полиестерна подложка, и

— от другата страна със ли без покритие от акрилно лепящо вещество, залепващо се при натиск, или с акрилно лепящо вещество с термично отделяне, чиято адхезия се нарушава при температура 90 °C или по-висока, но не по-висока от 200 °C, и с полиестерна подложка

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Двустранно, самозалепващо се фолио от модифицирана епоксидна смола, на роли с широчина 10-20 cm, дължина 10-210 m и с обща дебелина 10-50 μm, непригодено за продажба на дребно

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Фолио от политетрафлуоретилен:

— с дебелина 110μm или повече,

— с повърхностно електрическо съпротивление между 102 и 1014 ома, определено по метода ASTM D 257,

— с едностранно покритие от акрилно, залепващо се при натиск лепящо вещество

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Отразяващо фолио, съставено от слой поли(винилхлорид), слой от алкиден полиестер, със знак за защита от фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати или официален знак за определена употреба, видим само на обратно отразяващо осветление и вложени стъклени перлички, от едната страна, с лепилен слой върху другата страна, покрито от едната или двете страни с отделящ се защитен лист

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Фолио от политетрафлуоретилен:

— с дебелина 100 μm или повече,

— удължение на разрушаване не повече от 100 %,

— с едностранно покритие от силиконово, залепващо се при натиск лепящо вещество

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Черно фолио от поли(винилхлорид):

— с гланц, измерен при геометрия с повече от 30 градуса съгласно изпитвателен метод ASTM D 2457,

— със или без покритие от защитен филм от полиетилен терефталат от едната страна, а от другата със залепващ при натиск лепящ слой с улеи и с отделяща се подложка

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2011 г.

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Армирана лента от полиетиленова пяна, покрита и от двете страни с акрилно, микроканално, чуствително на натиск лепило, а от едната страна със слой, вложен с дебелина по-голяма или равна на 0,38 mm, но не повече от 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Залепващо фолио, състоящо се от основа от съполимер на етилен и винилацетат (EVA) с дебелина 70 μm ли повече и акрилов лепящ слой с дебелина 5 μm или повече, предназначен за шлифоване и/или нарязване на силициеви дискове

 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Лента от акрилна пяна, покрита от едната страна с топлинноактивиращо се лепило или с чувствително на натиск акрилно лепило, а от другата страна с чувствително на натиск акрилно лепило и отделящ се лист, с пилингова адхезия „peel adhesion“ при ъгъл 90 ° повече от 25 N/cm (определена по метод ASTM D 3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Ламиниран отразяващ лист с постоянен мотив, състоящ се от тънък слой от поли(метилметакрилат), следващ слой от акрилов полимер, съдържащ микропризми, тънък слой от поли(метилметакрилат), лепилен слой и отделящ се лист

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Самозалепващ отразяващ лист, под формата или не на отделни парчета:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

57

—  с еднородна шарка,

—  със или без слой от залепваща лента,

—  състоящ се от слой от акрилен полимер, следван от слой от поли(метил метакрилат), съдържащ микропризми,

—  съдържащ или не допълнителен слой от полиестер и

—  лепящ слой с отделящ се лист

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Прозрачен самозалепващ филм от поли(етилен терефталат):

— без замърсявания и дефекти,

— с покритие от едната страна от акрилно, залепващо при натиск лепящо вещество и защитен слой, а от другата страна с антистатичен слой от органично съединение — холин на йонна основа,

— със или без годен за печатане прахозащитен слой от модифицирано органично съединение с дълга верига и алкилни групи,

— с обща дебелина (без защитния слой) 54 μm или повече, но не повече от 64 μm, и

— с широчина, превишаваща 1 295 mm, но непревишаваща 1 305 mm

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2013 г.

ex391990 00

22

Черно полипропиленово фолио:

— с гланц при повече от 20 градуса, определен по изпитвателен метод ASTM D2457,

— със или без покритие от защитен филм от полиетилен-терефталат от едната страна, а от другата със залепващо се при натиск лепило с канали и отделящ се слой

0 %

1.7.2010 г.-31.12.2014 г.

▼M27

 (4)ex391990 00