19.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/50


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 11 juli 2011

om ett ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2011

[delgivet med nr K(2011) 4852]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovenska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga)

(2011/431/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (1), särskilt artikel 21, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna har överlämnat sina program för fiskerikontroll för 2011 till kommissionen, i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 861/2006, inklusive ansökningar om ett ekonomiskt bidrag från unionen för utgifter i samband med genomförandet av projekten inom ramen för programmen.

(2)

Ansökningar beträffande åtgärder som förtecknas i artikel 8 a i förordning (EG) nr 861/2006 kan berättiga till stöd från unionen.

(3)

Ansökningar om stöd från unionen har bedömts med hänsyn till hur väl de uppfyller reglerna i kommissionens förordning (EG) nr 391/2007 (2).

(4)

De högsta beloppen för unionens ekonomiska bidrag och nivån för detta bör fastställas inom de gränser som anges i artikel 15 i förordning (EG) nr 861/2006 samt på vilka villkor sådana bidrag får beviljas.

(5)

För att uppmuntra till investeringar i sådana åtgärder som kommissionen prioriterar i en skrivelse av den 6 december 2010 (3), i vilken man kungjorde att prioritet och högre bidrag skulle ges åt projekt som krävs för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (4), och mot bakgrund av finanskrisens negativa effekter på medlemsstaternas budgetar, bör utgifter för automatisering och förvaltning av data, elektroniska registrerings- och rapporteringssystem, elektronisk registrerings- och rapporteringsutrustning och övervakningssystem för fartyg samt för spårbarhet och kontroll av motoreffekten omfattas av en hög medfinansieringsnivå inom de gränser som fastställs i artikel 15 i förordning (EG) nr 861/2006.

(6)

För att uppmuntra till investering i sådana åtgärder som kommissionen har prioriterat, och med tanke på budgetrestriktionerna, avslogs alla medlemsstaters ansökningar om ett ekonomiskt bidrag från unionen för projekt som har att göra med utbildning och initiativ för att öka medvetenheten om den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser samt inköp och modernisering av fartyg och flygplan för fiskerikontroll.

(7)

För att berättiga till bidrag bör automatisk utrustning för lokalisering uppfylla kraven i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (5).

(8)

För att berättiga till bidrag bör elektronisk registrerings- och rapporteringsutrustning på fiskefartyg uppfylla kraven i kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 av den 3 november 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys samt om upphävande av förordning (EG) nr 1566/2007 (6).

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Detta beslut gäller ett ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaterna för utgifter under 2011 för införandet av de övervaknings- och kontrollsystem inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken som avses i artikel 8 a i förordning (EG) nr 861/2006.

Artikel 2

Avslutande av utestående åtaganden

Alla utbetalningar för vilka ersättning begärs ska göras av den berörda medlemsstaten senast den 30 juni 2015. Utbetalningar som görs av en medlemsstat efter det datumet ska inte berättiga till ersättning. Budgetanslagen i samband med detta beslut ska frigöras senast den 31 december 2016.

Artikel 3

Ny teknik och it-nät

1.   Utgifter i samband med projekt enligt bilaga I som avser införande av ny teknik och it-nät för att möjliggöra en effektiv och säker insamling och hantering av data i samband med kontroll och övervakning av fisket ska, inom ramen för de belopp som anges i den bilagan, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 90 % av de stödberättigande utgifterna.

2.   Andra utgifter i samband med projekt som avses i bilaga I ska, inom ramen för de belopp som anges i den bilagan, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna.

Artikel 4

Automatisk utrustning för lokalisering

1.   Utgifter i samband med projekt enligt bilaga II som avser inköp och installation på fiskefartyg av automatisk utrustning för lokalisering som gör det möjligt för ett centrum för fiskerikontroll att övervaka fartyg på avstånd med hjälp av ett kontrollsystem för fartyg (VMS) ska, inom ramen för de belopp som anges i den bilagan, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 90 % av de stödberättigande utgifterna.

2.   Det ekonomiska bidraget som avses i punkt 1 ska beräknas på grundval av ett pris på högst 2 500 EUR per fartyg.

3.   För att det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 ska kunna beviljas ska den automatiska utrustningen för lokalisering uppfylla kraven i förordning (EG) nr 2244/2003.

Artikel 5

Elektroniska registrerings- och rapporteringssystem

Utgifter i samband med projekt enligt bilaga III som avser utveckling, inköp och installation av komponenter för elektroniska registrerings- och rapporteringssystem, och tekniskt stöd för dem, för att möjliggöra ett effektivt och säkert datautbyte i samband med kontroll och övervakning av fisket ska, inom ramen för de belopp som anges i den bilagan, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 90 % av de stödberättigande utgifterna.

Artikel 6

Elektronisk registrerings- och rapporteringsutrustning

1.   Utgifter i samband med projekt enligt bilaga IV som avser inköp och installation på fiskefartyg av elektronisk registrerings- och rapporteringsutrustning som gör att fartyg kan registrera och rapportera elektroniskt till ett centrum för fiskerikontroll ska, inom ramen för de belopp som anges i den bilagan, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 90 % av de stödberättigande utgifterna.

2.   Det ekonomiska bidraget som avses i punkt 1 ska beräknas på grundval av ett pris på högst 3 000 EUR per fartyg, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4.

3.   För att ekonomiskt bidrag ska kunna beviljas ska den elektroniska registrerings- och rapporteringsutrustningen uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1077/2008.

4.   För utrustning som innehåller funktioner både för elektronisk registrering och rapportering och för VMS, och som uppfyller kraven i förordningarna (EG) nr 2244/2003 och (EG) nr 1077/2008, ska det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 i denna artikel beräknas på grundval av ett pris på högst 4 500 EUR per fartyg.

Artikel 7

Pilotprojekt

Utgifter i samband med projekt enligt bilaga V som avser pilotprojekt som gäller ny kontrollteknik ska, inom ramen för de belopp som anges i den bilagan, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna.

Artikel 8

Högsta totala bidrag från unionen per medlemsstat

De planerade utgifterna, den stödberättigande andelen därav, och det högsta bidraget från gemenskapen per medlemsstat är följande:

(EUR)

Medlemsstat

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Utgifter för projekt som valts ut enligt detta beslut

Maximalt bidrag från unionen

Belgien

1 362 000

212 000

190 800

Bulgarien

79 251

53 686

48 318

Cypern

555 000

130 000

105 000

Danmark

8 657 750

5 057 415

4 546 308

Tyskland

2 967 500

1 771 500

1 575 950

Estland

459 584

448 280

400 140

Irland

55 448 000

3 405 000

2 824 500

Grekland

7 150 000

4 100 000

3 690 000

Spanien

1 351 154

890 751

801 675

Frankrike

7 145 920

6 591 920

4 906 008

Italien

25 012 000

5 590 000

3 367 000

Lettland

140 885

140 885

126 796

Litauen

360 966

149 887

134 899

Malta

159 693

97 885

86 497

Nederländerna

932 500

632 500

569 250

Polen

381 565

338 686

304 817

Portugal

5 661 152

1 758 079

1 582 271

Rumänien

597 000

136 000

94 000

Slovenien

597 800

591 400

531 900

Finland

2 470 000

2 055 000

1 729 500

Sverige

6 574 335

3 847 033

3 284 814

Förenade kungariket

8 119 733

4 916 541

4 327 317

Total

136 183 788

42 914 447

35 227 760

Artikel 9

Adressater

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 2011.

På kommissionens vägnar

Maria DAMANAKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 97, 12.4.2007, s. 30.

(3)  Ares(2010)905537, 6.12.2010.

(4)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(5)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(6)  EUT L 295, 4.11.2008, s. 3.


BILAGA I

NY TEKNIK OCH IT-NÄT

(EUR)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Utgifter för projekt som valts ut enligt detta beslut

Maximalt bidrag från unionen

Belgien

BE/11/02

20 000

20 000

18 000

BE/11/03

40 000

40 000

36 000

BE/11/06

1 150 000

0

0

Delsumma

1 210 000

60 000

54 000

Bulgarien

BG/11/01

15 339

15 339

13 805

BG/11/04

15 339

15 339

13 805

BG/11/05

23 008

23 008

20 708

Delsumma

53 686

53 686

48 318

Cypern

CY/11/01

100 000

100 000

90 000

CY/11/02

4 000

0

0

CY/11/03

10 000

0

0

CY/11/06

10 000

10 000

5 000

CY/11/08

55 000

0

0

Delsumma

179 000

110 000

95 000

Danmark

DK/11/01

804 894

804 894

724 405

DK/11/02

1 556 128

1 556 128

1 400 515

DK/11/03

335 372

335 372

301 835

DK/11/04

201 223

201 223

181 101

DK/11/05

134 149

134 149

120 734

DK/11/06

469 522

469 522

422 569

DK/11/08

1 341 489

1 341 489

1 207 341

DK/11/09

134 149

134 149

120 734

DK/11/12

13 414

13 414

6 707

Delsumma

4 990 340

4 990 340

4 485 941

Tyskland

DE/11/02

14 000

14 000

12 600

DE/11/10

6 000

6 000

3 000

DE/11/11

40 000

40 000

20 000

DE/11/13

20 000

20 000

18 000

DE/11/24

50 000

0

0

DE/11/25

50 000

50 000

45 000

DE/11/26

100 000

100 000

90 000

DE/11/27

50 000

50 000

45 000

DE/11/28

95 500

95 500

85 950

DE/11/29

101 000

101 000

90 900

DE/11/30

200 000

170 000

153 000

DE/11/16

10 000

0

0

Delsumma

736 500

646 500

563 450

Estland

EE/11/02

8 280

8 280

4 140

EE/11/03

350 000

350 000

315 000

Delsumma

358 280

358 280

319 140

Irland

IE/11/02

218 000

0

0

IE/11/03

60 000

60 000

54 000

IE/11/04

30 000

30 000

27 000

IE/11/05

400 000

400 000

360 000

IE/11/10

400 000

400 000

200 000

IE/11/11

1 000 000

1 000 000

900 000

IE/11/12

225 000

225 000

202 500

IE/11/15

100 000

0

0

Delsumma

2 433 000

2 115 000

1 743 500

Grekland

EL/11/05

750 000

750 000

675 000

EL/11/01

2 300 000

2 300 000

2 070 000

Delsumma

3 050 000

3 050 000

2 745 000

Spanien

ES/11/09

250 070

250 070

225 063

ES/11/01

237 931

237 931

214 138

ES/11/04

5 400

0

0

ES/11/05

1 300

0

0

ES/11/06

106 687

106 687

96 018

Delsumma

601 388

594 688

535 219

Frankrike

FR/11/04

532 000

532 000

478 800

FR/11/10

19 800

19 800

9 900

FR/11/12

761 120

761 120

685 008

FR/11/11

2 220 000

2 220 000

1 110 000

Delsumma

3 532 920

3 532 920

2 283 708

Italien

IT/11/04

375 000

375 000

337 500

IT/11/03

325 000

325 000

292 500

IT/11/02

300 000

300 000

270 000

IT/11/05

190 000

190 000

171 000

IT/11/07

7 000 000

0

0

IT/11/08

120 000

0

0

IT/11/11

260 000

260 000

130 000

IT/11/12

100 000

0

0

IT/11/13

150 000

0

0

IT/11/01

3 900 000

3 900 000

1 950 000

Delsumma

12 720 000

5 350 000

3 151 000

Litauen

LT/11/04

18 000

18 000

16 200

LT/11/05

41 887

41 887

37 698

LT/11/01

30 000

30 000

27 000

Delsumma

89 887

89 887

80 898

Malta

MT/11/01

93 885

93 885

84 497

MT/11/04

4 000

4 000

2 000

Delsumma

97 885

97 885

86 497

Nederländerna

NL/11/01

345 000

345 000

310 500

NL/11/02

300 000

0

0

NL/11/03

235 000

235 000

211 500

Delsumma

880 000

580 000

522 000

Polen

PL/11/01

338 686

338 686

304 817

Delsumma

338 686

338 686

304 817

Portugal

PT/11/02

1 093 579

1 093 579

984 221

PT/11/06

150 000

150 000

135 000

PT/11/11

81 500

0

0

PT/11/12 01

12 196

0

0

PT/11/12 02

406

0

0

PT/11/14

125 000

125 000

112 500

PT/11/15

105 000

0

0

PT/11/16

1 500 000

0

0

PT/11/17

200 000

0

0

PT/11/18

108 000

80 500

72 450

PT/11/20

98 000

98 000

88 200

Delsumma

3 473 681

1 547 079

1 392 371

Rumänien:

RO/11/04

120 000

0

0

RO/11/05

26 000

26 000

13 000

RO/11/07

30 000

30 000

15 000

RO/11/08

15 000

15 000

7 500

RO/11/09

50 000

50 000

45 000

Delsumma

241 000

121 000

80 500

Slovenien

SI/11/02

150 000

150 000

135 000

SI/11/05

40 000

40 000

36 000

SI/11/06

900

900

450

SI/11/07

15 000

15 000

13 500

SI/11/08

10 500

10 500

9 450

SI/11/09

400

0

0

SI/11/10

15 000

15 000

13 500

Delsumma

231 800

231 400

207 900

Finland

FI/11/01

1 500 000

1 500 000

1 350 000

FI/11/06

300 000

300 000

150 000

FI/11/07

130 000

0

0

FI/11/08

170 000

0

0

Delsumma

2 100 000

1 800 000

1 500 000

Sverige

SE/11/01

852 275

852 275

767 048

SE/11/04

535 764

0

0

SE/11/07

277 368

277 368

249 631

SE/11/09

221 894

221 894

199 705

SE/11/10

332 841

332 841

299 557

SE/11/06

221 894

221 894

199 705

SE/11/11

110 947

0

0

SE/11/12

554 736

554 736

499 262

SE/11/13

554 736

554 736

499 262

Delsumma

3 662 455

3 015 745

2 714 170

Förenade kungariket

UK/11/06

8 139

0

0

UK/11/07

1 163

0

0

UK/11/09

52 325

52 325

47 093

UK/11/34

3 488

3 488

1 744

UK/11/35

4 390

4 390

2 195

UK/11/36

3 488

3 488

1 744

UK/11/37

9 564

0

0

UK/11/38

4 535

0

0

UK/11/43

401 163

401 163

361 047

UK/11/44

668 605

668 605

601 744

UK/11/48

156 977

156 977

141 279

UK/11/49

3 488

0

0

UK/11/50

5 215

0

0

UK/11/55

418 605

418 605

376 744

UK/11/63

1 727

0

0

UK/11/65

11 703

0

0

UK/11/64

5 227

0

0

Delsumma

1 759 802

1 709 041

1 533 590

Summa

42 740 311

30 392 137

24 447 019


BILAGA II

AUTOMATISK UTRUSTNING FÖR LOKALISERING

(EUR)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Utgifter för projekt som valts ut enligt detta beslut

Maximalt bidrag från unionen

Tyskland

DE/11/04

437 500

0

0

DE//11/07

67 000

50 000

45 000

DE/11/15

48 000

40 000

36 000

Delsumma

552 500

90 000

81 000

Estland

EE/11/01

101 304

90 000

81 000

Delsumma

101 304

90 000

81 000

Irland

IE/11/06

200 000

200 000

180 000

Delsumma

200 000

200 000

180 000

Grekland

EL/11/06

400 000

0

0

EL/11/02

2 100 000

1 050 000

945 000

Delsumma

2 500 000

1 050 000

945 000

Spanien

ES/11/02

356 600

0

0

Delsumma

356 600

0

0

Frankrike

FR/11/01

1 730 000

1 730 000

1 557 000

Delsumma

1 730 000

1 730 000

1 557 000

Italien

IT/11/06

240 000

240 000

216 000

Delsumma

240 000

240 000

216 000

Litauen

LT/11/03

164 198

0

0

Delsumma

164 198

0

0

Nederländerna

NL/11/04

52 500

52 500

47 250

Delsumma

52 500

52 500

47 250

Slovenien

SI/11/03

30 000

30 000

27 000

Delsumma

30 000

30 000

27 000

Finland

FI/11/02

120 000

75 000

67 500

Delsumma

120 000

75 000

67 500

Sverige

SE/11/03

429 920

387 500

348 750

Delsumma

429 920

387 500

348 750

Förenade kungarike:

UK/11/04

17 441

15 000

13 500

UK/11/40

797 674

490 000

441 000

UK/11/45

166 860

102 500

92 250

UK/11/52

366 279

225 000

202 500

Delsumma

1 348 255

832 500

749 250

Summa

7 825 278

4 777 500

4 299 750


BILAGA III

ELEKTRONISKA REGISTRERINGS- OCH RAPPORTERINGSSYSTEM

(EUR)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Utgifter för projekt som valts ut enligt detta beslut

Maximalt bidrag från unionen

Belgien

BE/11/01

100 000

100 000

90 000

BE/11/04

32 000

32 000

28 800

BE/11/05

20 000

20 000

18 000

Delsumma

152 000

152 000

136 800

Danmark

DK/11/07

67 074

67 074

60 367

Delsumma

67 074

67 074

60 367

Tyskland

DE/11/18

5 000

0

0

DE/11/20

50 000

50 000

45 000

DE/11/21

370 000

370 000

333 000

DE/11/22

13 500

0

0

Delsumma

438 500

420 000

378 000

Irland

IE/11/07

200 000

200 000

180 000

IE/11/13

450 000

450 000

405 000

Delsumma

650 000

650 000

585 000

Spanien

ES/11/07

296 063

296 063

266 457

Delsumma

296 063

296 063

266 457

Lettland

LV/11/01

140 885

140 885

126 796

Delsumma

140 885

140 885

126 796

Litauen

LT/11/02

79 574

60 000

54 000

Delsumma

79 574

60 000

54 000

Slovenien

SI/11/01

330 000

330 000

297 000

Delsumma

330 000

330 000

297 000

Summa

2 154 096

2 116 022

1 904 420


BILAGA IV

ELEKTRONISK REGISTRERINGS- OCH RAPPORTERINGSUTRUSTNING

(EUR)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Utgifter för projekt som valts ut enligt detta beslut

Maximalt bidrag från unionen

Tyskland

DE/11/05

135 000

135 000

121 500

DE/11/06

417 000

375 000

337 500

DE/11/14

105 000

105 000

94 500

Delsumma

657 000

615 000

553 500

Irland

IE/11/08

600 000

240 000

216 000

Delsumma

600 000

240 000

216 000

Frankrike

FR/11/02

1 002 000

1 002 000

901 800

Delsumma

1 002 000

1 002 000

901 800

Portugal

PT/11/05

211 000

211 000

189 900

Delsumma

211 000

211 000

189 900

Rumänien

RO/11/03

100 000

15 000

13 500

Delsumma

100 000

15 000

13 500

Finland

FI/11/04

180 000

180 000

162 000

Delsumma

180 000

180 000

162 000

Förenade kungariket

UK/11/05

26 744

26 744

24 070

UK/11/08

53 489

53 489

48 139

UK/11/39

364 535

364 535

328 081

UK/11/41

455 814

455 814

410 233

UK/11/42

534 884

534 884

481 396

UK/11/46

27 907

27 907

25 116

UK/11/47

37 209

37 209

33 489

UK/11/53

213 953

213 953

192 558

UK/11/54

427 907

427 907

385 116

Delsumma

2 142 442

2 142 442

1 928 198

Summa

4 892 442

4 405 442

3 964 898


BILAGA V

PILOTPROJEKT

(EUR)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Utgifter för projekt som valts ut enligt detta beslut

Maximalt bidrag från unionen

Cypern

CY/11/04

20 000

20 000

10 000

Delsumma

20 000

20 000

10 000

Irland

IE/11/01

200 000

200 000

100 000

Delsumma

200 000

200 000

100 000

Frankrike

FR/11/05

227 000

227 000

113 500

FR/11/06

148 000

0

0

FR/11/07

100 000

100 000

50 000

FR/11/09

208 000

0

0

FR/11/08

150 000

0

0

Delsumma

833 000

327 000

163 500

Portugal

PT/11/04

89 500

0

0

Delsumma

89 500

0

0

Sverige

SE/11/05

221 895

221 895

110 947

SE/11/08

221 894

221 894

110 947

Delsumma

443 789

443 789

221 894

Förenade kungariket

UK/11/51

232 558

232 558

116 279

Delsumma

232 558

232 558

116 279

Summa

1 818 847

1 223 347

611 673