25.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 258/26


Kanne 2.7.2012 — Syria International Islamic Bank v. neuvosto

(Asia T-293/12)

2012/C 258/48

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Syria International Islamic Bank Public Joint-Stock Company (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat G. Laguesse ja J.-P. Buyle)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 32 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2012/544/YUTP siltä osin kuin se koskee kantajaa

kumoaa Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP täytäntöönpanosta tehdyn täytäntöönpanopäätöksen 2012/335/YUTP siltä osin kuin se koskee kantajaa

velvoittaa neuvoston maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena alustavasti 10 000 000 euroa, jota kuitenkin saatetaan myöhemmin korottaa tai alentaa

velvoittaa neuvoston vastamaan kaikista tässä oikeusasteessa aiheutuvista kuluista, mukaan lukien kantajan kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi seitsemään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste koskee puolustautumisoikeuksien ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkaamista sillä perusteella, ettei kantajalle annettu mahdollisuutta tulla kuulluksi ennen pakotteiden määräämistä ja että neuvosto eväsi kantajalta mahdollisuuden esittää huomautuksensa neuvoston käytettävissä mahdollisesti olleesta konkreettisesta näytöstä, vaikka kantaja oli pyytänyt tällaista mahdollisuutta.

2)

Toinen kanneperuste koskee tosiseikkojen arvioinnissa tehtyä ilmeistä arviointivirhettä, koska kantaja ei tietämänsä eikä myöskään sisäisen valvonnan ja tarkastuksen mukaan ollut syyllistynyt tekoihin, joista sitä moititaan riidanalaisessa asetuksessa ja päätöksessä.

3)

Kolmas kanneperuste koskee suhteellisuusperiaatteen loukkaamista, koska komission toimista seurasi kantajan finanssijärjestelmän, johon kuului 90 prosenttia sen euromääräisistä liiketoimista, sulkeminen. Tämä mitätöi lukuisat voimassa olleista sopimuksista, synnytti kantajalle korvausvastuun ja esti tuhansia Syyrian kansalaisia toteuttamasta erilaisia pankki- ja finanssiliiketoimia.

4)

Neljäs kanneperuste koskee omistusoikeuden ja ammatinharjoittamista koskevan oikeuden suhteetonta loukkaamista.

5)

Viides kanneperuste koskee riidanalaisen asetuksen ja päätöksen lainvastaisuutta, sillä päätöksen 2011/782/YUTP (1) 23 artiklassa ja asetuksen N:o 36/2012 (2) 14 ja 26 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyttyneet, koska kantaja ei ollut tietoisesti ja tarkoituksellisesti osallistunut toimiin, joilla pyrittiin kiertämään pakotteita.

6)

Kuudes kanneperuste koskee harkintavallan väärinkäyttöä sillä perusteella, että käsiteltävän asian tosiseikat saavat kantajan uskomaan, että toimenpiteisiin on ryhdytty muista kuin riidanalaisessa asetuksessa ja päätöksessä mainituista syistä.

7)

Seitsemäs kanneperuste koskee perusteluvelvoitteen laiminlyöntiä sen vuoksi, että riidanalaisen asetuksen ja päätöksen perustelut ovat ympäripyöreitä eikä niissä viitata konkreettisiin seikkoihin tai päivämääriin, joiden avulla kantaja voisi yksilöidä ne liiketoimet, joista sitä moititaan.


(1)  Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/273/YUTP kumoamisesta 1.12.2011 tehty neuvoston päätös 2011/782/YUTP (EUVL L 319, s. 56).

(2)  Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18.1.2012 annettu neuvoston asetus (EU) N:o36/2012 (EUVL L 16, s. 1).