20.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/11


Ansökningsomgång för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram för verksamhet inom området kärnteknisk forskning och utbildning

2010/C 225/08

Härmed tillkännages inledningen av en ansökningsomgång för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram för verksamhet inom området kärnteknisk forskning och utbildning (2007 – 2011).

Förslag som rör nedanstående ansökningsomgång kan lämnas in. Tidsfrist och budget anges i texten till ansökningsomgången. Denna offentliggörs på webbplatsen för CORDIS.

Arbetsprogrammet för Euratom:

Ansökningsomgångens titel: Kärnklyvning och strålskydd

Ansökningsomgångens identifieringskod: FP7-FISSION-2011

Ansökningsomgången avser det arbetsprogram som antagits genom kommissionens beslut C(2010) 5704 av den 20 augusti 2010.

Bestämmelser för ansökningsomgången samt arbetsprogram och anvisningar för inlämning av förslag finns på webbplatsen för CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ & Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/