20.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 225/11


Výzva na predloženie návrhov v rámci siedmeho rámcového programu Euratomu v oblasti jadrového výskumu a odborného vzdelávania

2010/C 225/08

Týmto sa uverejňuje výzva na predloženie návrhov v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odborného vzdelávania (na roky 2007 až 2011).

Očakávajú sa návrhy v rámci ďalej uvedenej výzvy. Lehoty na predloženie návrhov a pridelené finančné prostriedky sú uvedené vo výzve, ktorá je zverejnená na webovej stránke CORDIS.

Pracovný program Euratomu

Názov výzvy: Štiepenie jadra a ochrana pred žiarením

Identifikačné číslo výzvy: FP7-Fission-2011

Táto výzva na predloženie návrhov sa týka pracovného programu, ktorý bol prijatý na základe rozhodnutia Komisie K(2010) 5704 z 20. augusta 2010.

Informácie o podmienkach týkajúcich sa výzvy, pracovného programu, ako aj usmernenia pre žiadateľov týkajúce sa spôsobu predloženia návrhov, sa nachádzajú na webovej stránke CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ & Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/