20.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 225/11


Zaproszenie do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

2010/C 225/08

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) badań jądrowych i działań szkoleniowych (w latach 2007–2011).

Przyjmowane są wnioski dotyczące następującego zaproszenia. Termin składania wniosków i budżet wskazano w tekście zaproszenia opublikowanym na stronie internetowej CORDIS.

Program prac Euratom

Tytuł zaproszenia: Badania nad rozszczepieniem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem

Identyfikator zaproszenia: FP7-Fission-2011

Przedmiotowe zaproszenie do składania wniosków związane jest z programem prac przyjętym decyzją Komisji C(2010) 5704 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Zasady dotyczące zaproszenia do składania wniosków, program prac oraz wskazówki dla wnioskodawców zamieszczono na stronach internetowych CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ i Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/