20.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 225/11


Indkaldelse af forslag under det 7. Euratom-rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område

2010/C 225/08

Det meddeles herved, at der indkaldes forslag under Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) 7. rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007 til 2011).

Der indkaldes forslag som anført nedenfor. Indsendelsesfrist og budgetramme oplyses i selve indkaldelsen, der offentliggøres på CORDIS-webstedet.

Euratoms arbejdsprogram

Indkaldelsens titel: Nuklear fission og strålingsbeskyttelse

Indkaldelsens nr.: FP7-Fission-2011

Denne forslagsindkaldelse henhører under det arbejdsprogram, Kommissionen vedtog ved afgørelse K(2010) 5704 af 20. august 2010.

På følgende adresse på CORDIS-webstedet findes der nærmere oplysninger om indkaldelserne, arbejdsprogrammet og vejledningen for ansøgere i indsendelse af forslag: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ & Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/