20.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 225/11


Покана за подаване на предложения в рамките на Седмата рамкова програма на Евратом за ядрени изследвания и обучение

2010/C 225/08

С настоящото се известява за отправянето на покана за подаване на предложения в рамките на Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за ядрени изследвания и обучение (2007—2011 г.).

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата по-долу. Срокът и бюджетът на поканата са посочени в текста на самата покана, която е публикувана на интернет страницата на CORDIS.

Работна програма „Евратом“

Наименование на поканата: Ядрено делене и радиационна защита

Опознавателен код на поканата: FP7-Fission-2011

Настоящата покана за представяне на предложения е свързана с работната програма, приета с Решение C(2010) 5704 на Комисията от 20 август 2010 г.

Информация за условията на поканата, работната програма, както и указания за кандидатите относно представянето на предложенията, са на разположение на интернет страницата на CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ и Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/