1.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 239/20


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8113 – Thoma Bravo/Qlik Technologies)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 239/09)

1.

W dniu 24 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Thoma Bravo, LLC („Thoma Bravo”, Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Qlik Technologies Inc. („Qlik Technologies”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Thoma Bravo: spółka dokonująca inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, w szczególności w zakresie oprogramowania użytkowego i oprogramowania dla infrastruktury oraz usług opartych na technologii,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Qlik Technologies: dostawca oprogramowania do celów wywiadu gospodarczego i analizy ekonomicznej. Produkty Qlik w zakresie oprogramowania to aplikacje służące do wizualizacji i wyszukiwania danych, w inteligentny sposób przetwarzające duże ilości danych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8113 – Thoma Bravo/Qlik Technologies, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.