ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 392

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
25. novembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 392/1

Oznámenie Komisie – Zodpovedajúce hodnoty finančných limitov stanovených v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ

1

2015/C 392/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7682 – Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7808 – Bain Capital Investors/Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 392/4

Výmenný kurz eura

5

2015/C 392/5

Stiahnutie návrhov Komisie

6

2015/C 392/6

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [Uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Oznámenie pre dovozcov – Dovoz výrobkov z tuniaka pochádzajúcich z Thajska do Európskej únie

8

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2015/C 392/8

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov č. 4/2014 „Na ceste k novej digitálnej etike: Údaje, dôstojnosť a technológia“

9

2015/C 392/9

Zhrnutie druhého stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti

11


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2015/C 392/10

Oznámenie o začatí čiastočného priebežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2015/C 392/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7829 – Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK