ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 392

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
25 ноември 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 392/1

Съобщение на Комисията — Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

1

2015/C 392/2

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7682 — Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7808 — Bain Capital Investors/Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 392/4

Обменен курс на еврото

5

2015/C 392/5

Oттегляне на предложения на Комисията

6

2015/C 392/6

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Уведомление за вносителите — Внос в Европейския съюз на продукти от риба тон от Тайланд

8

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2015/C 392/8

Кратък преглед на Становище № 4/2015 на Европейския надзорен орган по защита на данните „Към нова етика в областта на цифровите технологии: данни, достойнство и технологии“

9

2015/C 392/9

Кратък преглед на второто Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления

11


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2015/C 392/10

Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун, с произход от Китайската народна република и Тайланд

14

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 392/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7829 — Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

18


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG