2010R0107 — HR — 16.03.2011 — 001.002


►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 107/2010

od 8. veljače 2010.

o odobrenju Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 kao dodatka hrani za piliće za tov (nositelj odobrenja Kemin Europa N.V.)

(Tekst značajan za EGP)

( L 036, 9.2.2010, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 168/2011 od 23. veljače 2011.

  L 49

4

24.2.2011
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 107/2010

od 8. veljače 2010.

o odobrenju Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 kao dodatka hrani za piliće za tov (nositelj odobrenja Kemin Europa N.V.)

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja ( 1 ), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 1831/2003 propisuje odobravanje dodataka hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja te osnovu i postupke za izdavanje takvog odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003, podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka navedenog u Prilogu ovoj Uredbi. Zahtjevu su priloženi detalji i dokumenti koji se zahtijevaju u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje mikroorganizma Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) kao dodatka hrani za piliće za tov i njegovo uvrštenje u kategoriju dodataka „Zootehnički dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu Agencija) je zaključila u mišljenju od 15. rujna 2009. ( 2 ) da Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) nema nepovoljan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš i da korištenje tog pripravka može poboljšati rezultate u životinja. Agencija ne smatra da postoji potreba za posebnim zahtjevima za monitoring nakon stavljanja na tržište. Također je potvrdila izvješće o analitičkoj metodi dodatka u hrani za životinje koje je dostavio Referentni laboratorij Zajednice osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena tog pripravka pokazuje da su zadovoljeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s time, potrebno je odobriti korištenje tog pripravka kako je definirano u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

Pripravak definiran u Prilogu koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „Zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „Stabilizatori dobre flore”odobrava se kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M1
PRILOGIdentifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinja

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Trajanje odobrenja

CFU/kg potpune krmne smjese sa sadržajem vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: stabilizatori dobre flore

4b1823

Kemin Europa NV

Bacillus subtilis ATCC PTA- 6737

Sastav dodatka hrani za životinje:

Pripravak Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 koji sadrži najmanje 1 × 1010 CFU/g dodatka hrani za životinje

Karakterizacija aktivne tvari:

Spore Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

Analitičke metode (1)

Metoda brojanja razlijevanjem po podlozi uz uporabu triptonskog soja agara uz prethodno zagrijavanje uzoraka hrane za životinje.

Identifikacija: metoda gel elektroforeze u pulsirajućem polju (PFGE)

Pilići za tov

1 × 107

1.  U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navedite temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju.

2.  Može se koristiti u hrani za životinje koja sadrži dopuštene kokcidiostatike: diklazuril, dekokvinat, salinomicin natrij, narazin/nikarbazin, lasalocid A natrij, maduramicin amonij, monenzin natrij, narazin ili robenidin hidroklorid.

1. ožujka 2020.

(1)   Detalji analitičkih metoda dostupni su na sljedećoj adresi Referentnog laboratorija Zajednice: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.( 1 ) SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

( 2 The EFSA Journal 2009.; 7(9): 1314.