30.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/56


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 202/2014

z dne 25. septembra 2014

o spremembi Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, k Sporazumu EGP [2015/1270]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti, tako da se vključi Priporočilo Sveta 2012/C 398/01 z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (1).

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba spremeniti, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 4(8) Protokola 31 k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32012 H 1222(01): Priporočilo Sveta 2012/C 398/01 z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (UL C 398, 22.12.2012, str. 1).“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. septembra 2014

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kurt JÄGER


(1)  UL C 398, 22.12.2012, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.