30.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/56


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 202/2014

z 25. septembra 2014,

ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [2015/1270]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala odporúčanie Rady 2012/C 398/01 z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (1).

(2)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa mal preto zmeniť s cieľom umožniť fungovanie tejto rozšírenej spolupráce,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 4 ods. 8 protokolu 31 k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 H 1222(01): odporúčanie Rady 2012/C 398/01 z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. septembra 2014

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kurt JÄGER


(1)  Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.