30.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/56


DECIZIA NR. 202/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 25 septembrie 2014

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1270]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este adecvat să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE pentru a include Recomandarea 2012/C 398/01 a Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (1).

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să poată fi realizată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Protocolul 31 la Acordul privind SEE, articolul 4, la alineatul (8) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32012 H 1222(01): Recomandarea 2012/C 398/01 a Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare în temeiul articolului 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 septembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO C 398, 22.12.2012, p. 1.

(2)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.