30.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/56


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 202/2014

z dnia 25 września 2014 r.

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1270]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy rozszerzyć współpracę Umawiających się Stron Porozumienia EOG w celu włączenia zalecenia Rady 2012/C 398/01 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie szerszej współpracy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 4 ust. 8 w protokole 31 do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 H 1222(01): zaleceniem Rady 2012/C 398/01 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1).”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.