30.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/56


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 202/2014

(2014. gada 25. septembris),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2015/1270]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi paplašināt EEZ līguma Līgumslēdzēju pušu sadarbību, iekļaujot Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 20. decembra Ieteikumu 2012/C 398/01 par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu (1).

(2)

Tādēļ EEZ līguma 31. protokols būtu jāgroza, lai īstenotu šo paplašināto sadarbību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 4. panta 8. punktam pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 H 1222(01): Padomes 2012. gada 20. decembra Ieteikums 2012/C 398/01 par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu (OV C 398, 22.12.2012., 1. lpp.).”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2014. gada 25. septembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Kurt JÄGER


(1)  OV C 398, 22.12.2012., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.