30.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/56


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 202/2014

2014 m. rugsėjo 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/1270]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

tikslinga išplėsti EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą įtraukiant 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendaciją 2012/C 398/01 dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (1);

(2)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad bendradarbiavimas būtų išplėstas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo 31 protokolo 4 straipsnio 8 dalis papildoma šia įtrauka:

„—

32012 H 1222(01): 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija 2012/C 398/01 dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1).“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 25 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kurt JÄGER


(1)  OL C 398, 2012 12 22, p. 1.

(2)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.