30.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/56


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 202/2014 HATÁROZATA

(2014. szeptember 25.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2015/1270]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Helyénvaló kiterjeszteni az EGT-megállapodás szerződő felei közötti együttműködést a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló, 2012. december 20-i 2012/C 398/01 tanácsi ajánlásra (1).

(2)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell, hogy létrejöhessen ez a kiterjesztett együttműködés,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve 4. cikkének (8) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32012 H 1222(01): a Tanács 2012. december 20-i 2012/C 398/01 ajánlása a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1. o.)”

2. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették (2).

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 25-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Kurt JÄGER


(1)  HL C 398., 2012.12.22., 1. o.

(2)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.