30.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/56


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 202/2014,

annettu 25 päivänä syyskuuta 2014,

yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1270]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen osapuolten välinen yhteistyö kattamaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annettu neuvoston suositus 2012/C 398/01 (1).

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin harjoittaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 4 artiklan 8 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

32012 H 1222(01): neuvoston suositus 2012/C 398/01, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1).”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (2).

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä syyskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.