30.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 202/56


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 202/2014,

25. september 2014,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/1270]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Asjakohane on laiendada EMP lepingu osaliste koostööd nii, et see hõlmaks nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitust 2012/C 398/01 mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta (1).

(2)

Seepärast tuleks EMP lepingu protokolli nr 31 muuta, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 31 artikli 4 lõikesse 8 lisatakse järgmine taane:

„—

32012 H 1222(01): nõukogu soovitus 2012/C 398/01, 20. detsember 2012, mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta (ELT C 398, 22.12.2012, lk 1)”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 25. september 2014

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT C 398, 22.12.2012, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid kohustusi ei ole nimetatud.