30.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/56


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 202/2014

ze dne 25. září 2014,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2015/1270]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala doporučení Rady 2012/C 398/01 ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení (1).

(2)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby tuto rozšířenou spolupráci umožňoval,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 8 odst. 4 Protokolu 31 k Dohodě o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32012 H 1222(01): doporučení Rady 2012/C 398/01 ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení (Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po učinění posledního oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (2).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. září 2014.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kurt JÄGER


(1)  Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.