30.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/56


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 202/2014

от 25 септември 2014 година

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП, относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2015/1270]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Уместно е сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП да бъде разширено, за да включи Препоръка 2012/C 398/01 на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (1).

(2)

Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да се измени, за да се даде възможност за провеждането на това разширено сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 4, параграф 8 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 H 1222(01): Препоръка 2012/C 398/01 на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1).“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2014 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Kurt JÄGER


(1)  ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.