13.3.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/19


(2004/C 65 E/020)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0025/03

van Dirk Sterckx (ELDR) aan de Commissie

(13 januari 2003)

Betreft:   Lijst van producten waarvoor tegenmaatregelen kunnen worden genomen in het kader van de Amerikaanse Foreign Sales Corporation

Op 13 september 2002 heeft de Europese Commissie een ontwerplijst gepubliceerd van producten waarvoor tegenmaatregelen zouden kunnen worden genomen als reactie op de fiscale behandeling door de Verenigde Staten van de „Foreign Sales Corporation”. Een aantal invoerders van Amerikaanse producten die op deze lijst staan, is ontevreden met deze maatregel. Riskeert deze maatregel niet bepaalde Europese bedrijven ernstig te schaden? Heeft de Commissie al een zicht op de reacties van de belanghebbenden? Zal de Commissie de lijst wijzigen om rekening te houden met de reacties van belanghebbenden? Wanneer neemt de Commissie een definitieve beslissing?

Antwoord van Pascal Lamy namens de Commissie

(7 februari 2003)

Het geachte parlementslid verwijst in zijn vraag naar de bezorgdheid van importeurs in de Gemeenschap over de mogelijke negatieve gevolgen voor hun bedrijfstak van sancties tegen Amerikaanse producten.

In dit verband dient te worden herinnerd aan de omstandigheden rond de met de WTO-regels strijdige FSC/ETI-wetgeving (Foreign Sales Corporation/Extraterritorial Income), die een niet-geoorloofde belastingsubsidie op de export omvat voor Amerikaanse bedrijven ter hoogte van circa 4 miljard USD per jaar. Zo kreeg de Gemeenschap op 30 augustus 2002, na de rechtmatigheid van de FSC/ETI-wetgeving in de WTO met succes aan de orde te hebben gesteld, het recht voor eenzelfde bedrag tegenmaatregelen te nemen in de vorm van invoerheffingen op bepaalde goederen uit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben helaas nog geen concrete stappen gezet om zich te conformeren. Wel hebben de regering en enkele vooraanstaande leden van het Congres aangegeven dat dit hun voornemen is.

Tezelfdertijd dient duidelijk te worden gesteld dat de Commissie in dit geschil niet streeft naar tegenmaatregelen tegen Amerikaanse producten, maar naar intrekking van de niet-geoorloofde maatregelen die een ongunstig effect hebben op de belangen van bedrijven uit de Gemeenschap. Het doel van de Commissie is derhalve ervoor te zorgen dat de Verenigde Staten zich zo spoedig mogelijk houden aan de uitspraak van de WTO over de FSC. Doen de Verenigde Staten dit niet, dan rest de Gemeenschap niets anders dan haar WTO-rechten te doen gelden.

Om de mogelijke negatieve gevolgen van tegenmaatregelen voor de Europese industrie te beperken, is de Commissie een openbaar overleg gestart. In dat verband zijn alleen producten geselecteerd waarvoor de invoer uit de Verenigde Staten maximaal 20 % bedraagt van de totale invoer in de Gemeenschap. De Commissie analyseert momenteel de reacties die zij tijdens het openbaar overleg van de betrokkenen heeft ontvangen. Bij haar analyse zal de Commissie er bijzondere zorg voor dragen dat de belangen van de Gemeenschap niet worden geschaad, want dat is uiteindelijk het doel van de hele operatie. Een definitief besluit zal na raadpleging van de lidstaten in het eerste kwartaal van 2003 worden genomen. In dit stadium kunnen echter geen opmerkingen worden gedaan met betrekking tot het al dan niet opnemen van bepaalde specifieke producten op de uiteindelijke lijst van door sancties getroffen producten.