13.3.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 65/19


(2004/C 65 E/020)

KIRJALLINEN KYSYMYS P-0025/03

esittäjä(t): Dirk Sterckx (ELDR) komissiolle

(13. tammikuuta 2003)

Aihe:   Niiden tuotteiden luettelo, joiden osalta voidaan ryhtyä vastatoimiin Yhdysvaltojen Foreign Sales Corporation -ohjelman johdosta

Euroopan komissio julkisti 13. syyskuuta 2002 ehdotuksensa niiden tuotteiden luetteloksi, joiden osalta voidaan harkita vastatoimia vastauksena Yhdysvaltojen ”Foreign Sales Corporation” -ohjelmansa mukaisesti määräämään verokohteluun. Eräät kyseiseen luetteloon sisältyvien tuotteiden maahantuojat ovat olleet tyytymättömiä tähän toimenpiteeseen. Eikö ole olemassa vaara, että se vahingoittaa vakavasti tiettyjä eurooppalaisia yrityksiä? Onko komissiolla jo jonkinlainen käsitys siitä, miten asianosaiset tahot reagoivat luetteloon? Aikooko komissio muuttaa luetteloa voidakseen ottaa kyseiset reaktiot huomioon? Milloin komissio tekee lopullisen päätöksensä?

Pascal Lamyn komission puolesta antama vastaus

(7. helmikuuta 2003)

Arvoisan parlamentin jäsenen mukaan yhteisön maahantuojat ovat huolissaan kielteisistä vaikutuksista, joita voi koitua niiden liiketoimille, jos amerikkalaisiin tuotteisiin kohdistuvia seuraamuksia määrätään.

Tästä syystä on tarpeen muistuttaa seikoista, jotka liittyvät Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen kanssa ristiriidassa olevaan lainsäädäntöön (Foreign Sales Corporation/Extraterritorial Income, FSC/ΕΤΙ), joka mahdollistaa sen, että yhdysvaltalaiset yritykset saavat laitonta vientitukea jopa noin neljä miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Sen jälkeen kun yhteisö oli asettanut FSC/ETI-lainsäädännön WTO:ssa menestyksekkäästi kyseenalaiseksi, WTO myönsi yhteisölle 30. elokuuta 2002 oikeuden ryhtyä vastatoimiin määräämällä tuontitulleja tietyille Yhdysvalloista tuotaville tavaroille edellä mainittuun summaan saakka. Yhdysvallat ei kuitenkaan ole vielä ryhtynyt konkreettisiin toimiin ristiriitaisuuden poistamiseksi, vaikka Yhdysvaltain kongressin hallinto ja johtavassa asemassa olevat jäsenet ovat ilmaisseet pyrkivänsä siihen.

Samalla on tehtävä selväksi, että tässä kiistassa komission tavoitteena ei ole määrätä yhdysvaltalaisiin tuotteisiin kohdistuvia vastatoimia vaan saada aikaan sellaisten laittomien toimenpiteiden lopettaminen, jotka vaikuttavat haitallisesti yhteisön yritysten etuihin. Siten komission tavoitteena on varmistaa, että Yhdysvallat noudattaa FSC:tä koskevia WTO:n sääntöjä mahdollisimman pikaisesti. Jos Yhdysvallat ei kuitenkaan noudata sääntöjä, yhteisöllä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää WTO:n sääntöjen mukaisia oikeuksiaan.

Yrittääkseen kuitenkin minimoida kielteiset seuraukset, joita mahdollisista vastatoimista voisi aiheutua eurooppalaiselle teollisuudelle, komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen valittaessa ainoastaan sellaisia tuotteita, joiden tuonti Yhdysvalloista muodostaa enintään 20 prosenttia kokonaistuonnista yhteisöön. Näin ollen komissio arvioi parhaillaan asianomaisilta osapuolilta julkisen kuulemisen aikana saatuja kommentteja. Toteuttaessaan tätä analyysia komissio pyrkii varmistamaan erityisen huolellisesti, että yhteisön etuja ei loukata, mikä on loppujen lopuksi koko menettelyn tavoite. Asiasta tehdään lopullinen päätös jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan voida esittää mitään kommentteja yksittäisten tuotteiden sisällyttämisestä mahdolliseen seuraamusluetteloon tai niiden poistamisesta siitä.