13.3.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 65/19


(2004/C 65 E/020)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-0025/03

af Dirk Sterckx (ELDR) til Kommissionen

(13. januar 2003)

Om:   Fortegnelse over varer, for hvilke der vil kunne træffes modforholdsregler som led i den amerikanske Foreign Sales Corporation

Den 13. september 2002 offentliggjorde Kommissionen et udkast til en fortegnelse over varer, over for hvilke der kunne træffes modforholdsregler som led i de skatte- og afgiftsforanstaltninger, USA anvender for »Foreign Sales Corporation«. En række importører af amerikanske varer, der er opført på fortegnelsen, er utilfredse med denne foranstaltning. Er der ikke en risiko for, at den kan være til alvorlig ulempe for bestemte europæiske virksomheder? Har Kommissionen lagt sig fast på en holdning til de pågældende? Vil Kommissionen ændre listen for at der kan tages hensyn til disses reaktioner? Hvornår vil Kommissionen træffe en definitiv afgørelse?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Pascal Lamy

(7. februar 2003)

Det ærede medlem stiller spørgsmål i forbindelse med de bekymringer, visse importører i Fællesskabet har om, hvorvidt eventuelle sanktioner over for amerikanske produkter vil få negative konsekvenser for deres virksomheder.

I den forbindelse må det være mig tilladt at minde om den amerikanske lovgivning (Foreign Sales Corporation/Extraterritorial Income legislation) som i modstrid med WTO's (Verdenshandelsorganisationen) regler sikrer amerikanske virksomheder et ulovlig eksporttilskud til en værdi af omkring 4 mia. USD årligt. Efter at Fællesskabet i WTO havde fået medhold i, at den pågældende lovgivning var i modstrid med WTO-reglerne, fik Fællesskabet af WTO den 30. august 2002 bemyndigelse til at iværksætte modforanstaltninger i form af pålæggelse af told på visse varer fra USA op til det ovennævnte beløb. USA har imidlertid endnu ikke taget konkrete skridt i retning af at ville efterleve WTO's afgørelse, selv om både den amerikanske administration og fremtrædende medlemmer af Kongressen har ladet forstå, at det er deres hensigt.

I den forbindelse skal der ikke herske tvivl om, at Kommissionens målsætning i denne handelsstrid ikke er at træffe modforanstaltninger over for amerikanske produkter, men at få USA til at stoppe de ulovlige foranstaltninger, der påvirker fællesskabsvirksomhedernes interesser negativt. Det er derfor Kommissionens mål at sikre, at USA så hurtigt som muligt efterlever WTO-afgørelsen. Hvis USA imidlertid ikke efterlever afgørelsen, har Fællesskabet ingen andre muligheder end at udøve sine WTO-sikrede rettigheder.

I et forsøg på at reducere de negative konsekvenser, som eventuelle modforanstaltninger kunne have på europæisk industri, mest muligt, har Kommissionen gennemført offentlige høringer med henblik på at sikre, at man kun lægger told på produkter, hvor importen fra USA maksimalt udgør 20 % af den samlede import til Fællesskabet. Kommissionen er nu i færd med at gennemgå de svar, den har modtaget fra berørte parter i høringsperioden. I forbindelse med gennemførelsen af denne analyse vil Kommissionen være yderst påpasselig med at sikre, at Fællesskabets interesser ikke skades, hvilket, når alt kommer til alt, er formålet med hele sagen. Der vil blive truffet en endelig beslutning desangående i første kvartal af 2003 efter høring af medlemsstaterne. På indeværende tidspunkt kan der imidlertid ikke siges noget om, hvilke produkter en eventuel liste vil komme til at omfatte.