24.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 282/29


Talan väckt den 5 juli 2011 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon mot kommissionen m.fl.

(Mål T-369/11)

2011/C 282/59

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon (Chalandri, Grekland) (ombud: advokaten A. Krystallidis)

Svarande: Europeiska kommissionen, EU:s delegation till Turkiet (Ankara, Turkiet) och Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara, Turkiet)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förplikta svarandena att ersätta den skada som vållats sökanden till följd av det rättsstridiga beslut som en av svarandena (EU:s delegation till Turkiet) fattade den 5 april 2011 (och eventuella senare fattade beslut) om att inte tilldela kontraktet ”Enlargement of the European Turkish Business Centres Network to Sivas, Antakya, Batman and Van — Europe Aid/128621/D/SER/TR” till Konsortiet (1) på grund av att detta påståtts ha lämnat ”oriktiga uppgifter”,

förplikta svarandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: Svarandena har åsidosatt sökandens berättigade förväntningar, i strid med artikel 10 i den europeiska kodexen för god förvaltningssed, genom att oväntat upphäva beslutet att tilldela det aktuella kontraktet till Konsortiet på grund av att detta påståtts ha lämnat ”oriktiga uppgifter”.

2.

Andra grunden: Svarandena har åsidosatt den allmänna rättssäkerhetsprincipen samt bestämmelserna i artikel 4 i den europeiska kodexen för god förvaltningssed, genom att anklaga sökanden för att lämnat oriktiga uppgifter utan att först ha fastställt att någon av de ingivna handlingarna var förfalskad.

3.

Tredje grunden: Svarandena har åsidosatt sökandens rätt att yttra sig, genom att inte upplysa sökanden om sin avsikt att inte tilldela kontraktet till Konsortiet, vilket strider mot artikel 16 i den europeiska kodexen för god förvaltningssed.

4.

Fjärde grunden: Svarandena har inte närmare angett vilka handlingar som sökanden påstås ha förfalskat, vilket strider mot artikel 18 i den europeiska kodexen för god förvaltningssed.

5.

Femte grunden: Svarandena har inte upplyst sökanden om hur det beslut som gick den emot kunde överklagas, vilket strider mot artiklarna 11 och 19 i den europeiska kodexen för god förvaltningssed.

6.

Sjätte grunden: Svarandena missbrukade sitt utrymme för skönsmässig bedömning vid fastställandet av de faktiska omständigheter som lagts fram inför dem och överskred således sina befogenheter, eftersom de skäl som den upphandlande myndigheten hade angett endast skulle ha kunnat tillämpas för att underkänna ett anbud under upphandlingsförfarandet, på grund att det inte uppfyllde utvärderingskriterierna, och inte när kontraktet faktiskt redan hade tilldelats.


(1)  ”DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)”