24.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 282/29


Prasība, kas celta 2011. gada 5. jūlijā — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Komisija u.c.

(Lieta T-369/11)

2011/C 282/59

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grieķija) (pārstāvis — A. Krystallidis, advokāts)

Atbildētājas: Eiropas Komisija, ES delegācija Turcijā (Ankara, Turcija); un Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara)

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

piespriest atlīdzināt zaudējumus, kas esot nodarīti prasītājai ar prettiesisku 2011. gada 5. aprīļa lēmumu — (un arī vēlākiem lēmumiem), ko pieņēmusi viena no atbildētājām (ES delegācija Turcijā), — atcelt publiskā iepirkuma “Eiropas un Turcijas uzņēmējdarbības centru tīkla paplašināšana Sivas, Antakya, Batman un VanEuropeAid/128621/D/SER/TR” līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konsorcijam (1) sakarā ar apgalvotu “nepatiesu paziņojumu”;

piespriest atbildētājām atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza šādus sešus pamatus:

1)

ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka

atbildētājas esot pievīlušas prasītājas tiesisko paļāvību, pārkāpjot Eiropas Labas administratīvās prakses kodeksa 10. pantu, jo tās negaidīti atcēla lēmumu par attiecīgā projekta piešķiršanu konsorcijam, pamatojoties uz apgalvotu “nepatiesu paziņojumu”;

2)

ar otro pamatu tiek apgalvots, ka

atbildētājas esot pārkāpušas tiesiskās drošības principu un Eiropas Labas administratīvās prakses kodeksa 4. pantu, apsūdzot prasītāju, ka tā esot izdarījusi kļūdainu paziņojumu, iepriekš neidentificējot nevienu no dokumentiem, kas tika iesniegti kā nepatiesi;

3)

ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka

atbildētājas esot pārkāpušas prasītājas tiesības tikt uzklausītai, neinformējot par savu nolūku atcelt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas ir pretrunā Labas administratīvās prakses kodeksa 16. pantam;

4)

ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka

atbildētājas pretēji Labas administratīvās prakses kodeksa 18. pantam nav norādījušas pamatojumu attiecībā to, kurus tieši dokumentus prasītāja esot viltojusi;

5)

ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka

atbildētājas pretēji Labas administratīvās prakses kodeksa 11. un 19. pantam nav informējušas prasītāju par pieejamajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, lai apstrīdētu attiecībā pret viņu pieņemto lēmumu;

6)

ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka

atbildētājas ir rīkojušās, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras izvērtēt tām iesniegtos faktus, un tādējādi pārkāpušas savu pilnvaru robežas, jo līgumslēdzējas iestādes izvirzītie pamati varēja tikt izmantoti, lai diskvalificētu piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūras laikā sakarā ar tā neatbilstību novērtēšanas kritērijiem, nevis pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.


(1)  “DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)”.