Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Dommens præmisser

1 VED KENDELSE AF 8 . SEPTEMBER 1976 , INDGAAET PAA DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 2 . DECEMBER 1976 , HAR LANDGERICHT OLDENBURG I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 INDGIVET EN ANMODNING OM EN PRAEJUDICIEL AFGOERELSE VEDROERENDE GYLDIGHEDEN AF RAADETS FORORDNING NR . 563/76 AF 15 . MARTS 1976 OM OBLIGATORISK OPKOEB AF SKUMMETMAELKSPULVER , SOM INTERVENTIONSORGANERNE LIGGER INDE MED , OG SOM SKAL ANVENDES I FODER ( EFT L 67 , S . 18 );

DENNE ANMODNING ER INDGIVET I FORBINDELSE MED EN CIVIL SAG OM GENNEMFOERELSE AF EN LEVERINGSKONTRAKT OM FODER , SOM EN PRODUCENT AF KRAFTFODER - SAGSOEGER I HOVEDSAGEN - HAR ANLAGT MOD EN EJER AF EN HOENSEFARM - SAGSOEGT I HOVEDSAGEN ;

SAGSOEGER I HOVEDSAGEN KRAEVER UD OVER DEN AFTALTE PRIS BETALING AF ET BELOEB , SOM SVARER TIL DEN BYRDE , DER FOELGER AF FORORDNING NR . 563/76 , HVIS GYLDIGHED IMIDLERTID BESTRIDES AF SAGSOEGTE I HOVEDSAGEN .

2 FORORDNING NR . 563/76 BLEV UDSTEDT PAA ET TIDSPUNKT , HVOR DE LAGRE AF SKUMMETMAELKSPULVER , SOM INTERVENTIONSORGANERNE HAVDE OPKOEBT I HENHOLD TIL RAADETS FORORDNING NR . 804/68 AF 27 . JUNI 1968 OM DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR MAELK OG MEJERIPRODUKTER ( EFT L 148 , S . 13 ), VAR BLEVET MEGET STORE OG FORTSAT VOKSEDE TRODS FAELLESSKABSINSTITUTIONERNES FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PAA AT BREMSE TENDENSEN TIL OVERPRODUKTION AF MAELK OG FOROEGE AFSAETNINGEN AF SKUMMETMAELKSPULVER ;

VED DEN ORDNING , SOM BLEV INDFOERT VED FORORDNING NR . 563/76 , OG SOM IKKE BLEV FORLAENGET EFTER UDLOEBET AF DEN FOERSTE GYLDIGHEDSPERIODE DEN 31 . OKTOBER 1976 , SKULLE LAGRENE FORMINDSKES VED EN OEGET ANVENDELSE AF PROTEINERNE I SKUMMETMAELKSPULVERET TIL FODER ;

FORORDNINGEN GJORDE MED HENBLIK HERPAA YDELSE AF STOETTE TIL VISSE VEGETABILSKE PROTEINSTOFFER OG OVERGANG TIL FRI OMSAETNING INDEN FOR FAELLESSKABET AF VISSE IMPORTEREDE FODERSTOFFER BETINGET AF , AT DER BLEV OPKOEBT BESTEMTE MAENGDER SKUMMETMAELKSPULVER ;

FOR AT SIKRE OVERHOLDELSEN AF DENNE FORPLIGTELSE VAR YDELSEN AF STOETTE OG OVERGANG TIL FRI OMSAETNING BETINGET AF EN SIKKERHEDSSTILLELSE ELLER AF FREMLAEGGELSE AF VISSE FORMER FOR BEVIS FOR OPKOEB OG DENATURERING AF DE FORESKREVNE MAENGDER SKUMMETMAELKSPULVER .

3 DET FOELGER AF ARTIKEL 1 I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 753/76 AF 31 . MARTS 1976 OM DE NAERMERE BESTEMMELSER FOR SALG AF SKUMMETMAELKSPULVER TIL ANVENDELSE I FODER ( EFT L 88 , S . 1 ), AT PRISEN VED OBLIGATORISK KOEB AF SKUMMETMAELKSPULVER FRA INTERVENTIONSLAGRENE VAR 52,16 RE PR . 100 KG , JUSTERET MED EN KOEFFICIENT , SOM FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND UDGJORDE 0,8325 ;

DE OMKOSTNINGER TIL DENATURERING , SOM KOEBER SKULLE AFHOLDE , VARIEREDE MELLEM EN OG TRE REGNINGSENHEDER PR . 100 KG ;

MARKEDSPRISEN FOR SOJAKAGER , DER ER ET VEGETABILSK PRODUKT MED EN LIGNENDE FODERVAERDI SOM SKUMMETMAELKSPULVER TIL FODER FOR DYR BORTSET FRA KLAVE , VARIEREDE I DEN PERIODE , HVOR FORORDNING NR . 563/76 VAR GAELDENDE , MELLEM 13,3 OG 20,40 RE PR . 100 KG OG LAA GENNEMSNITLIG PAA OMKRING 18 RE PR . 100 KG ;

PRISEN FOR DET OBLIGATORISKE KOEB AF SKUMMETMAELKSPULVER VAR SAALEDES FASTSAT TIL NAESTEN TRE GANGE PULVERETS FODERVAERDI ;

SIKKERHEDSSTILLELSEN , SOM KUN BLEV FRIGIVET MOD FREMLAEGGELSEN AF BEVIS FOR KOEB AF EN BESTEMT MAENGDE SKUMMETMAELKSPULVER , VAR SAT TIL ET BELOEB AF EN SAADAN STOERRELSE , AT INDVIRKNINGEN PAA FODERPRISERNE , HVIS DEN FORTABTES , VAR LIDT STOERRE EN DEN FORDYRELSE , SOM SKYLDTES KOEB AF SKUMMETSMAELKSPULVERET .

4 FORORDNINGENS ARTIKEL 5 BESTEMTE , AT FOR KONTRAKTER , SOM AFSLUTTEDES INDEN FORORDNINGENS IKRAFTTRAEDEN , BAR DE PERSONER , DER SUCCESSIVT KOEBTE DE OMHANDLEDE VARER , VIRKNINGEN AF DEN BYRDE , SOM FULGTE AF ORDNINGEN ;

FORORDNINGEN INDEHOLDT INGEN TILSVARENDE BESTEMMELSE , DER KUNNE SIKRE FORBRUGERNE AF FODER , SAASOM FJERKRAEOPDRAETTERE OG SVINEAVLERE , EN MULIGHED FOR AT OVERVAELTE FORDYRELSEN PAA PRISEN FOR DERES PRODUKTER .

5 GYLDIGHEDEN AF DENNE ORDNING ER ISAER BLEVET ANFAEGTET UNDER HENVISNING TIL , AT DER ER SKET EN KRAENKELSE AF FORMAALENE FOR DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 39 , AF FORBUDET MOD FORSKELSBEHANDLING EFTER ARTIKEL 40 , STK . 3 , ANDET AFSNIT SAMT AF PRINCIPPET OM ET RIMELIGT FORHOLD MELLEM MAAL OG MIDLER ;

I BETRAGTNING AF DEN NAERE FORBINDELSE MELLEM DISSE KLAGEPUNKTER BOER DE BEHANDLES UNDER ET .

6 IFOELGE ARTIKEL 39 HAR DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK TIL FORMAAL AT RATIONALISERE LANDBRUGSPRODUKTIONEN , AT SIKRE LANDBRUGSBEFOLKNINGEN SOM HELHED EN RIMELIG LEVESTANDARD , AT STABILISERE MARKEDERNE , AT SIKRE FORSYNINGERNE OG AT SIKRE FORBRUGERNE RIMELIGE PRISER PAA LEVERANCERNE ;

SELV OM ARTIKEL 39 SAALEDES VED FASTSAETTELSE AF DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK GIVER UDSTRAKTE VALGMULIGHEDER MED HENSYN TIL UDVIKLINGS- OG INTERVENTIONSFORANSTALTNINGER , BESTEMMES DET IKKE DESTO MINDRE I ARTIKEL 40 , STK . 3 , ANDET AFSNIT , AT DEN FAELLES MARKEDSORDNING SKAL BEGRAENSES TIL AT FORFOELGE DE SAALEDES FASTSATTE MAAL ;

ENDVIDERE BESTEMMER ARTIKEL 40 , STK . 3 , ANDET AFSNIT , AT DEN FAELLES MARKEDSORDNING ' BOER UDELUKKE ENHVER FORM FOR FORSKELSBEHANDLING AF FAELLESSKABETS PRODUCENTER ELLER FORBRUGERE ' ;

FORMAALSBESTEMMELSEN I ARTIKEL 39 OPSTILLER SAALEDES SAMMEN MED REGLERNE I ARTIKEL 40 , STK . 3 , ANDET AFSNIT PAA EN GANG POSITIVE OG NEGATIVE KRITERIER , SOM MULIGGOER EN VURDERING AF LOVLIGHEDEN AF DE TRUFNE FORANSTALTNINGER .

7 DEN ORDNING , SOM INDFOERTES VED FORORDNING NR . 563/76 , VAR EN MIDLERTIDIG FORANSTALTNING , SOM SKULLE RAADE BOD PAA FOELGERNE AF EN VEDVARENDE ULIGEVAEGT I DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR MAELK OG MEJERIPRODUKTER ;

ORDNINGEN KENDETEGNEDES VED , AT IKKE BLOT PRODUCENTERNE I MAELKESEKTOREN MEN TILLIGE OG ISAER PRODUCENTERNE I ANDRE LANDBRUGSSEKTORER FIK PAALAGT EN OEKONOMISK BYRDE DELS I FORM AF OBLIGATORISK OPKOEB AF VISSE MAENGDER AF ET FODERPRODUKT , DELS I FORM AF FASTSAETTELSE AF EN KOEBSPRIS FOR DETTE PRODUKT , SOM LAA TRE GANGE HOEJERE END PRISEN PAA DE VARER , SOM PRODUKTET TRAADTE I STEDET FOR ;

DET OBLIGATORISKE OPKOEB TIL EN SAA UFORHOLDSMAESSIG PRIS UDGJORDE EN DISKRIMINERENDE FORDELING AF BYRDERNE MELLEM LANDBRUGETS FORSKELLIGE SEKTORER ;

YDERMERE VAR EN SAADAN FORPLIGTELSE IKKE NOEDVENDIG FOR AT NAA DET OENSKEDE FORMAAL , NEMLIG AT FAA AFSAT LAGRENE AF SKUMMETMAELKSPULVER ;

DENNE KUNNE DERFOR IKKE RETFAERDIGGOERES SOM EN GENNEMFOERELSE AF FORMAALENE FOR DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK ;

8 FOELGELIG BOER DER SVARES , AT RAADETS FORORDNING NR . 563/76 AF 15 . MARTS 1976 ER UGYLDIG .

Afgørelse om sagsomkostninger

VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

9 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF RAADET OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN PAAGAELDENDE NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse

PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER ,

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DET SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT AF LANDGERICHT OLDENBURG VED KENDELSE AF 8 . SEPTEMBER 1976 , FOR RET :

RAADETS FORORDNING NR . 563/76 AF 15 . MARTS 1976 OM OBLIGATORISK OPKOEB AF SKUMMETMAELKSPULVER , SOM INTERVENTIONSORGANERNE LIGGER INDE MED , OG SOM SKAL ANVENDES I FODER , ER UGYLDIG .