19.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/43


Žaloba podaná dne 24. října 2014 – VTB Bank v. Rada

(Věc T-734/14)

(2015/C 016/67)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: VTB Bank OAO (Petrohrad, Rusko) (zástupci: M. Lester, Barrister, C. Claypoole, Solicitor, a J. Ruiz Calzado, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil na základě článku 263 SFEU rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 (1), nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 (2), rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP ze dne 8. září 2014 (3) a nařízení Rady (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014 (4) v rozsahu, v němž se týkají žalobkyně,

na základě článku 277 SFEU prohlásil za nezákonný/nepoužitelný článek 1 rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP, článek 5 nařízení č. 833/2014, článek 1 rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP a čl. 1 odst. 5 nařízení č. 960/2014.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Rada řádně neodůvodnila nebo odůvodnila nedostatečně zapsání žalobkyně na seznamy v rozhodnutí 2014/512/SZBP, nařízení Rady (EU) č. 833/2014, rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 960/2014 (dále jen „napadené akty“). Rada musí uvést konkrétní důvody, proč se na určitý subjekt mají vztahovat dotčená omezující opatření. Rada nijak neodůvodnila své rozhodnutí o uplatnění napadených aktů na žalobkyni, nebo podpůrně, neuvedla dostatečné/přiměřené důvody a ani žalobkyni neinformovala o jejím zapsání na seznam, takže nesplnila tuto povinnost.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že se Rada dopustila zjevně nesprávného posouzení, když dospěla k závěru, že žalobkyně splňuje kritéria pro zapsání na seznamy v napadených aktech. Žalobkyně není řízena Ruským státem a nemá „výslovné zmocnění k podpoře konkurenceschopnosti ruského hospodářství, jeho diverzifikace a k podpoře investování“.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Rada nezajistila právo žalobkyně na obhajobu a účinnou soudní ochranu. Rada žalobkyni neinformovala o jejím zapsání na seznamy v napadených aktech, neodůvodnila toto zapsání a nepředložila žádný důkaz na jeho podporu a neumožnila její předložit připomínky, čímž porušila její právo na obhajobu a účinnou soudní ochranu Tribunálem.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Rada bezdůvodně a nepřiměřeně porušila základní práva žalobkyně, včetně jejího práva na ochranu vlastnictví, obchodní činnosti a dobré pověsti. Konkrétně zapsání žalobkyně na seznamy v napadených aktech představuje nespravedlivé a nepřiměřené omezení jejího práva na nerušené užívání jejího majetku zakotveného v článku 17 Listiny základních práv Evropské unie a v čl. 1 protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, jakož i její dobré pověsti.

5.

Pokud jde o prohlášení nezákonnosti, první žalobní důvod vycházející z toho, že článek 1 rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP, článek 5 nařízení č. 833/2014, článek 1 rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP a čl. 1 odst. 5 nařízení č. 960/2014 jsou nezákonné, neboť nejsou nezbytné nebo vhodné pro dosažení cílů, které by zjevně měly být dosaženy napadenými akty, to znamená vyvinout nátlak na ruskou vládu, aby změnila svou politiku vůči Ukrajině.

6.

Pokud jde o prohlášení nezákonnosti, druhý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené akty porušují závazky Evropské unie vyplývající z mezinárodního práva, včetně závazků Evropské unie vyplývajících z čl. II odst. 1 a článků XVI a XVII GATS, jakož i řadu ustanovení Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Ruskou federací. Kromě toho v důsledku napadených aktů členské státy porušují závazky, které pro ně vyplývají z dohod o přátelství, obchodu, plavbě a podobných dohod.


(1)  Úř. věst L 229, 31.7.2014, s. 13

(2)  Úř. věst L 229, 31.7.2014, s. 1

(3)  Úř. věst L 271, 12.9.2014, s. 54

(4)  Úř. věst L 271, 12.9.2014, s. 3.