30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/39


BESLUT AV EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

nr 111/11/KOL

av den 11 april 2011

om ändring av förteckningen i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet över de gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter från tredjeländer och om upphävande av Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 8/11/KOL

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av punkterna 4.B.1, 4.B.3 och 5 b i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet,

med beaktande av den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1.1.4 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet (rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (1)), i dess ändrade och genom de sektoriella anpassningar som avses i bilaga I till EES-avtalet till detta anpassade lydelse, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kollegiets beslut nr 86/11/KOL som ger den ansvarige kommissionsledamoten befogenhet att anta detta beslut, och

av följande skäl:

Genom beslut nr 8/11/KOL av den 26 januari 2011 (2) upphävde Eftas övervakningsmyndighet (nedan kallad övervakningsmyndigheten) sitt beslut nr 43/10/KOL av den 10 februari 2010 (3) och upprättade en ny förteckning över de gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter från tredjeländer.

Den 1 mars 2011 informerade den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Mattilsynet) övervakningsmyndigheten att den hade strukit gränskontrollstationen Båtsfjord Port (Traceskod NO BJF 1) från Norges förteckning över godkända gränskontrollstationer efter omfattande skador på gränskontrollstationens byggnader efter en brand den 28 januari 2011. Mattilsynet påpekade att till följd av branden kunde gränskontrollstationen inte längre uppfylla kraven i lagstiftningen om personalutrymmen, laboratorium och lagerutrymmen.

Återkallandet av godkännandet och den information som därefter lämnades till övervakningsmyndigheten utfördes i enlighet med den norska lagen Instruks om grensekontrollstasjoner mv. punkt 2 i kapitel I som genomför artikel 6.3 i direktiv 97/78/EG och enligt vilken den nationella behöriga myndigheten ska informera övervakningsmyndigheten om förändringar i gränskontrollstationen eller kontrollcentrumet som kan vara av betydelse vad gäller förteckningen över gränskontrollstationer i Island och Norge i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Enligt artikel 6.4 i direktiv 97/78/EG ska övervakningsmyndigheten upprätta och offentliggöra en förteckning över godkända gränskontrollstationer, inklusive ärenden där godkännandet tillfälligt har återkallats.

Det åligger därför övervakningsmyndigheten att ändra förteckningen över gränskontrollstationer i Island och Norge och att offentliggöra en ny förteckning, som speglar strykningen av gränskontrollstationen Båtsfjord Port (Traceskod NO BJF 1) från den norska förteckningen över gränskontrollstationer.

Övervakningsmyndigheten har hänskjutit ärendet till Eftas veterinärkommitté, som biträder övervakningsmyndigheten. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med det enhälliga yttrandet från Eftas veterinärkommitté, som biträder Eftas övervakningsmyndighet och den slutgiltiga texten över åtgärder behålls oförändrad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gränskontrollstationen Båtsfjord Port (Traceskod NO BJF 1) stryks tills vidare från den förteckning som anges i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet över gränskontrollstationer i Island och Norge som har godkänts för veterinärkontroller av produkter och djur från tredjeländer.

Artikel 2

De behöriga nationella myndigheterna ska utföra veterinärkontrollerna av levande djur och animalieprodukter som förs in i Island och Norge från tredjeländer vid de godkända gränskontrollstationer som förtecknas i bilagan till detta beslut.

Artikel 3

Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 08/11/KOL av den 26 januari 2011 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 11 april 2011.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Island och Norge.

Artikel 6

Endast den engelskspråkiga versionen av detta beslut är giltig.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 2011.

För Eftas övervakningsmyndighet

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Ledamot av kollegiet


(1)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  EUT L 85, 31.3.2011, s. 27, och EES-supplement nr 16, 31.3.2011, s. 1.

(3)  EUT L 256, 30.9.2010, s. 30, och EES-supplement nr 53, 30.9.2010, s. 1.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Namn

2

=

Traceskod

3

=

Typ

A

=

Flygplats

F

=

Järnväg

P

=

Hamn

R

=

Landsväg

4

=

Kontrollcentrum

5

=

Produkter

HC

=

Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Övriga produkter

NT

=

Inga krav på låg temperatur

T

=

Frysta och kylda produkter

T(FR)

=

Frysta produkter

T(CH)

=

Kylda produkter

6

=

Levande djur

U

=

Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Andra djur

5–6

=

Anmärkningar

(*)

=

Återkallas tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG enligt vad som nämns i kolumnerna 1, 4, 5 och 6

(1)

=

Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG

(2)

=

Endast förpackade produkter

(3)

=

Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Endast djurprotein

(5)

=

Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Endast hästdjur

(9)

=

Endast tropiska fiskar

(10)

=

Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och alla fåglar, andra än strutsar

(11)

=

Endast foder i lösvikt

(12)

=

För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker, och för (O), endast dagsgamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller djur i djurparker

(13)

=

Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande djur. Se vidare: kommissionens beslut 2003/630/EG

(14)

=

För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning

(15)

=

Endast djur från vattenbruk

(16)

=

Endast fiskmjöl

Land: Island

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Land: Norge

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord (*)

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) (*)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)