30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/39


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 111/11/COL

z 11. apríla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zoznam uvedený v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 8/11/COL

DOZORNÝ ÚRAD EZVO,

so zreteľom na bod 4 písm. B ods. 1 a 3 a bod 5 písm. b) úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP,

so zreteľom na akt uvedený v bode 4 časti 1.1 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP (smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (1)), zmenený a doplnený a upravený na účely Dohody o EHP sektorovými úpravami uvedenými v prílohe I k uvedenej dohode, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie kolégia č. 86/11/COL o splnomocnení člena kolégia na prijatie tohto rozhodnutia,

keďže:

Dozorný úrad EZVO (ďalej len „dozorný úrad“) rozhodnutím č. 8/11/COL z 26. januára 2011 (2) zrušil svoje rozhodnutie č. 43/10/COL z 10. februára 2010 (3) a vyhotovil nový zoznam hraničných inšpekčných staníc na Islande a v Nórsku odsúhlasených na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín.

Nórsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „Mattilsynet“) 1. marca 2011 informoval dozorný úrad, že vyradil hraničnú inšpekčnú stanicu Båtsfjord Port (kód TRACES NO BJF) z nórskeho zoznamu odsúhlasených hraničných inšpekčných staníc, v dôsledku požiaru, ktorý vznikol 28. januára 2011, a spôsobil rozsiahle škody na zariadeniach. Mattilsynet uviedol, že v dôsledku tohto požiaru táto hraničná inšpekčná stanica už nespĺňala požiadavky podľa právnych predpisov na sociálne zariadenia, laboratóriá a skladovacie priestory.

Vyradenie z odsúhlaseného zoznamu a následné oznámenie dozornému úradu bolo vykonané v súlade s nórskymi právnymi predpismi Instruks om grensekontrollstasjoner mv. kapitoly I bodu 2, ktoré uplatňujú článok 6 ods. 3 smernice 97/78/ES, a podľa ktorej príslušné vnútroštátne orgány majú informovať dozorný úrad o zmenách v hraničných inšpekčných staniciach alebo v inšpekčných strediskách, ktoré by mohli byť dôležité vo vzťahu k zoznamu uvedenému v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o európskom hospodárskom priestore, ktorý vymenúva hraničné inšpekčné stanice v Nórsku a na Islande.

Podľa článku 6 ods. 4 smernice 97/78/ES dozorný úrad zostavuje a uverejňuje zoznam odsúhlasených hraničných inšpekčných staníc vrátane prípadov dočasného vyradenia.

Dozorný úrad je povinný upraviť zoznam hraničných inšpekčných staníc v Nórsku a na Islande a uverejniť nový zoznam, v ktorom bude uvedené dočasné vyradenie stanice Båtsfjord Port (kód TRACES NO BJF) z nórskeho zoznamu hraničných inšpekčných staníc.

Dozorný úrad postúpil vec Veterinárnemu výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO. Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade s jednomyseľným stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO a konečné znenie textu opatrenia zostáva nezmenené,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Hraničná inšpekčná stanica Båtsfjord Port (kód TRACES NO BJF) je vyradená až do oznámenia zo zoznamu uvedeného v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúcom hraničné inšpekčné stanice v Nórsku a na Islande odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín.

Článok 2

Veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov dovážaných na Island a do Nórska z tretích krajín vykonávajú príslušné vnútroštátne úrady na odsúhlasených hraničných inšpekčných staniciach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 08/11/COL z 26. januára 2011 sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. apríla 2011.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Islandu a Nórsku.

Článok 6

Iba anglické znenie je autentické.

V Bruseli 11. apríla 2011

Za Dozorný úrad EZVO

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

člen kolégia


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Ú. v. EÚ L 85, 31.3.2011, s. 27 a dodatok EHS č. 16, 31.3.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 256, 30.9.2010, s. 30 a dodatok EHS č. 53, 30.9.2010, s. 1.


PRÍLOHA

ZOZNAM ODSÚHLASENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC

1

=

Názov:

2

=

Kód TRACES

3

=

Druh

A

=

letisko

F

=

železničná doprava

P

=

prístav

R

=

cestná doprava

4

=

Inšpekčné stredisko

5

=

Produkty

HC

=

všetky produkty určené na ľudskú spotrebu

NHC

=

ostatné výrobky

NT

=

bez požiadaviek na teplotu

T

=

mrazené/chladené produkty

T (FR)

=

mrazené produkty

T (CH)

=

chladené produkty

6

=

Živé zvieratá

U

=

kopytníky: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky

E

=

registrované zvieratá z čeľade koňovité, ako sú definované v smernici Rady 90/426/EHS

O

=

ostatné zvieratá

5-6

=

Osobitné poznámky

(*)

=

pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES až do oznámenia, ako je oznámené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6

(1)

=

kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatého na vykonávanie článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES

(2)

=

iba balené produkty

(3)

=

iba produkty rybolovu

(4)

=

iba živočíšne bielkoviny

(5)

=

iba vlna, kože a kožky

(6)

=

iba tuky v tekutej forme, oleje a rybie oleje

(7)

=

islandské poníky (iba od apríla do októbra)

(8)

=

iba koňovité

(9)

=

iba tropické ryby

(10)

=

iba mačky, psy, hlodavce, zajacotvaré, živé ryby, plazy a iné vtáky okrem vtákov z nadradu bežce

(11)

=

iba voľne ložené krmivá

(12)

=

pri (U) v prípade nepárnokopytníkov, iba tie, ktoré sú určené pre ZOO; a pri (O) iba jednodňové vtáky, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá určené pre ZOO

(13)

=

Nagylak, HU: toto je hraničná inšpekčná stanica (pre produkty) a hraničný priechod (pre živé zvieratá) na maďarsko-rumunskej hranici, na ktorú sa vzťahujú prechodné opatrenia, ktoré boli prerokované a stanovené v Zmluve o pristúpení tak pre produkty, ako aj pre živé zvieratá. Pozri rozhodnutie Komisie 2003/630/ES

(14)

=

určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, ktoré prichádzajú do alebo z Ruska v rámci osobitných postupov uvedených v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva

(15)

=

iba vodné živočíchy

(16)

=

iba rybia múčka

Krajina: Island

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík letisko

IS KEF 4

A

 

HC-T(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Krajina: Nórsko

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord (*)

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) (*)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)