30.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/39


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS AFGØRELSE

Nr. 111/11/KOL

af 11. april 2011

om ændring af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen over de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ophævelse af EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 8/11/KOL

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN HAR —

under henvisning til punkt 4.B. 1) og 3), og punkt 5.b), i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen,

under henvisning til den retsakt, der er nævnt i punkt 4 i del 1.1. i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen (Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet) (1), som ændret og tilpasset til EØS-aftalen ved de sektortilpasninger, der er nævnt i bilag I til samme aftale, særlig artikel 6, stk. 2, i retsakten,

under henvisning til kollegiets beslutning nr. 86/11/KOL om bemyndigelse af det kompetente medlem af kollegiet til at træffe denne beslutning, og

ud fra følgende betragtninger:

EFTA-Tilsynsmyndigheden (Tilsynsmyndigheden) ophævede ved afgørelse nr. 8/11/KOL af 26. januar 2011 (2) sin afgørelse nr. 43/10/KOL af 10. februar 2010 (3) og opstillede en ny liste over grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og dyreprodukter, der indføres fra tredjelande.

Den norske fødevaresikkerhedsautoritet (Mattilsynet) meddelte den 1. marts 2011 tilsynsmyndigheden, at den havde suspenderet grænsekontrolsted Båtsfjord Port (TRACES Code NO BJF 1) fra den norske liste over godkendte grænsekontrolsteder på grund af omfattende ødelæggelser som følge af en brand den 28. januar 2011. Madttilsynet anførte, at grænsekontrolstedet som følge af denne brand ikke længere opfyldte lovens krav med hensyn til fællesrum, laboratorium og lagerfaciliteter.

Suspensionen af godkendelsen og den efterfølgende meddelelse af informationer til tilsynsmyndigheden skete i overensstemmelse med den norske lovgivning Instruks om grensekontrollstasjoner mv. kapitel I, punkt 2, som implementerer artikel 6, stk. 3, i direktiv 97/78/EF, ifølge hvilken den nationale kompetente myndighed skal underrette tilsynsmyndigheden om ændringer ved et grænsekontrolsted eller inspektionscenter, som kan være af betydning for listen i punkt 39 i del 1.2. i kapitel. I i bilag I til EØS-aftalen over grænsekontrolsteder i Island og Norge.

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i direktiv 97/78/EF skal tilsynsmyndigheden etablere og offentliggøre en liste over godkendte grænsekontrolsteder, der ligeledes skal omfatte tilfælde af midlertidig suspension af godkendelser.

Tilsynsmyndigheden er derfor forpligtet til at ændre listen over grænsekontrolsteder i Island og Norge og offentliggøre en ny liste, der afspejler suspensionen af grænsekontrolstedet Båtsfjord Port (TRACES Code NO BJF 1) fra den norske liste over grænsekontrolsteder.

Tilsynsmyndigheden har henvist sagen til EFTA-Veterinærkomitéen, der bistår EFTA-Tilsynsmyndigheden. Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med den enstemmige udtalelse fra EFTA-Veterinærkomitéen, der bistår EFTA-Tilsynsmyndigheden, og den endelige ordlyd af foranstaltningerne forbliver uændret —

TRUFFET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Grænsekontrolsted Båtsfjord Port (TRACES Code NO BJF 1) suspenderes indtil videre fra listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen over de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande.

Artikel 2

Veterinærkontrollen med levende dyr og animalske produkter, der indføres i Island og Norge fra tredjelande, gennemføres af de kompetente nationale myndigheder ved de godkendte grænsekontrolsteder, der er opført i listen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 8/11/KOL af 26. januar 2011 ophæves herved.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 11. april 2011.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Island og Norge.

Artikel 6

Kun den engelske udgave er autentisk.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2011.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Medlem af Kollegiet


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2)  EUT L 85 af 31.3.2011, s. 27 og EØS-tillæg nr. 16 af 31.3.2011, s. 1.

(3)  EUT L 256 af 30.9.2010, s. 30, og EØS-tillæg nr. 53 af 30.9.2010, s. 1.


BILAG

LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER

1

=

Betegnelse

2

=

TRACES-kode

3

=

Type

A

=

Lufthavn

F

=

Jernbaner

P

=

Havn

R

=

Vej

4

=

Inspektionscenter

5

=

Vare

HC

=

Alle produkter til konsum

NHC

=

Andre produkter

NT

=

Ingen temperaturkrav

T

=

Frosne/kølede produkter

T(FR)

=

Frosne produkter

T(CH)

=

Kølede produkter

6

=

Levende dyr

U

=

Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen

E

=

Registrerede enhovede dyr som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF

O

=

Andre dyr

5-6

=

Særlige betingelser

(*)

=

Suspenderet på grundlag af artikel 6 i direktiv 97/78/EF indtil videre, som noteret i kolonne 1, 4, 5 og 6

(1)

=

Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF

(2)

=

Kun emballerede produkter

(3)

=

Kun fiskeprodukter

(4)

=

Kun animalske proteiner

(5)

=

Kun uld, skind og huder

(6)

=

Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier

(7)

=

Islandske ponyer (kun fra april til oktober)

(8)

=

Kun enhovede dyr

(9)

=

Kun tropiske fisk

(10)

=

Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle

(11)

=

Kun foderstoffer i løs vægt

(12)

=

Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; samt ved (O) kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have

(13)

=

Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten for så vidt angår såvel produkter som levende dyr. Se Kommissionens beslutning 2003/630/EF

(14)

=

Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser

(15)

=

Kun akvakulturdyr

(16)

=

Kun fiskemel

Land: Island

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Land: Norge

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord (*)

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) (*)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)