30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/39


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 111/11/COL

от 11 април 2011 година

за изменение на списъка от глава I, част 1.2, точка 39 от приложение I към Споразумението за Европейско икономическо пространство, който съдържа граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни, и за отмяна на Решение № 8/11/COL на Надзорния орган на ЕАСТ

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ,

като взе предвид точка 4, буква Б, параграфи 1 и 3 и точка 5, буква б) от уводната част на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП,

като взе предвид акта, посочен в глава I, част 1.1, точка 4 от приложение I към Споразумението за ЕИП (Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни) (1), съответно изменен и адаптиран спрямо Споразумението за ЕИП чрез секторните адаптации, посочени в приложение I към Споразумението, и по-конкретно член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение на Колегията № 86/11/COL, с което компетентният член на Колегията се оправомощава да приме настоящото решение,

като има предвид, че:

С Решение № 8/11/COL от 26 януари 2011 г. (2) Надзорният орган на ЕАСТ (наричан по-нататък „Органът“) отмени своето Решение № 43/10/COL от 10 февруари 2010 г. (3) и изготви нов списък с граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, които са одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни.

На 1 март 2011 г. норвежката служба за безопасност на храните (наричана по-нататък „Mattilsynet“) информира Органа, че е спряла одобрението си за ГИП пристанище Båtsfjord (код по TRACES NO BJF 1) от норвежкия списък с одобрени гранични инспекционни пунктове (ГИП) поради значителните поражения, нанесени от пожар на 28 януари 2011 г. на съоръженията на този ГИП. Mattilsynet посочи, че вследствие на пожара този ГИП не отговаря на законовите изисквания относно помещенията за ползване от персонала, лабораторното оборудване и складовите помещения.

Спирането на одобрението и последвалото уведомяване на Органа за това са извършени в съответствие с разпоредбите на глава I, точка 2 от норвежкия законодателен акт Instruks om grensekontrollstasjoner mv., с който се прилага член 6, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО и според които компетентният национален орган информира Органа относно промени в даден ГИП или инспекционен център (ИЦ), които са от значение по отношение на списъка в глава I, част 1.2, точка 39 от приложение I към Споразумението за Европейско икономическо пространство, който съдържа граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия.

В съответствие с член 6, параграф 4 от Директива 97/78/ЕО Органът съставя и публикува списък с одобрените гранични инспекционни пунктове, като включва случаите, в които одобрението е временно спряно.

Следователно задължение на Органа е да измени списъка на граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия и да публикува нов списък, в който е отразено спирането на одобрението за ГИП пристанище Båtsfjord (код TRACES NO BJF 1) от норвежкия списък с одобрени гранични инспекционни пунктове.

Органът отнесе въпроса към Ветеринарния комитет на ЕАСТ, подпомагащ Надзорния орган на ЕАСТ. Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие с единодушното становище на Ветеринарния комитет на ЕАСТ, подпомагащ Надзорния орган на ЕАСТ, и окончателният текст на мерките остава непроменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

До постъпването на нова информация се спира одобрението за ГИП пристанище Båtsfjord (код TRACES NO BJF 1) от списъка с гранични инспекционни пунктове в глава I, част 1.2, точка 39 от приложение I към Споразумението за Европейско икономическо пространство, който съдържа граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни.

Член 2

Ветеринарните проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени в Исландия и в Норвегия от трети страни, се извършват от компетентните национални органи в одобрените гранични инспекционни пунктове, посочени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Решение № 08/11/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 26 януари 2011 г. се отменя.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 11 април 2011 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са Исландия и Норвегия.

Член 6

За автентичен се счита текстът на настоящото решение на английски език.

Съставено в Брюксел на 11 април 2011 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Член на колегията


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 85, 31.3.2011 г., стр. 27 и притурка за ЕИП № 16, 31.3.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 256, 30.9.2010 г., стр. 30 и притурка за ЕИП № 53, 30.9.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ

1

=

Наименование

2

=

Код по TRACES

3

=

Тип

A

=

Летище

F

=

Железен път

P

=

Пристанище

R

=

Шосеен път

4

=

Център за инспекция

5

=

Продукти

HC

=

Всички продукти за консумация от човека

NHC

=

Други продукти

NT

=

Няма изисквания за температура

T

=

Замразени/охладени продукти

T(FR)

=

Замразени продукти

T(CH)

=

Охладени продукти

6

=

Живи животни

U

=

Копитни: едър рогат добитък, свине, овце, кози, диви и домашни нечифтокопитни

E

=

Регистрирани еднокопитни животни съгласно определението в Директива 90/426/ЕИО на Съвета

O

=

Други животни

5-6

=

Специални забележки

(*)

=

Одобрението е спряно до постъпването на нова информация въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6

(1)

=

Проверка в съответствие с изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета

(2)

=

Само опаковани продукти

(3)

=

Само рибни продукти

(4)

=

Само животински протеини

(5)

=

Само кожи с вълна и кожи

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибни масла

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври)

(8)

=

Само еднокопитни

(9)

=

Само тропически риби

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби, влечуги и птици, с изключение на щраусови птици (Ratitae)

(11)

=

Само насипна храна за животни

(12)

=

За (U) в случай на нечифтокопитни — само тези, предназначени зазоологически градини; и за (O) — само еднодневни пилета, риби, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини

(13)

=

Nagylak, Унгария: Граничен инспекционен пункт (за продукти) и контролно-пропускателен пункт (за живи животни) на унгарско-румънската граница, за който се прилагат преходни мерки, както е договорено и установено в Договора за присъединяване, както за продукти, така и за живи животни. За справка: Решение 2003/630/ЕО на Комисията

(14)

=

Определен за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с определени продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, пътуващи за или от Русия, в съответствие със специфичните процедури, предвидени в съответното общностно законодателство

(15)

=

Само животни от аквакултури

(16)

=

Само рибни брашна

Страна: Исландия

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Страна: Норвегия

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord (*)

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) (*)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)