ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2014.080.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 80

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
19 marca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 275/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiającego instrument Łącząc Europę ( 1 )

1

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 276/2014 z dnia 18 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

5

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2014/148/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 marca 2014 r. zmieniająca decyzję Komisji 2011/130/UE w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1640)  ( 1 )

7

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

19.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 275/2014

z dnia 7 stycznia 2014 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (1), w szczególności jego art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w ciągu pierwszego roku od wejścia w życie tegoż rozporządzenia Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, w których określa się priorytety w zakresie finansowania transportu mające znaleźć odzwierciedlenie w programach prac na okres obowiązywania instrumentu „Łącząc Europę” w odniesieniu do działań kwalifikujących się na mocy art. 7 ust. 2. Dlatego konieczne jest przyjęcie aktu delegowanego określającego szczegółowo priorytety w zakresie finansowania transportu przed przyjęciem programów prac.

(2)

Zgodnie z art. 21 ust. 3 priorytety w zakresie finansowania transportu uwzględniają działania kwalifikujące się do finansowania przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1315/2013 (2), jak określono w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013.

(3)

Działania kwalifikujące się do finansowania zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 zostały omówione bardziej szczegółowo w art. 10 i 11 tegoż rozporządzenia z określeniem maksymalnych stosowanych stawek finansowania tych działań. Należy zatem odnieść się do działań wymienionych w tych artykułach w celu doprecyzowania priorytetów w zakresie finansowania transportu.

(4)

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, jak określono w części I załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, kwalifikują się do wieloletnich programów prac, o których mowa w art. 17 ust. 3 tegoż rozporządzenia. Projekty niewymienione w części I załącznika I, ale kwalifikowalne na mocy art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia kwalifikują się do rocznych programów prac.

(5)

Zważywszy że art. 21 ust. 3. rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 odnosi się do szczegółowych celów w dziedzinie transportu określonych w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia, należy odnieść się do tych celów na potrzeby niniejszego rozporządzenia.

(6)

Biorąc pod uwagę, że instrumenty finansowe mają otrzymać wkład UE w ramach rocznych programów prac, należy dodać odpowiedni priorytet.

(7)

Działania wspierające wdrażanie programów wymienione w art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, które obejmują wydatki na pomoc techniczną i administracyjną poniesione przez Komisję na zarządzanie instrumentem „Łącząc Europę” i których limit ustalono na 1 % puli środków finansowych, nie będą uwzględnione w programach prac. Jednakże działania wspierające wdrażanie programu przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, jak określono w art. 7 ust. 2 i o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, będą uwzględnione w programach prac i zostały dodane do właściwego priorytetu.

(8)

Wszystkie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, w tym środki przeniesione z Funduszu Spójności, będą uwzględnione w tych samych programach prac. Zgodnie z art. 11 tegoż rozporządzenia przyznanie środków przeniesionych z Funduszu Spójności będzie przedmiotem specjalnych zaproszeń do składania wniosków.

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby umożliwić terminowe przyjęcie aktów wykonawczych określonych w art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako część VI załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 stycznia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 dodaje się część VI w brzmieniu:

„CZĘŚĆ VI

PRIORYTETY W ZAKRESIE FINANSOWANIA TRANSPORTU NA POTRZEBY WIELOLETNICH I ROCZNYCH PROGRAMÓW PRAC

1.   Priorytety w zakresie finansowania na potrzeby wieloletnich programów prac

1.1.

Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na uzupełnianiu brakujących połączeń, eliminowaniu wąskich gardeł, zwiększaniu interoperacyjności kolei oraz, w szczególności, poprawie odcinków transgranicznych:

(i)

wcześniej określone projekty na korytarze sieci bazowej (linie kolejowe, śródlądowe drogi wodne, drogi, porty morskie i śródlądowe);

(ii)

wcześniej określone projekty na pozostałe odcinki sieci bazowej (linie kolejowe, śródlądowe drogi wodne, drogi, porty morskie i śródlądowe);

(iii)

interoperacyjność kolei;

(iv)

rozbudowa europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).

1.2.

Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na zapewnieniu zrównoważonych i wydajnych systemów transportowych w perspektywie długookresowej, z myślą o przygotowaniach do oczekiwanych przyszłych przepływów transportowych, a także na umożliwieniu ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez wszystkie rodzaje transportu w wyniku przejścia na innowacyjne niskoemisyjne oraz energooszczędne technologie transportowe z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa:

(i)

wdrażanie nowych technologii i innowacji we wszystkich rodzajach transportu, z naciskiem na obniżenie emisyjności, bezpieczeństwo i innowacyjne technologie służące propagowaniu zrównoważonego rozwoju, obsługi, zarządzania, dostępności, multimodalności i efektywności sieci;

(ii)

bezpieczna i chroniona infrastruktura, w tym bezpieczne i chronione parkingi w ramach drogowej sieci bazowej.

1.3.

Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na optymalizacji integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych rodzajów transportu oraz poprawie interoperacyjności usług transportowych przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności infrastruktury transportu:

(i)

jednolita europejska przestrzeń powietrzna – SESAR;

(ii)

usługi informacji rzecznej;

(iii)

usługi w zakresie inteligentnego transportu drogowego;

(iv)

system monitorowania i informacji o ruchu statków;

(v)

autostrady morskie;

(vi)

działania wprowadzające infrastrukturę transportową w węzłach sieci bazowej, włącznie z węzłami miejskimi;

(vii)

połączenia z multimodalnymi platformami logistycznymi i ich rozwój.

1.4.

Działania wspierające program.

2.   Priorytety w zakresie finansowania na potrzeby rocznych programów prac

2.1.

Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na eliminowaniu wąskich gardeł, zwiększaniu interoperacyjności kolei, uzupełnianiu brakujących połączeń oraz, w szczególności, poprawie odcinków transgranicznych:

(i)

projekty w zakresie sieci kolejowej, śródlądowych dróg wodnych oraz drogowe dotyczące sieci bazowej, w tym połączeń z portami śródlądowymi i morskimi oraz portami lotniczymi, a także rozwoju portów;

(ii)

projekty dotyczących sieci kompleksowej (sieci kolejowe, śródlądowe drogi wodne, drogi, porty morskie i śródlądowe);

(iii)

projekty, których celem jest połączenie transeuropejskiej sieci transportowej z sieciami infrastruktury państw sąsiednich, w szczególności w odniesieniu do odcinków transgranicznych (sieci kolejowe, śródlądowe drogi wodne, drogi, porty morskie i śródlądowe).

2.2.

Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na zapewnieniu zrównoważonych i wydajnych systemów transportowych w perspektywie długookresowej, z myślą o przygotowaniach do oczekiwanych przyszłych przepływów transportowych, a także na umożliwieniu ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez wszystkie rodzaje transportu w wyniku przejścia na innowacyjne niskoemisyjne oraz energooszczędne technologie transportowe z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa:

(i)

wdrażanie nowych technologii i innowacji innych niż objęte wieloletnim programem prac;

(ii)

usługi transportu towarowego;

(iii)

działania służące ograniczeniu hałasu powodowanego przez kolejowy transport towarowy, w tym obejmujące modernizację obecnie używanego taboru.

2.3.

Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na optymalizacji integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych rodzajów transportu oraz poprawie interoperacyjności usług transportowych przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności infrastruktury transportu:

(i)

systemy aplikacji telematycznych inne niż systemy objęte wieloletnim programem prac;

(ii)

działania na rzecz lepszego dostępu do infrastruktury transportowej dla osób niepełnosprawnych;

(iii)

działania wprowadzające infrastrukturę transportową w węzłach sieci bazowej, włącznie z węzłami miejskimi;

(iv)

połączenia z multimodalnymi platformami logistycznymi i ich rozwój.

2.4.

Instrumenty finansowe instrumentu „Łącząc Europę”:

(i)

wkład w instrumenty finansowe zgodnie z określeniem w art. 14 oraz części III załącznika do rozporządzenia ustanawiającego instrument »Łącząc Europę«;

(ii)

działania wspierające program na rzecz innowacyjnych instrumentów finansowych”.


19.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 276/2014

z dnia 18 marca 2014 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

145,0

MA

67,0

TN

88,3

TR

96,5

ZZ

99,2

0707 00 05

EG

182,1

MA

182,1

TR

143,8

ZZ

169,3

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

37,4

TR

93,1

ZZ

65,3

0805 10 20

EG

42,7

IL

69,4

MA

53,7

TN

52,4

TR

63,7

ZA

62,5

ZZ

57,4

0805 50 10

TR

69,8

ZZ

69,8

0808 10 80

AR

94,0

CL

127,9

CN

94,7

MK

30,8

US

184,1

ZZ

106,3

0808 30 90

AR

95,5

CL

95,0

CN

74,5

TR

158,2

US

211,0

ZA

97,8

ZZ

122,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

19.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/7


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 17 marca 2014 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2011/130/UE w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1640)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/148/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Usługodawcom, których usługi objęte są zakresem dyrektywy 2006/123/WE, należy zapewnić możliwość dopełnienia procedur i formalności koniecznych do podjęcia i prowadzenia działalności poprzez pojedyncze punkty kontaktowe i drogą elektroniczną. W granicach określonych w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2006/123/WE przy dopełnianiu takich procedur i formalności usługodawcy nadal mogą być w niektórych przypadkach zobowiązani do przedłożenia dokumentów w oryginale bądź w formie poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia. W takich przypadkach usługodawcy mogą być zobowiązani do przedłożenia dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy.

(2)

Decyzja Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (2) ułatwia transgraniczne posługiwanie się zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, między innymi zobowiązując państwa członkowskie do przeprowadzania oceny ryzyka przed nałożeniem na usługodawców obowiązku posługiwania się takim podpisem elektronicznym oraz określając zasady akceptacji przez państwa członkowskie zaawansowanych podpisów elektronicznych weryfikowanych certyfikatem kwalifikowanym i składanych za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego lub bez takiego urządzenia. Decyzja 2009/767/WE nie zajmuje się jednak kwestią formatu podpisu elektronicznego w wydawanych przez właściwe organy dokumentach, które usługodawcy muszą przedstawiać w ramach dopełniania odpowiednich procedur i formalności.

(3)

Ponieważ obecnie właściwe organy w państwach członkowskich korzystają z różnych formatów zaawansowanego podpisu elektronicznego w celu podpisywania wydawanych przez siebie dokumentów, państwo członkowskie otrzymujące taki dokument do przetworzenia może napotkać trudności techniczne ze względu na mnogość stosowanych formatów podpisu. Aby umożliwić usługodawcom transgraniczne dopełnienie obowiązujących ich procedur i formalności drogą elektroniczną, należy zapewnić, by państwa członkowskie posiadały techniczne możliwości obsługi co najmniej kilku formatów zaawansowanego podpisu elektronicznego, którym opatrzone są dokumenty przekazywane im przez właściwe organy innego państwa członkowskiego. Określenie pewnej liczby formatów zaawansowanego podpisu elektronicznego, które muszą być technicznie obsługiwane przez państwo członkowskie otrzymujące dokument, umożliwi większą automatyzację procedur elektronicznych i poprawi ich transgraniczną interoperacyjność.

(4)

Początkowo decyzja obejmowała jedynie podstawowy poziom znormalizowanych przez ETSI formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych. W zakres decyzji należy włączyć również znormalizowane przez ETSI formaty o przedłużonym okresie trwałości, które ułatwiają długoterminowe przechowywanie informacji dotyczących ważności podpisów elektronicznych.

(5)

ETSI opublikował nowe specyfikacje techniczne w odniesieniu do podstawowych profili zaawansowanych podpisów elektronicznych, które mają na celu ograniczenie wyboru odnośnych standardów i zwiększenie w ten sposób interoperacyjności transgranicznej. Profile te obejmują wszystkie poziomy zgodności, od podstawowych po długoterminowe.

(6)

Państwa członkowskie, których właściwe organy korzystają z innych formatów podpisu elektronicznego niż powszechnie obsługiwane, mogły wdrożyć środki umożliwiające weryfikację ich podpisów również w innych państwach. W takim przypadku aby umożliwić państwom członkowskim otrzymującym dokumenty poleganie na takich narzędziach weryfikacji, konieczne jest udostępnienie informacji o tych narzędziach w przystępny sposób, chyba że niezbędne informacje są już zawarte bezpośrednio w dokumentach elektronicznych, podpisach elektronicznych lub elektronicznych nośnikach dokumentów.

(7)

Niniejsza decyzja nie ma wpływu na określenie przez państwa członkowskie, czym jest oryginał, poświadczona kopia lub poświadczone tłumaczenie. Jej celem jest wyłącznie ułatwienie weryfikacji podpisów elektronicznych używanych w oryginałach, poświadczonych kopiach lub poświadczonych tłumaczeniach, które usługodawcy mogą przedkładać za pośrednictwem pojedynczych punktów kontaktowych.

(8)

Aby umożliwić państwom członkowskim wdrożenie niezbędnych narzędzi technicznych, niniejszą decyzję powinno stosować się od dnia 1 grudnia 2014 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Dyrektywy o Usługach,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany w decyzji Komisji 2011/130/UE (3)

W decyzji 2011/130/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie wdrażają niezbędne środki techniczne umożliwiające im przetwarzanie elektronicznie podpisanych dokumentów przedkładanych przez usługodawców w ramach dopełniania procedur i formalności za pośrednictwem pojedynczych punktów kontaktowych, jak przewidziano w art. 8 dyrektywy 2006/123/WE, które to dokumenty są podpisane przez właściwe organy innych państw członkowskich zaawansowanym podpisem elektronicznym XML, CMS lub PDF na dowolnym poziomie zgodności lub z wykorzystaniem podpisu w formacie ASiC na poziomie podstawowym, pod warunkiem że są one zgodne ze specyfikacją techniczną wymienioną w załączniku.”;

2)

załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2014 r.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

Michel BARNIER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.

(2)  Dz.U. L 274 z 20.10.2009, s. 36.

(3)  Dz.U. L 53 z 26.2.2011, s. 66.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH W ODNIESIENIU DO ZAAWANSOWANYCH PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH XML, CMS LUB PDF ORAZ POWIĄZANEGO NOŚNIKA PODPISU

Zaawansowane podpisy elektroniczne, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji, muszą być zgodne z jedną z następujących specyfikacji technicznych ETSI:

Podstawowy profil XAdES

ETSI TS 103171 v.2.1.1 (1)

Podstawowy profil CAdES

ETSI TS 103173 v.2.2.1 (2)

Podstawowy profil PAdES

ETSI TS 103172 v.2.2.2 (3)

Podpis w formacie ASiC, o którym mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji, musi być zgodny z następującą specyfikacją techniczną ETSI:

Podstawowy profil podpisu w formacie ASiC

ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4)


(1)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

(2)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf

(3)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf

(4)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf”