29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/11


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-465/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2005/36/EÜ - Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 205/18

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Karanasou Apostolopoulou ja H. Støvlbæk)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindaja: E. Skandalou)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, lk 22), millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/48/EMÜ (EÜT L 19, lk 16; ELT eriväljaanne 05/01, lk 337) täitmiseks vajalike sätete ettenähtud tähtajaks võtmata jätmine.

Resolutsioon

1.

Kuna Kreeka Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta täitmiseks, siis on Kreeka Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 327, 20.12.2008.