5.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 326/27


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 20. julija 2016 – PTC Therapeutics International/EMA

(Zadeva T-718/15 R)

((Izdaja začasne odredbe - Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Dokumenti, ki jih ima EMA in ki vsebujejo informacije, ki jih je predložilo podjetje v okviru vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom - Odločba o dostopu tretje osebe do dokumentov - Predlog za odlog izvršitve - Nujnost - Fumus boni juris - Tehtanje interesov))

(2016/C 326/48)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: PTC Therapeutics International Ltd (Dublin, Irska) (zastopniki: G. Castle, B. Kelly, H. Billson, solicitors, M. Demetriou, QC, in C. Thomas, barrister)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (zastopniki: T. Jabłoński, A. Spina, A. Rusanov, S. Marino in N. Rampal Olmedo, agenta)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Cowlishaw, solicitor, in D. Scannell, barrister)

Predmet

Predlog na podlagi členov 278 PDEU in 279 PDEU, katerega cilj je v bistvu doseči odlog izvršitve odločbe EMA/722323/2015 EMA z dne 25. novembra 2015, s katero je bil v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331) odobren dostop do nekaterih dokumentov z informacijami, predloženimi v okviru vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom Translarna.

Izrek

1.

Izvršitev Odločbe EMA/722323/2015 Evropske agencije za zdravila (EMA) z dne 25. novembra 2015, s katero je bil tretji osebi v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije odobren dostop do poročila o kliničnem preskušanju „Ataluren (PTC124) PTC124-GD-007-DMD“ v zvezi s študijo učinkovitosti in varnosti faze 2 B glede zdravila Ataluren pri subjektih z Duchennovo nonsens mutacijo in Beckerjevo mišično distrofijo, se odloži.

2.

EMA se naloži, naj ne razkrije poročila iz točke 1.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.