8.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 64/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 28. decembra 2007 – Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa

(Vec C-573/07)

(2008/C 64/39)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Sea s.r.l.

Žalovaný: Comune di Ponte Nossa

Prejudiciálna otázka

Sú priame zverenie prevádzkovania služby zberu, odvozu a likvidácie pevného komunálneho odpadu a podobného odpadu akciovej spoločnosti s výlučne verejnou kapitálovou účasťou a stanovy – na účely článku 113 legislatívneho dekrétu č. 267 z 18. augusta 2000 – ako sú uvedené v odôvodnení, zlučiteľné s právom Spoločenstva, osobitne so slobodou usadiť sa, ako aj slobodným poskytovaním služieb, so zákazom diskriminácie a povinnosťou rovnosti zaobchádzania, s transparentnosťou a s voľnou hospodárskou súťažou podľa článkov 12, 43, 45, 46, 49 a 86 Zmluvy?