8.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 64/27


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) 2007. gada 28. decembra rīkojumu — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa

(Lieta C-573/07)

(2008/C 64/39)

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Sea s.r.l.

Atbildētāja: Comune di Ponte Nossa

Prejudiciālie jautājumi

Vai līguma slēgšanas tiesību tieša piešķiršana par sadzīves atkritumu un līdzīgu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un likvidēšanu sabiedrībai ar pilnībā publisku kapitālu, kuras statūti — saistībā ar 2000. gada 18. augusta Likuma-dekrēta Nr. 267 113. pantu — ir minēti šī rīkojumā, ir saderīga ar Kopienu tiesībām un it īpaši ar brīvību veikt uzņēmējdarbību vai pakalpojumu sniegšanas brīvību, diskriminācijas aizliegumu un pienākumiem saistībā ar vienlīdzīgu attieksmi, pārskatāmību un brīvu konkurenci, kā tas ir noteikts EKL 12., 43., 45., 46., 49. un 86. pantā?