8.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 64/27


2007 m. gruodžio 28 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sea s.r.l. prieš Comune di Ponte Nossa

(Byla C-573/07)

(2008/C 64/39)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Sea s.r.l.

Atsakovė: Comune di Ponte Nossa

Prejudicinis klausimas

Ar tiesioginis kietųjų komunalinių ir jiems prilyginamų atliekų surinkimo, transportavimo ir šalinimo paslaugų teikimo sutarties sudarymas su bendrove, kurios visas kapitalas priklauso viešosios teisės reglamentuojamiems subjektams, ir kurios įstatai, atsižvelgiant į 2000 m. rugpjūčio 18 d. Įstatyminio dekreto Nr. 267 113 straipsnio tikslus, buvo sudaryti kaip nurodyta šio sprendimo motyvuojamojoje dalyje, yra suderinamas su Bendrijos teise, o būtent su įsteigimo laisve ar paslaugų teikimo laisve, diskriminacijos draudimu ir vienodo požiūrio, skaidrumo ir laisvos konkurencijos pareigomis, numatytomis atitinkamai Sutarties 12, 43, 45, 46, 49 ir 86 straipsniuose?