8.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) on esittänyt 28.12.2007 — Sea s.r.l. v. Comune di Ponte Nossa

(Asia C-573/07)

(2008/C 64/39)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sea s.r.l.

Vastaaja: Comune di Ponte Nossa

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisön oikeuden mukaista ja erityisesti perustamissopimuksen 12, 43, 45, 46, 49 ja 86 artiklassa vahvistettujen sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden, syrjintäkiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden sekä avoimuuden ja vapaan kilpailun periaatteiden mukaista se, että kiinteiden yhdyskuntajätteiden ja muiden niihin rinnastettavien jätteiden keräämistä ja kuljetusta ja niistä huolehtimista koskeva palvelu hankitaan suorahankintana täysin julkisessa omistuksessa olevalta osakeyhtiöltä, jonka yhtiöjärjestys on vahvistettu — 18.8.2000 annetun asetuksen N:o 267 113 §:ssä tarkoitetulla tavalla — sellaiseksi kuin se on tämän päätöksen perusteluosassa kuvattu?