8.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 64/27


Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия) на 28 декември 2007 г. — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa

(Дело C-573/07)

(2008/C 64/39)

Език на производството: италиански

Препращаща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Страни в главното производство

Ищец: Sea s.r.l.

Ответник: Comune di Ponte Nossa

Преюдициален въпрос

В съответствие ли е с общностното право и по-специално със свободата на установяване или със свободното предоставяне на услуги, със забраната за дискриминация и със задълженията за равно третиране, прозрачност и свободна конкуренция по членове 12, 43, 45, 46, 49 и 86 от Договора прякото възлагане на услуга по събиране, транспорт и унищожаване на твърди градски и подобни на тях отпадъци на акционерно дружество, чийто капитал се притежава изцяло от публичноправни субекти и чийто устав е съставен по начина, посочен в мотивите, с оглед на целите на член 113 от Законодателен декрет № 267 от 18 август 2000 г.?