29.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/7


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 817/2013

z dne 28. avgusta 2013

o spremembi Prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede gumi arabikuma, modificiranega z oktenil sukcinsko kislino

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3), člena 14 in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je določen seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je določen seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v aditivih za živila, encimih za živila, aromah in hranilih, ter pogoji njihove uporabe.

(3)

V Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 (3) so določene specifikacije za aditive za živila iz prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(4)

Navedena seznama in specifikacije se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobijo v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(5)

Zahtevek za dovoljenje za uporabo gumi arabikuma, modificiranega z oktenil sukcinsko kislino, kot emulgatorja v nekaterih kategorijah živil in v aromah je bil predložen 12. novembra 2007 in je bil dan na voljo državam članicam.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane je ocenila varnost gumi arabikuma, modificiranega z oktenil sukcinsko kislino, kot emulgatorja, ki se dodaja aromam in nekaterim drugim živilom, ter mnenje o tem izrazila 11. marca 2010 (4). Agencija je ugotovila, da na podlagi rezultatov razpoložljivih študij ter informacij o akacijevi gumi in drugih škrobih, modificiranih z oktenil sukcinsko kislino, uporaba gumi arabikuma, modificiranega z oktenil sukcinsko kislino, kot emulgatorja v živilih v predlaganih uporabah in pri predlaganih vrednostih ne predstavlja tveganja za varnost.

(7)

Obstaja tehnološka potreba po uporabi gumi arabikuma, modificiranega z oktenil sukcinsko kislino, kot emulgatorja v nekaterih živilih in kot emulgatorja v emulzijah aromatičnih olj, ki se dodajajo številnim živilom, saj ima boljše lastnostih kot obstoječi emulgatorji. Zato je primerno, da se dovoli uporaba gumi arabikuma, modificiranega z oktenil sukcinsko kislino, v kategorijah živil, za katere je bil vložen zahtevek, in da se navedenemu aditivu za živila dodeli številka E 423.

(8)

Specifikacije za gumi arabikum, modificiran z oktenil sukcinsko kislino, bi bilo treba vključiti v Uredbo (EU) št. 231/2012, ko bo prvič vključen na seznama Unije aditivov za živila v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(9)

Uredbo (ES) št. 1333/2008 in Uredbo (EU) št. 231/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremenita v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 83, 22.3.2012, str. 1.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(3):1539.


PRILOGA I

A.

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

1.

v delu B se v tabelo 3 „Aditivi razen barvil in sladil“ za vnosom za aditiv za živila E 422 vstavi naslednji vnos:

„E 423

gumi arabikum, modificiran z oktenil sukcinsko kislino“

2.

del E se spremeni:

(a)

v kategoriji 05.4 „Dekoracije, premazi in nadevi, razen nadevov na osnovi sadja, ki jih zajema kategorija 4.2.4“ se za vnosom za aditiv za živila E 416 vstavi naslednji vnos:

 

„E 423

gumi arabikum, modificiran z oktenil sukcinsko kislino

10 000

samo prelivi“

 

(b)

v kategoriji 12.6 „Omake“ se za vnosom za aditiv za živila E 416 vstavi naslednji vnos:

 

„E 423

gumi arabikum, modificiran z oktenil sukcinsko kislino

10 000“

 

 

(c)

v kategoriji 14.1.4 „Aromatizirane pijače“ se za vnosom za aditiv za živila E 405 vstavi naslednji vnos:

 

„E 423

gumi arabikum, modificiran z oktenil sukcinsko kislino

1 000

samo v energijskih napitkih in v pijačah, ki vsebujejo sadni sok“

 

B.

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

v delu 4 „Aditivi za živila, vključno z nosilci v aromah za živila“ se za vnosom za aditiv za živila E 416 vstavi naslednji vnos:

„E 423

gumi arabikum, modificiran z oktenil sukcinsko kislino

emulzije aromatičnih olj, uporabljene v kategorijah 03: Sladoledi, 07.2: Fini pekovski izdelki, 08.2: Predelano meso, samo predelana perutnina, 09.2: Predelani ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki, in v kategoriji 16: Deserti, razen proizvodov, zajetih v kategorijah 1, 3 in 4

500 mg/kg v aromatični emulziji

emulzije aromatičnih olj, uporabljene v kategoriji 14.1.4: Aromatizirane pijače, samo aromatizirane pijače, ki ne vsebujejo sadnih sokov, in gazirane aromatizirane pijače, ki vsebujejo sadne sokove, ter v kategoriji 14.2: Alkoholne pijače, vključno s pijačami brez alkohola in pijačami z majhno vsebnostjo alkohola

220 mg/kg v aromatični emulziji

emulzije aromatičnih olj, uporabljene v kategorijah 05.1: Kakavovi in čokoladni proizvodi, ki jih zajema Direktiva 2000/36/ES, 05.2: Drugi slaščičarski izdelki, vključno z mikro sladkornimi izdelki za osvežitev daha, 05.4: Dekoracije, premazi in nadevi, razen nadevov na osnovi sadja, ki jih zajema kategorija 4.2.4, in v kategoriji 06.3: Žitni kosmiči za zajtrk

300 mg/kg v aromatični emulziji

emulzije aromatičnih olj, uporabljene v kategoriji 01.7.5: Topljeni sir

120 mg/kg v aromatični emulziji

emulzije aromatičnih olj, uporabljene v kategoriji 05.3: Žvečilni gumi

60 mg/kg v aromatični emulziji

emulzije aromatičnih olj, uporabljene v kategoriji 01.8: Mlečnim izdelkom podobni izdelki, vključno z mlečnimi nadomestki, 04.2.5: Džemi, želeji in marmelade ter podobni proizvodi, 04.2.5.4: Namazi iz oreščkov, 08.2: Predelano meso, 12.5 Juhe in mesne juhe (bujoni), 14.1.5.2: Drugo, samo instant kava in čaj ter gotove jedi na osnovi žitaric

240 mg/kg v aromatični emulziji

emulzije aromatičnih olj, uporabljene v kategoriji 10.2: Predelani jajca in jajčni proizvodi

140 mg/kg v aromatični emulziji

emulzije aromatičnih olj, uporabljene v kategoriji 14.1.4: Aromatizirane pijače, samo negazirane aromatizirane pijače, ki vsebujejo sadne sokove, 14.1.2: Sadni sokovi, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/112/ES, in zelenjavni sokovi, samo zelenjavni sokovi, ter v kategoriji 12.6: Omake, samo omake iz mesnega soka in sladke omake

400 mg/kg v aromatični emulziji

emulzije aromatičnih olj, uporabljene v kategoriji 15: Gotove pikantne jedi in prigrizki

440 mg/kg v aromatični emulziji“


PRILOGA II

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 231/2012 se za specifikacijami za aditiv za živila E 422 vstavi naslednji vnos:

E 423 GUMI ARABIKUM, MODIFICIRAN Z OKTENIL SUKCINSKO KISLINO

Sinonimi

gumi arabikum hidrogen oktenilbutandioat; gumi arabikum hidrogen oktenilsukcinat; akacijeva guma, modificirana z oktenil sukcinsko kislino

Opredelitev

Gumi arabikum, modificiran z oktenil sukcinsko kislino, pridobivamo z estrifikacijo gumi arabikuma (Acacia seyal) ali gumi arabikuma (Acacia senegal) v vodni raztopini z ne več kot 3 % anhidrida oktenil sukcinske kisline. Sledi sušenje z razprševanjem.

EINECS

 

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Masno povprečje molekulske mase

frakcija (i): 3,105 g/mol

frakcija (ii): 1,106 g/mol

Analiza

 

Opis

umazano bel do svetlo rumeno rjav sipek prah

Identifikacija

Viskoznost 5 % raztopine pri 25 °C

ne več kot 30 mPa.s

Reakcija obarjanja

Tvori kosmičasto oborino v raztopini svinčevega subacetata (TS).

Topnost

dobro topen v vodi; netopen v etanolu

pH 5 % vodne raztopine

3,5 do 6,5

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 15 % (105 °C, 5 ur)

Stopnja zaestrenja

ne več kot 0,6 %

Skupen pepel

ne več kot 10 % (530 °C)

V kislini netopen pepel

ne več kot 0,5 %

V vodi netopne snovi

ne več kot 1,0 %

Preskus na škrob ali dekstrin

Segrevamo vodno raztopino z 1 delom vzorca in 50 deli vode, dodamo približno 0,1 ml testne raztopine joda. Modrikasta ali rdečkasta barva se ne pojavi.

Preskus na gume z vsebnostjo tanina

V 10 ml vodne raztopine z 1 delom vzorca in 50 deli vode dodamo približno 0,1 ml nasičene raztopine železovega klorida. Črnikasta barva ali črnikasta oborina se ne pojavi.

Ostanki oktenil sukcinske kisline

ne več kot 0,3 %

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Mikrobiološka merila

Salmonella sp.

V 25 g je ni.

Escherichia coli

V 1 g je ni.“