29.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 817/2013

z 28. augusta 2013,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o arabskú gumu modifikovanú kyselinou oktenyljantárovou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3, článok 14 a článok 30 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania.

(2)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v prídavných látkach v potravinách, potravinárskych enzýmoch, potravinárskych arómach a živinách, ako aj podmienky ich používania.

(3)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012 (3) sa stanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(4)

Uvedené zoznamy a špecifikácie sa môžu aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008 buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(5)

Dňa 12. novembra 2007 bola predložená a žiadosť o povolenie používania arabskej gumy modifikovanej kyselinou oktenyljantárovou ako emulzifikátora v určitých kategóriách potravín a v arómach, ktorá bola sprístupnená členským štátom.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zhodnotil bezpečnosť arabskej gumy modifikovanej kyselinou oktenyljantárovou ako emulzifikátora, ktorý sa má pridávať do aróm a určitých iných potravín, a 11. marca 2010 vyjadril svoje stanovisko (4). Úrad v závere uviedol, že na základe výsledkov dostupných štúdií a informácií o samotnej arabskej gume a o iných škroboch modifikovaných kyselinou oktenyljantárovou použitie arabskej gumy modifikovanej kyselinou oktenyljantárovou ako emulzifikátora v potravinách pri navrhovaných použitiach a množstvách nepredstavuje riziko pre bezpečnosť.

(7)

Z technologického hľadiska je potrebné používať arabskú gumu modifikovanú kyselinou oktenyljantárovou ako emulzifikátor v určitých potravinách ako aj v emulziách olejových aróm, ktoré sa pridávajú do rôznych potravín, vzhľadom na to, že v porovnaní s existujúcimi emulzifikátormi má lepšie vlastnosti. Preto je vhodné povoliť používanie arabskej gumy modifikovanej kyselinou oktenyljantárovou v kategóriách potravín, ktoré sú predmetom žiadosti, a prideliť tejto prídavnej látke v potravinách číslo E 423.

(8)

Špecifikácie arabskej gumy modifikovanej kyselinou oktenyljantárovou by mali byť zahrnuté do nariadenia (EÚ) č. 231/2012, keď sa táto látka prvý raz zapíše do zoznamov Únie obsahujúcich prídavné látky v potravinách, ktoré sú stanovené v prílohách II a II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(9)

Nariadenie (ES) č. 1333/2008 a nariadenie (EÚ) č. 231/2012 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa menia v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. augusta 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  Úradný vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(3):1539.


PRÍLOHA I

A.

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

1.

V časti B v tabuľke 3 „Prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá“ sa za položku týkajúcu sa prídavnej látky E 422 vkladá táto položka:

„E 423

Arabská guma modifikovaná kyselinou oktenyljantárovou“

2.

Časť E sa mení takto:

a)

v kategórii 05.4 „Dekorácie, povlaky a náplne okrem náplní na báze ovocia zahrnutých v kategórii 4.2.4“ sa za položku týkajúcu sa prídavnej látky E 416 vkladá táto položka:

 

„E 423

Arabská guma modifikovaná kyselinou oktenyljantárovou

10 000

iba polevy“

 

b)

v kategórii 12.6 „Omáčky“ sa za položku týkajúcu sa prídavnej látky E 416 vkladá táto položka:

 

„E 423

Arabská guma modifikovaná kyselinou oktenyljantárovou

10 000“

 

 

c)

v kategórii 14.1.4 „Ochutené nápoje“ sa za položku týkajúcu sa prídavnej látky E 405 vkladá táto položka:

 

„E 423

Arabská guma modifikovaná kyselinou oktenyljantárovou

1 000

len v energetických nápojoch a v nápojoch obsahujúcich ovocnú šťavu“

 

B.

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

V časti 4 „Prídavné látky v potravinách vrátane nosičov v potravinárskych arómach“ sa za položku týkajúcu sa prídavnej látky E 416 vkladá táto položka:

„E 423

arabská guma modifikovaná kyselinou oktenyljantárovou

emulzie olejových aróm používané v kategóriách 03: Zmrzliny; 07.2: Jemné pečivo; 08.2: Spracované mäso, len spracovaná hydina; 09.2: Spracované ryby a produkty rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov a v kategórii 16: Dezerty okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 1, 3 a 4.

500 mg/kg v emulzii aróm

emulzie olejových aróm používané v kategórii 14.1.4: Ochutené nápoje, len ochutené nápoje neobsahujúce ovocné šťavy a v sýtených ochutených nápojoch obsahujúcich ovocné šťavy a v kategórii 14.2: Alkoholické nápoje vrátane ich nealkoholických a nízkoalkoholických obdôb

220 mg/kg v emulzii aróm

emulzie olejových aróm používané v kategóriách 05.1: Výrobky z kakaa a čokolády zahrnuté v smernici 2000/36/ES; 05.2: Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu, 05.4: Dekorácie, povlaky a náplne okrem náplní na báze ovocia zahrnutých v kategórii 4.2.4 a v kategórii 06.3: Cereálne raňajky

300 mg/kg v emulzii aróm

emulzie olejových aróm používané v kategórii 01.7.5: Tavený syr

120 mg/kg v emulzii aróm

emulzie olejových aróm používané v kategórii 05.3: Žuvačky

60 mg/kg v emulzii aróm

emulzie olejových aróm používané v kategórii 01.8: Analógy mliečnych výrobkov vrátane bielidiel do nápojov; 04.2.5: Džemy, rôsoly, marmelády a podobné výrobky; 04.2.5.4: Orechové maslá a orechové nátierky; 08.2: Spracované mäso; 12.5: Polievky a vývary; 14.1.5.2: Iné, len instantná káva a čaj a v pokrmoch na báze obilia na priamu konzumáciu

240 mg/kg v emulzii aróm

emulzie olejových aróm používané v kategórii 10.2: Spracované vajcia a vaječné výrobky

140 mg/kg v emulzii aróm

emulzie olejových aróm používané v kategórii 14.1.4: Ochutené nápoje, len v nesýtených ochutených nápojoch obsahujúcich ovocné šťavy; 14.1.2: Ovocné šťavy v zmysle vymedzenia v smernici 2001/112/ES a zeleninové šťavy, len zeleninové šťavy; a v kategórii 12.6: Omáčky, len mäsové šťavy a sladké omáčky

400 mg/kg v emulzii aróm

emulzie olejových aróm používané v kategórii 15: Chuťovky a snacky na priamu konzumáciu

440 mg/kg v emulzii aróm“


PRÍLOHA II

V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa za špecifikácie týkajúce sa prídavnej látky E 422 vkladá táto položka:

E 423 ARABSKÁ GUMA MODIFIKOVANÁ KYSELINOU OKTENYLJANTÁROVOU

Synonymá

Hydrogenoktenylbutandioát arabskej gumy; Hydrogenoktenylsukcinát arabskej gumy; arabská guma modifikovaná OSA (kyselinou oktenyljantárovou)

Definícia

Arabská guma modifikovaná kyselinou oktenyljantárovou je vyrobená esterifikáciou arabskej gumy (Acacia seyal) alebo arabskej gumy (Acacia senegal) vo vodnom roztoku s obsahom najviac 3 % anhydridu kyseliny oktenyljantarovej. Následne sa vysušuje rozprašovaním.

Einecs

 

Chemický názov

 

Chemický vzorec

 

Hmotnostná priemerná molekulová hmotnosť

Frakcia i): 3,105 g/mol

Frakcia ii): 1,106 g/mol

Rozbor

 

Opis

Špinavobiely až svetlohnedý sypký prášok

Identifikácia

Viskozita 5 % roztoku pri teplote 25 °C

Najviac 30 mPa.s..

Zrážacia reakcia

Tvorí vločkovitú zrazeninu v roztoku zásaditého octanu olovnatého (skúšobný roztok)

Rozpustnosť

Voľne rozpustný vo vode; nerozpustný v etanole

pH 5 % vodného roztoku

3,5 až 6,5

Čistota

Strata sušením

Najviac 15 % (105 °C, 5 h)

Stupeň esterifikácie

Najviac 0,6 %

Celkový popol

Najviac 10 % (530 °C)

Popol nerozpustný v kyselinách

Najviac 0,5 %

Látky nerozpustné vo vode

Najviac 1,0 %

Test na prítomnosť škrobu alebo dextrinu

Vodný roztok vzorky zriedený v pomere 1:50 sa prevarí, pridá sa asi 0,1 ml jódového skúšobného roztoku. Nemalo by sa vytvoriť modrasté ani červenkasté sfarbenie.

Test na prítomnosť gúm s obsahom tanínu

K 10 ml vodného roztoku vzorky zriedenému v pomere 1:50 sa pridá asi 0,1 ml skúšobného roztoku chloridu železitého. Nemalo by sa vytvoriť černasté sfarbenie ani černastá zrazenina.

Zvyšková kyselina oktenyljantárová

Najviac 0,3 %

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Mikrobiologické kritériá

Salmonella sp.

Neprítomná v 25 g

Escherichia coli

Neprítomná v 1 g“