29.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 230/7


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 817/2013

(2013. gada 28. augusts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz arabika sveķiem, kas modificēti ar oktenilsukcinātskābi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu, 14. pantu un 30. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā ir noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumā ir noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts lietošanai pārtikas piedevās, pārtikas fermentos, pārtikas aromatizētājos un uzturvielās un to lietošanas nosacījumi.

(3)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 (3) ir izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas.

(4)

Minētos sarakstus un specifikācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru var atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(5)

Pieteikums atļaujai izmantot ar oktenilsukcinātskābi modificētus arabika sveķus par emulgatoru konkrētās pārtikas produktu kategorijās un aromatizētājos tika iesniegts 2007. gada 12. novembrī, un tas tika darīts pieejams dalībvalstīm.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde novērtēja ar oktenilsukcinātskābi modificētu arabika sveķu nekaitīgumu, ja tos izmanto par emulgatoru aromatizētājos un dažos citos pārtikas produktos, un 2010. gada 11. martā sniedza savu atzinumu (4). Iestāde secināja, ka, pamatojoties uz pieejamo pētījumu rezultātiem un informāciju par pašiem akāciju sveķiem un par citām ar oktenilsukcinātskābi modificētām cietēm, ar oktenilsukcinātskābi modificētu arabika sveķu izmantošana par emulgatoru pārtikas produktos ieteicamajos lietošanas daudzumos un veidos nerada bažas par kaitīgumu.

(7)

Pastāv tehnoloģiska vajadzība izmantot ar oktenilsukcinātskābi modificētus arabika sveķus par emulgatoru konkrētos pārtikas produktos un aromatizētājeļļu emulsijās, ko pievieno dažādiem pārtikas produktiem, jo, salīdzinot ar esošajiem emulgatoriem, tam ir labākas īpašības. Tāpēc ir lietderīgi atļaut izmantot ar oktenilsukcinātskābi modificētus arabika sveķus tām pārtikas produktu kategorijām, par kurām ir iesniegts pieteikums, un minētajai pārtikas piedevai piešķirt numuru E 423.

(8)

Ar oktenilsukcinātskābi modificētus arabika sveķus pirmo reizi iekļaujot Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā noteiktajā Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstā, Regulā (ES) Nr. 231/2012 būtu jāiekļauj šīs pārtikas piedevas specifikācijas.

(9)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1333/2008 un Regula (ES) Nr. 231/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 28. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(3):1539.


I PIELIKUMS

A.

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma B daļas 3. tabulā “Pārtikas piedevas, kas nav krāsvielas vai saldinātāji” pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 422 iekļauj šādu ierakstu:

“E 423

Ar oktenilsukcinātskābi modificēti arabika sveķi”;

2)

pielikuma E daļu groza šādi:

a)

kategorijā Nr. 05.4. “Rotājumi, glazūras un pildījumi, izņemot uz augļiem bāzētus pildījumus, uz kuriem attiecas 4.2.4. kategorija” pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 416 iekļauj šādu ierakstu:

 

“E 423

Ar oktenilsukcinātskābi modificēti arabika sveķi

10 000

Tikai glazūrās”;

 

b)

kategorijā Nr. 12.6. “Mērces” pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 416 iekļauj šādu ierakstu:

 

“E 423

Ar oktenilsukcinātskābi modificēti arabika sveķi

1 000”;

 

 

c)

kategorijā Nr. 14.1.4. “Aromatizēti dzērieni” pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 405 iekļauj šādu ierakstu:

 

“E 423

Ar oktenilsukcinātskābi modificēti arabika sveķi

1 000

Tikai enerģijas dzērienos un augļu sulu saturošos dzērienos”.

 

B.

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu groza šādi:

pielikuma 4. daļā “Pārtikas piedevas, tostarp nesējvielas, pārtikas aromatizētājos” pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 416 iekļauj šādu ierakstu:

“E 423

Ar oktenilsukcinātskābi modificēti arabika sveķi

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 03. Saldējumi; kategorijā Nr. 07.2. Smalkie miltu konditorejas izstrādājumi; kategorijā Nr. 08.2. Pārstrādāta gaļa, tikai pārstrādāti mājputni; kategorijā Nr. 09.2. Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, tostarp gliemji un vēžveidīgie, un kategorijā Nr. 16. Deserti, izņemot 1., 3. un 4. kategorijas produktus

500 mg/kg aromatizētājemulsijā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 14.1.4. Aromatizēti dzērieni, tikai tādi aromatizēti dzērieni, kas nesatur augļu sulas, un gāzēti aromatizēti dzērieni, kas satur augļu sulas, un kategorijā Nr. 14.2. Alkoholiskie dzērieni, tostarp to bezalkoholiskie “līdzinieki” un “līdzinieki” ar mazu spirta saturu

220 mg/kg aromatizētājemulsijā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 05.1. Kakao un šokolādes produkti, uz ko attiecas Direktīva 2000/36/EK; kategorijā Nr. 05.2. Citi konditorejas izstrādājumi, tostarp elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi; kategorijā Nr. 05.4. Rotājumi, glazūras un pildījumi, izņemot uz augļiem bāzētus pildījumus, uz kuriem attiecas 4.2.4. kategorija, un kategorijā Nr. 06.3. Sausās brokastis

300 mg/kg aromatizētājemulsijā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 01.7.5. Pārstrādāts siers

120 mg/kg aromatizētājemulsijā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 05.3. Košļājamā gumija

60 mg/kg aromatizētājemulsijā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 01.8. Piena produktu analogi, tostarp dzērienu baltinātāji; kategorijā Nr. 04.2.5. Džemi, želejas, marmelādes un līdzīgi produkti; kategorijā Nr. 04.2.5.4. Riekstu sviesti un riekstu pastas; kategorijā Nr. 08.2. Pārstrādāta gaļa; kategorijā Nr. 12.5. Zupas un buljoni; kategorijā Nr. 14.1.5.2. Citi, tikai šķīstošā kafija un tēja un ēšanai sagatavotie ēdieni, kuru pamatā ir graudaugi

240 mg/kg aromatizētājemulsijā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 10.2. Pārstrādātas olas un olu izstrādājumi

140 mg/kg aromatizētājemulsijā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 14.1.4. Aromatizēti dzērieni, tikai negāzēti aromatizēti dzērieni, kas satur augļu sulas; kategorijā Nr. 14.1.2. Augļu sulas, kā noteikts Direktīvā 2001/112/EK, un dārzeņu sulas, tikai dārzeņu sulas, un kategorijā Nr. 12.6. Mērces, tikai gaļas mērces un saldās mērces

400 mg/kg aromatizētājemulsijā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 15. Ēšanai sagatavoti uzkožamie un uzkodas

440 mg/kg aromatizētājemulsijā”.


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumā pēc specifikācijas par pārtikas piedevu E 422 iekļauj šādu ierakstu:

E 423 AR OKTENILSUKCINĀTSKĀBI MODIFICĒTI ARABIKA SVEĶI

Sinonīmi

Arabika sveķu hidrogēnoktenilbutāndioāts; arabika sveķu hidrogēna oktenilsukcināts; ar oktenilsukcinātskābi modificēti arabika sveķi; ar oktenilsukcinātskābi modificēti akācijas sveķi

Definīcija

Ar oktenilsukcinātskābi modificētos arabika sveķus ražo, esterificējot arabika sveķus (Acacia seyal) vai arabika sveķus (Acacia senegal) ūdens šķīdumā ar ne vairāk kā 3 % oktenilsukcinātskābes anhidrīda. Pēc tam tos pulverizē.

Einecs

 

Ķīmiskais nosaukums

 

Ķīmiskā formula

 

Vidējā molekulmasa

Frakcija (i): 3,105 g/mol

Frakcija (ii): 1,106 g/mol

Pamatviela

 

Apraksts

Pelēkbalts līdz gaiši dzeltenbrūns brīvi birstošs pulveris

Identifikācija

Viskozitāte (5 % šķīdums 25 °C temperatūrā)

Ne vairāk kā 30 mPa.s

Izgulsnēšana

Veido pārslainas nogulsnes svina subacetāta testa šķīdumā

Šķīdība

Neierobežoti šķīst ūdenī, nešķīst etanolā

pH 5 % šķīdumam ūdenī

3,5 līdz 6,5

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 15 % (105 °C, 5 h)

Esterifikācijas pakāpe

Ne vairāk kā 0,6 %

Kopā pelni

Ne vairāk kā 10 % (530 °C)

Skābēs nešķīstoši pelni

Ne vairāk kā 0,5 %

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 1,0 %

Cietes vai dekstrīna tests

Vāra sveķu šķīdumu ūdenī (1/50), pievieno 0,1 ml joda testa šķīduma. Nedrīkst parādīties zils vai sarkanīgs krāsojums.

Tanīnus veidojošu sveķu tests

10 ml sveķu šķīdumam ūdenī (1/50) pievieno 0,1 ml dzelzs hlorīda testa šķīduma. Nedrīkst parādīties melns krāsojums vai melnas nogulsnes.

Oktenilsukcinātskābes atliekas

Ne vairāk kā 0,3 %

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Mikrobioloģiskie kritēriji

Salmonella sp.

Nekonstatē 25 g paraugā

Escherichia coli

Nekonstatē 1 g paraugā”.