29.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013

af 28. august 2013

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår octenylravsyremodificeret arabisk gummi

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, artikel 14, og artikel 30, stk. 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer, og deres anvendelsesbetingelser.

(3)

Der fastsættes i Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (3) specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(4)

Disse lister og specifikationerne kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(5)

Der blev den 12. november 2007 indgivet en ansøgning om tilladelse til at anvende octenylravsyremodificeret arabisk gummi som emulgator i visse fødevarekategorier og i fødevarearomaer, og ansøgningen er blevet forelagt for medlemsstaterne.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet evaluerede sikkerheden af octenylravsyremodificeret arabisk gummi som emulgator, der skal tilsættes aromaer og visse andre fødevarer, og afgav udtalelse herom den 11. marts 2010 (4). Autoriteten konkluderede på basis af resultaterne af foreliggende undersøgelser, oplysningerne om selve akaciegummiet og om andre octenylravsyremodificerede stivelser, at brugen af octenylravsyremodificeret arabisk gummi som emulgator i fødevarer ved de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer ikke vil være problematisk i forhold til sikkerheden.

(7)

Der er et teknologisk behov for at anvende octenylravsyremodificeret arabisk gummi som emulgator i visse fødevarer samt som emulgator i aromaolieemulsioner, som tilsættes mange forskellige fødevarer, da stoffet har forbedrede egenskaber sammenlignet med eksisterende emulgatorer. Det bør derfor tillades at anvende octenylravsyremodificeret arabisk gummi i de fødevarekategorier, der er ansøgt om, og at tildele dette fødevaretilsætningsstof nummeret E 423.

(8)

Specifikationerne for octenylravsyremodificeret arabisk gummi bør indarbejdes i forordning (EU) nr. 231/2012, når det optages på EU-listerne over fødevaretilsætningsstofferne i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 for første gang.

(9)

Forordning (EF) nr. 1333/2008 og forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(3):1539.


BILAG I

A.

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I del B, tabel 3 »Andre tilsætningsstoffer end farvestoffer og sødestoffer«, indsættes følgende oplysninger efter oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet E 422:

»E 423

Octenylravsyremodificeret arabisk gummi«

2)

I del E foretages følgende ændringer:

a)

I kategori 05.4 »Pynt, overtræk og fyld, undtagen fyld på basis af frugt omfattet af kategori 4.2.4« indsættes følgende oplysninger efter oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet E 416:

 

»E 423

Octenylravsyremodificeret arabisk gummi

10 000

Kun til glasur«

 

b)

I kategori 12.6 »Saucer« indsættes følgende oplysninger efter oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet E 416:

 

»E 423

Octenylravsyremodificeret arabisk gummi

10 000«

 

 

c)

I kategori 14.1.4 »Aromatiserede drikkevarer« indsættes følgende oplysninger efter oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet E 405:

 

»E 423

Octenylravsyremodificeret arabisk gummi

1 000

Kun til energidrikke og til drikkevarer, der indeholder frugtsaft«

 

B.

I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

I del 4 »Fødevaretilsætningsstoffer, herunder bærestoffer, i fødevarearomaer« indsættes følgende efter oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet E 416:

»E 423

Octenylravsyremodificeret arabisk gummi

Aromaolieemulsioner anvendt i kategori 03: konsumis, 07.2: finere bagværk, 08.2: forarbejdet kød, kun til forarbejdet fjerkrækød, 09.2: forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr, og i kategori 16: desserter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1, 3 og 4

500 mg/kg i aromaemulsionen

Aromaolieemulsioner anvendt i kategori 14.1.4: aromatiserede drikkevarer, kun til aromatiserede drikkevarer, der ikke indeholder frugtsaft, og til kulsyreholdige aromatiserede drikkevarer, der indeholder frugtsaft, og i kategori 14.2: alkoholholdige drikkevarer, også tilsvarende drikkevarer uden alkohol eller med lavt alkoholindhold

220 mg/kg i aromaemulsionen

Aromaolieemulsioner anvendt i kategori 05.1: kakao- og chokoladevarer, der er omfattet af direktiv 2000/36/EF, 05.2: andre konfektureprodukter, herunder mikropastiller til at give frisk ånde, 05.4: pynt, overtræk og fyld, undtagen fyld på basis af frugt omfattet af kategori 4.2.4, og i kategori 06.3: morgenmadscerealier

300 mg/kg i aromaemulsionen

Aromaolieemulsioner anvendt i kategori 01.7.5: smelteost

120 mg/kg i aromaemulsionen

Aromaolieemulsioner anvendt i kategori 05.3: tyggegummi

60 mg/kg i aromaemulsionen

Aromaolieemulsioner anvendt i kategori 01.8: mejeriproduktanaloger, herunder »beverage whiteners«, 04.2.5: syltetøj, gelé og marmelade og lignende produkter, 04.2.5.4: nøddesmør og andre smørbare nøddeprodukter, 08.2: forarbejdet kød, 12.5: suppe og bouillon, 14.1.5.2: andre varer, kun til pulverkaffe og -te og til spiseklare retter baseret på cerealier

240 mg/kg i aromaemulsionen

Aromaolieemulsioner anvendt i kategori 10.2 forarbejdede æg og ægprodukter

140 mg/kg i aromaemulsionen

Aromaolieemulsioner anvendt i kategori 14.1.4: aromatiserede drikkevarer, kun til ikke kulsyreholdige drikkevarer, der indeholder frugtsaft, 14.1.2: frugtsaft som defineret i direktiv 2001/112/EF samt grøntsagssaft, kun til grøntsagsjuice og i kategori 12.6: saucer, kun til skysovs og søde saucer

400 mg/kg i aromaemulsionen

Aromaolieemulsioner anvendt i kategori 15: spiseklare snacks

440 mg/kg i aromaemulsionen«


BILAG II

I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 indsættes følgende oplysninger efter specifikationerne for fødevaretilsætningsstoffet E 422:

»E 423 OCTENYLRAVSYREMODIFICERET ARABISK GUMMI

Synonymer

Arabisk gummi-hydrogenoctenylbutandioat; arabisk gummi-hydrogenoctenylsuccinat; OSA-modificeret arabisk gummi; OSA-modificeret akaciegummi

Definition

Octenylravsyremodificeret arabisk gummi er fremstillet ved at esterificere arabisk gummi (Acacia seyal) eller arabisk gummi (Acacia senegal) i en vandig opløsning med højst 3 % octenylravsyreanhydrid. Sprøjtetørres efterfølgende

Einecs-nummer

 

Kemisk navn

 

Kemisk formel

 

Vægtmiddelmolekylvægten

Fraktion (i): 3,105 g/mol

Fraktion (ii) 1,106 g/mol

Indhold

 

Beskrivelse

Offwhite til lys-gyldentbrunt, fritflydende pulver

Identifikation

Viskositet af en 5 % opløsning ved 25 °C

Ikke over 30 mPa.s

Fældningsreaktion

Danner fnugget bundfald i bly-subacetat-opløsning (TS)

Opløselighed

Let opløseligt i vand; uopløseligt i ethanol

pH i en 5 % vandig opløsning

3,5 til 6,5

Renhed

Tørringstab

Ikke over 15 % (ved 105 °C i 5 timer)

Esterificeringsgrad

Ikke over 0,6 %

Aske i alt

Ikke over 10 % (530 °C)

Syreuopløselig aske

Ikke over 0,5 %

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 1,0 %

Stivelse eller dextrin

En 2 % vandig opløsning af prøven koges, og der tilsættes ca. 0,1 ml iod TS. Der bør ikke fremkomme nogen blålig eller rødlig farve

Tannin

Til 10 ml af en 2 % vandig opløsning af prøven tilsættes ca. 0,1 ml ferrichlorid TS. Der bør ikke forekomme mørkfarvning eller dannes mørkt bundfald

Rest-octenylravsyre

Ikke over 0,3 %

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier

Salmonella sp.

Ingen i 25 g

Escherichia coli

Ingen i 1 g«