29.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 230/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 817/2013 НА КОМИСИЯТА

от 28 август 2013 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3, член 14 и член 30, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества, и на условията за тяхната употреба.

(3)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(4)

Тези списъци и спецификации могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, която може да бъде започната по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(5)

На 12 ноември 2007 г. на държавите членки бе предоставено заявление за разрешаване на употребата на гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина, като емулгатор в определени категории храни и в ароматизанти.

(6)

Европейският орган за безопасност на храните направи оценка на безопасността на употребата на гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина, като емулгатор, който да бъде добавян в ароматизанти и в някои други храни, и изрази своето становище на 11 март 2010 г. (4). Органът достигна до заключението, че — въз основа на резултатите от наличните проучвания, информацията за самата акациева гума и за други видове нишесте, модифицирани с октенилсукцинилова киселина — употребата на гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина, като емулгатор в храните не поражда опасения, свързани с безопасността, при така предложените видове и нива на употреба.

(7)

Налице е технологична необходимост от употреба на гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина, като емулгатор в определени храни и в ароматизиращи емулсии на масла, добавяни към редица храни, поради по-добрите ѝ свойства в сравнение със съществуващите емулгатори. Поради това е целесъобразно да се разреши употребата на гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина, в посочените в заявлението категории храни и да се определи номер Е 423 на тази добавка в храни.

(8)

Спецификациите на гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина, следва да се включат в Регламент (ЕС) № 231/2012 при включването на добавката за първи път в списъците на Съюза на добавките в храните, установени в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(9)

Поради това регламенти (ЕО) № 1333/2008 и (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 август 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010 г.; 8(3):1539.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

1)

В част Б, таблица 3 „Добавки, различни от оцветители и подсладители“ след вписването за добавката в храни Е 422 се вмъква следното вписване:

„E 423

Гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина“

2)

Част Д се изменя, както следва:

а)

в категория 05.4 „Декорации, глазури и пълнежи, с изключение на пълнежите на основата на плодове, обхванати от категория 4.2.4“, след вписването за добавката в храни Е 416 се вмъква следното вписване:

 

„E 423

Гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина

10 000

само захарни глазури“

 

б)

в категория 12.6 „Сосове“ след вписването за добавката в храни Е 416 се вмъква следното вписване:

 

„E 423

Гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина

10 000“

 

 

в)

в категория 14.1.4 „Ароматизирани напитки“ след вписването за добавката в храни Е 405 се вмъква следното вписване:

 

„E 423

Гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина

1 000

само в енергийни напитки и в напитки, съдържащи сок от плодове“

 

Б.

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

В част 4 „Добавки в храните, включително носители в ароматизанти в храните“ след вписването за добавката в храни Е 416 се вмъква следното вписване:

„E 423

Гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина

Ароматизиращи емулсии на масла, употребявани в категории 03: Лед за ядене; 07.2: Фини печива; 08.2: Преработено месо, само преработено птиче месо; 09.2: Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни; и в категория 16: Десерти, с изключение на продуктите, обхванати в категории 1, 3 и 4

500 mg/kg в ароматизиращата емулсия

Ароматизиращи емулсии на масла, употребявани в категория 14.1.4: Ароматизирани напитки, само ароматизирани напитки, несъдържащи сокове от плодове, и в газирани ароматизирани напитки, съдържащи сокове от плодове; и категория 14.2: Алкохолни напитки, включително техните еквиваленти без съдържание на алкохол или с нискоалкохолно съдържание

220 mg/kg в ароматизиращата емулсия

Ароматизиращи емулсии на масла, употребявани в категории 05.1: Какаови и шоколадови продукти, обхванати от Директива 2000/36/ЕО; 05.2: Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха; 05.4: Декорации, глазури и пълнежи, с изключение на пълнежите на основата на плодове, обхванати от категория 4.2.4; и в категория 06.3: Зърнени закуски.

300 mg/kg в ароматизиращата емулсия

Ароматизиращи емулсии на масла, употребявани в категория 01.7.5: Топени сирена.

120 mg/kg в ароматизиращата емулсия

Ароматизиращи емулсии на масла, употребявани в категория 05.3: Дъвки.

60 mg/kg в ароматизиращата емулсия

Ароматизиращи емулсии на масла, употребявани в категории 01.8: Млечни аналози, включително сметани на немлечна основа за напитки; 04.2.5: Конфитюри, желета и мармалади и сходни продукти; 04.2.5.4: Масла от ядки и пасти за мазане от ядки; 08.2: Преработено месо; 12.5: Супи и бульони; 14.1.5.2: Други, само инстантно кафе и чай и в готови за консумация ястия на зърнена основа.

240 mg/kg в ароматизиращата емулсия

Ароматизиращи емулсии на масла, употребявани в категория 10.2: Преработени яйца и яйчни продукти.

140 mg/kg в ароматизиращата емулсия

Ароматизиращи емулсии на масла, употребявани в категория 14.1.4: Ароматизирани напитки, само негазирани ароматизирани напитки, съдържащи сокове от плодове; 14.1.2: Сокове от плодове съгласно определението в Директива 2001/112/ЕО и сокове от зеленчуци, само сокове от зеленчуци; и в категория 12.6: Сосове, само месни сосове и сладки сосове.

400 mg/kg в ароматизиращата емулсия

Ароматизиращи емулсии на масла, употребявани в категория 15: Готови за консумация соленки и снаксове.

440 mg/kg в ароматизиращата емулсия“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 след спецификациите за добавката в храни E 422 се вмъква следното вписване:

E 423 ГУМА АРАБИКА, МОДИФИЦИРАНА С ОКТЕНИЛСУКЦИНИЛОВА КИСЕЛИНА

Синоними

Хидрогеноктенилбутандиоат на гума арабика; гума арабика хидрогеноктенилсукцинат на гума арабика; гума арабика, модифицирана с OSA (октенилсукцинилова киселина); акациева гума, модифицирана с OSA (октенилсукцинилова киселина)

Определение

Гумата арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина, е получена чрез естерификация на гума арабика Acacia seyal или на гума арабика Acacia senegal във воден разтвор с не повече от 3 % анхидрид на октенилсукцинилова киселина. След това е изсушена чрез пулверизация.

EINECS

 

Химично наименование

 

Химична формула

 

Средна молекулна маса

Фракция i): 3,105 g/mol

Фракция ii): 1,106 g/mol

Съдържание на основно вещество

 

Описание

Белезникав до бледожълтеникавокафяв подвижен прах

Идентификация

Вискозитет на 5 % разтвор при 25 °C

Не повече от 30 mPa.s

Реакция на утаяване

Образува едрозърнеста утайка в разтвор на оловен ацетат, основен (разтвор за анализ)

Разтворимост

Свободно разтворима във вода; неразтворима в етанол

рН на 5 % воден разтвор

от 3,5 до 6,5

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 15 % (105 °C, 5 часа)

Степен на естерификация

Не повече от 0,6 %

Общо пепел

Не повече от 10 % (530 °C)

Киселиннонеразтворима пепел

Не повече от 0,5 %

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 1,0 %

Тест за скорбяла или декстрин

Кипва се воден разтвор на пробата в съотношение 1:50, добавя се около 0,1 ml йоден разтвор за анализ. Не се получава синкав или червеникав цвят.

Тест за танин съдържащи гуми

Към 10 ml воден разтвор на пробата в съотношение 1:50 се добавя около 0,1 ml разтвор за анализ на железен трихлорид. Не се получава черно оцветяване или черна утайка.

Остатъчна октенилсукцинилова киселина

Не повече от 0,3 %

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Микробиологични критерии

Salmonella sp.

Да не се установява в 25 g

Escherichia coli

Да не се установява в 1 g“