13.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/14


A BIZOTTSÁG 211/2010/EU RENDELETE

(2010. március 11.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Egyes nikotintartalmú, dohányzásról való leszokást elősegítő termékeket különféle tagállami vámhatóságok a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében megállapított Kombinált Nómenklatúra szerinti 2106, 3004 vagy 3824 vámtarifaszám alá soroltak.

(2)

Az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 1988. november 16-i 3565/88/EGK bizottsági rendelet (2) az olyan rágógumit, amely a dohányfüst ízének utánzása céljából ioncserélő gyantához kötött nikotint tartalmaz, és amelynek használata olyan személyek számára javasolt, akik fel kívánnak hagyni a dohányzással, a Kombinált Nómenklatúra 2106 90 alszáma szerinti „élelmiszer-készítmények” alá sorolta. Az Európai Közösségek Bírósága 2005. január 19-i végzésében (3) azonban úgy határozott, hogy egyes, a dohányzásról való leszokást elősegítő nikotintapaszokat a Kombinált Nómenklatúra 3004 száma szerinti „gyógyszerek” alá kell sorolni.

(3)

A Kombinált Nómenklatúrának a dohányzásról való leszokást elősegítő áruk és termékek tekintetében történő egységes alkalmazása érdekében a Kombinált Nómenklatúra 30. árucsoportjára vonatkozó szövegrészt indokolt kiegészíteni egy 2. kiegészítő megjegyzéssel.

(4)

A dohányzásról való leszokást elősegítő termékek – például szopogatótabletták, rágógumi vagy egyéb készítmények – nem teszik lehetővé a nikotin egész napon át történő fokozatos és folyamatos szervezetbe jutását, és nem tekinthetők úgy, hogy profilaktikus vagy terápiás jellemzőkkel rendelkeznek. Ezért az új kiegészítő megjegyzésben helyénvaló megállapítani, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatos 30. árucsoportba a nikotintapaszok kivételével nem tartoznak a 2106 vagy 3824 vtsz. alá sorolt olyan termékek – például szopogatótabletták, rágógumik vagy egyéb készítmények –, amelyek a dohányzásról való leszokást hivatottak elősegíteni.

(5)

A nikotintapaszok profilaktikus vagy terápiás jellemzőkkel rendelkeznek, mivel közvetlenül a bőrre kell őket felragasztani, és így lehetővé teszik a nikotin egész napon át történő fokozatos és folyamatos adagolását. Profilaktikus vagy terápiás jellemzőikből adódóan a nikotintapaszok a 30. árucsoportba tartoznak, ezért ki kell őket zárni a kiegészítő megjegyzés hatályából.

(6)

A 2658/87/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A Vámkódex Bizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EK rendelet I. melléklete második része VI. áruosztályának 30. árucsoportjára vonatkozó szövegrész a következő 2. kiegészítő megjegyzéssel egészül ki:

„2.

A nikotintapaszok kivételével ebbe az árucsoportba nem tartoznak a 2106 vagy 3824 vtsz. alá sorolt olyan termékek – például szopogatótabletták, rágógumik vagy egyéb készítmények –, amelyek a dohányzásról való leszokást hivatottak elősegíteni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 311., 1988.11.17., 25. o.

(3)  A Bíróság 2005. január 19-i ítélete a C-206/03 Commissioners of Customs & Excise kontra SmithKline Beecham ügyben, EBHT (2005) I-415. o.